12
เมือง อิซราเอน รกัฮ แปน ลอา เมือง
(4 กซต. 10:1-19)
ฟวยจ เซ โม อิซราเอน เตือง มู อื รโจะ รเจอึม นึง เมือง เชเคม ละ ซ ดุฮ แตะ เรโฮโบ่อัม แปน กซัต ยุฮ แตะ. เรโฮโบ่อัม โฮว เคะ อื นา เซ ฆาื อื. ไพรม อื เยโรโบ่อัม ป มัฮ กวน เนบั่ต เอีจ ตอ ฮา กซัต ซาโลมอน ฮอยจ เมือง อียิป, อาวต นา เซ. เญือม ฮมอง เยโรโบ่อัม เซ ไลลวง ซ โฮลฮ เรโฮโบ่อัม แปน กซัต ฆรอ เปือะ แตะ, เอีญ ฆาื อื ฮา เมือง อียิป ฮอยจ เมือง โกะ แตะ. ปุย โฮวน เซ เกือฮ ปุย โฮว กอก เยโรโบ่อัม ฮอยจ เคะ แตะ นึง เมือง เชเคม เซ. ฮอยจ เนอึม ฆาื อื. ฟวยจ เซ โฮว ดิ เคะ เรโฮโบ่อัม ไม่ ปุย เตือง มู อื. โม เซ ปัว นึง อื ตอก เฮี, “เปือะ เปอะ เอีจ เกือฮ รบุยฮ ระ ลกลอม เชียน ละ เอะ. เอะ ฆวต ปัว ปะ เกือฮ รบุยฮ ฮิ ชาวง ละ แตะ เญี่ยะ. เกือฮ โรฮ กัน โซะ ยุฮ ฮุ ฌักแฟน เญี่ยะ. ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ เอะ ซ ญอม แปน ลุกเมือง เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
เรโฮโบ่อัม โลยฮ อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮี, “เอีญ ละ นึง เญือะ เปอะ ฮัม. ไน ลอวย ซเงะ ฮอยจ แม เคะ อาึ อื นา เฮี. ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ,” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ เอีญ เนอึม ฆาื อื.
เญือม เซ เรโฮโบ่อัม ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ตะ กวต ป มัฮ ทีปึกซา ยุฮ ซาโลมอน ป มัฮ เปือะ แตะ เซ ไพรม อื. อัฮ เฮี ละ อื, “โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ? อาึ ซ ไมจ โลยฮ ละ ปุย โม เซ ตอก เมอ แล?” อัฮ เซ ละ อื.
โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “ซเงะ เนาะ เฮี ดัฮ ปะ ญอม แปน ตอก กวนไจ ละ โม ลัปซด่อน, ดัฮ เปอะ ง่อต ป อัฮ อื ไม่ โลยฮ ไมจ โลยฮ มวน เปอะ ละ อื โฮ, ปุย โม เซ ตึน ซ แปน ลอป ลุกเมือง เปอะ ฆาื อื,” อัฮ เซ ละ อื.
เรโฮโบ่อัม ปังเมอ โอ ฆวต ไอฮ ป อัฮ โม ตะ กวต เซ. โฮว ซาวป ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ปุย นุม ป มัฮ ปุ ฆอ ปุ จุป โกะ แตะ ฮา อื. ปุย โม เซ เอีจ มัฮ ปุโฮมว ซิงซา ดิ อื โอเอีฮ. อัฮ เฮี ละ อื, “โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ? โม เฮี ปัว เกือฮ อาึ เกือฮ รบุยฮ แตะ ชาวง ฮา เจน เปือะ เกอะ. อาึ ซ ไมจ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ แล?” อัฮ เซ ละ อื.
10 โม ป นุม ป มัฮ ปุ ฆอ ปุ จุป อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮี, ‘แฆน อาึ ซ ระ ฮา ญวย เปือะ เกอะ. 11 เปือะ เกอะ เอีจ เกือฮ รบุยฮ เชียน ละ โม เปะ. อาึ ซ เกือฮ โฮว ละ เชียน แตะ ละ เปอะ. เปือะ เกอะ เอีจ กอ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ. อาึ ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ นึง โคะ ลกลอม,’* ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เซ,” อัฮ เซ โม ป นุม เซ.
12 ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ เอ เยโรโบ่อัม ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื ฮอยจ แม เคะ เรโฮโบ่อัม ตัม ป อัฮ อื อาึง ละ แตะ โฮ. 13 กซัต โคระ เซ โลยฮ ซวก อื ละ ปุย. ไอฮ โตว ลปุง ซตอก โม ตะ กวต ละ แตะ เฟือฮ. 14 ไอฮ ลปุง ซตอก โม ป นุม เซ ละ แตะ. อัฮ เฮี ละ โม ลัปซด่อน เซ, “เปือะ เกอะ เกือฮ รบุยฮ เชียน ละ เปอะ. อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โฮว ละ เชียน แตะ ฮา เซ แม. เปือะ เกอะ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ. อาึ ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ นึง โคะ ลกลอม,” อัฮ เซ ละ อื. 15 กซัต เซ ง่อต โตว ป อัฮ โม ลัปซด่อน ละ แตะ ฆาื อื. ไลลวง เซ มัฮ โรฮ เกิต อื เบือ พะจาว ละ ซ เกือฮ อื แปน ตอก ลปุง อัฮ อาฮิยา ป มัฮ ปุย ย่วง ชิโล อาึง โฮ. ปุย เซ ซึป ลปุง พะจาว ละ เยโรโบ่อัม ป มัฮ กวน เนบั่ต ไพรม อื. เอีจ ซ เกิต เนอึม ตอก เอีจ อัฮ อื ซ เกิต เซ. 16 โม อิซราเอน เญือม ยุ อื โอ กซัต เซ ญอม ง่อต ป อัฮ แตะ ตอก เซ, อัฮ เฮี ฆาื อื ละ กซัต เซ, “เอะ เญือะ ไก โตว รโตง นึง จัตเจือ ด่าวิต. เอะ เญือะ ซ เกือฮ โตว จัตเจือ เจซี เตียง แตะ. เออ, โม อิซราเอน, เอีญ นึง เญือะ เปอะ เมิฮ. เออ, จัตเจือ ด่าวิต, แลน ไอฮ เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ โม อิซราเอน เอีญ เนอึม นึง เญือะ แตะ ฆาื อื เตือง ไพ เตือง มัน. 17 โม อิซราเอน ป อาวต นาตี เจอ ยูด่า เซ ปังเมอ เกือฮ ลั่ง เรโฮโบ่อัม แปน กซัต ยุฮ แตะ.
18 เญือม เซ กซัต เรโฮโบ่อัม บะ อาโด่รัม ป ควป คุม แลน แก โม ป เกน แตะ ยุฮ กัน เซ โฮว ไม่ แตะ เคะ โม อิซราเอน. โม เซ แล่น เอิน ปุย เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อื. กซัต เรโฮโบ่อัม ปังเมอ เตือน ลุกลิก ติ แตะ ฮา ปุย โม เซ. ฮาวก นึง เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ, ตอ ฮา โม เซ ฮอยจ นึง เวียง เยรูซาเลม. 19 เคียง เซ ฮอยจ ปเลี่ย โม อิซราเอน ญอม โตว เกือฮ โม จัตเจือ ด่าวิต ตัตเตียง แตะ.
20 โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื เญือม ฮมอง อื เอีญ เยโรโบ่อัม เน่อึม นึง เมือง อียิป เปอ, รโปะ มวยญ แตะ ละ อื. เกือฮ อื ฮอยจ โพรม ไม่ ปุ แตะ, ลอต ดุฮ เยโรโบ่อัม เซ แปน กซัต ตัตเตียง โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื. มัฮ เจอ ยูด่า นึง อื โน่ง ป เกือฮ ลั่ง เรโฮโบ่อัม ป มัฮ จัตเจือ ด่าวิต เซ ตัตเตียง แตะ.
21 เญือม เอีจ แม เรโฮโบ่อัม ฮอยจ นึง เวียง เยรูซาเลม เมอ, ลอต กอก โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน ฮอยจ โพรม เคะ แตะ, เกน โรฮ โม เซ แปน ตฮัน. ตฮัน เกน อื เซ ไก ติ แซน ไปล ซเตะ ฮมาึน ปุย. เกือฮ โม เซ โฮว ตอซู ไม่ โม อิซราเอน ละ ซ เกือฮ อื โกะ แตะ เซ โฮลฮ ตัตเตียง เมือง อิซราเอน ตอก ไพรม อื. 22 พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เชไมอา ป ซึป ลปุง แตะ เซ. 23 อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ โฮว รโฮงะ ละ เรโฮโบ่อัม กวน ซาโลมอน กซัต เมือง ยูด่า เซ. รโฮงะ โรฮ ละ โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน เซ เตือง โอยจ อื ตอก เฮี, 24  พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ, ‘ปุ ฮาวก รุป ปุ เปอะ ไม่ โม อิซราเอน ป มัฮ เอียกปุ โม โกะ เปอะ เซ เฟือฮ เอิน. เอีญ ฮา ฮอยจ นึง เญือะ อาวต เปอะ เซ เตือง ไพ เตือง มัน. โอเอีฮ ไล เฮี เยอ เอีจ มัฮ เกือฮ อาึ อื แปน ตอก เซ’ ” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ เจือ เนอึม ลปุง พะจาว เซ, เอีญ เนอึม ฮอยจ นึง เญือะ แตะ ฆาื อื เตือง ไพ เตือง มัน ตอก อัฮ พะจาว อื ละ แตะ เซ.
เยโรโบ่อัม นัม ปุย ยุฮ กัน พิต
25 เยโรโบ่อัม กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เนอ โฮว ยุฮ เมือง เชเคม ป อาวต นึง บลาวง เอฟราอิม เซ เกือฮ ตอน ฮมัน, ลอต โรฮ อาวต นา เซ ติ วัง. ฟวยจ เซ โฮว ยุฮ แม โรฮ เมือง เพนูเอน โรฮ. 26-27 เยโรโบ่อัม ง่อต แม โรฮ อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮี, “ดัฮ โม อิซราเอน เฮี เอีจ โฮลฮ แม โฮว ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว นึง เวียง เยรูซาเลม โฮ, ปลัฮเตะ เฮี ตึน ซ ฮอยจ แม ละ จัตเจือ ด่าวิต แม. รพาวม รโม่ยฮ โม เซ เยอ ตึน ซ ลเตือฮ ติ แตะ มัฮ ลั่ก เรโฮโบ่อัม กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ. โม เซ เยอ ตึน ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อื. ฟวยจ เซ ตึน ซ เอีญ อาวต แม ฆรึม อัมนัต ตัตเตียง เรโฮโบ่อัม แม,” อัฮ เซ โตะ รพาวม แตะ.
28 ฟวยจ เซ กซัต เยโรโบ่อัม ซิงซา โรฮ ตอก ซ ยุฮ แตะ ฆาื อื. ยุฮ โรฮ ฮุป กวน โมวก ไคร ลอา ตัว. ฟวยจ เซ อัฮ เฮี ละ โม ลัปซด่อน, “ซ ฮาวก ไว เปอะ พะจาว นึง เมือง เยรูซาเลม ละ เมอ? ซไง ลอน เอิน ละ เปอะ. โม เปะ ป มัฮ โม อิซราเอน เนอ, แลน เมอะ, เอีจ มัฮ พะจาว ลอา เฮี ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อียิป เปอ,” อัฮ เซ. 29 กซัต เยโรโบ่อัม โบลวง ฮุป โมวก เซ นึง เมือง เบ่ตเอน ติ ตัว. ติ ตัว อื เซ โบลวง อื นึง เมือง ด่าน. 30 โม ลัปซด่อน โฮว ไว เนอึม ฮุป โมวก ป อาวต นึง เมือง เบ่ตเอน เซ ไม่ ฮุป โมวก ป อาวต นึง เมือง ด่าน เซ ฆาื อื. เอีจ มัฮ มั่ป ตอก เซ ป ยุฮ โม อิซราเอน เนอ.
31 ฟวยจ เซ กซัต เยโรโบ่อัม ยุฮ โรฮ คัน นึง นาตี ฮลาวง โฮวน โดฮ. ดุฮ โรฮ ปุย ทัมมด่า แปน ซตุ เตือง โอ อื มัฮ จัตเจือ เลวี. 32 จัต แม โรฮ กัน ชลอง กัน กิน เลียง ระ ปุย ตอก กัน ชลอง ป กอ ไก นึง เมือง ยูด่า โฮ, ปังเมอ ยุฮ อื เญือม ฮาวก เคิ ซเตะ กาว โรฮ พอน ซาวม. ทไว แม โรฮ ซัตซิง ละ พะจาว นึง คัน ทไว ยุฮ แตะ นึง เมือง เบ่ตเอน เซ. ซัตซิง ทไว อื เซ มัฮ ทไว อื ละ ฮุป โมวก เอีจ โบลวง แตะ อาึง เซ. ฟวยจ เซ เลือก แม โรฮ ซตุ ละ เกือฮ แตะ อาวต ไม่ คัน ทไว ยุฮ แตะ ป ไก นึง นาตี ฮลาวง เมือง เบ่ตเอน เซ โรฮ. 33 เญือม เอีจ ฮาวก เคิ ซเตะ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม เมอ, เอีจ มัฮ เวลา เซ ซาวม พัต ซเงะ จี อื ละ ปุย ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ แฮ, กซัต เยโรโบ่อัม ฮาวก เนอึม ฮอยจ ละ คัน ทไว ยุฮ แตะ นึง เมือง เบ่ตเอน เซ. จัต เนอึม กัน เลียง ระ ละ โม อิซราเอน นา เซ. ฮาวก ทไว แม โรฮ ซัตซิง นึง คัน เซ โรฮ.
* 12:11 12:11 นึง ลปุง ไพรม อัฮ อื, “อาึ ซ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ ดอโกก,” อัฮ เซ.