17
ไลลวง เอลียา
ไก ปุย ติ. มอยฮ อื มัฮ เอลียา. มัฮ มู ทิตชบี่ อาวต นึง เมือง กิเลอัต. ปุย เซ ฮอยจ เคะ กซัต อาฮัป. อัฮ เฮี ละ อื, “แจง ไอม เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน ตอก ออฮ, ไน ลอา ลอวย เนอึม เฮี แจง โรฮ โอ เญือะ ซ ไก รอาวม เฮละ นึง ตอก เซ โรฮ. รน่ะ ปุ โรฮ ซ ไก โนก ฮา ซ ปัว แม อาึ อื นึง พะจาว ป รซอฮ อาึ ละ เซ,” อัฮ เซ ละ อื.
ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เอลียา เซ. อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ โอก ฮา นา เฮี, โฮว อาวต ลวง ลั่ก โอก ซเงะ เอ. เม่าะ ติ เปอะ นึง ฮอง โกลง เค-ริต ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลั่กเติต. ซ โฮลฮ เปอะ ญุ รอาวม โกลง เซ. อาึ เอีจ ดวน รงั่ก ตาว ป โซม ป ปอน ละ เปอะ นา เซ,” อัฮ เซ ละ อื พะจาว.
เอลียา เนอึง เนอึม ป อัฮ พะจาว ละ แตะ. โฮว อาวต เนอึม บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลั่ก โอก ซเงะ. อาวต โบ โกลง เค-ริต เซ. โฮลฮ เนอึม ญุ รอาวม โกลง เซ. ตาว เนอึม รงั่ก คโนมปัง ละ ไม่ โตะ โครยญ ซะ โครยญ บู.
กังเคะ เอ โกลง เซ ไฮจ นึง โอ พริ เญือะ เฮละ นึง เมือง เซ เฟือฮ. ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ เอลียา แม. อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ ย่วง ซาเรฟัต ป ไก นึง แควน เมือง ไซด่อน, อาวต นา เซ เยอ. อาึ เอีจ ดวน แมฮัง ป อาวต นา เซ ติ ปุย เลียง ปะ,” อัฮ เซ พะจาว. 10 เอลียา โฮว เนอึม ฆาื อื ฮอยจ ย่วง ซาเรฟัต เซ. เญือม เอีจ ฮอยจ อื โตะ รเวือะ ย่วง เซ ยุ แมฮัง ติ ปุย, ปุก เญือม โฮว ซาวป อื เคิ. เอลียา อัฮ เฮี ละ อื, “ปัว ญุ รอาวม นึง เปอะ เญี่ยะ,” อัฮ เซ. 11 เญือม ซ เอีญ ตุย อื รอาวม เซ กอก แม อัฮ เฮี ละ อื, “ปัว โรฮ เปอะ โรวก เนิ ไม่ คโนมปัง เญี่ยะ,” อัฮ เซ ละ อื.
12 ปรโปวน เซ โลยฮ อื ละ อื, “แจง ไอม เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ, อาึ แจง โรฮ โอ เญือะ ไก คโนมปัง ยุฮ ตอก เซ โรฮ. ป ไก ลั่ง ยุฮ ฮุ มัฮ แปง โตะ โดง เมาะ ติ ซบราวก โน่ง ไม่ ลออยฮ กาวก โตะ ฮมวน เญี่ยะ โน่ง. ปเลี่ย เฮี อาึ มัฮ โฮว ซาวป เคิ เญี่ยะ ละ ซ พรี แตะ โซม ละ โกะ แตะ ไม่ กวน รเมะ แตะ. ดัฮ เอีจ ฟวยจ โซม ติ รโซม เซ โฮ, ตึน ซ ยุม นึง ไปลญ แตะ,” อัฮ เซ ปรโปวน เซ.
13 เอลียา อัฮ เฮี ละ อื, “ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก รพาวม นึง. เอีญ ยุฮ ตัม ป อัฮ เปอะ เซ เมิฮ. กา เซ ปังเมอ ไมจ เปอะ พรี ละ อาึ รกา ติ รโซม แตวะ. ฟวยจ เซ ตาว ละ อาึ. ป โฮฮ อื เซ พรี ละ โกะ เปอะ ไม่ กวน เปอะ. 14 เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน อัฮ เฮี, ‘แปง อาวต โตะ โดง ยุฮ เปอะ เซ ซ โอยจ โตว. ลออยฮ อาวต โตะ ฮมวน ยุฮ เปอะ เซ ปุ โรฮ ซ โอยจ กา เฆียง เกือฮ อาึ รอาวม เฮละ ฮอยจ แม ละ ปลัฮเตะ,’ อัฮ เซ ละ เปอะ พะจาว,” อัฮ เซ.
15 ปรโปวน เซ เอีญ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อัฮ เอลียา ละ แตะ. เคียง เซ ไก แนฮ ป โซม ป ปอน ปอ โซม เอลียา ไม่ เญือะ เซ โครยญ ซเง่ะ. 16 แปง อาวต โตะ โดง เซ โอยจ โตว เนอึม. ลออยฮ อาวต โตะ ฮมวน ยุฮ อื ปุ โรฮ โอยจ. ตอก เนอึม ซันญา พะจาว อาึง ละ อื เบือ เอลียา เซ.
กวน แมฮัง โกฮ ไอม แม
17 กังเคะ เอ กวน รเมะ แมฮัง เซ โซะ. เซอึป ปุ ปุ ฮอยจ ละ โอยจ รพาวม อื. 18 แมฮัง เซ อัฮ เฮี ละ เอลียา, “ปะ ป มัฮ ปุย ซึป ลปุง พะจาว. มัฮ ฆาื เมอ ป ยุฮ เปอะ เนิ ตอก เฮี? อัม มัฮ ฮอยจ เปอะ นา เฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ พะจาว โตก ละ มั่ป ยุฮ อาึ? มัฮ เซ ป ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน รเมะ อาึ ฆาื อื ยุ่ง,” อัฮ เซ ละ อื.
19 เอลียา อัฮ เฮี ละ อื, “เกือฮ ละ อาึ กวน เปอะ เซ,” อัฮ เซ. เอลียา เชือน กวนดุ เซ ฮา เตะ มะ อื, โอม โรวก อื ฮอยจ ฮอง จัน ฮลาวง อื ก ไอจ โกะ แตะ เซ. เกือฮ อื ไอจ นึง เตียง ไอจ โกะ แตะ. 20 เญือม เซ ไววอน กอก ปัว นึง พะจาว ตอก เฮี, “โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ. มัฮ ฆาื เมอ ป ยุฮ เปอะ โอเอีฮ โซะ ลอน ละ แมฮัง เฮี? เอีจ เลียก พาวม นึง อาึ เกือฮ อาึ อาวต นึง เญือะ แตะ. ปเลี่ย เอีจ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ กวน อื,” อัฮ เซ ละ พะจาว. 21 เญือม เซ ไอจ รเคอึป ราว กวนดุ เซ ลอวย โฮน. ปัว อื นึง พะจาว ตอก เฮี, “โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ, ปัว เปอะ เกือฮ กวนดุ เฮี โกฮ ไอม แม,” อัฮ เซ ละ พะจาว.
22  พะจาว ง่อต รซอม ไววอน ยุฮ อื. เกือฮ กวนดุ เซ ไก แม รพาวม. โกฮ ไอม แม ตอก ไพรม แตะ. 23 ฟวยจ เซ เอลียา ยวก โอม กวนดุ เซ. โอม ปุ เลีฮ อื เน่อึม นึง จัน ฮลาวง อื เซ ฮอยจ ก เตียม อื, เกือฮ อื ละ มะ อื. อัฮ เฮี ละ มะ อื, “เฮิ, กวน เปอะ เอีจ โกฮ ไอม แม,” อัฮ เซ.
24 ปรโปวน เซ อัฮ เฮี ละ เอลียา, “ปเลี่ย เฮี อาึ แจง แน นึง มัฮ เนอึม เปอะ ปุย ซึป ลปุง พะจาว. ยุง ที โรฮ มัฮ เนอึม อื ลปุง พะจาว ป โอก ฮา ดัก ฮา ดอย เปอะ เซ,” อัฮ เซ.