8
ฮิต ลปุง ซันญา ฮอยจ นึง วิฮัน
ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน กอก โม ป ระ ป คาว ลลาึง โม อิซราเอน ไม่ โม ป มัฮ ฮัวนา เจอ อื โครยญ เจอ. เกือฮ อื ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง เวียง เยรูซาเลม ละ ซ เฌาะ อื ฮิต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ โอก ฮา เมือง ซีโยน ป มัฮ เมือง ด่าวิต เซ, ไม่ ตาว อื ฮอยจ นึง วิฮัน เซ. เมาะ โม ปรเมะ ลลาึง โม อิซราเอน เซ เตือง โอยจ อื ฮอยจ เนอึม เคะ กซัต ซาโลมอน เซ. ปุก โรฮ เญือม ไก กัน ชลอง ปุย กัน อาวต นึง เตอึป. มัฮ เคิ เอทานิม ป มัฮ เคิ อาแลฮ เซ โรฮ. เญือม เอีจ ฮอยจ รเจอึม โม ป ระ ป คาว ไน โม อิซราเอน เซ, ป มัฮ โม ซตุ อู ยวก โรวก ฮิต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ ละ ซ อาึง อื นึง วิฮัน เซ. โม ซตุ ไม่ โม เลวี เยอ โรวก โรฮ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ ไม่ เครอึง ซัมคัน โกว ปุย โตะ กไน อื เตือง โอยจ อื. ฮาวก อาึง อื นึง วิฮัน ยุฮ ซาโลมอน เซ. กซัต ซาโลมอน ไม่ ปุย เมาะ ป ฮอยจ โพรม เคะ อื ป อาวต ลั่กกา ฮิต ลปุง ซันญา เซ, โรวก ทไว แกะ โมวก ละ พะจาว โฮวน, ปอ โอ เอิน ปุย เญาะ โอยจ เมีญ เมาะ ไก อื. ฟวยจ เซ โม ซตุ เซ โรวก เนอึม ฮิต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นึง ก ลัง อาวต อื โตะ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ. อาึง อื นึง ฆรึม โพรยจ ฮุป เตปด่า เซ. ป มัฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ อาวต โตะ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ, ปุย เกือฮ อื กัง โพรยจ แตะ ราว ฮิต เซ. ครุป เอิน ฮิต เซ ไม่ โคะ ลกลอม อื. โคะ ลกลอม ฮิต ลปุง ซันญา เซ ลั่ง, ปอ เอิน เกียฮ ชวน ปุย เปือง อื เน่อึม นึง โตะ ฮอง ซัมคัน เซ, ปังเมอ โอ โรฮ ปุย เกียฮ ยุ เน่อึม ก พริ. โคะ ลกลอม ฮิต เซ อาวต ลั่ง นา เซ ฮอยจ ปเลี่ย เฮี. โตะ กไน ฮิต ลปุง ซันญา เซ ไก โตว โอเอีฮ ไฮญ นึง โนก ฮา ซโมะ โกตไม ลอา แพน ป ดุฮ ไอ โมเซ นึง อื, เญือม อาวต อื นึง บลาวง ซีไน นา ก ซันญา พะจาว โอเอีฮ ไม่ โม อิซราเอน, เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง อียิป โฮ. 10 เญือม เอีจ โอก โม ซตุ ฮา ฮอง ซัมคัน นึง วิฮัน เซ, วิฮัน เซ เลีฮ เอิน ชุต รวู นึง ปอ นาวก อื เอิน. 11 ซตุ โม เซ เญาะ โรวต โตว ยุฮ กัน นึง อื, มัฮ ฆาื นาวก เอิน วิฮัน เซ นึง รัง ซเปีย ยุฮ พะจาว.
กัน มอป ทไว วิฮัน
12 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไววอน ตอก เฮี, “โอ พะจาว, ปะ เอีจ อาึง เปอะ ซเงะ ยุฮ แตะ นึง มะลอง. ปะ ปังเมอ เลีฮ อาวต เปอะ นึง ชุต รวู กุ กอน เฮี. 13 อาึ เอีจ ยุฮ วิฮัน คึนัก เฮี ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ก อาวต ลอป ปะ นึง, โอ เญาะ ไก ลอยจ,” อัฮ เซ. 14 ลไล ชุง ลั่ง โม ป ฮอยจ โพรม นา เซ เยอ, กซัต ซาโลมอน ลเตือฮ ติ แตะ นา ลั่ก โม เซ. ปิฮ โรฮ มุ่น ละ อื. 15 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน อัฮ เฮี, ปัว ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน, ป ยุฮ เนอึม โอเอีฮ ตัม ป เอีจ ซันญา แตะ อาึง ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ เบือ อัมนัต ระ ยุฮ แตะ. เอีจ อัฮ โรฮ เปอะ ตอก เฮี, 16 เน่อึม เญือม นัม โรง อาึ โม อิซราเอน โอก ฮา เมือง อียิป โฮ, อาึ ดิ เลือก โตว เมือง ออฮ เมือง เอีฮ ลลาึง โม อิซราเอน เฮี ละ ซ เกือฮ ปุย ยุฮ วิฮัน ละ อาวต มอยฮ แฮะ ติ โดฮ เนอึม. อาึ อื ปังเมอ เลือก ด่าวิต เกือฮ ตัตเตียง โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮี, เอีจ อัฮ เปอะ ตอก เซ ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ.
17 เปือะ เกอะ เอีจ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ วิฮัน นึง ซ เกือฮ อื แปน ก อาวต มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน. 18  พะจาว ปังเมอ อัฮ อื ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ ตอก เฮี, ไลลวง ฆวต ยุฮ เปอะ วิฮัน เกือฮ แปน ก อาวต มอยฮ อาึ เซ เอีจ มัฮ เนอึม ป ปุก, นึง เอีจ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก เซ. 19 ปัง มัฮ ตอก เซ มัฮ โตว ปะ ป ซ โฮลฮ ยุฮ วิฮัน เฮี เยอ, ซ มัฮ กวน รเมะ โกะ เปอะ เซ ป ซ แปน ป ยุฮ วิฮัน ละ อาึ อื. อัฮ เซ ละ อื. 20 ปเลี่ย เฮี พะจาว เอีจ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป เอีจ ซันญา แตะ อาึง, นึง เอีจ โฮลฮ อาึ แปน กซัต ตัตเตียง โม อิซราเอน ฆรอ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ, ตอก เนอึม เอีจ ซันญา พะจาว อาึง. อาึ เอีจ โฮลฮ โรฮ ยุฮ วิฮัน ละ เกือฮ แตะ แปน ก อาวต มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เซ โรฮ. 21 อาึ เอีจ เพรียง โรฮ อาึง ก ซ ละ แตะ ฮิต อาวต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ นึง วิฮัน เซ โรฮ. ป มัฮ ลปุง ซันญา ยุฮ อื เซ เอีจ มัฮ ฮอยจ อื ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ เน่อึม เญือม เกือฮ โรง อื โฮลฮ โอก ฮา เมือง อียิป โฆะ. อัฮ เซ.
รซอม ไววอน กซัต ซาโลมอน
22 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน โกฮ ชุง ลั่กกา คัน ทไว ปุย โอเอีฮ ละ พะจาว เซ ซองนา โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื. ยวก เตะ แตะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื. 23 อัฮ เฮี, “โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน, ไก โตว พะจาว ไฮญ ติ เนอึม ป ตอก ปะ อา. ป อาวต นึง มะลอง ญุ่ก, ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก, ติ ปุย ปุ ไก. ปะ เอีจ ปุน โซะโกะ ฮรักซา เนอึม เปอะ นึง ลปุง ซันญา แตะ อาึง, ไม่ เอีจ เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ป เนอึง ป อัฮ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เฮี. 24 ปะ เอีจ ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป เอีจ ซันญา แตะ อาึง ละ ด่าวิต กวนไจ ยุฮ เปอะ ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ โครยญ เจือ. ป ซันญา เปอะ อาึง เซ, เนาะ เฮี เยอ เอีจ ฟวยจ เนอึม เบือ อัมนัต ระ ยุฮ เปอะ. 25 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน, ปัว แม ปะ ยุฮ ตัม ป เอีจ ซันญา เปอะ ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เกอะ ติ เจือ แม, นึง เอีจ ซันญา เปอะ อาึง ละ อื ตอก เฮี, ‘ดัฮ กวน เฌือต เปอะ ปุน แฮน ติ แตะ ฮา ป โอ ไมจ ไม่ โฮว อื นึง คระ ยุฮ อาึ, ตอก เอีจ ยุฮ ปะ อื โฮ, อาึ ซ เกือฮ ลอป จัตเจือ เปอะ แปน กซัต ยุฮ โม อิซราเอน,’ เอีจ อัฮ เปอะ ตอก เซ. 26 โอ พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน, เคียง มัฮ อื ตอก เซ, อาึ ปัว ลอป ลปุง ป เอีจ ซันญา เปอะ อาึง ละ ด่าวิต เปือะ เกอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ, เกือฮ แปน ป ตอน ป ฮมัน.
27 “โอ พะจาว, ปะ อัม ซ เกียฮ อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี? ง่อต แลน, ปลัฮ มะลอง ป ระ ป ฮลาวง เงอ เกียฮ กุป โตว ลั่ง อาวต ปะ. เญือม มัฮ อื ตอก เซ, วิฮัน ยุฮ อาึ ละ เปอะ เฮี โฮว ละ โอ แตะ ซ กุป ปะ. 28 ปัง มัฮ ตอก เซ, ปัว ปะ ง่อต รซอม ไววอน อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี ไม่ รซอม ปัว เยอะ เฮี. โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ, ปัว เนอึม ปะ ยุฮ ตัม รซอม ไววอน อาึ ซเงะ เนาะ เฮี. 29 ปัว ปะ แปน ป แลน แก วิฮัน เฮี เตือง ซเง่ะ รซาวม, นึง เอีจ อัฮ โรฮ เปอะ ตอก เฮี, ‘มอยฮ อาึ ซ อาวต นา เซ.’ เอีจ อัฮ เปอะ เซ นึง ซ ง่อต เปอะ รซอม ไววอน อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เญือม ไววอน เนอะ ไม่ นา เยอะ ลั่ก วิฮัน เฮี. 30 ปัว เนอึม ปะ ง่อต ป ปัว อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ไม่ รซอม ปัว โม อิซราเอน ปุย ไน เปอะ เซ เญือม ไววอน อื นา ลั่ก วิฮัน เฮี. ปัว เนอึม ปะ ง่อต ฮมอง ป ปัว อื นึง เปอะ เน่อึม นึง ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง, ละ ซ โอ เปอะ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ อื. 31 ดัฮ ไก ปรเมะ ป อัฮ ปุย ยุฮ ป พิต ป โฌวะ ละ ปุ ย่วง แตะ, ไม่ โฮลฮ เอิน อื โฮว ซันญา ซาบั่น ติ แตะ นึง ลั่กกา คัน ทไว ยุฮ เปอะ นึง วิฮัน เฮี, 32 ปัว เนอึม ปะ ป อาวต เมือง มะลอง ง่อต ป อัฮ อื. ปัว ปะ รเตีฮ เนอึม โอเอีฮ ละ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ตอก ปุก อื. ละ โม ป ยุฮ ป พิต ป โฌวะ ปัว ปะ เกือฮ เนอึม รซอม ซันญา ซาบั่น อื ติ แตะ เซ แม ลอก โกะ อื ไอฮ. ละ โม ป ยุฮ ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ ปัว โรฮ ปะ เกือฮ ละ อื ตัม ป ซื ป ไซ ยุฮ อื โรฮ.
33 “เญือม ไป โม อิซราเอน นึง ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ ฆาื ยุฮ อื มั่ป เปอ, ดัฮ เอีญ แม เคะ ปะ ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ปะ ไม่ รพาวม ตุเตียม แตะ, ไม่ โฮว ไววอน อื ปัว ปะ เรอึม แตะ นึง วิฮัน เฮี โฮ, 34 ปัว โรฮ ปะ ป มัฮ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง ง่อต รซอม ปัว อื ไม่ ยวก โรฮ เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อิซราเอน ปุย ไน เปอะ เซ. ปัว โรฮ ปะ นัม โม เซ เกือฮ โฮลฮ เอีญ แม ฮอยจ นึง เมือง ป เอีจ เกือฮ ปะ ละ จัตเจือ ไพรม อื เฮี โรฮ.
35 “เญือม คัต ปะ รอาวม เฮละ ฮา ปลัฮเตะ เฮี นึง เกือฮ เปอะ โม อิซราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื มั่ป พิต ยุฮ อื ละ เปอะ เซ, ดัฮ โม เซ ไววอน ละ ปะ ไม่ นา แตะ ลั่ก วิฮัน เฮี ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ปะ ไม่ รพาวม ตุเตียม แตะ, ไม่ ญอม โรฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มั่ป ยุฮ แตะ, 36 ปัว ปะ ป อาวต เมือง มะลอง ง่อต ฮมอง ป ปัว อื เซ. ปัว ปะ โอ ทื พิต โฌวะ ยุฮ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี, ไม่ พิต โฌวะ ยุฮ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ. ปัว ปะ เพอึก เกือฮ โฮว นึง คระ ปุก คระ ลอก. ปัว โรฮ ปะ โพต รอาวม เฮละ เกือฮ ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ เฮี นึง เอีจ มัฮ อื ปลัฮเตะ ป เกือฮ เปอะ แปน คอง ปุย ไน แตะ.
37 “ดัฮ ปลัฮเตะ เฮี ไก กัน ไปลญ อาวป เอิป กิฮ นึง, พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ ปุย ญุ่ก, พาญัต ลไตฮ ไม่ ฮา ซออฮ ป ฮอยจ ละ เฮงาะ, ไม่ ซดู ซฆลา ป ฮอยจ ละ ป ซมา ลโลวง ปุย ญุ่ก, ไม่ ไก แม โรฮ ปุย ฮอยจ แวต เมือง ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ญุ่ก, ปัง มัฮ แม ป โตะ ป ตอง ไม่ ป โซะ ป คระ ป เกิต ละ ปุย ญุ่ก, 38 ดัฮ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ไววอน ไม่ ยวก อื เตะ แตะ ไม่ นา แตะ ลั่ก วิฮัน เฮี, ละ ซ ปัว แตะ โอเอีฮ นึง อาวม อื รพาวม ตุก แตะ ฆาื เม่ะมั่ก ป เกิต ละ แตะ เซ, 39 ปัว ปะ ง่อต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อึม ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง เซ. ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ โม เซ เตือง โอยจ อื. มัฮ ปะ โน่ง ป ยุง ป คิต ป ง่อต ปุย โตะ รพาวม อื. ปัว ปะ ยุฮ ละ อื ตัม โซมกวน อื ตอก เอีจ ยุ เปอะ ป คิต ป ง่อต อื ไม่ กัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ อื, 40 ละ ซ เกือฮ โม เซ ยุง ฮลัต นึง ปะ ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ปะ โครยญ เวลา, ไน ติ เจน เกือฮ เปอะ โม เซ อาวต นึง ปลัฮเตะ เอีจ มอป เปอะ ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ เซ.
41-42 “เญือม ฮมอง ปุย ตังเมือง ก ซไง อื ไลลวง อัมนัต เปอะ, ไม่ กัน ระ ไล ป ยุฮ เปอะ ละ ปุย ไน แตะ, ไม่ ฮอยจ ไววอน โรฮ อื นึง วิฮัน เฮี เยอ, 43 ปัว ปะ ง่อต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อึม ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง เซ. ปัว โรฮ ปะ โพต ละ อื ตัม รซอม ปัว อื นึง เปอะ เซ, ละ ซ เกือฮ โรฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี ยุง ป มัฮ ปะ ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ปะ, ตอก โรฮ นัปทื โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ปะ โรฮ. มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ ปุย ยุง มัฮ วิฮัน ป ยุฮ อาึ เฮี มัฮ อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ โรฮ.
44 “เญือม เกือฮ ปะ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ โอก โฮว รุป ไม่ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ นึง คระ ออฮ คระ เอีฮ ญุ่ก, ดัฮ โม เซ นา ลั่ก เวียง ป เอีจ เลือก ปะ เฮี ไม่ ลั่ก วิฮัน ยุฮ อาึ ละ ซ ลืลาว ปุย มอยฮ ปะ เฮี, ไม่ ไววอน แตะ ละ เปอะ โฮ, 45 ปัว ปะ ง่อต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อึม ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง เซ. ปัว ปะ เกือฮ โม เซ เป เบือ อื.
46 “เฆียง เฮี โม ป มัฮ ปุย ไน เปอะ ตึน ซ ไก เญือม ยุฮ ป พิต ละ เปอะ, นึง โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ป โอ ยุฮ ป พิต ติ ชวง เงอ. เญือม เซ ดัฮ ปะ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ นึง เกือฮ เปอะ ไป นึง โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ อื เซ, ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ นึง เมือง ซไง ญุ่ก, ซดิ ญุ่ก, 47 เญือม เซ ดัฮ โม เซ ญอม อาวม พิต แตะ เน่อึม นึง เมือง ก โฮลฮ แตะ แปน ครา เซ ไม่ ไววอน โรฮ แตะ ละ ปะ ไม่ ปุน เฌาะ เนอึม อื รพาวม แตะ, ไม่ รโซะ อื ติ แตะ ละ ปะ, ไม่ รโฮงะ อื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ ละ เปอะ, 48 เญือม อาวต ลั่ง โม เซ นึง เมือง ยุฮ โม ป คัม ตุง แตะ เซ, ดัฮ โม เซ ญอม ลเตือฮ แม เคะ ปะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ไม่ ไววอน อื นา ลั่ก เวียง เลือก ปะ ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ, ไม่ นา อื ลั่ก วิฮัน ป ยุฮ อาึ ละ ซ ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ เฮี, 49 ปัว ปะ ง่อต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อึม ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง เซ. ปัว ปะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม เซ. 50 ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ. ปัว ปะ ตุเตือะ ลูลา กัน โอ ซื โอ ไซ ยุฮ อื. ปัว โรฮ ปะ เกือฮ เมือง ป โฮลฮ อื แปน ครา เซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อื โรฮ. 51 โม เซ เอีจ มัฮ ปุย ไน ปะ นึง เอีจ มัฮ อื ป นัม เปอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียิป ป มัฮ ตอก งอ รโซฮ ระ ยุฮ เปอะ เซ. 52 โอ พะจาว เยโฮวา, ปัว ปะ ง่อต รซอม ไววอน ยุฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี, ไม่ รซอม ไววอน ยุฮ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เฮี. ปัว นึง เปอะ เญือม ออฮ เญือม เอีฮ ญุ่ก, ปัว เปอะ โลยฮ ละ อื เญือม เซ. 53 ปะ เอีจ เลือก เปอะ โม เซ เกือฮ ตัง โน่ง ฮา ปุย ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ปุย ไน แตะ, ตอก เอีจ อัฮ เปอะ อาึง ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ, เญือม นัม เปอะ โม จัตเจือ ไพรม เมอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียิป โฮ,” อัฮ เซ กซัต ซาโลมอน เนอ.
รซอม ปิฮ มุ่น ยุฮ ซาโลมอน
54 ติ เจน ไววอน อื เซ, กซัต ซาโลมอน ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ ลั่กกา คัน ยุฮ พะจาว เซ. ยวก เตะ แตะ ไม่ อื ฮอยจ ละ ลอยจ รซอม ไววอน แตะ. 55 ฟวยจ เซ โกฮ ชุง, ปิฮ โรฮ มุ่น ละ โม อิซราเอน ป รโจะ รเจอึม นา เซ นึง ลเลาะ เรียง แตะ ตอก เฮี, 56 “ลืลาว พะจาว ป เกือฮ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ เปละ มวน พาวม แตะ ตอก เอีจ ซันญา อื อาึง ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื โครยญ เจือ. ลปุง ซันญา อื อาึง เซ โฮว เยือ แม ปลาว โตว ติ มวยญ เนอึม. 57 ปัว พะจาว ยุฮ เอะ อาวต ซดิ ลอป ไม่ เอะ, ตอก เอีจ อาวต อื ไม่ จัตเจือ ไพรม เมอะ เซ. ปัว โรฮ พะจาว โอ ละ โนะ โฮะ โปวฮ แตะ. 58 ปัว พะจาว เกือฮ เอะ ปุน เนอึง ป อัฮ อื ละ ซ ปุน โฮว เยอะ นึง คระ โครง ยุฮ อื โครยญ เจือ, ไม่ ซ ปุน ยุฮ โรฮ ตัม โกตไม ยุฮ อื ไม่ ลปุง ซตอก รเง่อึม อื โครยญ เจือ โรฮ, ตอก เอีจ เกือฮ อื ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ เซ. 59 ปัว โรฮ เกือฮ รซอม ปัว แตะ เฮี ฮอยจ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ เตือง ซเง่ะ รซาวม. ปัว โรฮ พะจาว เลียก พาวม นึง กวนไจ ยุฮ อื เฮี ไม่ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื เซ, ไม่ ซ โพต โรฮ อื โอเอีฮ เมาะ ป ตุก อื นึง โครยญ ซเง่ะ โรฮ, 60 เดอึม ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี ซ ยุง มัฮ เยโฮวา พะจาว ติ โตน โน่ง, ไม่ โอ พะจาว ไฮญ ไก เฟือฮ. 61 เคียง มัฮ อื ตอก เซ, อาึ ปัว โม เปะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย เนอึม รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ. เกือฮ ติ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อื ไม่ ลปุง ซตอก อื อาึง ตอก ยุฮ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี,” อัฮ เซ.
กัน ทไว วิฮัน
62 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม อิซราเอน เมาะ ป อาวต ดิ นา เซ เยอ ทไว ดิ โอเอีฮ ละ พะจาว. 63 ซัตซิง ทไว กซัต ซาโลมอน ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ มัฮ โมวก 22,000 ตัว, ไม่ แกะ 120,000 ตัว โรฮ. กซัต ซาโลมอน ไม่ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื ทไว เนอึม วิฮัน เซ ละ พะจาว. 64 ไน ซเงะ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ พิที รไซจ นึง บั่กบ่วน ควง ก พริ วิฮัน เซ ลวง ลั่กกา อื. มัฮ โกว อื นา เซ ละ ตอง อื ทไว ซัตซิง เตือง ตัว อื, ไม่ ทไว อื เฮงาะ รโกะ นึง, ไม่ ลออยฮ ซัตซิง ทไว ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ. มัฮ ฆาื แตวะ ลอน คัน ป มัฮ ไร ซเงี ป อาวต ลั่กกา พะจาว เซ. ปอ โตว เกียฮ ตอง ปุย ทไว โอเอีฮ โม เซ นึง. 65 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม ลัปซด่อน ไน โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื ชลอง ดิ วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ ซองนา เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื เซ ไม่ ปุ แตะ อาแลฮ ซเงะ เอิน. โม ป ฮอยจ เซ ฮอยจ เน่อึม เลี่ป เมือง อิซราเอน เน่อึม นึง เงียก ฮามัต ลวง ก ล่าวง ฮอยจ ละ โกลง อียิป ลวง ก เซฮ นึง อื. 66 ซเงะ ซเตะ นึง อื, กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โม ลัปซด่อน เซ เอีญ นึง ย่วง แตะ. โม ลัปซด่อน เซ ปิฮ โรฮ มุ่น ละ กซัต ซาโลมอน. ฟวยจ เซ เอีญ นึง ย่วง แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ, นึง ยุ แตะ ป ยุฮ พะจาว ละ กซัต ด่าวิต กวนไจ ยุฮ อื เซ, ไม่ ป ยุฮ อื ละ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื เซ โรฮ.