18
เอลียา ไม่ โม ป ซึป ลปุง บ่าอัน
ฟวยจ เซ เญือม เอีจ มัฮ อื เนอึม ลอวย นึง กัน โอ พริ เญาะ เฮละ เอ, ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เอลียา, อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ โฮว เคะ อาฮัป. อาึ ซ เกือฮ แม พริ เฮละ ตอก ไพรม แตะ,” อัฮ เซ. เอลียา โอก โฮว เนอึม ฆาื อื. เญือม เซ นึง เมือง ซามาเรีย โซะ เนอึม ไปลญ เออึป ปุย นึง.
3-4 นา เซ ไก ปุย ติ. มอยฮ อื มัฮ โอบ่าดี่. มัฮ ป ทื เนอึม พะจาว. ไพรม อื เญือม ริ เยเซเบ่น ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว, โอบ่าดี่ เซ ตาว โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โอก ติ รอย ปุย. เม่าะ อื โตะ ทัม ลอา โดฮ, ติ โดฮ รฮอน, ติ โดฮ รฮอน. ตาว ป โซม ป ปอน ละ อื ไม่ รอาวม. โอบ่าดี่ เซ มัฮ ป ควป คุม แลน แก โอเอีฮ เญือะ กซัต. ติ ซเงะ อื อาฮัป กอก โอบ่าดี่ เซ เอีญ เคะ แตะ. อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ โฮว ซาวป แลน เดือะ โกลง ไม่ ฮอง โกลง เลี่ป เมือง เอะ เฮี ดัฮ ไก ลั่ง ไรป ไอม นึง ง่อน. ฮลักกอ จีวิต บรอง ไม่ ลอ ยุฮ แตะ เฮี. เมอ เตือง อื ซ ไอม โรฮ ลั่ง เนิ ยุ่ง,” อัฮ เซ ละ อื. ปุย ลอา เซ รฆุ คระ ซ โฮว ซาวป แตะ. อาฮัป โฮว ติ คระ. โอบ่าดี่ โฮว โน่ง ติ คระ.
ลไล โฮว โอบ่าดี่ เซ นึง คระ อา รโตฮ ยุ เอลียา. ยุง มัฮ อื เอลียา เซ. นุ่ม ติ แตะ ซองนา อื. ไฮมญ อื ตอก เฮี, “เอลียา จาวไน ยุฮ อาึ, อัม มัฮ เนอึม ปะ?” อัฮ เซ ละ อื. เอลียา โลยฮ อื, “มัฮ อื. ไมจ เปอะ โฮว รโฮงะ ละ จาวไน ยุฮ เปอะ. ‘เอลียา อาวต นา เฮี,’ ไมจ เปอะ อัฮ เซ ละ,” อัฮ เซ เอลียา.
โอบ่าดี่ อัฮ เฮี, “มัฮ พิต ตอก เมอ ป ยุฮ อาึ อื? เกียฮ ซ เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ ลอก ตุต ปอ ยุม เมอะ เบือ อัมนัต อาฮัป ตอก เซ เมอ? 10 แจง ไอม เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ, แจง โอ อื ไก ติ เมือง เนอึม ก โอ กซัต เซ ดิ เกือฮ ปุย โฮว ซาวป ปะ นึง อื. กซัต เมือง ออฮ เมือง เอีฮ ญุ่ก เอีจ คนัป ตื กซัต อาฮัป เกือฮ คัม ซม่อต นึง อัฮ อื ปะ โอ อาวต เมือง แตะ. 11 ปเลี่ย เฮี ปะ ฆวต เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ โฮว รโฮงะ อาวต เปอะ นา เฮี เมอ? 12 เญือม เอีจ โฮว อาึ ฮา เปอะ ลปุ พะจาว ตึน ซ โรวก ปะ ฮอยจ ก ไฮญ ยุ่ง. ดัฮ อาึ รโฮงะ ละ อาฮัป, ดัฮ โอ ยุ เนอึม ปะ โฮ, แจง ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ อาึ ฆาื อื. ปัว เปอะ ไตม มัฮ อาึ ป นัปทื พะจาว เน่อึม เญือม มัฮ ลั่ง แตะ กวนดุ. 13 อัม มัฮ โอ เปอะ ดิ ฮมอง? เญือม ริ เยเซเบ่น ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ, อาึ เม่าะ โม เซ ฮา อื ติ รอย ปุย เอิน นึง โตะ ทัม ลอา โดฮ. ติ โดฮ รฮอน, ติ โดฮ รฮอน, ตาว แม โรฮ ป โซม ป ปอน ละ ไม่ รอาวม. 14 ปเลี่ย เฮี ปะ ฆวต เกือฮ ลั่ง เปอะ อาึ โฮว รโฮงะ อาวต เปอะ นา เฮี ละ กซัต อาฮัป. แจง ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ อาึ ฆาื อื,” อัฮ เซ โอบ่าดี่ เซ.
15 เอลียา อัฮ เฮี, “แจง ไอม พะจาว กุม ตฮัน มะลอง ป รซอฮ อาึ ละ เซ ตอก ออฮ, ซเงะ เนาะ เฮี อาึ แจง โรฮ ซ เปลีฮ ติ แตะ ละ กซัต อาฮัป ตอก เซ,” อัฮ เซ ละ อื.
16 โอบ่าดี่ โฮว รโฮงะ เนอึม อื ละ กซัต อาฮัป เซ. อาฮัป โฮว รโตฮ เนอึม ยุ เอลียา. 17 เญือม เอีจ ยุ อื ตอก เซ อาฮัป อัฮ เฮี ละ อื, “อัม มัฮ เนอึม ปะ เฮี ป มัฮ เอลียา? เอีจ มัฮ ปะ เฮี ป นัม เม่ะมั่ก โซะ ลอน ฮอยจ ละ โม อิซราเอน เนอ,” อัฮ เซ ละ อื. 18 เอลียา เซ โลยฮ อื, “มัฮ โตว อาึ ป นัม เม่ะมั่ก ฮอยจ ละ โม อิซราเอน. เอีจ มัฮ เอิน ปะ เฮี ไม่ เญือะ เปือะ เปอะ ป นัม เม่ะมั่ก เซ ฮอยจ ละ อื. ปะ เอีจ ละ โปวฮ เปอะ ลปุง ซตอก พะจาว. โฮว ทื เปอะ พะบ่าอัน ฮา อื. 19 ปเลี่ย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ โม อิซราเอน รโจะ รเจอึม ฮาวก เคะ อาึ นึง บลาวง คาระเมน เตือง มู อื. ไมจ เปอะ ตาว โม ป ซึป ลปุง บ่าอัน ปาวน รอย ไม่ รฮอน ปุย เซ เกือฮ ฮอยจ ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะอาเชรา ปาวน รอย เซ. มัฮ โม ป โซม ไอฮ เบือ เยเซเบ่น เตือง โอยจ อื โม เซ เยอ,” อัฮ เซ เอลียา.
20 อาฮัป กอก เนอึม โม อิซราเอน โฮว ฆาื อื. เกือฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะ โม เซ ฮอยจ นึง บลาวง คาระเมน เซ เตือง มู แตะ โรฮ. 21 เญือม เอีจ ฮอยจ อื เอลียา ชุง ซองนา ปุย โฮวน เซ. อัฮ เฮี ละ อื, “เลี่ญ ลั่ง เมาะ เมอ แล ซ อาวต เปอะ ซน่ะ ลอา เจือ เฮี? ดัฮ เยโฮวา มัฮ เนอึม พะจาว, ไมจ เปอะ นัปทื เนอึม ฆาื อื. ดัฮ บ่าอัน มัฮ เนอึม พะจาว โฮ, ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื เนอึม,” อัฮ เซ เอลียา.
โม ลัปซด่อน โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอึม. 22 เอลียา อัฮ แม เฮี, “มัฮ ลั่ง อาึ โน่ง ป ซึป ลั่ง ลปุง พะจาว เยอ. ป ซึป ลปุง บ่าอัน เซ ปังเมอ ไก ปาวน รอย ไม่ รฮอน ปุย. 23 ตุย โรวก โมวก โปก เกอ ลอา ตัว. เกือฮ โม เซ เลือก ติ ตัว. เกือฮ มอก ลัฮ อื แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ. เกือฮ อาึง อื ราว เคิ ปังเมอ โอ อื ไมจ จอป งอ นึง อื. อาึ ซ มอก โมวก ตัว ป ไก ลั่ง อื เซ. ซ อาึง โรฮ ราว เคิ ปังเมอ โอ โรฮ เยอะ ซ จอป งอ นึง โรฮ. 24 เญือม เซ เกือฮ โม เปะ ไววอน ปัว นึง พะ ยุฮ เปอะ. อาึ ซ ปัว นึง เยโฮวา, พะจาว ป ปุน เกือฮ งอ ฮอยจ เอีจ มัฮ พะจาว เซ ป มัฮ พะจาว เนอึม,” อัฮ เซ เอลียา เซ.
โม ลัปซด่อน อัฮ เฮี, “เอีจ ปุก ตอก อัฮ เปอะ เซ,” อัฮ เซ เตือง มู แตะ.
25 เอลียา อัฮ อื ละ โม ป ซึป ลปุง บ่าอัน เซ ตอก เฮี, “โม เปะ เอีจ โฮวน เปอะ ไม่ ปุ แตะ. ไมจ โม เปะ เลือก โมวก รกา ฆาื อื. มอก เพรียง อาึง. ปัว งอ นึง พะ ยุฮ เปอะ, ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ จอป ไอฮ งอ นึง เคิ เซ,” อัฮ เซ ละ อื. 26 โม เซ ตาว เนอึม โมวก โปก เกือฮ ปุย ละ แตะ เซ. มอก เพรียง อื. ไววอน ปัว บ่าอัน เรอึม แตะ เน่อึม เมือ กซะ อื ฮอยจ ละ ง่อน ซเงะ. อัฮ เฮี, “โอ บ่าอัน, ปัว เปอะ ยุฮ ตัม ป อัฮ เอะ เฮี,” อัฮ เซ เรียง, ปังเมอ โอ ไก ป โลยฮ ละ อื. ปุย ฮมอง โตว โอเอีฮ ติ เจือ เนอึม. โม เซ เตน ไป เตน มา รวิต รเวียง คัน ยุฮ แตะ เซ.
27 เมาะ ง่อน ซเงะ เอ, เอลียา โล่ ญวยฮ โม เซ. อัฮ เฮี, “อัฮ แม เรียง ฮา เซ เญี่ยะ. เอีจ มัฮ พะ ยุฮ เปอะ. เมอ เตือง อื ปุก รนึก อื โอเอีฮ โตะ รพาวม แตะ ยุ่ง. มัฮ โฮว อื ก พริ ก มาวง ยุง. มัฮ โฮว เลีม อื ยุ่ง. โต เซ มัฮ ปุน อื ไอจ ยุ่ง, ไมจ เปอะ ซอ,” อัฮ เซ ละ อื. 28 โม เซ ไววอน เรียง ฮา ไพรม แตะ ฆาื อื. ไรจ ไอฮ ติ แตะ นึง วิจ ไม่ มิต ยุฮ แตะ ตัม ปซี ปซา ยุฮ แตะ ปอ ปัต ฮนัม อื เอิน. 29 เญือม เอีจ ฆิฮ ซเงะ เอ โม เซ อัฮ เง่าะ อัฮ วู อื เรียง ปุ ปุ ฮอยจ ละ ง่อน ซเงะ ฆิฮ แตะ, ปังเมอ โอ ฮมอง ป ติ ป เตอื. ไก โตว ป โลยฮ ละ อื. ไก โตว ป เครอึง นึง.
30 เญือม เซ เอลียา อัฮ เฮี ละ โม ลัปซด่อน, “เอีญ ซดิ ไม่ อาึ เฮี,” อัฮ เซ. เอีญ เนอึม เคะ อื. เอลียา เฌาะ เพรียง คัน ยุฮ พะจาว นา เซ นึง เอีจ เญื่อฮ ปุย อื. 31 ตุย ซโมะ กาว โรฮ ลอา โม่ว ตัม เซน กวน ยาโคป กาว โรฮ ลอา เจอ อื เซ. เอีจ มัฮ ยาโคป เซ ป ฮมอง ลปุง พะจาว เญือม อัฮ อื เฮี ละ โฮ, “มอยฮ ปะ ซ มัฮ อิซราเอน,” อัฮ เซ ละ อื. 32 เอลียา ตุย ซโมะ กาว ลอา โม่ว เซ, ยุฮ โคระ คัน เซ นึง อื เบือ มอยฮ พะจาว. กาวง เตะ รวิต อื เมาะ กุป รอาวม ลอา ทัง. 33 รแทม เคิ นึง คัน เซ. มอก ลัฮ โมวก เซ แปน ไซจ ระ แตะ. อาึง อื ราว เคิ เซ. เญือม เซ ดวน ปุย ตอก เฮี, “โฮว เชียต รอาวม ปาวน ฮมวน, โรวก โซ โมวก เฮี นึง ไม่ เคิ เฮี,” อัฮ เซ.
34 ฟวยจ ยุฮ อื ตอก เซ อัฮ แม เฮี, “ยุฮ แม ติ โฮน,” อัฮ เซ. ยุฮ เนอึม อื. “ยุฮ แม ติ โฮน,” อัฮ เซ ละ ปุย. ปุย ยุฮ เนอึม อื, แปน ลอวย โฮน เตือง เซ. 35 รอาวม ปัต เอิน รวิต คัน เซ ปอ นาวก อื ยุฮ โตะ เตะ ก กาวง ปุย เซ.
36 เญือม เซ ปุก เวลา กอ ตอง ปุย ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว โครยญ ซเง่ะ เมือ กปู อื. เอลียา ป ซึป ลปุง พะจาว เลียก ซดิ ไม่ คัน เซ. ไววอน. อัฮ เฮี, “โอ เยโฮวา, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ทื อัปราฮัม ไม่ ยิซฮัก ไม่ ยาโคป. ซเงะ เนาะ เฮี ปัว เปอะ เปลีฮ ที ละ ปุย มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน. เกือฮ ยุ ที มัฮ อาึ กวนไจ ยุฮ เปอะ ป ยุฮ โอเอีฮ เฮี ตัม ดวน ปะ แตะ. 37 โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ เนิ เดอึม ปุย โม เฮี ซ ยุง มัฮ ปะ เยโฮวา พะจาว เนอึม, ไม่ ยุง โรฮ อื นัม ปะ แตะ เกือฮ เอีญ แม เคะ แตะ,” อัฮ เซ นึง รซอม ไววอน แตะ.
38 เญือม เซ งอ ยุฮ พะจาว เลีฮ เนอึม. ฮะ ยุฮ โมวก เซ ไม่ เคิ ไม่ ซโมะ เซ เตือง โอยจ อื. เตะ นา เซ ฮะ ตื. รอาวม โตะ เตะ เซ ไฮจ แกล.
39 โม ลัปซด่อน เญือม ยุ อื โอเอีฮ เซ วัต เอิน ติ แตะ ไอจ รเคอึป ลังเตะ. อัฮ เฮี, “มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว, มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว,” อัฮ เซ เตือง มู แตะ.
40 เญือม เซ เอลียา อัฮ เฮี ละ ปุย, “โฮมวต แปฮ โม ป ซึป ลปุง บ่าอัน เซ. ปุ เกือฮ ตอ ติ ปุย เนอึม,” อัฮ เซ. โม เซ โฮมวต เนอึม อื. เอลียา เกือฮ ปุย ตาว อื ฮอยจ นึง โตะ โลก คีโชน. ยุฮ ยุม ไม่ อื นา เซ.
41 ฟวยจ เซ เอลียา อัฮ เฮี ละ อาฮัป, “ไมจ เปอะ ซไจ โฮว โซม แปฮ, อาึ เอีจ ฮมอง เซียง ซ ฮอยจ เฮละ ระ นึง,” อัฮ เซ ละ อื. 42 อาฮัป โฮว โซม เนอึม ฆาื อื. เอลียา ปังเมอ ฮาวก เปือง โม คาระเมน. นุ่ม ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ซน่ะ มะ ฆราวง แตะ.
43 อัฮ เฮี ละ กวนไจ แตะ, “โฮว แก แลน ลั่ก ปลัฮ รอาวม เมอ,” อัฮ เซ. โฮว แก เนอึม อื. ปุย เซ อัฮ เฮี, “ชวน โตว โอเอีฮ นึง,” อัฮ เซ. “โฮว แม ติ โฮน เนอ,” อัฮ เซ ละ อื. อัฮ อื ตอก เซ อาแลฮ โฮน. 44 เญือม เอีจ เอีญ อื โฮน รเคะ เซ อัฮ เฮี, “อาึ ชวน ชุต รวู นึง, เมาะ ลเตือก เตะ ปุย, ฮาวก เน่อึม นึง ปลัฮ รอาวม,” อัฮ เซ ละ อื กวนไจ อื เซ.
เญือม เซ เอลียา ดวน กวนไจ แตะ เซ โฮว เคะ กซัต อาฮัป. เกือฮ อื อัฮ เฮี ละ อื, “เพรียง ติ เปอะ เลีฮ ฮา บลาวง เฮี. บุก ปุ เลีฮ เลาะ รุป เซิก ยุฮ เปอะ เซ เดอึม เปอะ โอ ซ คัง นึง เฮละ,” เกือฮ อื อัฮ เซ.
45 เญือม เซ มะลอง เฟียก นึง ชุต รวู ปุ ปุ. ฮอยจ กาื ระ เฮละ ระ นึง. อาฮัป บุก ปุ เอีญ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ ฮอยจ ย่วง ยิซเรเอน. 46 อัมนัต พะจาว ฮอยจ อาวต นึง เอลียา. ยวก ลปิ ดา แตะ ปุก อื ไม่ ญวย แตะ, ตอ เอีญ กา อาฮัป ฮอยจ กา อื นึง ย่วง ยิซเรเอน.