9
พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ซาโลมอน โฮน ลอา อื
เญือม เอีจ ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน วิฮัน ยุฮ พะจาว ไม่ เญือะ อาวต โกะ แตะ, ฮอยจ โรฮ ละ ฟวยจ อื ยุฮ โอเอีฮ เมาะ ป ฆวต ยุฮ แตะ โครยญ เจือ เยอ, พะจาว ฮอยจ เปลีฮ แม ติ แตะ ติ โฮน แม, ตอก เอีจ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ อื เญือม อาวต อื นึง กิเบ่โอน โฮ. เญือม เซ พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, “อาึ เอีจ ฮมอง เงอะ รซอม ไววอน เปอะ. อาึ ซ เกือฮ วิฮัน ป ยุฮ เปอะ เฮี แปน เนอึม ป ซัมคัน, นึง ซ แปน อื นา ก นัปทื ลอป ปุย มอยฮ อาึ. ไง่ อาึ ไม่ รพาวม เมอะ ซ อาวต ลอป โรฮ นา เซ. ปะ นึง อื, ดัฮ เปอะ โฮว นึง คระ ยุฮ อาึ, ตอก โรฮ โฮว ด่าวิต เปือะ เปอะ เซ นึง คระ ยุฮ ฮุ ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ, ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม ดวน อาึ เปอะ ยุฮ, ไม่ โซะโกะ ฮรักซา โรฮ เปอะ นึง โกตไม ยุฮ ฮุ เซ, อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ โฮลฮ ตัตเตียง ลอป โม อิซราเอน ตอก เอีจ ซันญา โรฮ ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ ตอก เฮี, ‘จัตเจือ เปอะ ซ ดุต โตว ปรเมะ นึง ละ ซ ตัตเตียง ลอป อื โม อิซราเอน,’ อัฮ เซ ละ. ปัง มัฮ ตอก เซ, ดัฮ ปะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา ฟวต แตะ อาึ, ไม่ โอ เปอะ เญือะ เนอึง ป อัฮ อาึ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ, เตือง โบลวง อาึ โกตไม ยุฮ แตะ เซ ลั่กกา เปอะ, ไม่ ซาวป โรฮ เปอะ นัปทื พะ ไฮญ, ตัว ปะ ญุ่ก กวน เฌือต เปอะ ญุ่ก, อาึ ซ เกือฮ โม อิซราเอน โอก ฮา ปลัฮเตะ เอีจ เกือฮ แตะ ละ โม เปะ เฮี. ปัง มัฮ วิฮัน ซง่ะ ซงอม เฮี ป เกือฮ เปอะ แปน ก ลืลาว แตะ มอยฮ อาึ เฮี, อาึ ซ ไกฮ เอิน โอก เกือฮ โปน ฮา ไง่ แตะ. โม ปุย ตังเมือง ซ โฮลฮ โฮว โบ โล่ ญวยฮ โม อิซราเอน ฆาื อื. วิฮัน เฮี ซ แปน เยือ ก อาวต ครัม รฌุฮ. โม ป โฮว พา เยอ ซ เงอึต เนอึม ฆาื อื. ซ อัฮ อื ตอก เฮี, ‘พะจาว เกียฮ ยุฮ โน่ง โอเอีฮ ตอก เฮี ละ เมือง เฮี ไม่ วิฮัน เฮี เมอ?’ ซ อัฮ เซ. ซ ไก โรฮ ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮี, ‘มัฮ ฆาื ละ โปวฮ โม อิซราเอน เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ. เอีจ มัฮ พะจาว เซ ป นัม จัตเจือ อื โอก ฮา เมือง อียิป เปอ. โม เซ เยอ ปังเมอ เอีจ ซาวป ทื พะ ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ อื. เอีจ มัฮ ฆาื เซ ป ตาว พะจาว เม่ะมั่ก โซะ ลอน ฮอยจ ละ โม เซ ฆาื อื,’ ซ อัฮ เซ ละ ปุ แตะ,” อัฮ เซ ละ อื พะจาว เยอ.
กัน ไฮญ ยุฮ ซาโลมอน
10 กซัต ซาโลมอน โกว เวลา ละ ยุฮ แตะ วิฮัน ยุฮ พะจาว ไม่ เญือะ ละ อาวต โกะ แตะ เซ ง่า เนอึม เอิน. 11 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน เกือฮ ย่วง ป อาวต นึง แควน กาลิลี ละ กซัต ฮีรัม ง่า ย่วง เอิน, นึง เกือฮ ฮีรัม ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ เซ โคะ โซน ซีด่า ไม่ โคะ ฆิ รจวง ละ อื, ไม่ ไคร ตัม เมาะ ฆวต ไอฮ อื. 12 เญือม เอีจ เลีฮ กซัต ฮีรัม เน่อึม เมือง ไทระ ละ ซ แลน แตะ ย่วง เกือฮ กซัต ซาโลมอน ละ แตะ เซ, เมือต เอีจ โฮลฮ ยุ อื ปุก โตว รพาวม อื. 13 อัฮ เฮี ฆาื อื ละ กซัต ซาโลมอน, “เอียกปุ, โม ย่วง เกือฮ เปอะ ละ อาึ เฮี เกียฮ ตอ มัฮ โน่ง ตอก เฮี เมอ?” อัฮ เซ ฆาื อื. ลอต อัฮ ปลัฮเตะ คาบุ่น* ละ ย่วง โม เซ ฮอยจ ละ ปเลี่ย เฮี. 14 ไคร ป เอีจ ตาว กซัต ฮีรัม ละ กซัต ซาโลมอน เซ ไก เมาะ ติ รอย ไม่ ง่า ตะลัน.*
15 เฮี มัฮ ไลลวง ตอก เกน กซัต ซาโลมอน ปุย เกือฮ ยุฮ กัน เญือม ยุฮ อื วิฮัน ยุฮ พะจาว ไม่ เญือะ อาวต โกะ แตะ, ไม่ ยุฮ อื ฆรุง เวียง เซ. เทอึม แม โรฮ เตะ นึง เฆียง ฆรุง ลวง ลั่ก โอก ซเงะ นึง อื. ยุฮ แม โรฮ เมือง ฮาโซ, เมือง เมกิตโด่, ไม่ เมือง เกเซอ. 16 กา เซ เยอ, กซัต เมือง อียิป โรวก ตฮัน ยุฮ แตะ ฮาวก ซะ เต เมือง เกเซอ. ฟวยจ เซ โตก แม เมือง เซ นึง งอ. ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม คะนาอัน ป อาวต เมือง เซ โรฮ. ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ เมือง เซ ละ กวน เครีฮ แตะ แปน อุมปา อื ป มัฮ ปรโปวน เญือะ กซัต ซาโลมอน เซ. 17 กซัต ซาโลมอน เนอ ลอต เฌาะ ยุฮ โคระ แม เมือง เกเซอ เซ. ยุฮ โรฮ เมือง เบ่ตโฮโรน ลวง ลั่กเซฮ อื โรฮ. 18 ยุฮ โรฮ อื เตือง เมือง บ่าอาลัต ไม่ เมือง ทามา นึง ลาึน เวือฮ เคต โม ยูด่า เซ. 19 โนก ฮา เซ, ยุฮ แม โรฮ เมือง ไฮญ ละ ซ แฮรน อื คาวคอง ยุฮ แตะ เซ, ไม่ เมือง นา ก ละ อื เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ, ไม่ เมือง นา ก ละ อื ตฮัน บรอง ยุฮ แตะ. ยุฮ โรฮ อื ฮอยจ ละ โอเอีฮ โครยญ เจือ เมาะ ป ฆวต ยุฮ แตะ นึง เวียง เยรูซาเลม ไม่ เมือง เลบ่านอน, ฮอยจ ละ นาตี ไฮญ นึง บั่นเมือง เตียง แตะ โครยญ โดฮ. 20-21 จัตเจือ โม คะนาอัน ป โอ โม อิซราเอน ยุฮ ยุม ไม่ เญือม โฮว รุป อื ปุย เมือง คะนาอัน โฮ, กซัต ซาโลมอน เกน อื แปน ป ยุฮ กัน ละ แตะ. โม เซ โฮลฮ แปน ครา ปุย ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี. โม เซ เยอ มัฮ โม อาโมไร, โม ฮิตไท, โม เปริซี, โม ฮีไว ไม่ โม เยบุ่ต. 22 ป มัฮ โม อิซราเอน นึง อื, กซัต ซาโลมอน เกือฮ โตว อื แปน ครา แตะ. เกือฮ อื แปน คารัตชกัน ง่อน, แปน ไน พัน ตฮัน ง่อน, ไน ลอยะ ง่อน, ฮัวนา ตฮัน บุก เลาะ ยุฮ อื ง่อน, ตฮัน บุก บรอง ง่อน. 23 ป มัฮ ฮัวนา ระ ป แปน ป มอง ควป คุม แลน แก โม ป ยุฮ กัน ยุฮ กซัต ซาโลมอน เญือม เซ, ไก ไม่ ปุ แตะ 550 ปุย.
24 เญือม เอีจ ฟวยจ ฮาวก ปรโปวน เญือะ อื ป มัฮ กวน กซัต เมือง อียิป เน่อึม นึง เมือง ด่าวิต ฮอยจ นึง เญือะ ป ยุฮ ซาโลมอน ละ อื เซ, กซัต ซาโลมอน เทอึม แม เตะ นึง เฆียง เวียง เยรูซาเลม ลวง ลั่ก โอก ซเงะ นึง อื แม. 25 ซาโลมอน กอ ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ติ เนอึม ลอวย โฮน. ทไว โรฮ โอเอีฮ ละ เกือฮ อื แปน ควน รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. ทไว อื นึง คัน ระ ยุฮ แตะ เซ. ตอง โรฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื โรฮ. เอีจ ฟวยจ เมาะ เซ ยุฮ อื วิฮัน เซ.
26 กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ ซปาว รอาวม ติ มู นึง ย่วง เอซิโอน เกเบ่อ ก ซดิ อื ไม่ ตา เฮือ เอโลต เมือง เอโด่ม นึง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม ซครัก นึง อื. 27 กซัต ฮีรัม เกือฮ โม ลุกนอง แตะ ป ยุง ไล เกียฮ โฮว นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ ซปาว, เกือฮ อื ฮอยจ บุก ดิ ซปาว เซ ไม่ กวนไจ ยุฮ ซาโลมอน. 28 ปุย โม เซ บุก ปุ โฮว ซปาว ติ มู เซ ฮอยจ เมือง โอฟี. เญือม แม อื ตัง โรวก ไคร ไม่ แตะ 420 ตะลัน. โรวก ตาว อื ละ กซัต ซาโลมอน.
* 9:13 9:13 คาบุ่น เซ ปุย มัฮ อัฮ อื โอ ไก ป มัฮ ไม่. * 9:14 9:14 ไคร ติ ติ ตะลัน เซ ไก นัมนัก 34 กิโลกรัม.