14
ป โซะ ป ซ เกิต ละ เญือะ เยโรโบ่อัม
เญือม เซ อาบี่ยา กวน รเมะ กซัต เยโรโบ่อัม เซ โซะ. เยโรโบ่อัม อัฮ เฮี ละ ปุย เญือะ แตะ, “โกฮ, โฮว ฮอยจ นึง เมือง ชิโล เยอ. ปอม ติ เปอะ. ปุ เกือฮ ปุย ยุง มัฮ เปอะ ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อัม. อาฮิยา ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ อาวต นา เซ. อาฮิยา เซ เอีจ มัฮ ป อัฮ อาึง ไลลวง ซ โฮลฮ อาึ แปน กซัต ละ เมือง เฮี. โรวก ปุ โฮว คโนมปัง ไม่ เปอะ กาว โม่ว. โรวก ไม่ คโนม เด ง่อน. โรวก แม โรฮ ไม่ โกะ แฮ ติ ปัง. ปุย เซ ซ รโฮงะ ป ซ เกิต ละ กวนดุ เฮี ละ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อัม เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ. โฮว เนอึม ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ อาฮิยา ป อาวต ย่วง ชิโล เซ. ป มัฮ อาฮิยา เซ เอีจ กวต, เญือะ เกียฮ ยุ โตว โอเอีฮ เฟือฮ. กา ฮอยจ ปรโปวน เซ พะจาว อัฮ เฮี ละ อาฮิยา เซ, “ง่อต แลน, ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อัม เมอ เอีจ ซ ฮอยจ เคะ ปะ ละ ซ ไฮมญ อื ไลลวง กวน แตะ นึง เปอะ, ฆาื โซะ กวน แตะ เซ. ปะ ไมจ เปอะ อัฮ ละ อื ตัม ป ซ รโฮงะ อาึ อื ละ เปอะ เฮี,” อัฮ เซ ละ อื พะจาว. เญือม เอีจ ฮอยจ ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อัม เซ, เคียต เนอึม ปอม ติ แตะ แปน ปรโปวน ไฮญ ละ อาฮิยา.
เญือม เอีจ ฮมอง อาฮิยา ลอยฮ เซียง โฮว ปรโปวน เซ โบ โตะ รเวือะ อา, กอก อัฮ เฮี ละ อื, “ปรโปวน เญือะ เยโรโบ่อัม, เลียก ฮอยจ กไน เฮี. เมอยุ เคียต เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ไฮญ ละ อาึ อื? เอีจ ไก โรฮ ป อัฮ ละ อาึ เฮี, ดวน อาึ รโฮงะ ไลลวง ป แปน ควน โตวฮ ฆราึง เปอะ นึง ละ เปอะ. เอีญ รโฮงะ ละ กซัต เยโรโบ่อัม ตอก เฮี, ‘เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน อัฮ เฮี ละ เปอะ. อาึ เอีจ เลือก ปะ เน่อึม นึง โม ลัปซด่อน. เอีจ เกือฮ โรฮ ปะ แปน กซัต ยุฮ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน เยอะ เซ. อาึ เอีจ รกัฮ โรฮ เมือง โฮลฮ จัตเจือ กซัต ด่าวิต เซ ตัตเตียง ละ ซ เกือฮ แตะ ละ ปะ โรฮ. ปัง มัฮ ตอก เซ, ปะ เกือฮ เปอะ โตว ติ แตะ ตอก ด่าวิต ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ เซ เฟือฮ. ด่าวิต เซ เอีจ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ ละ แตะ โครยญ เจือ. ฟวต เนอึม อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ, ไม่ ยุฮ โรฮ อื ป ปุก รพาวม เมอะ โรฮ. กัน ยุฮ ปะ อา ปังเมอ ฆอก แม ฮา กัน ฆอก เอีจ ยุฮ กซัต ไฮญ ป เอีจ ไก กา เปอะ เซ แม. ปะ เอีจ ซาวป เปอะ โล ฮุป ละ ซ ไว แตะ. เอีจ วุยฮ โรฮ เปอะ อาึ ฮอยจ ลั่กเคะ แตะ โรฮ. เอีจ มัฮ เซ ป แปน ควน รอก พาวม อาึ ฆาื อื. 10 เคียง มัฮ อื ตอก เซ, มอง แลน, อาึ ซ เกือฮ โรฮ กัน ไลจ โละ โซะ ยุม ฮอยจ ละ จัตเจือ เยโรโบ่อัม เฮี. อาึ ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ นึง อื เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต, เตือง โม ป มัฮ ครา ไม่ โม ป โอ มัฮ นึง อื. อาึ ซ โตก จัตเจือ เยโรโบ่อัม เฮี เกือฮ ฮะ เตือง โอยจ อื, ตอก โตก ปุย ครัม รฆุฮ โฮ. 11 จัตเจือ เยโรโบ่อัม ป ยุม อื โตะ ย่วง เงอ, ซ โฮลฮ เซาะ กุก โตะ อื. ป ยุม อื โตะ เพระด่าวก เกอ, ซ กุก รงั่ก ลัก เรียง โตะ อื.’ พะจาว เอีจ อัฮ อาึง อื ละ เปอะ ตอก เซ.
12 “เคียง มัฮ อื ตอก เซ, เอีญ ฮา, ฮอยจ นึง เญือะ อาวต เปอะ เซ เมิฮ. เญือม เอีจ ฮอยจ เปอะ นึง ย่วง อาวต แตะ มัฮ เมาะ โฮลฮ เปอะ บึน ตะ โบรก ย่วง อาวต แตะ เซ, กวนดุ เซ ซ ยุม เอิน ฮา เปอะ. 13 โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื ซ เยือม โรฮ ยุม อื. ฟวยจ เซ ซ โฮว รมอยจ โรฮ อื. จัตเจือ เยโรโบ่อัม เตือง โอยจ อื มัฮ ปุย เซ ติ ปุย โน่ง ป ซ โฮลฮ ปุย โฮว รมอยจ ยุม อื แปน ไล แตะ นึง อื. เมาะ ป มัฮ จัตเจือ เยโรโบ่อัม เมอ, เอีจ มัฮ ปุย เซ ติ ปุย โน่ง ป เกือฮ ติ แตะ ปุก รพาวม เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เนอ. 14 โฮฮ ฮา เซ แม, พะจาว เอีจ เลือก แม โรฮ ปุย ติ ละ ซ เกือฮ อื แปน กซัต ละ โม อิซราเอน แม. ซ เกือฮ โรฮ อื ยุฮ ไลจ ไม่ จัตเจือ เยโรโบ่อัม เซ เน่อึม ซเงะ เนาะ เฮี. 15 เน่อึม ปเลี่ย เฮี พะจาว ซ เกือฮ โม อิซราเอน ลอก ตุต แตะ. ซ เกือฮ อื รกุฮ ตอก ลโล แทต รอาวม โฮ. ซ ตอยจ โรฮ แรฮ โม อิซราเอน เกือฮ โอก ฮา ปลัฮเตะ ไมจ เฮี, เตือง มัฮ อื ปลัฮเตะ เอีจ มอป พะจาว ละ จัตเจือ ไพรม อื. ซ เกือฮ โรฮ อื โฮว เฮีย ไฮ ติ แตะ นึง บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลั่ก โอก ซเงะ โรฮ. มัฮ ฆาื เอีจ ยุฮ โม เซ ฮุป พะอาเชรา ละ ซ ไว แตะ, เซ ป เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อื. 16 พะจาว ซ ละ โปวฮ โม อิซราเอน ฆาื ยุฮ เยโรโบ่อัม เซ พิต มั่ป, ไม่ นัม โรฮ อื โม อิซราเอน ยุฮ มั่ป ตอก เซ โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
17 ฟวยจ เซ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ กซัต เยโรโบ่อัม เซ โกฮ เอีญ ฮอยจ นึง ย่วง ทีระซา. เมาะ ฮอยจ ปรโปวน เซ นึง โตะ รเวือะ เญือะ อาวต แตะ เซ, ป มัฮ กวน อื เซ ยุม เนอึม. 18 โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื โฮว รมอยจ อื. ฟวยจ เซ เยือม เนอึม ยุม อื, ตอก อัฮ พะจาว อาึง ละ อาฮิยา ป ซึป ลปุง แตะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื เซ.
19 เมาะ กัน ไฮญ ยุฮ กซัต เยโรโบ่อัม เซ, ไลลวง โฮว รุป อื ไม่ ปุย ญุ่ก, ไลลวง ตอก โฮลฮ อื ตัตเตียง ปุย ญุ่ก, เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื. 20 กซัต เยโรโบ่อัม โฮลฮ ตัตเตียง โม อิซราเอน ง่า โรฮ ลอา เนอึม. ฟวยจ เซ ยุม. โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ. ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ นาดั่ป ป มัฮ กวน โกะ อื ไอฮ.
เรโฮโบ่อัม กซัต เมือง ยูด่า
21 เญือม เอีจ ไก อาญุ เรโฮโบ่อัม กวน ซาโลมอน รปาวน โรฮ ติ เนอึม เมอ, โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยูด่า. ตัตเตียง ปุย นึง เวียง เยรูซาเลม กาว โรฮ อาแลฮ เนอึม. เวียง เยรูซาเลม เซ เอีจ มัฮ โรฮ เวียง เลือก พะจาว อาึง ละ โม อิซราเอน ละ ซ เกือฮ อื แปน ก โฮว ลืลาว ปุย มอยฮ แตะ เซ. มอยฮ มะ เรโฮโบ่อัม เซ มัฮ นาอามา, มัฮ โม อัมโมน. 22 โม ยูด่า เยอ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื. กัน ฆอก ยุฮ อื เซ โฮฮ แม ฮา กัน ฆอก เอีจ ยุฮ โม จัตเจือ อื ไพรม อื. มัฮ โอเอีฮ ตอก เซ ป แปน ป กุยจ ป วัว ละ พะจาว เยอ. 23 โม เซ เอีจ ยุฮ โรฮ คัน นึง นาตี ฮลาวง. โบลวง แม โรฮ ซกัง ซโมะ ไม่ ฮุป พะ รโปวน อาเชรา นึง เปือง ตู ไม่ นึง เน่อึม โคะ เกลอึม ฮละ ละ ซ ไว แตะ โครยญ โดฮ. 24 โฮฮ ฮา เซ เอีจ ไก โรฮ โม ปรเมะ โม ปรโปวน ง่อน ป อาวต ปะจัม นึง นาตี ซัมคัน ไว ปุย ฮุป ละ ซ ยุฮ อื กัน คึต กัน ตวยฮ. โม ยูด่า เซ ยุฮ เนอึม ป คึต ป ตวยฮ โฮวน เจือ, ตอก ยุฮ ปุย เมือง คะนาอัน อื ป เอีจ โฮลฮ พะจาว โครฮ เกือฮ โอก ฮา โม อิซราเอน เซ.
25 เญือม เอีจ โฮลฮ เรโฮโบ่อัม แปน กซัต พอน เนอึม เมอ, ชิชัก ป มัฮ กซัต เมือง อียิป เปอ ฮาวก รุป ไม่ ปุย เวียง เยรูซาเลม. 26 เมาะ คาวคอง ระ งวยฮ ป ไก นึง วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ ไม่ คาวคอง ป ไก นึง เญือะ อาวต กซัต, ฮอยจ ละ โล ไคร ยุฮ กซัต ซาโลมอน เนอ, กซัต ชิชัก เซ ตุย โรวก อื เตือง โอยจ อื. 27 กซัต เรโฮโบ่อัม ยุฮ โรฮ โล นึง ไร ซเงี รโตง อื โรฮ. ฟวยจ เซ เกือฮ อื ละ ตฮัน ป มอง เฆีญ กซัต ป อาวต อื นึง โตะ รเวือะ เญือะ กซัต เซ. 28 เญือม เอีจ ฮาวก กซัต เซ นึง วิฮัน ยุฮ พะจาว เยอ, ป มัฮ ตฮัน มอง เฆีญ กซัต เซ โรวก โรฮ โล โม เซ ไม่ แตะ. ฟวยจ เซ เอีญ ละ แม อาึง อื นึง โตะ ฮอง อาวต โม ตฮัน ป มอง เฆีญ กซัต เซ ตอก ไพรม อื.
29 เมาะ กัน ไฮญ ยุฮ กซัต เรโฮโบ่อัม เซ, เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อื. 30 ไน ติ เจน แปน เรโฮโบ่อัม กซัต เตอ, รุป ลอป เอิน ปุ แตะ ไม่ กซัต เยโรโบ่อัม. 31 เญือม เอีจ ยุม เรโฮโบ่อัม เมอ, โฮลฮ โรฮ โฮว อาวต ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ. ปุย รมอยจ อื นึง เวียง เยรูซาเลม เมือง ด่าวิต เซ. มอยฮ มะ เรโฮโบ่อัม เซ มัฮ นาอามา, มัฮ โม อัมโมน. ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ เรโฮโบ่อัม มัฮ อาบี่ยา กวน โกะ อื ไอฮ.