7
กซัต ซาโลมอน ยุฮ เญือะ อาวต แตะ
กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ เญือะ ละ อาวต โกะ แตะ. เญือะ อาวต อื เซ โกว เวลา ละ ยุฮ แตะ กาว โรฮ ลอวย เนอึม เดอึม ฟวยจ โครยญ เจือ. 2-3 เญือะ เซ ปุก มอยฮ อื, อัฮ เญือะ เพระด่าวก เลบ่านอน ไม่ อื. เญือะ เซ เยอ เกือฮ อื ลั่ง ติ รอย รเนฮ, เวือฮ รฮอน รเนฮ, ฮลาวง แม ง่วย รเนฮ. ยุฮ ด่อง อื นึง โคะ โซน ซีด่า เกือฮ อื ไก ลอวย เดี่จ. ติๆ เดี่จ เซ ไก กาว โรฮ พอน โฆง. โน่วก ไม่ รกู เตียม อื โกว โรฮ โคะ โซน ซีด่า ละ อื. พรัง อื มัฮ โรฮ โคะ โซน ซีด่า โรฮ. ซน่ะ ด่อง เซ ยุฮ อื แปน ฮองๆ แตะ. เดีญ เญือะ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ ไก นาตัง นึง ลอวย แทว. โตะ รเวือะ ไม่ นาตัง เซ เตือง โอยจ อื เกือฮ อื ไก ปาวน เลียม. นาตัง เตือง โอยจ อื เซ เกือฮ อื อาวต รเตือป ปุ แตะ แกล.
กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม โฮง โฮวน ด่อง ติ ลัง. ลวง ลั่ง โฮง เซ ไก รฮอน รเนฮ, เวือฮ แม ง่วย รเนฮ. ยุฮ แม โรฮ ก โปง อื ลวง ลั่กกา โฮง เซ เกือฮ แม โรฮ อื ไก ซกาื โรฮ.
โนก ฮา เซ, ยุฮ แม โรฮ ฮอง ละ งาวม แตะ รเตีฮ รตุม โอเอีฮ ละ ปุย. ฮอง เซ เยอ เดีญ อื นึง โคะ โซน ซีด่า เลี่ป อื. เญือะ ยุฮ กซัต ซาโลมอน ละ อาวต แตะ เซ ไก ลวง ลั่กเคะ เญือะ ยุฮ อื ละ รเตีฮ รตุม แตะ ปุย เซ. เกือฮ โรฮ อื ตอก ปุ แตะ ไม่ เญือะ ไฮญ นึง อื. เญือะ ยุฮ อื ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ป มัฮ กวน เครีฮ กซัต ฟาโร ป อาวต เมือง อียิป เซ, เกือฮ โรฮ อื ตอก ปุ แตะ ไม่ เญือะ โม เซ โรฮ.
โอเอีฮ เมาะ ป ยุฮ อื เฮี เตือง โอยจ อื, เน่อึม นึง ทัน อื ฮอยจ ละ รกู อื ยุฮ โรฮ อื นึง ซโมะ ป เอีจ เลือ ปุย เน่อึม โตะ บ่อ ตัม ป เอีจ เตะ เอีจ แนต แตะ อาึง เซ. โฮลฮ เนอึม โกว ซโมะ เซ ละ อื เน่อึม นึง กไน เญือะ เซ ฮอยจ ละ ควง อื. 10 ป มัฮ ทัน เญือะ ยุฮ แตะ เซ โกว โรฮ ซโมะ ไมจๆ กอน ระๆ ละ อื. ซโมะ เซ ลั่ง เอิน ซเตะ รเนฮ ง่อน, กาว รเนฮ ง่อน. 11 เญือะ เซ ลวง ราว อื มัฮ โรฮ ซโมะ ป เอีจ พัฮ ปุย อาึง ตัม ป ตองกัน อื ละ โกว แตะ ละ เญือะ เซ โรฮ. ฟวยจ เซ ตุม แม โรฮ โคะ โซน ซีด่า นึง อื. 12 ควง เญือะ ยุฮ กซัต ซาโลมอน ไม่ ควง เวือฮ อาวต นึง วิฮัน เซ โก โรฮ ฆรุง อื นึง ซโมะ พัฮ. รชุก อื แปน คัก แปน คัก แตะ ลอวย คัก. ฟวยจ เซ ดุฮ แม โรฮ โคะ โซน ซีด่า นึง อื ติ คัก แม.
ฮีรัม ฮอยจ ยุฮ วิฮัน
(4 กซต. 3:15-5:1)
13 กซัต ซาโลมอน ดวน โม กวนไจ แตะ โฮว กอก ฮีรัม ปุย เมือง ไทระ ฮอยจ เคะ แตะ. 14 ฮีรัม เซ มัฮ กวน รเมะ แมฮัง เจอ โม นัปทาลี ติ ปุย. เปือะ อื มัฮ ปุย อาวต นึง เมือง ไทระ. มัฮ โรฮ ชัง ป เกียฮ ยุฮ ไม่ ไร ซเงี โรฮ. ฮีรัม เซ มัฮ ปุย ไมจ ลัมเลือ ซติ พันญา ละ ซ ยุฮ แตะ ไม่ ไลลวง ไร ซเงี โครยญ เจือ, ฮอยจ แปน เนอึม ป ยุฮ กัน ละ กซัต ซาโลมอน เซ. 15 ฮีรัม เซ โล ด่อง โช นึง ไร ซเงี ลอา โฆง. ด่อง โช ติ ติ โฆง เซ ฮลาวง กาว ซเตะ รเนฮ. แนต แม ลวง ระ ด่อง เซ ปอ ไคว อื, ไก กาว โรฮ ลอา รเนฮ. 16 ฟวยจ เซ ยุฮ แม โรฮ ฮุป เตีย ระ ละ ปดั่ป ปด่า แตะ เปือง ด่อง เซ ลอา โม่ว. ฮุป เตีย ป อาึง อื นึง เปือง ด่อง เซ ติ ติ อี ลวง ฮลาวง อื ไก พอน รเนฮ เตือง ลอา อื. 17 เพาะ แม ฮุป เตีย เซ นึง ตาไค ป ยุฮ ปุย นึง โม่ะ ไร ซเงี, กูแก อื นึง ฮุป เตีย ไร ซเงี เซ เตือง ลอา อื. ฮุป เตีย ติ ติ เซ กูแก อื นึง โม่ะ เซ อาแลฮ เซน. 18 ตาึก แม ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง โม่ะ เซ ลอา เดี่จ. กูแก โรฮ อื นึง ฮุป เตีย เตือง ลอา อื เซ โรฮ. 19 ฮุป เตีย ป อาึง อื เปือง ด่อง โบลวง แตะ เฆียง คระ เลียก ปุย เซ ยุฮ อื แปน ตอก ด่อกบั่ว โฮ, ฮลาวง ปาวน รเนฮ. 20 ฮุป เตีย ป อาวต นึง เปือง ด่อง โช ลอา เซ, ป อาวต นึง ราว ป โม่ว ป ติต ไม่ ตาไค เซ, ตาึก แม ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง อื ลอา รอย โนง ปอ ไคว อื ลอา เดี่จ. 21 ฟวยจ เซ ฮีรัม เซ โบลวง แม ด่อง ลวง ลั่กกา รเวือะ วิฮัน เซ เตือง ลอา โฆง อื. ด่อง โบลวง อื ลวง ก เซฮ เซ อัฮ ยาคิน ไม่ อื. ด่อง โบลวง อื ลวง ก ล่าวง เซ อัฮ แม โบ่อัต ไม่ อื. 22 ฮุป เตีย ป อาวต นึง เปือง ด่อง เซ มัฮ ฮุป ด่อกบั่ว. กัน ยุฮ อื นึง ด่อง เซ ฟวยจ โรฮ เมาะ เซ โรฮ.
23 ฮีรัม เซ ยุฮ แม อาง รอาวม ระ ติ เกือฮ อื บังบอย. แนต เมาะ เวือฮ โตะ อื ไก กาว รเนฮ, ลวง ฮลาวง อื ไก พอน รเนฮ. แนต แม ลวง บังบอย อื ไก แม ง่วย รเนฮ. 24 ลวง ฆรึม เฆือป มวยญ อาง รอาวม เซ เกือฮ อื ไก ฮุป รตุง นึง ลอา เดี่จ รวิต อื. ไน ติ ติ รเนฮ เซ เกือฮ อื ไก ฮุป รตุง เซ นึง กาว กาว. บรุก โล ดิ อื ไม่ เญือม โล แตะ โกะ อาง เซ. 25 อาง รอาวม ระ เซ อาึง อื ราว ตัง โฆระ ฮุป โมวก โปก ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี กาว ลอา ตัว. ฮุป โมวก กาว ลอา ตัว เซ เกือฮ อื นา ลวง ก พริ โครยญ ลวง, ติ ลวง ลอวย ตัว เตือง ปาวน ลวง อื. 26 อาง รอาวม เซ ลวง ปู อื ไก ด่าว เมาะ ติ ลเตือก เตะ. เฆือป มวยญ อาง รอาวม เซ เกือฮ อื โพรยฮ ติ แตะ ตอก เตีย โพรยฮ โฮ. อาง รอาวม เซ กุป เอิน รอาวม 2,279 ทัง เอิน.
27 ฟวยจ เซ ฮีรัม เซ ยุฮ แม เลาะ อาวต รอาวม นึง ไร ซเงี กาว กัน. เลาะ ติๆ กัน เซ ลั่ง ปาวน รเนฮ, เวือฮ ปาวน รเนฮ, ฮลาวง แม ลอวย รเนฮ. 28 เลาะ โม เซ เกือฮ แม โรฮ อื ไก เดีญ. ฟวยจ เซ ยุฮ แม เฆือป อื. 29 เดีญ เลาะ โม เซ ไก แม ฮุป รเวีย ซิงโต นึง ไม่ ฮุป โมวก โปก, ไม่ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ. เฆือป เดีญ อื เซ แตม แม โรฮ ลวตไล นึง อื. ไก ราว โม รเวีย ไม่ โม โมวก เซ ไม่ ฆรึม อื โรฮ. 30 เลาะ ติๆ เซ ไก ชวง ปาวน. ยุฮ โรฮ อื นึง ไร ซเงี. แปล นึง โวงเลาะ เซ มัฮ โรฮ ไร ซเงี โรฮ. เลาะ เซ ไก โรฮ ควน นุน นึง โจง อื เตือง ปาวน ลวง อื โรฮ ละ ซ นุน อื อาง แตวะ นึง. แกะ ซลัก แม โรฮ ฮุป เตีย โพรยฮ นึง ควน นุน อื เซ โรฮ. 31 เลาะ เซ ไก แม โรฮ เฆือป มัฮ ป บังบอย, ลั่ง ฮา เดีญ อื เซ ติ รเนฮ. โตะ กไน เลาะ เซ, โด่ะ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ. เกือฮ อื แปน คัน รัป อาง รอาวม เซ. เฆือป เลาะ เซ แตม แม ปุย ฮุป ลวตไล อื. เดีญ เลาะ เซ ไก ปาวน เลียม. 32 ชวง เลาะ เตือง ปาวน อื ไม่ รดึม อื ไม่ แปล อื, มัฮ ป รติต ดิ ไม่ ปุ แตะ. ชวง เลาะ เซ ฮลาวง ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ. 33 ป มัฮ ชวง เลาะ เซ เน่อึม นึง แปล อื ฮอยจ ละ เฆือป อื, ฮอยจ โรฮ ละ ป มัฮ ดุ่ม อื ไม่ เฮระ อื, ยุฮ โรฮ อื ตอก ชวง เลาะ โกว ปุย ละ โฮว รุป เซิก โฮ, โล นึง ไร ซเงี ตื. 34 เลาะ ติ ติ เซ ไก โรฮ ควน นุน อาวต นึง โจง อื เซ เตือง ปาวน ลวง อื. ควน นุน อื เซ โล โรฮ อื เกือฮ รติต ดิ ไม่ เฆือป เลาะ เซ. 35 นึง มวยญ เลาะ ลวง ราว อื เซ ไก แม เฆือป ติ คัก แม ฮลาวง ฮา มวยญ เลาะ เซ ติ เดือะ. เกือฮ อื รติต ดิ ปุ แตะ ไม่ มวยญ เลาะ เซ. 36 ป มัฮ ควน นุน อื ไม่ เดีญ เลาะ เซ ลวง เฆียง อื แตม แม ฮุป เตปด่า นึง อื ไม่ ฮุป รเวีย ซิงโต, ไม่ ฮุป โคะ อินทพลัม แม. นา ก โบฮ ลั่ง อื เซ แตม แม โรฮ อื เกือฮ ไก ลวตไล ไคว อื โรฮ. 37 เลาะ ป ยุฮ อื เตือง กาว กัน อื เซ แตม อื ตอก เซ, เกือฮ อื ตอก ตื ปุ แตะ. ระ แตวะ อื เมาะ โรฮ ปุ แตะ โรฮ.
38 ฟวยจ เซ ยุฮ แม อาง รอาวม นึง ไร ซเงี กาว โม่ว แม. อาึง โรฮ อื นึง ราว เลาะ เซ เตือง กาว กัน อื โรฮ. มวยญ อาง รอาวม เซ เวือฮ ปาวน รเนฮ. กุป โรฮ รอาวม ด่าว เมาะ รปาวน โรฮ แลฮ ทัง. 39 เลาะ อาวต อาง รอาวม เซ อาึง อื นึง ลวง ก เซฮ วิฮัน เซ พอน กัน, อาึง แม โรฮ อื ลวง ก ล่าวง วิฮัน เซ พอน กัน โรฮ. ป มัฮ อาง รอาวม ระ เซ อาึง โรฮ อื นึง ลั่กกา วิฮัน เซ นึง โจง ลวง ก เซฮ อื โรฮ. 40 ฟวยจ เซ ฮีรัม เซ ยุฮ แม โดง ไม่ เชือม ไม่ ควน ชาวก จะ แม.
เมาะ ป ดวน ซาโลมอน ฮีรัม ยุฮ ละ ซ โกว อื นึง วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ, ฟวยจ เมาะ เซ. 41 ป เอีจ ยุฮ ฮีรัม เซ มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง, ไม่ ฮุป เตีย ป อาวต เปือง ด่อง เซ เตือง ลอา โฆง อื. มัฮ แม ตาไค เพาะ อื ไม่ โม่ะ กูแก อื เตือง ลอา โม่ว อื. 42 มัฮ แม ฮุป เปลิ ทัปทิม ละ ตาึก อื นึง เปือง ด่อง ลอา โม่ว เซ 400 โนง. ตาึก อื นึง โม่ะ ป กูแก ตาไค เซ ติ โม่ว ลอา รวิต, ติ รวิต ติ รอย โนง. 43 มัฮ แม เลาะ กาว กัน เตือง อาง รอาวม นึง อื เซ. 44 มัฮ แม อาง รอาวม ระ ไม่ ฮุป โมวก อาวต นึง ฆรึม อื กาว ลอา ตัว โรฮ. 45 มัฮ แม โดง ไม่ เชือม ไม่ ควน ชาวก จะ. โอเอีฮ ป ยุฮ ฮีรัม ละ วิฮัน ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อื เซ ยุฮ เนอึม อื นึง ไร ซเงี ญื ปุย เกือฮ ตอฮ ตัม ป ดวน กซัต ซาโลมอน แตะ ยุฮ.
46 เมาะ โอเอีฮ โม เซ เยอ กซัต ซาโลมอน เกือฮ ปุย โฮว ยุฮ อื นึง ก กอ โล ปุย โอเอีฮ นึง ฮอง โกลง จอแด่น ซน่ะ เมือง ซุโคต ไม่ ซาเรทัน เซ. 47 โอเอีฮ เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ อื นึง ไร ซเงี เซ กซัต ซาโลมอน เญือะ ปุน ซาวป โตว เมีญ เมาะ ไก นัมนัก อื นึง โฮวน ลอน เอิน อื.
48 โนก ฮา เซ โอเอีฮ เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ โกว แตะ โตะ กไน วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ, กซัต ซาโลมอน ยุฮ อื นึง ไคร. โอเอีฮ เซ มัฮ คัน ทไว, โตะ อาวต คโนมปัง ซัมคัน. 49 มัฮ แม ชวง ออม ไคร ซโน กาว. ชวง ออม เซ อาึง อื กไน วิฮัน เซ ลวง ก เซฮ พอน ตัว, อาึง อื ลวง ก ล่าวง อื พอน ตัว. ชวง ออม เซ ไก ตื เตีย นึง ไม่ ออม ไม่ กิม. 50 ไก แม กลอง เชือม, มิต ญัป ละ ญัป กอย นึง ออม. มัฮ แม เชือม ละ อาึง ป ซออย ฮงาื, โดง งอ, ฮอยจ ละ ลฆลอยจ รเวือะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ, ไม่ ลฆลอยจ ละ รเวือะ ฮอง ซัมคัน นึง อื. เมาะ โอเอีฮ โม เซ เยอ ยุฮ ตื อื นึง ไคร.
51 เญือม เอีจ ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน กัน ป เกว ไม่ ไลลวง วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ, เกือฮ แม ปุย โฮว ตาว โอเอีฮ ทไว กซัต ด่าวิต ป มัฮ เปือะ แตะ เซ. อาึง อื นึง ฮอง ก แฮรน ปุย เครอึง ซัมคัน ยุฮ พะจาว นึง วิฮัน เซ. โอเอีฮ โม เซ เอีจ มัฮ เครอึง ไคร ไม่ เครอึง มาื ไม่ โอเอีฮ ไฮญ โฮวน เจือ.