13
เญือม เซ พะจาว เกือฮ ป ซึป ลปุง แตะ โอก โฮว เน่อึม นึง เมือง ยูด่า ละ ซ เกือฮ อื ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย. ปุย เซ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เบ่ตเอน เซ. เญือม เซ ปุก ลไล ชุง เยโรโบ่อัม ละ ซ ทไว แตะ โอเอีฮ นึง คัน ทไว เซ. ปรเมะ เซ อัฮ ป โซะ ละ คัน ทไว เซ ตอก เฮี, “คัน ทไว, คัน ทไว, พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ. ซ ไก กวนดุ ติ ปุย ซ เกิต เน่อึม นึง จัตเจือ ด่าวิต. มอยฮ อื มัฮ โยซียา. ปุย เซ ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ ซตุ ราว เปอะ, มัฮ เอิน ซตุ ป ทไว ป ซออย ฮงาื ราว เปอะ เซ เอิน. ซ ตอง โรฮ ซอัง ปุย ราว เปอะ โรฮ,” อัฮ เซ. ป ซึป ลปุง พะจาว เซ อัฮ แม โรฮ เฮี ไน ซเงะ เซ, “เฮี มัฮ ซกิ ซัมคัน ป อัฮ พะจาว ละ เปอะ. แลน เมอะ, คัน ทไว เฮี ซ เญื่อฮ ไอฮ นึง โกะ แตะ. จะ ป อาวต ราว คัน เซ ซ เฆรฮ โอยจ. มัฮ ตอก เซ ตอก ซ ยุง เปอะ มัฮ ป อัฮ อาึ เฮี ป อัฮ พะจาว ฆาื อื,” อัฮ เซ.
เญือม ฮมอง กซัต เยโรโบ่อัม ป อัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ละ คัน ทไว เซ, ซนาว เตะ แตะ โร นา อื. อัฮ เฮี ละ ปุย, “โฮมวต ปุย เฮี เยอ,” อัฮ เซ. เญือม เซ เตะ ซนาว อื เซ ซออฮ เอิน จุบั่น เอิน. เญือะ เกียฮ ราึต โตว อื เอีญ ลั่ก โกะ แตะ แม. เญือม เซ, คัน ทไว เซ เญื่อฮ เนอึม ไอฮ ติ แตะ. จะ อาวต ราว อื เซ เฆรฮ, ตอก เนอึม ป อัฮ ปุย เซ เญือม ซึป อื ลปุง พะจาว เซ.
กซัต เยโรโบ่อัม อัฮ เฮี ละ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฆาื อื, “ปัว เปอะ ไววอน เนิ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ เกือฮ เรอึม อาึ เฮี, เดอึม เตะ อาึ ซ ไฮ แม ตอก ไพรม แตะ,” อัฮ เซ ละ อื. ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ไววอน เนอึม ปัว อื นึง พะจาว. เญือม เซ เตะ กซัต เซ ไฮ เนอึม ตอก ไพรม แตะ ฆาื อื. กซัต เซ อัฮ เฮี ละ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ, “ปัว ปะ เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ เญะ, เอีญ โซม ดิ อิ ไม่ ปุ แตะ. อาึ ซ เกือฮ โรฮ ลังวัน ละ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. ป ซึป ลปุง พะจาว เซ อัฮ โรฮ เฮี ละ อื, “ปัง เกือฮ เอิน เปอะ คาวคอง ยุฮ แตะ เนิ บลัฮ เอิน, อาึ ซ เอีญ โตว ไม่ เปอะ. นา เฮี เยอ ปัง มัฮ อาวป ปุ ซ โซม, รอาวม นึง อื ปุ โรฮ ซ ญุ. มัฮ ฆาื เอีจ อัฮ พะจาว อื ละ อาึ ตอก เฮี, ‘ปุ โซม อาวป ยุฮ อื, รอาวม นึง อื ปุ โรฮ ญุ. ปุ โรฮ โอก เอีญ คระ ฮอยจ เปอะ เซ,’ อัฮ เซ เนิ.” 10 เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ปุย ซึป ลปุง พะจาว เซ โอก เอีญ เนอึม ฆาื อื คระ เวีย.
11 เญือม เซ ไก ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว ป อาวต นึง ย่วง เบ่ตเอน ติ ปุย. ป มัฮ กวน รเมะ อื เอีญ รโฮงะ ไลลวง ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ อื นึง ย่วง เบ่ตเอน ไม่ ป ยุฮ ป อัฮ อื ซเงะ เซ โครยญ เจือ. เมาะ ป อัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ เซ รโฮงะ อื ละ เปือะ แตะ เซ โครยญ เจือ. 12 เปือะ อื เซ ไฮมญ กวน แตะ ฆาื อื ตอก เฮี, “ปุย เซ โฮว คระ เมอ เนาะ ออ?” อัฮ เซ ละ อื. โม กวน รเมะ อื เซ โร คระ เอีญ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ฮอยจ เน่อึม ยูด่า เซ ละ อื. 13 เปือะ อื เซ อัฮ เฮี ละ กวน รเมะ แตะ เซ, “ตุย บรัง เงอ, ฮัต อาึง ควน บุก อื เนิ,” อัฮ เซ ละ อื. กวน อื เซ ยุฮ เนอึม อื ละ อื. 14 ฟวยจ เซ เปือะ อื เซ บุก เนอึม ปุ โฮว บรัง เซ, โฮว อาื ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ เซ. โฮว รโตฮ ยุ งาวม อื นึง ฆรึม โคะ ไฆรจ ติ โดฮ. ฟวยจ เซ ไฮมญ อื ตอก เฮี, “ปะ อัม มัฮ เปอะ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ฮอยจ เน่อึม เมือง ยูด่า เซ?” อัฮ เซ ละ อื. ปุย เซ โลยฮ อื, “มัฮ ฮะ,” อัฮ เซ. 15 ฟวยจ เซ อัฮ แม เฮี ละ อื, “ปัว ปะ เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ, เอีญ โซม ดิ เญือะ เญะ,” อัฮ เซ ละ อื.
16 ป ซึป ลปุง พะจาว นึง เมือง ยูด่า เซ อัฮ เฮี ละ อื, “อาึ เกียฮ เอีญ โตว ไม่ ปะ ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ เปอะ. ปัง มัฮ โซม อาวป, ญุ รอาวม ไม่ เปอะ, ปุ โรฮ เกียฮ, 17 นึง เอีจ อัฮ พะจาว อื ละ อาึ ตอก เฮี, ‘ปะ อา ปุ โซม อาวป ญุ รอาวม นึง นา เซ เยอ. ปัง มัฮ คระ ฮอยจ เปอะ เซ ปุ โรฮ เญือะ เอีญ นึง,’ อัฮ เซ เนิ.”
18 ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว อาวต นึง ย่วง เบ่ตเอน เซ อัฮ เฮี ละ อื, “อาึ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ตอก มัฮ ปะ อื โรฮ. ไก เตปด่า ติ ปุย เอีจ เลีฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ อาึ, ดวน อาึ บะ ปะ เกือฮ ปะ เอีญ โซม ดิ ไม่ อาึ นึง เญือะ เญะ,” อัฮ เซ ละ อื. ญันได่ มัฮ จุ อื ปุย เซ. 19 เญือม เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เมือง ยูด่า เซ โกฮ โฮว เนอึม ไม่ ปุย เซ. ฮอยจ นึง เญือะ อื. ลอต เนอึม โซม ไม่ อื.
20 ลไล งาวม ดิ อื โซม เซ, พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว ป โฮว บะ อื เกือฮ เอีญ นึง เญือะ แตะ เซ. 21 อัฮ อื ละ ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ เน่อึม เมือง ยูด่า เซ ตอก เฮี, “พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ, ปะ อา เนอึง เปอะ โตว ป อัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ. ยุฮ เปอะ โตว โรฮ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง ละ แตะ. 22 ปะ เอีจ แม โซม เปอะ อาวป, ญุ เปอะ รอาวม นา เซ, เตือง เอีจ คัต พะจาว เปอะ. เคียง โอ เปอะ เนอึง ตอก เซ เยอ, ปะ ซ ยุม เฮีย ยุม ไฮ เยือ เปอะ. ปุย เญือะ ซ โฮลฮ โตว รมอยจ ปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ ฆาื อื,” อัฮ เซ ละ อื. 23 เญือม เอีจ ฟวยจ โซม ดิ อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ, ตะ กวต เซ ตุย บรัง ฮัต รตัง อื เกือฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เมือง ยูด่า เซ บุก ปุ เอีญ อื.
24 ลไล เอีญ อื นึง คระ เซ รโตฮ ยุ รเวีย ซิงโต ติ ตัว. รเวีย เซ ยุฮ เอิน ยุม ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ. ละ เอิน โกะ ยุม อื เซ ตัม คระ เอีญ อื เซ. ป มัฮ บรัง บุก อื ไม่ รเวีย ซิงโต เซ ชุง ตื ลั่ง เฆียง ป ยุม เซ. 25 เญือม เซ ไก โรฮ โม ป โฮว ตัม คระ เซ ง่อน. รโตฮ ยุ ป ยุม ตัม คระ เซ. ยุ โรฮ อาวต รเวีย ซิงโต เซ โบ อื โรฮ. เอีญ รโฮงะ อื ละ ปุย นึง ย่วง อาวต ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว เซ.
26 เญือม เอีจ ฮมอง ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ไลลวง อื, อัฮ เฮี ฆาื อื, “ป ยุม เซ เอีจ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว. มัฮ ฆาื โอ อื เนอึง ป อัฮ พะจาว, มัฮ เซ ป มอป พะจาว อื ละ รเวีย ซิงโต ฆาื อื. เกือฮ เนอึม รเวีย ซิงโต โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ตอก เอีจ อัฮ แตะ อาึง ละ อื,” อัฮ เซ. 27 ฟวยจ เซ อัฮ แม เฮี ละ กวน รเมะ แตะ, “ตุย บรัง เงอ, ฮัต อาึง ควน บุก อื เนิ,” อัฮ เซ ละ อื. กวน รเมะ อื เซ ยุฮ เนอึม อื ละ อื ตอก เซ. 28 ฟวยจ เซ ตะ กวต เซ โฮว เนอึม. ยุ เนอึม ป ยุม อาวต ตัม คระ เซ. ยุ โรฮ ชุง บรัง เซ ไม่ รเวีย ซิงโต โบ ป ยุม เซ โรฮ, ไม่ โอ โรฮ อื กุก โตะ ป ยุม เซ. บรัง นึง อื เซ ปุ โรฮ กุก เกียต อื. 29 ตะ กวต ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ยวก ป ยุม เซ, อาึง อื นึง ตัง โฆระ บรัง ยุฮ แตะ. เอีญ ไม่ อื ฮอยจ นึง ย่วง อาวต โกะ แตะ. รไง่ฮ อื, เยือม โรฮ ยุม อื. ฟวยจ เซ รปาึง อื. 30 เอีญ อาึง โรฮ ป ยุม เซ นึง รมอยจ ก เอีจ เพรียง อื อาึง ละ โกะ แตะ. ฟวยจ เซ เญือะ เซ เยอ เยือม โฆว ป ยุม เซ. อัฮ เฮี, “เฮฮ เฮฮ, เอียกปุ อาึ,” อัฮ เซ.
31 เญือม เอีจ ฟวยจ รมอยจ ตะ กวต เซ ป ยุม เซ, อัฮ เฮี ละ กวน แตะ ฆาื อื, “เฆียง เฮี เยอ ดัฮ อาึ เอีจ ยุม โฮ, โฮว รมอยจ โรฮ อาึ อื นา ก รมอยจ เปอะ ปุย เซ โรฮ. อาึง เอิน เนะซอัง อาึ อื เฆียง นา ก อาึง เปอะ เนะซอัง ปุย เฮี โรฮ. 32 ลปุง พะจาว เมาะ ป เอีจ ซึป ปุย เฮี อาึง, ป เกว ไม่ ไลลวง คัน ทไว เมือง เบ่ตเอน เซ, ไม่ นา ก ไว ปุย พะจาว นึง นาตี ฮลาวง นึง แควน เมือง ซามาเรีย เซ โครยญ ย่วง, ซ เกิต เนอึม ตอก อัฮ อื เซ โครยญ เจือ,” อัฮ เซ ตะ กวต เซ.
33 เญือม เอีจ ฟวยจ เกิต โอเอีฮ ตอก เซ เยอ, กซัต เยโรโบ่อัม ลเตือฮ โตว ลั่ง ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ. เลือก แม โม ปุย ทัมมด่า, เตอึม ป ฆวต เลือก อื, เตือง โอ อื มัฮ ป ลัง แปน ซตุ, เกือฮ อื แปน ซตุ รซอฮ นึง เบือง คัน ป ไก นึง นาตี ฮลาวง เซ. 34 มัฮ โอเอีฮ ตอก เซ ป แปน มั่ป ละ จัตเจือ กซัต เยโรโบ่อัม เซ ฆาื อื, ปอ เอิน ไลจ ไฆร อื ฮา ปลัฮเตะ เฮี, เตือง โกะ อื เตือง จัตเจือ อื.