4
โม ป ไปญ กัน บั่นเมือง
ซาโลมอน โฮลฮ เนอึม แปน กซัต ละ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื. โม ป ไปญ กัน ยุฮ อื มัฮ โม เฮี, อาซาริยา กวน ซาโด่ก มัฮ ซตุ รซอฮ ละ พะจาว. ป มัฮ เลคา ยุฮ อื มัฮ เอลีโฮเรป ไม่ อาฮิยา. ปุย ลอา เซ มัฮ กวน ชิชา. ป มอง โจต ไม่ โซะโกะ ฮรักซา อื นึง นังซื ซัมคัน เซ มัฮ เยโฮชาฟัต กวน อาฮิลุต. ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ระ ยุฮ อื มัฮ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า. ฮัวนา ซตุ ยุฮ อื มัฮ ซาโด่ก ไม่ อาบี่ยาทา. ป แปน ฮัวนา โม จาวเมือง ยุฮ อื มัฮ อาซาริยา กวน นาทัน. ปุย ซิงซา กซัต โอเอีฮ ไม่ อื มัฮ ซบุ่ต กวน นาทัน. ซบุ่ต เซ แปน โรฮ ซตุ ไม่ อื. ป คิต กัน เญือะ กซัต มัฮ อาฮิชา. ป ควป คุม โม ป เกน อื ยุฮ กัน ละ แตะ เซ มัฮ อาโด่นีรัม กวน อัปด่า.
กซัต ซาโลมอน เกือฮ จาวเมือง ยุฮ แตะ กาว ลอา ปุย อาวต โครยญ แควน นึง เมือง อิซราเอน. เกือฮ อื แปน ป ซาวป ป โซม ป ปอน ละ เญือะ กซัต ไม่ ละ โม ป อาวต นึง เญือะ อื เซ โรฮ. มัฮ ซาวป อื เน่อึม นึง แควน อาวต อื เซ ติ ปุย ติ เคิ ตอ ติ เนอึม. มอยฮ โม เซ เยอ มัฮ ตอก เฮี, เบ่นเฮอ แปน ป ลัป ซาวป เกป อื เน่อึม นึง โม ป อาวต นึง บลาวง เอฟราอิม. เบ่นเด่เคอ เกป อื เน่อึม นึง มาคัต, ชาอันบิ่ม, เบ่ตเชเมต เอโลน ไม่ เบ่ตฮานัน. 10 เบ่นเฮเซต เกป อื นึง นาตี อารุปโบ่ต, โซโค ไม่ นาตี เฮเฟอ เลี่ป อื. 11 เบ่นอาบี่นาดั่ป เกป อื นึง นาตี นาฟัตโด่ เลี่ป อื. ปุย เซ โฮลฮ ทาฟัต กวน เครีฮ กซัต ซาโลมอน แปน ปุย เญือะ แตะ. 12 บ่าอานา กวน อาฮิลุต เกป อื นึง นาตี ทาอานัก, ไม่ นาตี เมกิตโด่, ไม่ นาตี เบ่ตชัน เตือง โอยจ อื, เมาะ ป อาวต บลัฮ ซาเรทัน ลวง ลั่ก อาวต เมือง ยิซเรเอน นึง อื, เน่อึม นึง เบ่ตชัน ฮอยจ ละ อาเบ่น-เมโฮลา ไม่ โยกเมอัม ลวง ก ล่าวง อื. 13 เบ่นเกเบ่อ เกป อื นึง นาตี ราโมต กิเลอัต, ไม่ นึง โม ย่วง ตัง ยาอี ป มัฮ จัตเจือ มะนาเซ. เกป โรฮ อื นึง นาตี อารโกป ป อาวต นึง บ่าชัน เซ. นา เซ ไก โรฮ ย่วง ระ นึง ลแฆลฮ ย่วง. ย่วง โม เซ ไก ตื ฆรุง ตอน ไม่ อื. ควน ซแก รเวือะ ระ นึง ฆรุง ย่วง โม เซ ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี ไม่ อื. 14 อาฮินาดั่ป กวน อิตโด่ เกป อื นึง นาตี มาฮะนาอิม. 15 อาฮิมาอัต เกป อื เน่อึม นึง แควน นัปทาลี. อาฮิมาอัต เซ โฮลฮ โรฮ บ่าเซมัต กวน เครีฮ กซัต ซาโลมอน แปน ปุย เญือะ แตะ. 16 บ่าอานา กวน ฮุไช เกป อื เน่อึม นึง แควน อาเชอ ไม่ นาตี เบ่อาโลต. 17 เยโฮชาฟัต กวน ปารูอา เกป อื เน่อึม นึง แควน อิตซคา. 18 ชิเมอี กวน เอลา เกป อื เน่อึม นึง แควน เบ่นยามิน. 19 เกเบ่อ กวน อุรี เกป อื เน่อึม นึง แควน กิเลอัต, ป มัฮ ปลัฮเตะ ยุฮ ซีโฮน กซัต ยุฮ โม อาโมไร ไม่ โอก, กซัต เมือง บ่าชัน. เญือม เซ เยอ แควน เซ มัฮ เกเบ่อ เซ โน่ง ป มัฮ จาวเมือง นึง อื.
บั่นเมือง ยุฮ ซาโลมอน
20 โม ยูด่า ไม่ โม อิซราเอน เนอ, โฮวน ลัมเลือ ไม่ ปุ แตะ, ตอก เอิน ไฮมจ นึง เกาะ โฮ. ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื อาวต ไมจ โซม ญุ่ก ไม่ ปุ แตะ, ไม่ ไก รพาวม ไมจ มวน อื. 21 กซัต ซาโลมอน โฮลฮ ตัตเตียง ปลัฮเตะ เวือฮ, เน่อึม นึง โกลง ยูฟะเรตี ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ อาวต โม ฟีลิซเตีย, เลีฮ แม ฮอยจ ละ เคต ปลัฮเตะ อาวต โม อียิป โรฮ. โม เซ เตือง โอยจ อื โฮลฮ โรฮ เซีย พาซี ละ กซัต ซาโลมอน เซ, แปน โรฮ ป อาวต ฆรึม กัน ตัตเตียง อื ติ เจน ไอม อื.
22 ป โซม ป ปอน โฮลฮ กซัต ซาโลมอน โกว ไน ติ ติ ซเงะ เอ, มัฮ ญอต แปง 240 ทัง, แปง ทัมมด่า 480 ทัง, 23 โมวก โกลยญ กาว ตัว, โมวก เลียง ปุย เน่อึม นึง เพระด่าวก 20 ตัว, ไม่ แกะ 100 ตัว. โนก ฮา เซ มัฮ แม จัก ปอยฮ ไม่ แอ โฮวน ตัว. 24 เน่อึม นึง บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลั่ก เลียก ซเงะ นึง อื, กซัต ซาโลมอน โฮลฮ ตัตเตียง บั่นเมือง นึง อื เตือง โอยจ อื, เน่อึม นึง เมือง ทิปซา ฮอยจ ละ เมือง กาซา. โม กซัต ป อาวต บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลั่ก เลียก ซเงะ เซ อาวต ตื ฆรึม กัน ตัตเตียง กซัต ซาโลมอน เซ. ปุย นึง บั่นเมือง ยุฮ อื โฮลฮ เนอึม อาวต เฮน อาวต ฮลอง เบือ อื โครยญ ลวง. 25 ติ เจน ไอม กซัต ซาโลมอน เซ, โม ยูด่า ไม่ โม อิซราเอน เนอ อาวต ไมจ มวน นึง ฆรึม ยึม อะงุน ไม่ ฆรึม โคะ เม ยุฮ แตะ เน่อึม นึง เมือง ด่าน ป อาวต ลอยจ ก ล่าวง ฮอยจ ละ เมือง เบ่เออเชบ่า ป อาวต ลอยจ ก เซฮ เซ.
26 กซัต ซาโลมอน ไก คอก บรอง ยุฮ ปาวน ฮมาึน โตะ ละ อาึง อื บรอง บั่ว เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ ปาวน ฮมาึน ตัว เอิน. ไก ตฮัน บุก บรอง ยุฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย.
27 โม ป มัฮ จาวเมือง กาว โรฮ ลอา ปุย ป แปน ป ซาวป ป โซม ป ปอน ละ กซัต เซ, ตาว เนอึม อื ละ อื ติ ปุย ติ เคิ ตัม ลัง ตาว แตะ, ละ ซ เกือฮ อื แปน ป โซม ป ปอน ละ เญือะ กซัต. เมาะ ป อาวต นึง เญือะ กซัต เซ ไก โตว ป วิต ป วัง ละ ติ เจือ เนอึม. 28 โนก ฮา เซ โม จาวเมือง เซ ซาวป โรฮ เฮงาะ บ่าเล ไม่ เบระ ละ เกือฮ อื ละ บรอง รุป เซิก โม เซ ไม่ ละ ซัตซิง ไฮญ ยุฮ อื ตัม ป ตองกัน อื.
กัมกึต วิไซ ไมจ
29 พะจาว เกือฮ พันญา ไมจ ละ ซาโลมอน. เกือฮ โรฮ กัมกึต ไมจ ละ อื ละ ซ เกียฮ คาวไจ อื โอเอีฮ, ป ยุ ป ยุง อื โฮฮ เนอึม ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อื. 30 ซาโลมอน ไก เนอึม กัมกึต วิไซ ไมจ ฮา โม ป ฮลาวง ป ยุง ป อาวต ลวง ลั่ก โอก ซเงะ โครยญ โฆะ ปุย. ไมจ โรฮ ฮา โม ป ยุง โอเอีฮ ป อาวต เมือง อียิป เตือง โอยจ อื. 31 ซาโลมอน ไมจ กัมกึต ฮา เอทัน ป มัฮ มู เอซรา. ไมจ โรฮ ฮา เฮมัน ไม่ คานโค ไม่ ด่าด่า. ปุย ลอวย เซ มัฮ กวน มาโฮน. ซาโลมอน เซ แปน ปุย ไมจ กัมกึต วิไซ ฮา ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื. พรุ มอยฮ ฆาื อื ฮอยจ เมือง ปุย แควน เซ เตือง โอยจ อื. 32 ลปุง ซตอก รเง่อึม อื ปุย ไก ลอวย เปือน คอ. รซอม เชีย ยุฮ อื ไก ติ เปือน ไปล พอน โบ่ต. 33 เกียฮ เพอึก ปุย ฮอยจ ละ ป ซมา ลโลวง ปุย เน่อึม นึง โคะ โซน ซีด่า นึง เมือง เลบ่านอน ฮอยจ ละ โคะ ฮลาึง ลเวือง ป กวยฮ นึง ฆรุง ซโมะ. เพอึก โรฮ ปุย เกือฮ ยุง ไลลวง โกะพริ โกะย่วง ไซม ไล่ ไม่ ซัตซิง โฮว ลังเตะ ไม่ กะ โครยญ เจือ. 34 กซัต เมือง ปุย เลี่ป ปลัฮเตะ, เญือม ฮมอง อื ไลลวง ไมจ กัมกึต วิไซ ยุฮ ซาโลมอน เซ, เกือฮ ปุย ฮอยจ ง่อต ป อัฮ อื ฆาื อื.