5
กซัต ซาโลมอน เพรียง ยุฮ วิฮัน
(4 กซต. 2:1-18)
ติ โฮน อื ฮีรัม ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ ตาว โม กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว เคะ กซัต ซาโลมอน, นึง ฮมอง แตะ ดุฮ ปุย ซาโลมอน แปน กซัต ฆรอ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ อื เซ. กซัต ฮีรัม เซ ตึน มัฮ ปุ โฮมว ฮรัก ปุ แตะ ไม่ กซัต ด่าวิต เซ. เญือม เซ กซัต ซาโลมอน รโปะ รซอม แตะ ละ กซัต ฮีรัม เซ ตอก เฮี, “ปะ ตึน ยุง เปอะ ไอฮ โอ เปือะ เกอะ ดิ โฮลฮ ยุฮ วิฮัน ละ ซ ไว อื พะจาว เยโฮวา ยุฮ แตะ, นึง จัมเปน ลอป อื ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ เซ โครยญ ลวง เอิน, กา เฆียง เกือฮ พะจาว อื เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ เซ เตือง โอยจ อื. ปเลี่ย เฮี เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ เอีจ เกือฮ โรฮ บั่นเมือง ยุฮ ฮุ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง โครยญ ลวง โรฮ. ป เกละยุ อาึ ไม่ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เยอะ ปุ โรฮ ไก. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, อาึ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ วิฮัน ละ ซ แปน อื นา ก โฮลฮ ปุย ลืลาว มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ นึง. พะจาว ยุฮ ฮุ เอีจ อัฮ อาึง อื ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ ตอก เฮี, ‘กวน รเมะ ปะ ป เลือก อาึ อาึง ละ ซ แปน อื กซัต รโตง ปะ เซ ซ ยุฮ วิฮัน ละ อาึ,’ เอีจ อัฮ เซ. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ปัว ปะ ดวน ปุย ฆู อาึง โคะ โซน ซีด่า ป อาวต นึง เลบ่านอน เซ เนิ. อาึ ซ เกือฮ โม กวนไจ ยุฮ แตะ ฮาวก เรอึม โม กวนไจ ยุฮ ปะ. อาึ ซ เกือฮ โรฮ มาื ละ จัง เปอะ กวนไจ แตะ เซ นึง, ตัม เมาะ แกต ปะ อื โซมกวน. ปะ ตึน ยุง เปอะ ไอฮ, กวนไจ อาึ เฮี ดิ เกียฮ ยุฮ โตว ไม่ โคะ ตอก โม ไซด่อน ติ ปุย เนอึม,” อัฮ เซ ละ อื.
เญือม เอีจ ฮมอง กซัต ฮีรัม รซอม รโปะ กซัต ซาโลมอน ตอก เซ, มวน ลัมเลือ รพาวม ฆาื อื. อัฮ เฮี, “ซเงะ เนาะ เฮี อาึ ญันดี่ เนอึม ไม่ พะจาว ป เกือฮ ด่าวิต โฮลฮ กวน รเมะ ป อาวต ไม่ ไมจ ซติ พันญา แตะ ไม่ โฮลฮ โรฮ อื แปน กซัต ละ ปุย ติ เมือง ระ เซ,” อัฮ เซ. ฟวยจ เซ กซัต ฮีรัม รโปะ โรฮ รซอม แตะ ละ กซัต ซาโลมอน ตอก เฮี, “ไลลวง รซอม รโปะ เปอะ ละ อาึ เซ, อาึ เอีจ โฮลฮ รัป. อาึ ญันดี่ ไม่ ซ ยุฮ โรฮ แตะ ตัม รซอม ปัว ปะ ไม่ ป ฆวต ไอฮ เปอะ นึง ไลลวง โคะ โซน ซีด่า ไม่ โคะ ฆิ รจวง เซ. ป มัฮ โม กวนไจ ยุฮ อาึ อื, ซ โรวก โคะ เซ ละ เปอะ เน่อึม นึง บลาวง เลบ่านอน ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม. ซ ปุก อื แปน แป, เลีฮ ไม่ อื นึง ปลัฮ รอาวม เซ, ฮอยจ ละ นา ก อัฮ ปะ อื ละ แตะ. อาึ ซ เกือฮ กัฮ แป ยุฮ แตะ นา เซ. ปัว โรฮ ปะ โฮว รัป นา เซ โรฮ. รโตง งวยฮ โคะ นึง อื เซ, ปัว โรฮ ปะ ตาว ป โซม ป ปอน ละ ซ โซม ปอน ปุย อื นึง เญือะ อาวต เตอะ เฮี,” อัฮ เซ.
10 กซัต ฮีรัม ตาว เนอึม โคะ โซน ซีด่า ไม่ โคะ ฆิ รจวง ละ กซัต ซาโลมอน ตัม ป ตองกัน อื เซ. 11 กซัต ซาโลมอน ตาว เนอึม เฮงาะ ซาลี ละ แปน อื ป โซม ปุย นึง เญือะ กซัต ฮีรัม เซ. ติๆ เนอึม เมอ, ตาว อื ติ แซน ไปล แลฮ ฮมาึน ทัง, ไม่ ลออยฮ กาวก ไมจ ปาวน แซน ซไตม ฮมาึน ไปล พอน เปือน ลิต. เกือฮ อื ละ กซัต ฮีรัม ตอก เซ โครยญ เนอึม. 12  พะจาว โพต เนอึม ซติ พันญา ไมจ ละ ซาโลมอน, ตอก เอีจ ซันญา แตะ อาึง ละ อื. กซัต ฮีรัม ไม่ กซัต ซาโลมอน เซ อาวต ไม่ ปุก ปอ แตะ ปุ แตะ, ซันญา ดิ โรฮ อาึง ซ เรอึม แตะ ปุ แตะ โรฮ.
13 กซัต ซาโลมอน เกน โรฮ ปรเมะ ยุฮ กัน ละ แตะ เน่อึม นึง โม อิซราเอน โครยญ โดฮ. ปุย เกน อื ละ ยุฮ กัน เซ ไก ลอวย ฮมาึน ปุย. 14 เกือฮ โรฮ โม ป เกน แตะ เซ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เลบ่านอน. เกือฮ อื เปียน ปุ แตะ, โฮว ติ โฮน ติ ฮมาึน ปุย ตอ ติ เคิ. ปุย ติ ฮมาึน ปุย เซ ซ โฮว อาวต นึง เมือง เลบ่านอน เซ ติ เคิ. ซ เอีญ อาวต นึง เญือะ แตะ ลอา เคิ. ป โฮลฮ แปน ป ควป คุม แลน แก ปรเมะ ลอวย ฮมาึน ปุย เซ, มัฮ อาโด่นีรัม. 15 กซัต ซาโลมอน ไก แม โม ป มอง ปุยฮ มอง กลอม ยุฮ อาแลฮ ฮมาึน ปุย. โม ป ปอยจ ป พัฮ ซโมะ ยุฮ อื เน่อึม โตะ เพระด่าวก ไก โรฮ ซเตะ ฮมาึน ปุย โรฮ. 16 โนก ฮา เซ ไก แม ป ระ ป คาว ยุฮ ละ แปน อื ป แลน แก กัน, ลอวย เปือน ไปล ลอวย รอย ปุย. 17 กซัต ซาโลมอน ดวน แม ปุย โฮวน เซ ปอยจ ซโมะ ระๆ ไม่ เพรียง อื เกือฮ ไมจ ละ ซ อาึง อื เกือฮ แปน เน่อึม ตอน ยุฮ วิฮัน เซ. 18 เญือม เซ โม ป ยุฮ กัน ยุฮ ซาโลมอน ไม่ ปุย เมือง เกบั่น ไม่ โม กวนไจ ยุฮ ฮีรัม เซ เพรียง เนอึม โคะ ไม่ ซโมะ เซ ละ ซ ยุฮ แตะ วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ นึง.