10
กซัต รโปวน เมือง เชบ่า
ไก กซัต รโปวน ติ. อาวต เมือง เชบ่า. ปุย เซ ฮมอง พรุ มอยฮ ซาโลมอน เบือ ทื อื พะจาว. ฮอยจ ฆาื อื นึง เวียง เยรูซาเลม ละ ซ ลอง แตะ แลน เมาะ ไมจ วิซา พันญา ซาโลมอน. ตะ ไฮมญ โอเอีฮ ป ญักๆ นึง อื โฮวน เจือ. กซัต เซ ฮอยจ ดิ ไม่ ลุกนอง ยุฮ แตะ โฮวน. โรวก อุต โฮวน ละ ตัง แตะ โรวก ป ซออย ฮงาื ไม่ ไคร โฮวน ไม่ แกว ไมจ. กซัต เซ ฮอยจ เคะ ซาโลมอน. ไฮมญ เนอึม โอเอีฮ นึง อื ตัม ป ตะ แตะ ไฮมญ เซ โครยญ เจือ. ซาโลมอน เกียฮ โลยฮ อื ละ อื โครยญ คอ ป ไฮมญ ปุย เซ นึง อื. ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ญัก ลอน ละ อื. เญือม ยุ กซัต รโปวน เซ เมาะ ไมจ กัมกึต วิไซ ซาโลมอน เซ ไม่ แลน อื เมาะ คึ เญือะ อาวต อื, เงอึต เนอึม ฆาื อื. ยุ แม โรฮ ป โซม ป ปอน ตัง อื ละ ปุย. แลน โรฮ ตอก อาวต ตอก โซม โม ลุกนอง อื. ยุ โรฮ จาวป โม กวนไจ อื เครอึง เซอึก ไมจๆ, ยุ โรฮ โม ป ตาว ป โซม ป ปอน ละ อื, ไม่ ยุ โรฮ อื ตอก ตอง อื ทไว โอเอีฮ นึง วิฮัน ยุฮ พะจาว, เงอึต ลัมลอน ปอน เลือ ฆาื อื.
ปรโปวน เซ อัฮ เฮี ละ กซัต ซาโลมอน, “เมาะ ป ฮมอง อาึ เน่อึม นึง เมือง โกะ โอะ นึง ไลลวง ไมจ กัมกึต วิไซ ยุฮ เปอะ ไม่ กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป เนอึม โครยญ เจือ. อาึ ปังเมอ โอ เจือ ป อัฮ ปุย กา เฆียง โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ. ป เอีจ ฮมอง อาึ กา ฮอยจ เจอะ เฮี บลัฮ เลียก เจียก ง่อน โตว โอเอีฮ ป ยุ อุ นึง ไง่ แตะ เฮี. กัมกึต วิไซ ไมจ ไม่ ป คึ ป นัก ยุฮ เปอะ เฮี เอีจ โฮฮ เอีจ เกิน ลัมเลือ ฮา ป ฮมอง อาึ. ซนุก ซไบ่ เนอึม โม ป อาวต ไม่ เปอะ นา เฮี. โม ลุกนอง เปอะ ป รซอฮ ลอป ซองนา เปอะ ไม่ ฮมอง อื ป อัฮ เปอะ เบือ กัมกึต ไมจ ยุฮ เปอะ เซ แปน เนอึม ดี่ ละ อื. ไมจ เนอึม ปุย ลืลาว เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ. ปะ เอีจ ปุก เปอะ รพาวม อื. เอีจ เกือฮ ปะ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน. มัฮ เบือ ฮรัก ลอป พะจาว โม อิซราเอน โอ เญาะ ไก ลอยจ, มัฮ เซ ป เกือฮ อื ปะ แปน กซัต ยุฮ อื ฆาื อื, ละ ซ เกือฮ อื ปะ รเตีฮ โอเอีฮ ละ ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ตัม ปุก ตัม ลอก อื,” อัฮ เซ กซัต รโปวน เซ.
10 กซัต รโปวน เซ เกือฮ ไคร ละ ซาโลมอน โฮวน. นัมนัก ไคร เซ ไก 120 ตะลัน. เกือฮ โรฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื โฮวน. เกือฮ อื ไม่ แกว ไมจ โฮวน เจือ. เคียง เซ ฮอยจ ปเลี่ย เญือะ ไก โตว เญือม ฮอยจ ป ซออย ฮงาื โฮวน เมาะ เซ ติ โฮน เนอึม.
11 โฮฮ ฮา เซ แม, กอง ตฮัน อาวต นึง โล่ง ยุฮ กซัต ฮีรัม เมอ โรวก แม ไคร เน่อึม นึง เมือง โอฟี. โรวก โรฮ อื ไม่ โคะ จัน ซครัก ไม่ แกว ไมจ โฮวน เจือ. 12 กซัต ซาโลมอน เนอ โกว โคะ จัน เซ ละ ยุฮ แตะ ควน ปดั่ป ปด่า โตะ กไน วิฮัน เซ นึง อื ไม่ นึง เญือะ อาวต โกะ แตะ เซ โรฮ. ยุฮ แม โรฮ พิน ระ พิน แตวะ นึง อื ละ โม นักโด่นตรี. โคะ จัน ซครัก ฮอยจ ตาว อื เซ มัฮ โคะ จัน ซครัก ป ตึก นึง ไมจ แตะ. เมาะ โคะ เอีจ ตาว ปุย ละ โม อิซราเอน เนอ ดิ ยุ โตว ป ไมจ อื เมาะ เซ ติ โฮน เนอึม.
13 กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โอเอีฮ ยุฮ แตะ ละ กซัต รโปวน เมือง เชบ่า เซ โฮวน เจือ. โฮฮ ฮา เซ แม, เมาะ ป ปัว กซัต รโปวน เซ นึง อื เกือฮ โรฮ อื ละ อื โครยญ เจือ. ฟวยจ เซ กซัต รโปวน เซ เอีญ ดิ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อาวต โกะ แตะ ไอฮ.
ซาโลมอน กอย เตอึม เนอึม รโอฮ
14 กซัต ซาโลมอน โฮลฮ รัป ไคร เน่อึม นึง ปุย 660 ตะลัน โครยญ เนอึม. 15 โฮฮ ฮา เซ แม, โฮลฮ แม รัป อื เน่อึม นึง โม ปอกา แม, ไม่ พาซี โอเอีฮ ไม่ ป ฮอยจ ทไว โม กซัต เมือง อารัป ละ อื, ไม่ โม จาวเมือง โฮวน โดฮ. 16 กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ โล ไคร ระ ลอา รอย ตัว โรฮ. โล ไคร ติ ติ เซ นัมนัก 600 เชเคน. 17 ยุฮ แม โรฮ โล แตวะ ลอวย รอย แม. โล ไคร แตวะ ติ ติ เซ ไก โรฮ นัมนัก ด่าว เมาะ 150 เชเคน โรฮ. โล ยุฮ อื เซ โฮว ละ อาึง อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ, มัฮ เญือะ อัฮ ปุย น่อง เลบ่านอน ไม่.
18 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม โรฮ นา ก งาวม แตะ นึง พลุก ซัง เกือฮ อื ระ ไม่ คึ แตะ. อัป แม โรฮ อื นึง ไคร ซโน. 19-20 ก นั่กเนี่ ลวง ลั่กเคะ ก งาวม อื เซ เกือฮ อื บังบอย. ลวง เฆียง อื ก พรอก อื เตะ แตะ ไก แม ฮุป รเวีย ซิงโต นึง เตือง ลอา ก บลัฮ อื. โบง ฮาวก อื ละ ก งาวม แตะ เซ เกือฮ อื ไก แลฮ ลลั่ก. อาึง แม โรฮ ฮุป รเวีย ซิงโต นึง อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ โครยญ ลลั่ก โบง. ไก เอิน กาว โรฮ ลอา ตัว เอิน. กซัต ไฮญ โครยญ เมือง, ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ ยุฮ เบือง ก งาวม คึ แตะ ตอก เฮี เยอ.
21 เมาะ เครอึง ป โกว กซัต ซาโลมอน เตือง โอยจ อื, ตอก กลอง เชือม โอเอีฮ, ยุฮ ตื อื นึง ไคร. ปัง มัฮ เครอึง โกว อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ ป อัฮ ปุย น่อง เลบ่านอน ไม่ เซ, มัฮ ตื โรฮ ไคร. เครอึง โกว อื เซ ป ยุฮ อื นึง มาื เยอ ไก โตว เฟือฮ. ไน ติ เจน กซัต ซาโลมอน เซ, มาื มัฮ ป โอ ไก งวยฮ เฟือฮ. 22 กซัต ซาโลมอน ไก โล่ง ยุฮ ละ โฮว กา โฮว ไค แตะ นึง ปลัฮ รอาวม. โฮว ดิ ไม่ โล่ง ยุฮ กซัต ฮีรัม. โล่ง โม เซ เยอ ซ โอก โฮว นึง ปลัฮ รอาวม ละ ซ ตัง แตะ โรวก ไคร มาื ไม่ พลุก ซัง ไม่ เฟือะ ไม่ กาวง นึง อื ลอวย เนอึม ติ โฮน.
23 กซัต ซาโลมอน กอย เตอึม เนอึม รโอฮ ฮา กซัต ไฮญ ติ ปลัฮเตะ. กัมกึต วิไซ อื ไมจ โรฮ ฮา อื. 24 ปุย ติ ปลัฮเตะ ฆวต ฮอยจ เคะ ซาโลมอน ละ ซ ง่อต ซ ฮมอง แตะ กัมกึต วิไซ ไมจ เกือฮ พะจาว อาวต โตะ รพาวม อื. 25 โม ป ฮอยจ เคะ อื เซ โรวก โอเอีฮ ละ อื. มัฮ โอเอีฮ ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื ไม่ ลปิ ไมจ, เครอึง ตฮัน, ป ซออย ฮงาื ไม่ บรอง ไม่ ลอ ป เกือฮ อื ละ อื. ตาว แนฮ อื ละ อื ตอก เซ โครยญ เนอึม. 26 ซาโลมอน รโจะ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ โฮวน. ไก เลาะ รุป เซิก ยุฮ ติ เปือน ปาวน รอย กัน ไม่ บรอง ติ ฮมาึน ไม่ ลอา เปือน ตัว. เลียง อื นึง ย่วง ก พริ ง่อน นึง เวียง เยรูซาเลม ง่อน. 27 เญือม แปน ซาโลมอน กซัต เตอ มาื กไน เวียง เยรูซาเลม มัฮ ป ทัมมด่า ละ ปุย ตอก เยือ เอิน ซโมะ โฮ. โคะ โซน ซีด่า เปอึก โรฮ ละ ปุย ตอก โรฮ โฮวน โคะ เม ป อาวต นึง ตู เตียม โฮ. 28 กซัต ซาโลมอน เกือฮ ปอกา ยุฮ แตะ รวี บรอง เน่อึม นึง เมือง อียิป ไม่ เมือง คูเอ ละ แตะ. เกือฮ อื รวี อื ตัม งวยฮ เอีจ กอ รวี แตะ นึง เมือง คูเอ เซ. 29 เลาะ รุป เซิก กอ รวี อื นึง เมือง อียิป เซ, ปุก ติ กัน แลฮ รอย เชเคน. บรอง ติ ติ รวี อื ติ รอย ไม่ รฮอน เชเคน. โอเอีฮ เซ โฮลฮ แม โชะ อื ละ กซัต เมือง ฮิตไท ไม่ เมือง ซีเรีย โฮวน เมือง.