3
ซาโลมอน ปัว กัมกึต วิไซ ไมจ
(4 กซต. 1:3-12)
ซาโลมอน ไอฮ กวน เครีฮ กซัต เมือง อียิป แปน ปุย เญือะ แตะ. ซันญา อาึง โอเอีฮ ไม่ กซัต เมือง อียิป เซ ฆาื อื ละ ซ ปุก อื ปุ แตะ ไม่ อื. เกือฮ ปรโปวน เซ อาวต เมือง ด่าวิต ฮอยจ ละ ฟวยจ ยุฮ อื เญือะ โกะ แตะ ไม่ วิฮัน ยุฮ พะจาว, ฮอยจ โรฮ ละ ฟวยจ โก อื ฆรุง เวียง เยรูซาเลม เซ. เญือม เซ วิฮัน ยุฮ พะจาว ดิ ไก โตว. ปุย มอก ลั่ง ทไว โอเอีฮ นึง คัน นาตี ฮลาวง เซ โฮวน โดฮ. ซาโลมอน ฮรัก พะจาว. ยุฮ อื ตัม โกตเกน ยุฮ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ แตะ, ปังเมอ ทไว ลั่ง ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง นาตี ก ฮลาวง อื โฮวน โดฮ เซ.
ติ โฮน อื ซาโลมอน ฮาวก ย่วง กิเบ่โอน ละ ซ ตอง แตะ ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว. คัน ทไว นึง ย่วง เซ มัฮ ก ระ ไล อื ฮา ก ไฮญ. ซาโลมอน กอ ตอง ทไว ซัตซิง นึง คัน เซ ติ ติ โฮน แปน เปือน ตัว เอิน. เญือม อาวต อื ย่วง กิเบ่โอน เซ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อื นึง รโมะ อื เมือ ก ซาวม อื. พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, “เมอ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เกือฮ ละ แตะ? ปัว นึง เงอะ เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
ซาโลมอน อัฮ เฮี, “โอ พะจาว, ปะ เอีจ เปลีฮ ลอป เปอะ รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ด่าวิต เปือะ เกอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ. เอีจ ฮรัก เปอะ นึง เนอึม รพาวม อื ละ ปะ. มัฮ ปุย ซืไซ ไม่ อื ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ. รพาวม ฮรัก เปอะ ฮอยจ แนฮ ละ อื. เอีจ เกือฮ เปอะ กวน รเมะ อื โฮลฮ งาวม เบือง ก งาวม เปือะ แตะ ละ ซ ตัตเตียง อื ปุย ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี.
“โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ, ปะ เอีจ เกือฮ เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ โฮลฮ แปน กซัต รโตง เปือะ เกอะ. อาึ ปังเมอ กวนดุ ลั่ง เงอะ. ยุง โตว ตอก ซ ตัตเตียง แตะ ปุย. อาึ อาวต ลลาึง ปุย เลือก ปะ แปน ปุย ไน เปอะ. มัฮ ปุย โฮวน ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ. เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ไก กัมกึต วิไซ ไมจ ละ ซ ยุง เงอะ ตอก ซ ตัตเตียง แตะ ปุย ไน เปอะ เฮี. เกือฮ อาึ เกียฮ รเตีฮ ป พิต ป ปุก นึง อื. ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ ละ อาึ ตอก เซ โฮ, อาึ ซ เกียฮ ตัตเตียง ปุย โฮวน ยุฮ เปอะ เฮี ตอก เมอ?” อัฮ เซ ละ พะจาว.
10 ป ปัว ซาโลมอน เซ ปุก เนอึม รพาวม พะจาว. 11 พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, “ปะ ปัว เปอะ โตว จีวิต ลั่ง เลี่ญ แตะ. ปัว เปอะ โตว คาวคอง โฮวน. ปัว เปอะ โตว อาึ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ เปอะ. ฮา เซ เอีจ ปัว เปอะ กัมกึต วิไซ ไมจ ละ ซ ยุง แตะ ตอก ซ ตัตเตียง แตะ ปุย ตัม ซื อื. 12 ปุก เนอึม ป ปัว เปอะ เซ. อาึ ซ เกือฮ โอเอีฮ ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ ฆาื อื. อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ พันญา ไม่ กัมกึต วิไซ ไมจ โฮวน ฮา ปุย ไฮญ ป ไก กา เปอะ โครยญ โฆะ อื. โฮวน โรฮ ฮา ปุย เจน รเคะ เปอะ โรฮ. 13 โนก ฮา เซ อาึ ซ เกือฮ ลั่ง ละ เปอะ ไม่ โอเอีฮ ป โอ เปอะ ปัว, ซ เกือฮ คาวคอง ละ เปอะ ไม่ โญต ไม่ ซัก, ติ เจน ไอม เปอะ ซ ไก โตว กซัต ไฮญ ป บริญ ไม่ เปอะ ติ ปุย เนอึม. 14 ดัฮ เปอะ เนอึง ป อัฮ อาึ, ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง เตือง โกตไม ยุฮ ฮุ ตอก เนอึง ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เปอะ โฮ อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปะ ลั่ง ไอม ฆาื อื,” อัฮ เซ พะจาว.
15 เญือม เซ ซาโลมอน โปวะ เน่อึม ไอจ แตะ. ยุง มัฮ อื อู พะจาว ไม่ แตะ นึง รโมะ แตะ. เอีญ แม ฮอยจ นึง เวียง เยรูซาเลม. ชุง ลั่กกา ฮิต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ฆาื อื. มอก ตอง ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว. ทไว โรฮ โอเอีฮ ละ อื ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. ฟวยจ เซ เลียง โม คารัตชกัน ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อื.
กัน รเตีฮ ยุฮ ซาโลมอน
16 ติ โฮน อื ไก ปรโปวน ป แปน มอจังคึต ลอา ปุย, ฮอยจ ดิ เคะ กซัต ซาโลมอน. 17 ปรโปวน เซ ติ ปุย อื อัฮ เฮี ละ กซัต, “โอ กซัต, อาึ ไม่ ปรโปวน เฮี เยอ อาวต ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง เญือะ ติ ลัง. เญือม เซ อาึ เกิต กวน รเมะ เยอะ ติ. ปุก โรฮ เญือม อาวต ปรโปวน เฮี นึง เญือะ เซ โรฮ. 18 เญือม เอีจ ไก กวน อาึ ลอวย ซเงะ เอ, ปรโปวน เฮี เกิต โรฮ กวน รเมะ ติ โรฮ. เญือม เซ ไก โตว ปุย ไฮญ นึง ติ เนอึม ป อาวต ดิ ไม่ เอะ นึง เญือะ เซ เยอ. มัฮ เอะ ลอา โน่ง ป อาวต นึง อื.
19 “ปรโปวน เฮี ยุม ยุฮ กวน แตะ นึง โคะ โฆวต อื เญือม ไอจ แตะ เมือ ก ซาวม อื. 20 เญือม เอีจ โด่ะ ซาวม เมอ, ปรโปวน เฮี บระ โกฮ ตุย กวน อาึ เน่อึม นึง เตียง ไอจ เจอะ ลไล ปุน อาึ ไอจ, เกือฮ อื ไอจ ไม่ โกะ แตะ. ตุย แม กวน ยุม โกะ แตะ เซ เกือฮ อื ไอจ ดิ ไม่ อาึ. 21 เญือม เอีจ โกฮ อาึ เน่อึม ไอจ แตะ เมือ กซะ อื ละ ซ เกือฮ กวน แตะ เซ ปุ อู, กวนงัก ไอจ ไม่ อาึ เซ เอีจ ยุม. เญือม เอีจ แลน ที อาึ กวนงัก ยุม เซ, มัฮ โตว กวนงัก เกิต เน่อึม นึง อาึ เฟือฮ,” อัฮ เซ ปรโปวน เซ.
22 ปรโปวน ติ ปุย อื เซ ปังเมอ อัฮ โรฮ อื ตอก เฮี, “มัฮ โตว ตอก เซ. กวนงัก ป ไอม ลั่ง เซ มัฮ กวน อาึ ไอฮ. กวนงัก ยุม เซ มัฮ กวน ปะ,” อัฮ เซ ละ อื. ติ ปุย อื เซ อัฮ แม โรฮ เฮี, “มัฮ โตว ตอก เซ. กวนงัก ป ไอม ลั่ง เซ มัฮ กวน อาึ ไอฮ. กวนงัก เอีจ ยุม เซ มัฮ กวน ปะ.” ปรโปวน ลอา เซ ลลั่ฮ เก ปุ แตะ ตอก เซ ซองนา กซัต เซ.
23 เญือม เซ กซัต เซ อัฮ เฮี, “เปะ ลอา เยอ ตัง โคน ตัง อัฮ เปอะ กวนงัก ไอม ลั่ง เซ มัฮ กวน โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน. กวนงัก เอีจ ยุม เซ ปังเมอ อัฮ ตื เปอะ โอ มัฮ กวน โกะ แตะ โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
24 เญือม เซ กซัต เซ อัฮ เฮี ฆาื อื, “ตาว วิจ ละ อาึ ติ,” อัฮ เซ. ปุย ตุย เนอึม อื ละ อื. 25 กซัต เซ อัฮ แม เฮี ละ ปุย, “มอก กวนดุ ไอม เฮี เลีฮ ลอา เมิฮ. เกือฮ ละ ปุย ลอา เฮี ติ ปุย บลัฮ ลอก,” อัฮ เซ.
26 ป มัฮ เนอึม มะ กวนงัก เซ เลียก พาวม นึง กวน แตะ เซ. อัฮ เฮี ฆาื อื ละ กซัต เซ, “โอ กซัต, ปัว เปอะ โอ ยุฮ ยุม ไม่ กวนงัก เฮี. ปัง มัฮ ตอก ออฮ ปัง มัฮ ตอก เอีฮ ญุ่ก, เกือฮ ฮา อื ละ ปุย เซ เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื. ปรโปวน ติ ปุย อื เซ ปังเมอ อัฮ เฮี, “ซเดือฮ เอิน เลีฮ ลอา เมิฮ. ปุ เกือฮ เอะ โฮลฮ ติ ตื เนอึม,” อัฮ เซ.
27 เญือม เซ กซัต เซ อัฮ เฮี, “ปุ ยุฮ ยุม ไม่ กวนงัก เฮี เยอ. เกือฮ ละ ปรโปวน รกา เซ เมิฮ. เอีจ มัฮ ปรโปวน เซ ป มัฮ เนอึม มะ กวนงัก เฮี,” อัฮ เซ.
28 เญือม ฮมอง โม อิซราเอน ตอก รเตีฮ กซัต ซาโลมอน ปุย เยอ, โม เซ นัปทื เนอึม กซัต เซ ฆาื อื, เอีจ แจง แน ละ อื มัฮ อื ซติ พันญา ฮอยจ เน่อึม นึง พะจาว ป โฮลฮ อื เซ, นึง รเตีฮ อื ปุย ตัม ซื อื.