2
ด่าวิต ซตอก อาึง ซาโลมอน
เญือม เอีจ ซ ยุม อื, ด่าวิต กอก ซาโลมอน ป มัฮ กวน แตะ เอีญ เคะ แตะ ฆาื อื. ซตอก อาึง อื ตอก เฮี, “อาึ เอีจ ซดิ ซเงะ ซ ยุม เมอะ. ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน, ไม่ อาวต ลอป เปอะ ไม่ เรียง รพาวม แตะ. ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ โครยญ เจือ. ไมจ เปอะ เนอึง ป อัฮ อื. ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ดวน อื ปุย ยุฮ โครยญ เจือ, ตัม ป เอีจ ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม ยุฮ อื เซ. ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ, กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ, ไม่ คระ โฮว โครง เอีญ เปอะ โครยญ โดฮ ซ จเลิน เนอึม ฆาื อื. พะจาว เอีจ ซันญา อาึง อื ละ อาึ ตอก เฮี, ‘ดัฮ โม จัตเจือ เปอะ เนอึม รพาวม ละ อาึ, ไม่ เนอึง อื ป อัฮ อาึ ละ แตะ ไม่ เตม รพาวม แตะ โฮ, ซ โฮลฮ ลอป แปน กซัต ยุฮ โม อิซราเอน โครยญ เจน ปุย,’ อัฮ เซ เนิ. ดัฮ ปะ เนอึง ป อัฮ พะจาว ตอก เซ พะจาว ซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป เอีจ ซันญา แตะ อาึง ฆาื อื,” อัฮ เซ ด่าวิต เตอ.
“ไก แม โรฮ ติ เจือ แม. ปะ ตึน ซ ไตม ลั่ง เปอะ ป ยุฮ โยอัป กวน เซรุยา ละ อาึ โฮ. โยอัป เซ เอีจ ยุฮ ยุม ไม่ ฮัวนา ตฮัน ยุฮ โม อิซราเอน ลอา ปุย, มัฮ อัปเนอ กวน เนอ เซ, ไม่ อามาซา กวน เยเทอ เซ. มัฮ โฆง อื โรก เวน ละ เญือม ไมจ เมือง, มัฮ โรฮ รโตง ยุม ปุย เญือม รุป ปุย ปุ แตะ. ยุม ปุย ป โอ ไก พิต โฌวะ ยุฮ ตอก เซ เยอ, แปน ลอป เม่ะมั่ก รพาวม ตุก ละ อาึ ฆาื อื ฮอยจ ละ ปเลี่ย เฮี. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ปะ เอีจ ยุง เปอะ ไอฮ ตอก ซ ไมจ แตะ ยุฮ ละ อื. ไมจ เปอะ โตว พลวย ตะกวต เซ เกือฮ ยุม ไอฮ เญือม เอีจ ลัง ยุม แตะ.
“ละ ป มัฮ โม กวน รเมะ บ่าซีไล ปุย กิเลอัต เซ, ปังเมอ ไมจ เปอะ ยุฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ. ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โซม นึง เญือะ แตะ นึง มัฮ อื โม ป รัปคัม อาึ เญือม โฮลฮ อาึ ตอ ฮา อัปซาโลม ป มัฮ เอียกตุ เปอะ เซ ไพรม อื.
“ไก ลั่ง ติ ปุย. ปุย เซ มัฮ ชิเมอี กวน เกรา, มัฮ เจอ เบ่นยามิน. มัฮ ปุย ย่วง บ่าฮูริม. ปุย เซ อัฮ ลัมเลือ ป โซะ ป ไซญ ละ อาึ เญือม ตอ อาึ โฮว ฮอยจ ย่วง มาฮะนาอิม โฮ. เญือม เอีจ ฮอยจ อาึ นึง โกลง จอแด่น เนอ, ปังเมอ ฮอยจ รชึง โรฮ อาึ. อาึ ซันญา โรฮ อาึง ฆาื อื นึง มอยฮ พะจาว ตอก เฮี, ‘อาึ ซ ยุฮ โตว ยุม ไม่ ปะ,’ อัฮ เซ ละ ฆาื อื. ปัง มัฮ ตอก เซ ปะ เกียฮ เมีญ เปอะ โตว แปน ปุย โอ ไก พิต ฆาื อื. ปะ เอีจ ยุง เปอะ ไอฮ ตอก ซ ไมจ แตะ ยุฮ ละ อื นึง มัฮ เปอะ ปุย ไก ซติ พันญา. ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ตะกวต เซ โรฮ,” อัฮ เซ กซัต ด่าวิต เตอ.
ด่าวิต ยุม
10 ฟวยจ เซ ด่าวิต ยุม. โฮว รโจะ ดิ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ. ปุย รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวิต (มัฮ เวียง เยรูซาเลม). 11 ด่าวิต โฮลฮ แปน กซัต ยุฮ โม อิซราเอน รปาวน เนอึม. ตัตเตียง นึง เมือง เฮปโรน อาแลฮ เนอึม. ตัตเตียง แม ปุย นึง เวียง เยรูซาเลม ง่วย โรฮ ลอวย เนอึม. 12 ซาโลมอน ลอต แปน กซัต ฆรอ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ แตะ. บั่นเมือง ยุฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน เนอึม.
13 ฟวยจ เซ อาโด่นียา กวน ฮักกิต เตอ, โฮว เคะ บั่ตเชบ่า ป มัฮ มะ กซัต ซาโลมอน. บั่ตเชบ่า เซ ไฮมญ อื ตอก เฮี, “ปะ อัม มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เปอะ?” อัฮ เซ ละ อื. “ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เนอะ, 14 ปังเมอ ไก ป ฆวต ฮอยจ ปัว อัฮ ละ เปอะ,” อัฮ เซ. “อัฮ เมิฮ ป ฆวต อัฮ เปอะ เซ,” อัฮ เซ ละ อื บั่ตเชบ่า เยอ. 15 อาโด่นียา เซ อัฮ เฮี, “ปะ ตึน เอีจ ยุง เปอะ ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แปน กซัต เตอ มัฮ อาึ เฮี. ปัง มัฮ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื แกต โรฮ อื ตอก เซ. ป โฮลฮ แปน กซัต ปเลี่ย เฮี ปังเมอ มัฮ ปุ อาึ, นึง ปุก อื รพาวม พะจาว ตอก เซ. 16 ปเลี่ย เฮี อาึ ปัว นึง เปอะ ติ เจือ โน่ง, ปัว เปอะ โอ คัต เวียน ฮา แตะ,” อัฮ เซ ละ อื. บั่ตเชบ่า เซ โลยฮ อื ละ อื, “อัฮ เมิฮ,” อัฮ เซ. 17 อาโด่นียา อัฮ เฮี, “ปัว เปอะ ปัว ละ แตะ นึง กซัต ซาโลมอน, ตึน โอ โรฮ ซ เลฮ ป อัฮ ปะ ละ แตะ. อาึ อื ฆวต ปัว เยอะ อาบี่ชัก ปุย ชูเนม เซ แปน ปุย เญือะ แตะ,” อัฮ เซ. 18 บั่ตเชบ่า เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “แปน ตอก เซ เยอ, ซ ปัว ละ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
19 บั่ตเชบ่า เยอ เลียก เนอึม เคะ กซัต ซาโลมอน ละ ซ ปัว แตะ รโตง อาโด่นียา เซ. เญือม ยุ ซาโลมอน ฮอยจ มะ แตะ เคะ แตะ ตอก เซ, นุ่ม เอิน ไกญ แตะ, โอก รัปคัม อื ไม่ อื. ฟวยจ เซ เลียก งาวม เบือง ก งาวม แตะ. เกือฮ โรฮ ปุย ตาว ตังอี คึ, อาึง อื ลวง ดอม แตะ ละ ซ เกือฮ อื มะ แตะ เซ งาวม นึง. มะ อื เซ งาวม เนอึม นึง อื. 20 มะ อื อัฮ เฮี ละ อื, “กวน, ฆวต ปัว โอเอีฮ นึง เปอะ ติ เจือ. ปัว เปอะ โอ คัต เวียน ฮา แตะ,” อัฮ เซ ละ อื. กซัต ซาโลมอน อัฮ เฮี, “มะ, ปัว เมิฮ. อาึ ซ คัต เวียน โตว ฮา เปอะ เฟือฮ เอิน,” อัฮ เซ ละ อื. 21 มะ อื เซ อัฮ เฮี, “ปัว เยอะ อาบี่ชัก เซ ละ อาโด่นียา ป มัฮ เอียกตุ เปอะ เซ ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ อื,” อัฮ เซ ละ อื.
22 ซาโลมอน เซ โลยฮ อื ละ มะ แตะ ตอก เฮี, “เกียฮ ปัว โน่ง เปอะ อาบี่ชัก ละ ติ เจือ โน่ง เมอ, ลัง ปัว เอิน เปอะ เกือฮ โฮลฮ แปน กซัต รโตง อาึ เฮี, นึง มัฮ อื เอียก อาึ. ป พาวม ดิ ไม่ อาโด่นียา เซ มัฮ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โยอัป เซ. ไมจ แม โรฮ เปอะ ปัว รโตง ปุย ลอา เซ โรฮ,” อัฮ เซ. 23 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน ซันญา ซโตฮ อาึง อื นึง มอยฮ พะจาว ตอก เฮี, “ตัม โอ อาโด่นียา ยุม ฆาื ลปุง ติ มวยญ เซ, ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ โฮฮ ฮา เซ แม. 24 เอีจ มัฮ พะจาว ป เกือฮ อาึ แปน กซัต รโตง ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ ฮอยจ ละ จัตเจือ อาึ เฆียง เฮี ตัม ป เอีจ ซันญา พะจาว อาึง โฮ. แจง ไอม พะจาว เซ ตอก ออฮ อาโด่นียา แจง โรฮ ซ ยุม ซเงะ เนาะ เฮี ตอก เซ โรฮ,” อัฮ เซ. 25 กซัต ซาโลมอน เกือฮ เนอึม เบ่ไนยา เซ โฮว ยุฮ ยุม ไม่ อาโด่นียา เซ ฆาื อื.
26 กซัต ซาโลมอน อัฮ แม เฮี ละ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ, “ปะ โฮว อาวต แม โรฮ นึง อานาโทต เตอ นึง ย่วง อาวต ไพรม เปอะ เซ. ปะ โซมกวน โรฮ เปอะ ไม่ ยุม แตะ. อาึ ปังเมอ โอ ซ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ, นึง เอีจ แลน แก เปอะ ฮิต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เยโฮวา เซ ไน ติ เจน แปน ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ กซัต, ไม่ เอีจ ไก โรฮ รโตง เปอะ นึง เม่ะมั่ก ลอก เปือะ เกอะ โรฮ.” 27 กซัต ซาโลมอน เกือฮ เนอึม อาบี่ยาทา เซ โอก ฮา แปน แตะ ซตุ ยุฮ พะจาว. โอเอีฮ ไล เซ เอีจ เกิต เนอึม ตัม ลปุง เอีจ ซันญา พะจาว อาึง นึง ย่วง ชิโล โฮ ป เกว ไม่ ไลลวง จัตเจือ เอลี เซ.
28 เญือม เอีจ ฮมอง โรฮ โยอัป ไลลวง เซ, โยอัป เซ ตอ โฮว ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ พะจาว. ชุง ไม่ คัน ทไว, ไปญ โรฮ โด่วง อาวต โจง คัน เซ. โยอัป เซ ปัง โอ พาวม ดิ ไม่ อัปซาโลม ปังเมอ พาวม แม ไม่ อาโด่นียา. 29 เญือม เซ เยอ ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ กซัต ซาโลมอน ตอก เฮี, “โยอัป เอีจ ตอ โฮว ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ พะจาว. ฮาวก ชุง นึง เฆียง คัน ทไว เซ,” อัฮ เซ ละ อื. ซาโลมอน ดวน เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า ฆาื อื ตอก เฮี, “โฮว ยุฮ เอิน ยุม ไม่,” อัฮ เซ ละ อื.
30 เบ่ไนยา เซ โฮว เนอึม ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ พะจาว เซ. อัฮ เฮี ละ โยอัป, “กซัต ดวน ปะ โอก ฮา นา เฮี,” อัฮ เซ ละ อื. โยอัป เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “โอก โตว, อาึ ซ ยุม นา เฮี,” อัฮ เซ. เบ่ไนยา เอีญ รโฮงะ แม อื ละ กซัต ตอก เอีจ โลยฮ โยอัป อื เซ. 31 กซัต ซาโลมอน อัฮ แม เฮี ละ อื, “ยุฮ ละ อื ตัม ป อัฮ โกะ อื เมิฮ. ยุฮ ยุม ไม่, ฟวยจ เซ โฮว รมอยจ, เดอึม กัน พิต ยุฮ อื นึง ไลลวง ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต โฌวะ เซ โอ เญือะ ซ ฮอยจ ฆาื ละ เญือะ เญะ ไม่ จัตเจือ เยอะ โรฮ. 32 ไลลวง เกือฮ อื ฮนัม ปุย ปัต เซ พะจาว เกือฮ อื แม ฮอยจ ละ โกะ อื ไอฮ. โยอัป เซ เอีจ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไมจ ฮา โกะ แตะ ไม่ ซืไซ แตะ ลอา ปุย, เตือง โอ กซัต ด่าวิต เปือะ เกอะ ยุง ไลลวง อื เฟือฮ. ป ยุฮ อื ยุม ไม่ เซ มัฮ อัปเนอ, ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ยุฮ โม อิซราเอน เซ, ไม่ อามาซา ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ยุฮ โม ยูด่า เซ โรฮ. 33 มั่ป ตุต ลอก อื ฆาื ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ เกือฮ ลอก ลอป โยอัป เซ ไม่ จัตเจือ อื ฆาื อื โอ เญาะ ไก ลอยจ. ป มัฮ เญือะ ด่าวิต ไม่ โม จัตเจือ อื ป ซ แปน กซัต เซ, ปังเมอ ปัว เกือฮ โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เบือ พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ โรฮ,” อัฮ เซ.
34 ฟวยจ เซ เบ่ไนยา เซ ฮาวก ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ โยอัป เซ ฆาื อื. โฮว รมอยจ อื นึง เบือง รมอยจ เญือะ โกะ อื ไอฮ นึง ย่วง ก พริ. 35 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ดุฮ โรฮ เบ่ไนยา เซ แปน ฮัวนา ตฮัน รโตง โยอัป เซ ฆาื อื. ดุฮ แม โรฮ ซาโด่ก แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว รโตง อาบี่ยาทา เซ โรฮ.
36 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน เกือฮ แม ปุย โฮว กอก ชิเมอี ฮอยจ เคะ แตะ. เญือม เอีจ ฮอยจ อื อัฮ เฮี ละ อื, “ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ เญือะ อาวต แตะ นึง เวียง เยรูซาเลม เฮี. ปุ โอก โฮว ฮอยจ ก ไฮญ เฟือฮ เอิน. 37 ดัฮ เปอะ โอก โฮว ไม่ เตือง โรฮ แตะ โกลง คิตโรน เฮี, ซเงะ ออฮ ซเงะ เอีฮ ญุ่ก, ปะ ไมจ เอิน เปอะ ยุง ซ ยุม แตะ ซเงะ เซ เอิน. ไลลวง ยุม เปอะ เซ มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ,” อัฮ เซ ละ อื. 38 ชิเมอี เซ โลยฮ อื ละ กซัต ตอก เฮี, “โอ กซัต, ป อัฮ เปอะ เซ เอีจ ปุก เนอึม เนิ. อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อัฮ เปอะ เซ โครยญ เจือ,” อัฮ เซ ละ อื. ชิเมอี เซ อาวต เนอึม นึง เวียง เยรูซาเลม เซ เลี่ญ.
39 เญือม เอีจ ไคว อื ลอวย เนอึม, ป มัฮ ครา ชิเมอี ลอา ปุย เซ ตอ ฮา อื. โฮว อาวต ไม่ อาคิต กวน มาอาคา ป มัฮ กซัต นึง เมือง กัต เซ. เญือม เอีจ ฮมอง ชิเมอี อาวต ครา แตะ นึง เมือง กัต ตอก เซ เยอ, 40 ชิเมอี เซ ตุย บรัง, ฮัต แม ควน บุก อื. บุก ปุ โฮว อื, ฮอยจ เคะ อาคิต นึง เมือง กัต เซ ละ ซาวป แตะ ยุ ป มัฮ ครา แตะ เซ. เญือม เอีจ ยุ อื เอีญ แม ไม่ อื ฮอยจ นึง ย่วง อาวต แตะ เซ. 41 เญือม เอีจ ฮมอง ซาโลมอน ป ยุฮ ชิเมอี เซ, 42 ดวน ปุย โฮว กอก ชิเมอี เซ ฮอยจ เคะ แตะ ฆาื อื. เญือม เอีจ ฮอยจ อื อัฮ เฮี ละ อื, “อาึ เอีจ เกือฮ ปะ ซันญา อาึง นึง มอยฮ พะจาว ไม่ เอีจ อัฮ ซโตฮ ละ เปอะ ตอก เฮี, โอก เปอะ ฮา นา เฮี ซเงะ ออฮ ซ ยุม เปอะ ซเงะ เซ. อาึ โม่ อัฮ เซ ละ เปอะ? ปะ เอีจ โลยฮ โรฮ เปอะ ละ อาึ ตอก เฮี โรฮ, ‘ป อัฮ เปอะ เซ เอีจ ปุก เนอึม เนิ. อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อัฮ เปอะ เซ โครยญ เจือ,’ เอีจ อัฮ เปอะ ตอก เซ. 43 ปะ เมอยุ โอ เปอะ ยุฮ ตัม ป เอีจ ซันญา เปอะ ไม่ พะจาว? เมอยุ โอ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ ยุฮ ฮู?” 44 กซัต ซาโลมอน อัฮ แม เฮี ละ อื, “เมาะ ป ฆอก ป เบร ยุฮ ปะ ละ เปือะ เกอะ ป มัฮ กซัต ด่าวิต เซ, ปะ เอีจ ยุง เปอะ ไอฮ เตือง โอยจ อื. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, พะจาว ซ เกือฮ โรฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปะ ฆาื อื โรฮ. 45  พะจาว ปังเมอ ซ ปิฮ มุ่น ยุฮ แตะ ละ อาึ เฮี, ซ เกือฮ บั่นเมือง ยุฮ ด่าวิต ตอน ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ,” อัฮ เซ. 46 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ดวน โรฮ เบ่ไนยา เซ โอก โฮว ยุฮ ยุม ไม่ ชิเมอี เซ. เคียง เซ บั่นเมือง โฮลฮ ซาโลมอน ตัตเตียง เงอ อาวต เฮน ฮลอง ตอน ฮมัน ฆาื อื.