19
เอลียา ตอ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง ซีไน
กซัต อาฮัป รโฮงะ โอเอีฮ ป ยุฮ ป อัฮ เอลียา เซ ละ เยเซเบ่น โครยญ เจือ. รโฮงะ โรฮ ตอก ยุฮ อื ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง บ่าอัน เซ โครยญ โฆะ อื. เยเซเบ่น เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ เอลียา ฆาื อื. อัฮ เฮี ละ อื, “ซง่าวป เวลา ปเลี่ย เฮี ตัม โอ อาึ เกือฮ ปะ ยุม ตอก ยุม โม ป ซึป ลปุง พะบ่าอัน เซ, ปัว พะ ทื อาึ เฮี เกือฮ อาึ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อื,” อัฮ เซ มวยญ ตอม อื เซ.
เญือม เอีจ ฮมอง อื รซอม เซ, เอลียา ฮลัต ฆาื อื. ตอ ฮา อื นึง ฮลัต อื ติ แตะ ยุม. ตอ ฮอยจ ย่วง เบ่เออเชบ่า ป อาวต นึง เมือง ยูด่า. ละ อาึง กวนไจ แตะ นา เซ. โกะ อื โฮว โน่ง ฮอยจ นึง ลาึน เวือฮ ติ ซเงะ คระ. งาวม เดีย โคะ ฮละ รไปฮ ติ. ไววอน ปัว พะจาว เกือฮ แตะ ยุม. อัฮ เฮี, “โอ พะจาว, ป อาวม อาึ เฮี เอีจ เคราะ อื เมาะ เฮี, เกือฮ อาึ ยุม แปฮ. อาึ ไมจ โตว ฮา จัตเจือ ไพรม แตะ,” อัฮ เซ ละ พะจาว. ฟวยจ เซ ฆักเฆี ฆรึม โคะ เซ. ลอต ปุน ไอจ.
เญือม เซ ฮอยจ เอิน เตปด่า เคะ อื. ไปญ ซอังปา อื. “โกฮ โซม,” อัฮ เซ ละ อื. เมือต ลเตือฮ แลน โอเอีฮ โบ ไกญ แตะ เซ ยุ คโนมปัง เอีจ ไซญ ติ แพน อาวต ราว ซโมะ กอยจ. ไก ไม่ รอาวม ติ รตุง. โซม อื. ฟวยจ เซ ไอจ แม.
เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ แม ติ โฮน. ซอ แม อื. อัฮ เฮี, “โกฮ โซม แม เดอึม เปอะ โอ ซ ฮิว นึง คระ ซ โฮว แม เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. เอลียา โกฮ โซม เนอึม. โฮลฮ เรียง แด่น แตะ เบือ ป โซม แตะ เซ ปอ เอิน ปุน โฮว อื นึง คระ รปาวน ซเงะ, ฮอยจ ละ บลาวง ซีไน ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว. เญือม เอีจ ฮอยจ อื นา เซ เลียก โตะ ทัม ติ. ไอจ นา เซ ติ ซาวม.
เญือม เซ ฮอยจ ลปุง พะจาว ละ. อัฮ เฮี ละ อื, “เอลียา, เมอ ฮอยจ เปอะ ละ อื นา เฮี?” อัฮ เซ ละ อื. 10 เอลียา โลยฮ อื, “โอ พะจาว ป กุม ตฮัน มะลอง, อาึ เอีจ อาวต ลอป ไม่ รพาวม เรียง แตะ นึง ทื แตะ ปะ. โม อิซราเอน ปังเมอ พิต ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ. เอีจ เญื่อฮ คัน ทไว ปุย โอเอีฮ ละ เปอะ. เอีจ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ. มัฮ ลั่ง อาึ โน่ง ป ไอม เมอ. ปเลี่ย เฮี ซาวป แม ยุฮ ยุม ไม่ อาึ,” อัฮ เซ เอลียา เซ.
11  พะจาว อัฮ เฮี, “โอก ชุง ซองนา อาึ นึง บลาวง เฮี,” อัฮ เซ ละ อื.
เญือม เซ พะจาว โฮว พา นา เซ. ลไล เซ เกิต กาื ระ กาื กอ นึง ปอ ม่ะ อื ยุฮ บลาวง บลวย อื ยุฮ ซโมะ ซองนา พะจาว. พะจาว ปังเมอ โอ อาวต นึง กาื เซ. เญือม เอีจ ญึ่ต กาื เซ ดุงเดียง แม เตะ นึง. พะจาว ปังเมอ โอ โรฮ อาวต นึง เตะ ดุงเดียง เซ. 12 ฟวยจ ดุงเดียง เตะ เซ ฮอยจ แม งอ นึง. พะจาว ปังเมอ โอ โรฮ อาวต นึง งอ เซ. ฟวยจ ฮอยจ งอ เซ ไก แม เซียง รแซป แตวะ นึง. 13 เอลียา เญือม ฮมอง อื เซียง เซ เลอึป นา แตะ นึง ลปิ แตะ. โอก ฮา โตะ ทัม เซ ชุง นึง มวยญ อื. ฮมอง เซียง ป อัฮ เฮี ละ แตะ, “เอลียา, เมอ ฮอยจ เปอะ ละ อื นา เฮี?” อัฮ เซ ละ อื.
14 เอลียา โลยฮ อื, “โอ พะจาว ป กุม ตฮัน มะลอง, อาึ เอีจ อาวต ลอป ไม่ รพาวม เรียง แตะ นึง ทื แตะ ปะ. โม อิซราเอน ปังเมอ เอีจ พิต ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ. เอีจ เญื่อฮ คัน ทไว ปุย โอเอีฮ ละ เปอะ. เอีจ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ. มัฮ ลั่ง อาึ โน่ง ป ไอม เมอ. ปเลี่ย เฮี ซาวป แม ยุฮ ยุม ไม่ อาึ,” อัฮ เซ เอลียา เซ.
15  พะจาว อัฮ เฮี, “ไมจ เปอะ เอีญ แม คระ ฮอยจ เปอะ เซ. เอีญ ฮอยจ นึง ลาึน โบ เวียง ด่ามาซกัต เตอ. เญือม เอีจ ฮอยจ เปอะ ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ฮาซาเอน ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน กซัต เมือง ซีเรีย. 16 ไมจ โรฮ เปอะ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ เยฮู ป มัฮ กวน นิมชี ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน กซัต เมือง อิซราเอน. เรฮ โรฮ นึง ไกญ เอลีชา ป มัฮ กวน ชาฟัต ป อาวต ย่วง อาเบ่น-เมโฮลา เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ซึป ลปุง พะจาว ฆรอ เปอะ. 17 ดัฮ ไก ป ลัง ยุม ป โอ ฮาซาเอน เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอ, มัฮ เยฮู ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื. ดัฮ ไก ลั่ง ป โอ เยฮู โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอ, มัฮ แม เอลีชา ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื. 18 ตอก ออฮ ตอก เอีฮ ญุ่ก อาึ เอีจ ละ อาึง อาแลฮ เปือน ปุย ไน โม อิซราเอน. โม เซ มัฮ ป โอ ญอม นุ่ม นัปทื บ่าอัน. ปัง มัฮ ฮุป อื ปุ ญอม ฮงาึต อื ติ ตื เนอึม โม เซ เยอ,” อัฮ เซ พะจาว.
เอลียา กอก เอลีชา โฮว ไม่ แตะ
19 เญือม เซ เอลียา โอก โฮว ฮา นา เซ. โฮว รโตฮ ยุ เอลีชา. ปุก เญือม ไท อื ชิจ. ไก โมวก ยุฮ กาว โรฮ ลอา กู. โกะ อื ไท อื ไม่ กู รเคะ นึง อื. เอลียา เลียก เคะ อื. เลอึป อื นึง ลปิ ฮอป ยุฮ โกะ แตะ. 20 เอลีชา ละ เอิน โมวก ยุฮ แตะ เซ, ลอต โฮว อาื เอลียา เซ. อัฮ เฮี, “ปัว เอีญ ฮงาึต ลา มะเปือะ แตะ ละ ฮัม. ฟวยจ เซ ซ โฮว ดิ ไม่ ปะ,” อัฮ เซ ละ อื. เอลียา อัฮ เฮี, “เอีญ เมิฮ. อาึ คัต เวียน โตว ปะ,” อัฮ เซ ละ อื.
21 เอลีชา เอีญ เนอึม. ฟวยจ เซ มอก โมวก ยุฮ แตะ ติ กู เซ. พรี โซม ละ ปุย. โกว งอน ไท ไม่ แอก โอเอีฮ แปน เคิ ตาึง แตะ. ตาว ป โซม ป ปอน ละ โม ป อาวต ไม่ แตะ. เญือม เอีจ ฟวยจ โซม อื ลอต โฮว ดิ ไม่ เอลียา แปน ป รซอฮ ละ อื.