6
ซาโลมอน โก วิฮัน ยุฮ พะจาว
เญือม ยุฮ โรง กซัต ซาโลมอน วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ, เญือม เซ ปุก เนอึม ปาวน นึง กัน โฮลฮ อื แปน กซัต เซ. ปุก เคิ ลอา ป อัฮ โม ฮีบรู เคิ ซิป ไม่. เน่อึม เญือม โอก โรง โม อิซราเอน ฮา เมือง อียิป ฮอยจ ละ เญือม ยุฮ โรง อื วิฮัน เซ, ไก ปาวน รอย ไปล รเตะ เนอึม. ฮอง อาวต กไน วิฮัน เซ ลั่ง ลแฆลฮ รเนฮ. เวือฮ ง่า รเนฮ. ฮลาวง ง่วย รเนฮ. ก โปง อื ลั่ง โรฮ ง่า รเนฮ, เมาะ ปุ แตะ ไม่ เมาะ เวือฮ โตะ กไน วิฮัน เซ. ก โปง อื เซ เวือฮ กาว รเนฮ. อาวต ลวง ลั่กกา วิฮัน เซ. ยุฮ โรฮ นาตัง ละ วิฮัน เซ โรฮ. ก พริ อื ซไกป ฮา กไน อื นึง ไก คอป อื. ยุฮ โรฮ ฮอง เฆียง วิฮัน เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไม่ ลั่กเคะ อื. เกือฮ อื ไก แปน ฮอง แปน ฮอง แตะ โฮวน ฮอง. ฮอง เซ ไก ลอวย จัน. จัน ก เตียม อื เวือฮ พอน รเนฮ. จัน ซน่ะ อื เวือฮ แลฮ รเนฮ. จัน ก ล่าวง อื เวือฮ อาแลฮ รเนฮ. โก ซโมะ นึง อื ตัง ด่อง ละ ซ รัป อื แปล, เดอึม แปล โอ ซ โพต ก พริ เดีญ วิฮัน เซ. เญือม ยุฮ อื วิฮัน เซ โกว ซโมะ เอีจ ฟวยจ เพรียง ปุย อาึง เน่อึม โตะ บ่อ เซ. ติ เจน โก ปุย วิฮัน เซ ไก โตว ป ฮมอง เซียง คอน เซียง รปอยจ เซียง เคืองมื ไร โอเอีฮ นึง อื ติ เจือ เนอึม ฆาื อื. โตะ รเวือะ เลียก ปุย โตะ ฮอง เฆียง วิฮัน เซ เลียก จัน เตียม รกา. เลียก ลวง ก เซฮ วิฮัน เซ. ไก โรฮ โบง ฮาวก ปุย ฮอยจ ละ จัน ลอา จัน ลอวย นึง อื. ซาโลมอน ยุฮ เนอึม วิฮัน เซ เกือฮ ฟวยจ. โน่วก อื ไม่ เทิง อื โกว โคะ โซน ซีด่า ละ อื. 10 ฮอง ก พริ อื ป อาวต เฆียง วิฮัน เซ ฮลาวง พอน รเนฮ โครยญ ฮอง อื. รติต ไม่ วิฮัน ระ เซ ไม่ แปล โคะ โซน ซีด่า.
11 เญือม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ ซาโลมอน. 12-13 อัฮ เฮี ละ อื, “ดัฮ ปะ เนอึง ลปุง ซตอก อาึ เปอะ, ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ คอ อื, อาึ ซ ยุฮ เนอึม ละ เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เปอะ โฮ. อาึ ซ อาวต ลลาึง โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮี นึง วิฮัน ป ยุฮ เปอะ เฮี. อาึ ซ ละ ซ โปวฮ โตว เฟือฮ,” อัฮ เซ พะจาว.
14 กซัต ซาโลมอน ยุฮ เนอึม วิฮัน เซ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ. 15 กไน วิฮัน เซ โกว โรฮ โคะ โซน ซีด่า ละ โฆป แตะ เดีญ นึง, ไม่ แปน ตุม อื ฮอยจ โรฮ ละ เทิง อื. เดีญ แม ลวง กไน อื นึง โคะ ปอ เลี่ป อื. แปน ตุม อื เซ โกว โคะ ฆิ รจวง ละ อื. 16 กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม โรฮ ฮอง กไน วิฮัน เซ ลวง ก โด่ะ อื, เกือฮ อื ลั่ง ง่า รเนฮ. โกว โคะ โซน ซีด่า ละ ยุฮ แตะ ฮอง เซ, เน่อึม นึง แปน ตุม อื, ไม่ เดีญ โฆป อื ลวง ก ไน อื, ฮอยจ ละ เทิง อื. เอีจ มัฮ ฮอง เซ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ. 17 ฮอง ป อาวต ลั่กกา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ เกือฮ อื ลั่ง รปาวน รเนฮ. 18 โคะ โซน ซีด่า ป เดีญ ปุย โตะ กไน ฮอง นึง วิฮัน เซ แกะ ซลัก แม ฮุป รตุง นึง อื ไม่ ฮุป เตีย โพรยฮ. โตะ กไน อื เซ เดีญ อื นึง โคะ โซน ซีด่า เลี่ป อื, ปอ โอ ปุย เญือะ เกียฮ ยุ ซโมะ นึง อื เฟือฮ.
19 กซัต ซาโลมอน เพรียง ฮอง ตึก นึง ซัมคัน กไน วิฮัน เซ เกือฮ ไมจ ละ ซ เกือฮ อื ฮิต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว อาวต นึง. 20 ฮอง เซ ลั่ง ง่า รเนฮ, เวือฮ ง่า รเนฮ, ฮลาวง ง่า รเนฮ โรฮ. ฟวยจ ยุฮ อื ฮอง เซ อัป แม อื นึง ไคร ซโน แม. ป มัฮ คัน ทไว เซ โกว โรฮ โคะ โซน ซีด่า เซ ละ อื โรฮ. 21 กซัต ซาโลมอน อัป โตะ กไน วิฮัน เซ นึง ไคร ซโน. ตาึก โรฮ โม่ะ ไคร นึง ลั่กกา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน ป เอีจ อัป แตะ นึง ไคร เซ. 22 ลวง กไน วิฮัน เซ อัป อื นึง ไคร เลี่ป อื. คัน ป อาวต ลั่กกา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ อัป โรฮ อื นึง ไคร.
23 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง โคะ กาวก โตะ กไน ฮอง เซ ลอา, เกือฮ อื ฮลาวง กาว รเนฮ. 24 โพรยจ ฮุป เตปด่า ติๆ ก บลัฮ เซ ลั่ง พอน รเนฮ ตอก ปุ แตะ. เน่อึม นึง โพรยจ ลวง วิ ฮอยจ ละ โพรยจ ลวง ดอม อื ลั่ง เอิน กาว รเนฮ. 25-26 ฮุป เตปด่า ติๆ เซ, ลวง ฮลาวง อื ไม่ เมาะ ลั่ง โพรยจ อื ไก โรฮ กาว รเนฮ ตอก ปุ แตะ เตือง ลอา อื. ฮุนฮัง อื ตอก โรฮ ปุ แตะ โรฮ. 27 กซัต ซาโลมอน อาึง ฮุป เซ โตะ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ. โพรยจ ฮุป ติ ก บลัฮ อื เซ เกือฮ อื ไลฮ ติ แตะ, เอีญ ติต ไม่ เดีญ ติ ลวง. โพรยจ ฮุป ติ ตัว อื แม เกือฮ โรฮ อื ไลฮ ติ แตะ, เอีญ ติต ไม่ เดีญ ติ ลวง โรฮ. โพรยจ ติ ก บลัฮ อื แม เกือฮ อื ไลฮ ติ แตะ เอีญ ติต ไม่ โพรยจ ปุ แตะ เตือง ลอา ตัว อื เซ. 28 ฮุป เตปด่า เซ อัป โรฮ อื นึง ไคร เตือง โม่ว อื.
29 กซัต ซาโลมอน แกะ ซลัก โรฮ เดีญ นึง วิฮัน เซ เกือฮ อื แปน ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ตอก เซ, ไม่ ฮุป โคะ อินทพลัม ไม่ ฮุป เตีย โพรยฮ นึง โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ ไม่ ฮอง ซัมคัน นึง อื เซ โรฮ. 30 ป มัฮ แปน ตุม อื โตะ วิฮัน เซ, อัป โรฮ อื นึง ไคร เตือง ลอา ฮอง อื เซ.
31 รเวือะ คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ยุฮ อื นึง โคะ กาวก. โวง โกป รเวือะ ลวง ราว นึง อื ยุฮ อื แปน ฮุป พอน เลียม. 32 ป มัฮ รเวือะ เตือง ลอา อื ยุฮ อื นึง โคะ กาวก. แกะ ซลัก แม โรฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ไม่ ฮุป โคะ อินทพลัม ไม่ ฮุป เตีย โพรยฮ นึง อื. ฟวยจ เซ อัป แม อื นึง ไคร. 33 ป มัฮ โวง โกป โตะ รเวือะ คระ เลียก ปุย โตะ ฮอง ระ ฮอง เวือฮ เซ, ยุฮ โรฮ อื นึง โคะ กาวก. เกือฮ โวง โกป อื ไก ปาวน เลียม. 34 ป มัฮ รเวือะ เตือง ลอา อื เซ ยุฮ โรฮ อื นึง โคะ ฆิ รจวง. ป มัฮ รเวือะ เซ เกียฮ โปฮ อื เกือฮ แฮนป ดิ ไม่ ปุ แตะ โรฮ. 35 รเวือะ เซ แกะ ซลัก โรฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ไม่ ฮุป โคะ อินทพลัม ไม่ ฮุป เตีย โพรยฮ นึง อื. อัป โรฮ อื นึง ไคร โรฮ.
36 ควง นึง วิฮัน เซ โก โรฮ ฆรุง อื. อาึง ซโมะ นึง อื ไม่ โคะ แปน จัน แปน จัน แตะ. รชุก ซโมะ เซ ราว ปุ แตะ ลอวย จัน. ฟวยจ เซ อาึง แม โคะ โซน ซีด่า เซ นึง อื ติ จัน แม. 37 เญือม โบลวง กซัต ซาโลมอน เน่อึม วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ ปุก เนอึม ปาวน นึง กัน แปน อื กซัต เซ. ปุก โรฮ เคิ ลอา นึง อื ป อัฮ ปุย เคิ ซิป ไม่ เซ. 38 เญือม เอีจ มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ ติ, เคิ บุ่น ป มัฮ เคิ ซเตะ นึง อื เซ, วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ เอีจ ฟวยจ ไมจ โครยญ เจือ. ยุฮ เนอึม อื ตัม ป เอีจ เพรียง ปุย อาึง เน่อึม กา อื. เวลา โกว กซัต ซาโลมอน ละ ยุฮ แตะ วิฮัน เซ ปุก อาแลฮ เนอึม ฆาื อื.