16
พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เยฮู กวน ฮานานี เซ ละ ซ เติ แตะ บ่าอาชา เซ ตอก เฮี. “ไพรม อื ปะ มัฮ เปอะ ปุย ตุเตียม ไม่ เกียก ชุ ซออย นะ แตะ. อาึ ปังเมอ ยวก ปะ ระ ปอ โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน เยอะ เซ. ปะ ปังเมอ เอีจ ยุฮ โรฮ เปอะ มั่ป ตอก เอีจ ยุฮ เยโรโบ่อัม อื. มั่ป ยุฮ อื เซ เอีจ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อิซราเอน ยุฮ โรฮ มั่ป ฆาื อื. เอีจ มัฮ ฆาื โฮวน กัน ฆอก ตอก เซ ป ซ แปน ควน เปลีฮ อาึ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อื. ง่อต แลน, อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เตือง โอยจ อื. ซ เกือฮ เอิน ตอก จัตเจือ เยโรโบ่อัม กวน เนบั่ต เซ. จัตเจือ ปะ เซ ป ยุม อื โตะ เมือง เงอ ซ โฮลฮ เซาะ กุก โตะ อื. ป ยุม อื โตะ เพระด่าวก เกอ, ซ กุก รงั่ก ลัก เรียง โตะ อื,” อัฮ เซ ละ อื.
เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อัฮ กซัต บ่าอาชา เซ โครยญ เจือ ไม่ ไลลวง เมาะ ระ อัมนัต อื เอีจ ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง อิซราเอน เตือง โอยจ อื. เญือม เอีจ ยุม กซัต บ่าอาชา เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ทีระซา. ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เอลา กวน โกะ อื ไอฮ.
ป เกือฮ พะจาว เยฮู ฮอยจ เติ บ่าอาชา ฆาื อื ตอก เซ, มัฮ ฆาื โฮวน กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื ละ พะจาว, ป แปน ควน เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อื. กัน ฆอก ยุฮ อื เซ มัฮ โรฮ ตอก เอีจ ยุฮ เยโรโบ่อัม อื โรฮ. มัฮ โรฮ ฆาื ยุฮ บ่าอาชา ยุม ไม่ จัตเจือ เญือะ เยโรโบ่อัม เซ เตือง โอยจ อื โรฮ.
เอลา กซัต เมือง อิซราเอน
เญือม เอีจ โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า ง่า โรฮ แลฮ เนอึม เมอ, เอลา กวน บ่าอาชา เซ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน โรฮ. ตัตเตียง ปุย นึง เมือง ทีระซา ลอา เนอึม. เญือม เซ ซิมรี ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน เลาะ รุป เซิก ยุฮ กซัต เซ ตา บลัฮ ฮา, เลฮ เตียง กซัต เอลา เซ. เญือม เอีจ เลีฮ อาวต กซัต เอลา นึง เมือง ทีระซา เยอ, ติ โฮน อื กซัต เซ ญุ ไปล ปอ ญุ่ยจ แตะ นึง เญือะ ยุฮ อาราซา. อาราซา เซ มัฮ ป ควป คุม แลน แก เญือะ กซัต เซ. 10 ซิมรี เยอ เลียก ยุฮ เอิน ยุม ไม่ กซัต เอลา เซ, ลอต เอิน แปน กซัต ฆรอ อื. เญือม เซ เยอ ปุก เญือม เอีจ โฮลฮ อาซา แปน กซัต ยุฮ โม ยูด่า ง่า โรฮ อาแลฮ เนอึม.
11 เญือม เอีจ โฮลฮ ซิมรี แปน กซัต ละ ปุย เยอ, ยุฮ เอิน ยุม ไม่ ปรเมะ ไน จัตเจือ บ่าอาชา เซ. เมาะ ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต รเมะ บ่าอาชา เซ ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อื. เญือะ เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอึม. 12 ไลลวง ยุฮ ซิมรี ยุม ไม่ จัตเจือ บ่าอาชา เซ เอีจ ตอก เนอึม ลปุง พะจาว ป ซึป เยฮู อาึง เซ. 13 บ่าอาชา ไม่ เอลา ป มัฮ กวน อื เซ ยุฮ ควน เกือฮ แตะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เซ ฮาวก รพาวม ฆาื ไลลวง ไว อื ฮุป ไม่ มั่ป ไฮญ ยุฮ อื โรฮ. มั่ป ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อิซราเอน ยุฮ โรฮ มั่ป ฆาื อื โรฮ. 14 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อัฮ กซัต เอลา เซ โครยญ เจือ เยอ, เอีจ ไซฮ โรฮ ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง อิซราเอน เตือง โอยจ อื.
ซิมรี กซัต เมือง อิซราเอน
15 เญือม เอีจ โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า ง่า โรฮ อาแลฮ เนอึม เมอ, ซิมรี โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ตัตเตียง โม อิซราเอน นึง ย่วง ทีระซา อาแลฮ ซเงะ โน่ง. ลไล อาวต ลั่ง โม ตฮัน อิซราเอน เซ แวต เมือง กิเบ่โทน นา ก อาวต โม ฟีลิซเตีย เยอ, 16 ฮมอง โรฮ เอีจ อัฮ ปุย ซิมรี เซ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เอลา เซ. เญือม เซ เยอ โม ตฮัน อิซราเอน เตือง โอยจ อื เซ, เลือก เอิน โอมรี ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ยุฮ แตะ เซ แปน กซัต ยุฮ แตะ นึง ไคะ อาวต แตะ เซ ไน ซเงะ เซ เอิน. 17 โอมรี เซ ฮาวก เอิน เน่อึม นึง เมือง กิเบ่โทน. โม ตฮัน เตือง โอยจ อื เซ โฮว ไม่ อื. โม เซ ฮาวก แวต เอิน เมือง ทีระซา เซ. 18 เญือม เอีจ ยุ กซัต ซิมรี เซ มัฮ เมือง อาวต แตะ เซ นัม ไป เยอ, ตอ เลียก อาวต ฆาื อื โตะ ปอม อาวต ตฮัน นึง เญือะ แตะ เซ. โตก แม เญือะ กซัต เซ นึง งอ. โกะ อื ลอต เอิน ยุม โตะ งอ เซ ฆาื อื. 19 ป เกิต โอเอีฮ ตอก เซ ละ อื ฆาื อื มัฮ ฆาื ยุฮ กซัต ซิมรี เซ พิต มั่ป ละ พะจาว, ตอก โรฮ ยุฮ กซัต เยโรโบ่อัม อื เซ โรฮ. พิต มั่ป ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อิซราเอน ยุฮ โรฮ มั่ป ฆาื อื. 20 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ กซัต ซิมรี เซ ไม่ ไลลวง กัน เลฮ เตียง ยุฮ อื, เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื.
โอมรี กซัต เมือง อิซราเอน
21 ฟวยจ เซ โม อิซราเอน เนอ รฆุ ติ แตะ แปน ลอา มู. ติ มู อื พาวม ดิ ไม่ ทิปนี กวน กีนัต. ปัว โรฮ ทิปนี เซ แปน กซัต ยุฮ แตะ. มู ติ อื แม ปังเมอ พาวม ดิ ไม่ โอมรี. 22 โม ลัปซด่อน ป พาวม ดิ ไม่ โอมรี เซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ลัปซด่อน ป พาวม ดิ ไม่ ทิปนี เซ. เป อื. เญือม เซ เยอ ทิปนี เซ ยุม. โอมรี เซ โฮลฮ แปน กซัต.
23 เญือม เอีจ โฮลฮ อาซา แปน กซัต ยุฮ โม ยูด่า ง่วย โรฮ ติ เนอึม เมอ, โอมรี เซ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน โรฮ. ตัตเตียง ปุย เมือง ทีระซา แลฮ เนอึม. โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน กาว โรฮ ลอา เนอึม เตือง โอยจ อื. 24 กซัต โอมรี เซ รวี โรฮ ตู เตียม นึง บลาวง ซามาเรีย เน่อึม นึง เชเมอ ลอา ตะลัน. ฟวยจ เซ ยุฮ เมือง ระ เมือง ตอน ยุฮ แตะ นึง ตู เซ. ปุก โรฮ มอยฮ เมือง เซ, อัฮ ซามาเรีย ละ อื ตัม มอยฮ เชเมอ ป มัฮ กุม ตู เซ.
25 โอมรี เซ ยุฮ ลัมเลือ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื. เซอึป แม ฮา ป เอีจ ยุฮ กซัต ป ไก กา โกะ อื เซ เตือง โอยจ อื. 26 มัฮ โรฮ ยุฮ อื ตอก เอีจ ยุฮ เยโรโบ่อัม กวน เนบั่ต อื เซ. มั่ป ยุฮ อื เซ แปน โรฮ ควน เกือฮ โม อิซราเอน ยุฮ โรฮ มั่ป ฆาื อื โรฮ. โม เซ เอีจ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ. มัฮ กัน ตอก เซ ป แปน ควน เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน ฮาวก รพาวม ละ อื ฆาื อื. 27 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อัฮ กซัต โอมรี เซ โครยญ เจือ, ไม่ เมาะ ระ อัมนัต อื, เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื. 28 เญือม เอีจ ยุม กซัต โอมรี เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ซามาเรีย. ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาฮัป กวน โกะ อื ไอฮ.
อาฮัป กซัต เมือง อิซราเอน
29 เญือม เอีจ โฮลฮ อาซา แปน กซัต เมือง ยูด่า ง่วย ซเตะ เนอึม เมอ, อาฮัป ป มัฮ กวน โอมรี เซ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง อิซราเอน. ตัตเตียง ปุย นึง เวียง ซามาเรีย ง่า โรฮ ลอา เนอึม. 30 อาฮัป เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื เซอึป แม ฮา ยุฮ กซัต เอีจ ไก กา อื โครยญ โฆะ อื. 31 ดิ ปอ โตว ละ อื ยุฮ อื ป พิต ตอก เอีจ พิต กซัต เยโรโบ่อัม เซ. ยุฮ แม ป เซอึป ฮา เซ แม นึง ไอฮ แตะ เยเซเบ่น ป มัฮ กวน กซัต เอตบ่าอัน เมือง ไซด่อน แปน ปุย เญือะ แตะ. ลอต เอิน ทื พะบ่าอัน ฆาื อื. 32 ยุฮ เอิน เวือต ละ บ่าอัน นึง เวียง ซามาเรีย ติ. ยุฮ คัน ตัน ปุย โอเอีฮ ละ บ่าอัน เซ นึง เวือต เซ. 33 ยุฮ แม โรฮ ซกัง ละ พะอาเชรา ติ โฆง. โอเอีฮ ยุฮ อื เซ มัฮ ควน เกือฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เรียง ฮาวก รพาวม ฮา กัน ยุฮ โม กซัต ไก กา อื เตือง โอยจ อื.
34 เจน อาฮัป เซ ฮีเอน ย่วง เบ่ตเอน โก โคระ เวียง เยรีโค. เญือม ยุฮ โรง อื เน่อึม ฆรุง เวียง เซ อาบี่รัม ป มัฮ กวน โรง อื ยุม เนอึม ฆาื อื. เญือม ลบุ่ฮ แม อื ด่อง รเวือะ ฆรุง เซ ยุม แม โรฮ เซกุป ป มัฮ กวน รเคะ ฆาื อื. เอีจ ตอก เนอึม อัฮ พะจาว อาึง เญือม เกือฮ อื โยชูวา* ป มัฮ กวน นูน ซึป ลปุง แตะ นึง ไลลวง เวียง เซ โฮ.
* 16:34 16:34 โยชูวา 6:26