11
ซาโลมอน เกือฮ รพาวม แตะ ซไง ฮา พะจาว
กัง เคะ เอ กซัต ซาโลมอน ฮรัก ปรโปวน เมือง ปุย ไฮญ โฮวน ปุย. โนก ฮา กวน กซัต เมือง อียิป เปอ ไอฮ แม โรฮ ปรโปวน เมือง โมอัป ง่อน ไม่ ปรโปวน เมือง อัมโมน ง่อน. ไอฮ แม โรฮ ปรโปวน เมือง เอโด่ม ไม่ เมือง ไซด่อน ไม่ เมือง ฮิตไท ง่อน. เอีจ มัฮ เมือง โม เซ ป อัฮ พะจาว ละ โม อิซราเอน ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ โตว เญือะ เอีญ ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย โม เซ นึง แจง ซ โบว อื รพาวม โม เปะ เกือฮ ฆวต ทื พะจาว ทื โม โกะ แตะ,” เอีจ อัฮ เซ ละ ปุย พะจาว. ซาโลมอน ปังเมอ เกือฮ ลั่ง ติ แตะ ฮรัก อื นึง ติต รพาวม อื นึง. ไอฮ เอิน ปรโปวน ป มัฮ จัตเจือ กซัต อาแลฮ รอย ปุย. ไอฮ โรฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ ไม่ อื ลอวย รอย ปุย. ปรโปวน โม เซ เกลีญ เนอึม รพาวม อื ซไง ฮา พะจาว ปุ ปุ. เญือม เอีจ กวต ซาโลมอน เนอ ปรโปวน โม เซ เอีจ ปุน เกือฮ อื ทื พะ ไฮญ. ซาโลมอน เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว ทื แตะ, ตอก โตว ด่าวิต ป มัฮ เปือะ แตะ เซ. ลอต ทื พะอัตโทเรต ป มัฮ พะรโปวน ทื เมือง ไซด่อน. ทื โรฮ พะมินโคม เมือง อัมโมน. พะ เซ มัฮ เนอึม ป เกละ พะจาว ยุ. กัน ยุฮ อื เซ มัฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื. ซาโลมอน ฟวต เนอึม โตว พะจาว ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ, ตอก โตว ฟวต ด่าวิต ป มัฮ เปือะ แตะ พะจาว โฮ.
ยุฮ โรฮ คัน นึง นาตี ฮลาวง ติ ละ ซ ไว ปุย พะเคโมต เมือง โมอัป. ยุฮ อื นึง บลาวง รเตือป เมือง เยรูซาเลม ลวง ลั่ก โอก ซเงะ. ยุฮ โรฮ คัน ละ พะโมเลก ป ทื โม อัมโมน นา เซ ติ โรฮ. พะ ลอา เซ มัฮ เนอึม ป เกละ พะจาว ยุ. โนก ฮา เซ ยุฮ โรฮ คัน โฮวน โดฮ ละ ปรโปวน ตังเมือง เญือะ แตะ เตือง โอยจ อื, ละ ซ ตอง อื ป ซออย ฮงาื นึง ไม่ ตัน อื โอเอีฮ นึง ละ พะ ทื โม โกะ แตะ ไอฮ.
9-10 เอีจ ไก ลอา โฮน เปลีฮ พะจาว ติ แตะ ละ ซาโลมอน. ซตอก อื โอ ทื พะ ยุฮ ปุย ตัง เมือง. ปัง มัฮ ตอก เซ ซาโลมอน เนอึง โตว ป อัฮ พะจาว ละ แตะ. ลเตือฮ ติ แตะ ฮา เยโฮวา พะจาว ทื โม อิซราเอน. มัฮ เซ ป ฮาวก รพาวม พะจาว ละ อื ฆาื อื. 11 อัฮ เฮี ละ อื, “ปะ เอีจ โฆง เปอะ เกือฮ ติ แตะ พิต ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ อาึ. เอีจ เลฮ อัฮ กัฮ เวือน เปอะ ป อัฮ อาึ ละ แตะ. เคียง ยุฮ เปอะ ตอก เซ อาึ แจง ซ ตุย บั่นเมือง เฮี ฮา เปอะ ฆาื อื. ซ เกือฮ ละ ป ไปญ กัน ยุฮ เปอะ ติ ปุย. 12 ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ โตก ลั่ง ละ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ. ติ เจน ไอม ลั่ง ปะ ซ ตุย โตว ฮา เปอะ ฆาื อื. ซ ตุย บั่นเมือง เซ ฮา กวน เปอะ. 13 อาึ ปังเมอ โอ ซ ตุย ฮา อื เตือง โอยจ อื. ซ ละ อาึง ละ อื ติ เจอ นึง โตก อาึ ละ ด่าวิต ป มัฮ กวนไจ เยอะ เซ. โตก โรฮ ละ เยรูซาเลม ป เอีจ เลือก แตะ เซ. มัฮ เซ ป โอ ซ ตุย โอยจ ฮา อื ฆาื อื,” อัฮ เซ พะจาว.
ป ฮอยจ ตอซู ไม่ กซัต ซาโลมอน
14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ, พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย ฮอยจ ตอซู ไม่ ซาโลมอน ฆาื อื. ป ฮอยจ ตอซู ไม่ อื เซ มัฮ ฮาดั่ต, มัฮ โม เอโด่ม. มัฮ โรฮ จัตเจือ กซัต อาวต เมือง เอโด่ม เซ ไพรม อื. 15 ติ โฮน อื เญือม โฮว รุป ด่าวิต ไม่ เมือง เอโด่ม เมอ, โยอัป ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ระ ยุฮ ด่าวิต เตอ ฮาวก ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ อาวต นึง เมือง เอโด่ม เซ, ลอต รมอยจ ป ยุม แตะ ยุฮ เซ. 16 เญือม เซ โยอัป ไม่ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื ลอต อาวต นา เซ แลฮ เคิ, ฮอยจ ละ โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ เมือง เอโด่ม เซ เตือง โอยจ อื. 17 เญือม เซ ฮาดั่ต เซ แตวะ ลั่ง. ตอ โฮว ฆาื อื ไม่ โม กวนไจ ยุฮ เปือะ แตะ ป มัฮ โม เอโด่ม เซ ง่อน, โกฮ ตอ โฮว ละ ซ อาวต แตะ นึง เมือง อียิป. 18 โม เซ เยอ โอก เน่อึม นึง นาตี โม มีเดี่ยน ฮอยจ นึง ลาึน ปารัน. บะ โรฮ โรวก โม ป อาวต นึง ลาึน ปารัน เซ โฮว ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อียิป. โฮว เลียก เคะ กซัต ฟาโร เมือง อียิป เซ. ฟาโร เซ เกือฮ โรฮ เญือะ ละ อื ติ ลัง, ฮอยจ ละ ป โซม ป ปอน ไม่ นาตี ก ริ อื โซม เซ โรฮ. 19 ฟาโร เยอ ปุก ฮาดั่ต เซ รพาวม อื. เกือฮ โรฮ ปเครีฮ ป มัฮ ปุ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ ละ อื, เกือฮ อื แปน ปรโปวน เญือะ อื โรฮ. ปรโปวน เญือะ ฟาโร เซ มัฮ ทาเปเนต มอยฮ อื. 20 ปุ อื เซ ไก โรฮ กวน รเมะ ไม่ ฮาดั่ต เซ, มอยฮ อื มัฮ เกนูบั่ต. ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ฟาโร เยอ โรวก เลียง กวนงัก เซ นึง เญือะ อาวต แตะ ป มัฮ เญือะ กซัต เซ, เกือฮ อื อาวต ดิ ไม่ กวน ฟาโร เซ.
21 กัง เคะ เอ เญือม อาวต ลั่ง ฮาดั่ต เซ นึง เมือง อียิป เปอ, ฮมอง ไลลวง เอีจ ยุม กซัต ด่าวิต, ไม่ ฮมอง โรฮ อื เอีจ ยุม โยอัป ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ระ ยุฮ อื เซ. ฮาดั่ต เลียก เคะ กซัต ฟาโร ฆาื อื. อัฮ เฮี ละ อื, “โอ กซัต, อาึ อื ปัว เอีญ แม ฮอยจ นึง เมือง อาวต ไพรม แตะ แม,” อัฮ เซ ละ อื. 22 ฟาโร ปังเมอ อัฮ เฮี ละ อื, “เมอยุ ฆวต เอีญ แม เปอะ ฮอยจ นึง เมือง อาวต โกะ แตะ? อาวต เปอะ ไม่ เอะ เฮี อัม มัฮ ไก ป วิต ป วัง ละ เปอะ?” อัฮ เซ ละ อื. ฮาดั่ต เซ โลยฮ อื, “ไก โตว ป วิต ป วัง เนิ อี, ปังเมอ ฆวต ปัว เยอะ เอีญ,” อัฮ เซ ละ อื. ฟวยจ เซ ฟาโร พลวย เนอึม อื เอีญ.
23 พะจาว เกือฮ แม โรฮ ปุย ฮอยจ ตอซู ไม่ กซัต ซาโลมอน ติ ปุย แม. ปุย เซ มอยฮ อื มัฮ เรโซน กวน เอลียาด่า. ปุย เซ มัฮ ป ตอ ฮา จาวไน ยุฮ แตะ ป มัฮ ฮาดั่ตเอเซอ กซัต เมือง โซบ่า เซ ไพรม อื. 24 ฟวยจ ฮาวก ซะ เต กซัต ด่าวิต ปุย เมือง โซบ่า ไม่ ยุฮ โรฮ อื ยุม ไม่ ปุย เมือง เซ เยอ, เรโซน เซ ลอต เอิน แปน ฮัวนา โม คะมุย เอิน. ซาวป รชุยจ ปุย มัฮ ไม่ แตะ. โม เซ เยอ โฮว ดิ ฮอยจ นึง เมือง ด่ามาซกัต. ลอต เอิน เกือฮ เรโซน เซ แปน กซัต ละ เมือง ซีเรีย เซ ฆาื อื. 25 เรโซน เซ แปน ป ตอซู ลอป ไม่ โม อิซราเอน ไน ติ เจน เญือม แปน ซาโลมอน กซัต. ยุฮ ลอป ปไฮะ ปฮอน ตอก ยุฮ ฮาดั่ต อื เซ. แปน ป เกละ ลอป ยุ โม อิซราเอน. โฮลฮ โรฮ แปน ป ตัตเตียง เมือง ซีเรีย ไม่ อื.
26 ไก แม ติ ปุย ป ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต ซาโลมอน เนอ. มัฮ เยโรโบ่อัม กวน เนบั่ต. ไพรม อื มัฮ โรฮ ลุกนอง ยุฮ กซัต ซาโลมอน เซ โรฮ. เยโรโบ่อัม เซ มัฮ เจอ โม เอฟราอิม, ปุย ย่วง เซเรด่า. มอยฮ มะ อื มัฮ เซรุวา, มัฮ แมฮัง.
27 ป ตอซู เยโรโบ่อัม ปุ แตะ ไม่ กซัต ซาโลมอน ฆาื อื มัฮ ตอก เฮี. เญือม เทอึม กซัต ซาโลมอน เตะ นึง เฆียง ฆรุง เวียง เยรูซาเลม ลวง ลั่ก โอก ซเงะ นึง อื, ไม่ เกลาะ โรฮ แตะ นา ก โบฮ ฆรุง เวียง เซ เยอ, ยุ โรฮ มัฮ เยโรโบ่อัม เซ ปุย นุม ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ ง่อต แตะ ไม่ ชาวง เตะ ชาวง ชวง แตะ. 28 เกือฮ เอิน เยโรโบ่อัม เซ แปน ป ควป คุม โม ป เกน แตะ ยุฮ กัน เซ เตือง โอยจ อื, เมาะ ป มัฮ เจอ โม โยเซป นึง อื.
29 ติ โฮน อื เยโรโบ่อัม เซ โอก โฮว เน่อึม นึง เวียง เยรูซาเลม, รโตฮ ยุ อาฮิยา ป ซึป ลปุง พะจาว ป อาวต ย่วง ชิโล เซ นึง คระ. อาฮิยา เซ จาวป ลปิ โคระ ติ ปลัฮ. ปุย ลอา เซ อาวต โน่ง นึง กังเด่น เตือง ลอา แตะ. 30 เญือม เซ อาฮิยา เยอ ปอยจ ลปิ โคระ จาวป แตะ เซ, แจฮ อื เกือฮ แปน กาว โรฮ ลอา ไซจ. 31 ฟวยจ เซ อัฮ เฮี ละ เยโรโบ่อัม, “ไอฮ ปะ กาว ไซจ เมิฮ ลปิ เฮี เยอ. เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เนอ เอีจ อัฮ เฮี, ‘แลน เมิฮ, อาึ ซ แจฮ ปลัฮเตะ โฮลฮ ซาโลมอน ตัตเตียง เฮี ฮา อื. อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ กาว เจอ. 32 ซาโลมอน ซ โฮลฮ ลั่ง ตัตเตียง อื ติ เจอ โน่ง. มัฮ ลั่ง เบือ โตก เกอะ ละ ด่าวิต เปือะ อื เซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ, ไม่ โตก โรฮ ละ เยรูซาเลม นึง มัฮ อื เมือง เอีจ เลือก แตะ อาึง เน่อึม นึง โม อิซราเอน. 33 ป รกัฮ อาึ โม อิซราเอน เฮี ฆาื อื เอีจ มัฮ ฆาื ละ โปวฮ ซาโลมอน เซ อาึ. เอีจ โฮว ซาวป ไว พะอัตโทเรต, พะ รโปวน ยุฮ ปุย เมือง ไซด่อน เซ, พะเคโมต ยุฮ ปุย เมือง โมอัป, ไม่ พะ มินโคม ยุฮ ปุย โม อัมโมน เซ. ซาโลมอน เซ เญือะ โฮว โตว นึง คระ ยุฮ อาึ เฟือฮ. ยุฮ โตว โรฮ ป ซื ป ไซ ละ แลน อาึ อื. เญือะ เครอึง โตว นึง ลปุง ซตอก อาึ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ, ตอก โตว ป ยุฮ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ อื เซ.
34 “ ‘ปัง มัฮ ตอก เซ, อาึ ซ ตุย โตว โรฮ บั่นเมือง โฮลฮ อื ตัตเตียง เฮี เกือฮ โอก โอยจ ฮา อื. อาึ ซ เกือฮ โรฮ ลั่ง ตัตเตียง อื ไน ติ เจน ไก ลั่ง จีวิต โกะ อื โรฮ, เบือ โตก เกอะ ละ ด่าวิต ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ ป เอีจ เลือก เกอะ อาึง เซ, นึง มัฮ อื ปุย โซะโกะ ฮรักซา นึง โกตไม ยุฮ ฮุ. 35 อาึ ปังเมอ ซ ตุย บั่นเมือง โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ เน่อึม นึง เตะ กวน รเมะ อื. อาึ ซ เกือฮ ละ ปะ กาว เจอ. 36 อาึ ซ เกือฮ โรฮ ลั่ง ละ กวน รเมะ ซาโลมอน เซ ติ เจอ ลั่ง, ละ ซ เกือฮ โรฮ ลั่ง จัตเจือ โม ด่าวิต กวนไจ ยุฮ ฮุ เซ อาวต โรฮ ลั่ง นึง เยรูซาเลม เฮี, นึง มัฮ อื เมือง เอีจ เลือก อาึ อาึง ละ ซ แปน อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ อาึ. 37 อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปะ โฮลฮ ตัตเตียง เวือฮ ตัม เมาะ ปอ อื นึง พาวม เปอะ. ซ เกือฮ โรฮ ปะ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน. 38 ปะ ดัฮ เปอะ ญอม ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ แตะ ไม่ โฮว โรฮ เปอะ นึง คระ ยุฮ ฮุ ตัม ปุก อื รพาวม เมอะ, ไม่ เครอึง โรฮ เปอะ นึง ลปุง ซตอก อาึ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ, ตอก เอีจ ยุฮ ด่าวิต ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ อื โฮ, อาึ ซ อาวต ไม่ ปะ. อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปะ แปน กซัต ละ ตัตเตียง เปอะ โม อิซราเอน ฮอยจ ละ กวน ละ เฌือต เปอะ โรฮ, ตอก เอีจ ยุฮ ละ ด่าวิต โฮ. 39 อาึ เกือฮ โรฮ จัตเจือ โม ด่าวิต เฮี ลอก ตุต แตะ เบือ กัน ฆอก ยุฮ ซาโลมอน เซ, ปังเมอ โอ โรฮ ซ เกือฮ ตุต อื เซ ไก ลอป’ ” อัฮ เซ พะจาว.
40 มัฮ ฆาื เซ ป ซาวป ซาโลมอน ยุฮ ยุม ไม่ เยโรโบ่อัม ฆาื อื. เยโรโบ่อัม ปังเมอ เตือน ตอ โฮว อาวต ไม่ กซัต ชิชัก นึง เมือง อียิป. ลอต อาวต เมือง เซ ฮอยจ ละ ยุม กซัต ซาโลมอน.
กซัต ซาโลมอน ยุม
41 เมาะ กัน ไฮญ ป เอีจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน ไม่ ตอก โฮลฮ อื ซติ พันญา แตะ เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื เกว ไม่ กัน ยุฮ กซัต ซาโลมอน เซ. 42 ซาโลมอน โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน รปาวน เนอึม. อาวต นึง เวียง เยรูซาเลม. ตัตเตียง เมือง อิซราเอน เตือง โอยจ อื. 43 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน เซ ยุม. โฮลฮ โฮว อาวต ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ. ปุย รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวิต ป มัฮ เมือง ยุฮ เปือะ โกะ อื. ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ เรโฮโบ่อัม กวน โกะ อื ไอฮ.