15
อาบี่ยา กซัต เมือง ยูด่า
เญือม เอีจ ฮอยจ อื เนอึม กาว ซเตะ นึง กัน แปน เยโรโบ่อัม กซัต เมือง อิซราเอน เนอ, อาบี่ยา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ ปุย เมือง ยูด่า โรฮ. อาบี่ยา เซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวียง เยรูซาเลม ลอวย เนอึม. มอยฮ มะ อื มัฮ มาอาคา, ป มัฮ กวน อัปซาโลม เซ. กซัต อาบี่ยา เซ ยุฮ โรฮ มั่ป โครยญ เจือ ตอก ยุฮ เปือะ แตะ โรฮ. เกือฮ โตว ติ แตะ เนอึม รพาวม ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ, ตอก โตว เนอึม รพาวม ด่าวิต ป มัฮ เตะ อื เซ ละ พะจาว โฮ. ปัง มัฮ ตอก เซ, พะจาว เกือฮ ลั่ง อาบี่ยา เซ ไก จัตเจือ, ละ ซ ตัตเตียง อื ปุย นึง เวียง เยรูซาเลม, เบือ โตก ลั่ง แตะ ละ ด่าวิต เซ, ไม่ ฆวต เกือฮ อื เยรูซาเลม อาวต ตอน อาวต ฮมัน. มัฮ ฆาื ยุฮ ลอป ด่าวิต ป ปุก รพาวม พะจาว ติ เจน ไอม แตะ. เกือฮ โตว ติ แตะ เลฮ อัฮ กัฮ เวือน ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ, โนก ฮา ไลลวง อุรีอา ปุย โม ฮิตไท เซ. ติ เจน ไอม อาบี่ยา เซ, จัตเจือ เรโฮโบ่อัม ไม่ จัตเจือ เยโรโบ่อัม เซ ตอซู ลอป ปุ แตะ. เมาะ กัน ไฮญ ยุฮ กซัต อาบี่ยา โครยญ เจือ เยอ, เอีจ ไซฮ โรฮ ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง ยูด่า เซ เตือง โอยจ อื. เญือม เอีจ ยุม อาบี่ยา เยอ โฮลฮ โฮว อาวต ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวิต. ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ อาซา กวน โกะ อื ไอฮ.
อาซา กซัต เมือง ยูด่า
เญือม เอีจ โฮลฮ เยโรโบ่อัม แปน กซัต เมือง อิซราเอน ง่า เนอึม เมอ, อาซา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยูด่า โรฮ. 10 อาซา เซ โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวียง เยรูซาเลม รปาวน โรฮ ติ เนอึม. ป มัฮ เยือะ กซัต อาซา เซ มัฮ มาอาคา, มัฮ กวน เครีฮ อัปซาโลม. 11 อาซา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว โครยญ เจือ, ตอก เอีจ ยุฮ ด่าวิต ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ. 12 อาซา เซ โครฮ โรฮ โม ปรเมะ ปรโปวน ป ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ นึง นา ก ไว ปุย ฮุป เซ, เกือฮ อื โอก ฮา ปลัฮเตะ อาวต แตะ. ซาวป โรฮ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ไว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ. 13 เดียม แม โรฮ อัมนัต โญตซัก มาอาคา ป มัฮ เยือะ แตะ เซ เกือฮ เตียม ฆาื ยุฮ อื ฮุป ป พังไฮะ ลัมเลือ ละ ซ ไว ปุย พะอาเชรา นึง. กซัต อาซา เซ ฆู แม ฮุป เซ, ฟวยจ เซ โฮว โตก อื นึง เฆียง โกลง คิตโรน. 14 คัน ทไว ยุฮ ปุย นึง นาตี ฮลาวง เซ ปังเมอ โอ ดิ ยุฮ ไลจ ไม่ อื. ปัง มัฮ ตอก เซ, รพาวม รโม่ยฮ กซัต อาซา เซ เนอึม โรฮ ลั่ง ละ พะจาว ไน ติ เจน แปน แตะ กซัต เซ. 15 กซัต อาซา เซ โรวก โรฮ โอเอีฮ ป ทไว เปือะ แตะ ไม่ ป ทไว โกะ แตะ เซ ฮอยจ นึง วิฮัน ยุฮ พะจาว. ป โรวก อื ทไว เซ มัฮ มาื, ไคร, ไม่ โอเอีฮ ไฮญ โฮวน เจือ โรฮ.
อาซา ปัว แปน ปุโฮมว เบ่นฮาดั่ต
16 กซัต อาซา เมือง ยูด่า ไม่ กซัต บ่าอาชา เมือง อิซราเอน เนอ, ตอซู ลอป ไม่ ปุ แตะ ติ เจน แปน แตะ กซัต เตือง ลอา แตะ เซ. 17 บ่าอาชา กซัต เมือง อิซราเอน เซ เลีฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ยูด่า เซ. โฮว ยุฮ โรฮ ปอม อาวต ตฮัน นึง เวียง รามา ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย โอ เญือะ เกียฮ เลียก เกียฮ โอก เคะ กซัต อาซา เมือง ยูด่า เซ. 18 ฟวยจ เซ กซัต อาซา ซาวป ซเคระ ไคร มาื ป อาวต นึง วิฮัน ยุฮ พะจาว เซ ไม่ ป อาวต อื นึง เญือะ อาวต โกะ แตะ เซ, เกือฮ อื ละ กวนไจ ยุฮ แตะ. ฟวยจ เซ เกือฮ อื โฮว ตาว อื ละ เบ่นฮาดั่ต กซัต เมือง ซีเรีย, ป อาวต นึง เมือง ด่ามาซกัต เซ. เบ่นฮาดั่ต เซ มัฮ กวน ทัปริมโมน, มัฮ กวนโซะ เฮซีโอน. 19 รโปะ โรฮ มวยญ แตะ ละ อื ตอก เฮี, “ปัว เปอะ เกือฮ อาึ แปน ปุ โฮมว แตะ ตอก เอีจ แปน โรฮ เปือะ เอะ ลอา ปุ โฮมว ปุ แตะ ไพรม อื โรฮ. ปัว โรฮ เปอะ รัป ไคร มาื ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ เฮี โรฮ. ปัว โรฮ ปะ โอ เญือะ โฮมว ไม่ บ่าอาชา กซัต เมือง อิซราเอน เซ เดอึม ตฮัน โม เซ ซ โอก เอีญ ฮา เมือง อาวต อาึ เฮี,” อัฮ เซ ละ อื.
20 กซัต เบ่นฮาดั่ต เซ ญอม เนอึม ง่อต ป อัฮ กซัต อาซา เซ ละ แตะ. ดวน ฮัวนา ตฮัน ยุฮ แตะ โรวก โม ตฮัน ยุฮ แตะ เซ, เกือฮ อื โฮว ซะ เต เมือง อิซราเอน โฮวน โดฮ ตอก เมือง อิโยน, เมือง ด่าน, เอเบ่นเบ่ต-มาอาคา, ฮอยจ ละ นาตี กาลิลี ไม่ นาตี อาวต โม นัปทาลี เตือง โอยจ อื. 21 เญือม เอีจ ฮมอง กซัต บ่าอาชา ไลลวง เซ, ลโล่ะ เอิน ยุฮ แตะ ปอม อาวต ตฮัน ย่วง รามา เซ ฆาื อื. ลอต เอีญ อาวต นึง เมือง ทีระซา. 22 ฟวยจ เซ กซัต อาซา ครอฮ อื ละ โม ยูด่า โครยญ โดฮ โครยญ โฆะ ปุย, เกือฮ อื ฮอยจ เญื่อฮ ป ยุฮ กซัต บ่าอาชา นึง ย่วง รามา เซ. ป มัฮ ซโมะ ไม่ โคะ นึง อื กซัต อาซา เซ โรวก ยุฮ ย่วง เกบ่า ก อาวต โม เบ่นยามิน เซ นึง อื, ไม่ ย่วง มิซปา ติ.
23 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ กซัต อาซา เซ โครยญ เจือ, ไม่ ไลลวง เมาะ ระ อัมนัต อื, เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต นึง เมือง ยูด่า เตือง โอยจ อื. เญือม เอีจ กวต อื เกิต โรฮ โซะ ชวง ละ. 24 ฟวยจ เซ กซัต อาซา เซ ยุม, โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวิต ป มัฮ จัตเจือ อื เซ. ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮชาฟัต กวน โกะ อื ไอฮ.
นาดั่ป กซัต เมือง อิซราเอน
25 เญือม เอีจ แปน อาซา กซัต ละ โม ยูด่า เซ ลอา เนอึม เมอ, นาดั่ป ป มัฮ กวน เยโรโบ่อัม โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ยุฮ โม อิซราเอน โรฮ. โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง ปุย ลอา เนอึม. 26 กซัต นาดั่ป เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื, ตอก เอีจ ยุฮ เปือะ แตะ มั่ป เซ โรฮ. มั่ป ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อิซราเอน ยุฮ โรฮ มั่ป ฆาื อื.
27 เญือม เซ บ่าอาชา กวน อาฮิยา ป มัฮ เจอ โม อิตซคา เยอ เลฮ เตียง กซัต นาดั่ป เซ. เญือม ฮาวก กซัต นาดั่ป ไม่ โม ตฮัน ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ไม่ แวต แตะ เมือง กิเบ่โทน เซ, บ่าอาชา เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ กซัต นาดั่ป นึง นา เซ. ปุก นาตี ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ. 28 เญือม โฮลฮ บ่าอาชา ยุฮ ยุม ไม่ กซัต นาดั่ป เซ, ปุก เญือม เอีจ โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า เซ ลอวย เนอึม. บ่าอาชา เซ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน ฆรอ นาดั่ป เซ. 29 เญือม เอีจ โฮลฮ อื แปน กซัต เซ, ยุฮ เอิน ยุม ไม่ จัตเจือ เยโรโบ่อัม เซ เตือง โอยจ อื. เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม. เอีจ ตอก เนอึม ลปุง พะจาว ป ซึป อาฮิยา กวนไจ พะจาว ป อาวต นึง ย่วง ชิโล เซ. 30 มัฮ ฆาื ยุฮ เยโรโบ่อัม เซ มั่ป ละ พะจาว. มั่ป ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน ยุฮ โม อิซราเอน มั่ป ฆาื อื โรฮ. โอเอีฮ เซ มัฮ ควน วัว รพาวม พะจาว, มัฮ เซ ป เปลีฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อื.
31 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อัฮ กซัต นาดั่ป เซ โครยญ เจือ เยอ เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื. 32 เญือม แปน อาซา กซัต เมือง ยูด่า, ไม่ แปน บ่าอาชา เซ กซัต เมือง อิซราเอน เนอ, ไก ลอป กัน ตอซู ปุ แตะ เตือง ลอา แตะ ติ เจน แปน อื กซัต เซ.
บ่าอาชา กซัต เมือง อิซราเอน
33 เญือม เอีจ โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า ลอวย เนอึม เมอ, บ่าอาชา กวน อาฮิยา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ตัตเตียง เมือง อิซราเอน เตือง โอยจ อื, อาวต นึง เมือง ทีระซา, โฮลฮ เนอึม ตัตเตียง เมือง อิซราเอน ง่า โรฮ ปาวน เนอึม. 34 กซัต บ่าอาชา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื, ตอก เอีจ ยุฮ เยโรโบ่อัม อื โรฮ. มั่ป ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อิซราเอน ยุฮ โรฮ มั่ป ฆาื อื.