20
อาฮัป เป โม ซีเรีย
ติ โฮน อื เบ่นฮาดั่ต กซัต โม ซีเรีย เยอ, รโจะ โม ตฮัน ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื. ป พาวม ดิ ไม่ อื เซ มัฮ โม จาวเมือง ง่วย โรฮ ลอา ปุย, ไม่ โม ตฮัน ยุฮ อื เตือง บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เซ. ฮาวก แวต ดิ เมือง ซามาเรีย เซ ละ ซ รุป แตะ ไม่ อื. เกือฮ โรฮ ปุย โฮว รโฮงะ รซอม แตะ ละ อาฮัป กซัต ยุฮ โม อิซราเอน โตะ เมือง เซ ตอก เฮี. เบ่นฮาดั่ต อัฮ เฮี ละ เปอะ, “ไมจ เปอะ เกือฮ ไคร มาื ยุฮ เปอะ ละ อาึ, ปัง มัฮ โม ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ กวนดุ ยุฮ เปอะ ป ไมจ นา ซา ฮัก อื, ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ละ อาึ ตื,” อัฮ เซ ละ อื. อาฮัป กซัต เมือง อิซราเอน เนอ โลยฮ โรฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ, โกะ อาึ เฮี ไม่ โอเอีฮ ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ อาึ ญอม เกือฮ ละ ปะ, เอีจ มัฮ คอง ปะ,” อัฮ เซ ละ อื. โม ป เกือฮ อื โฮว ตาว มวยญ ตอม แตะ เซ เกือฮ แม อื โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ อาฮัป ติ โฮน แม ตอก เฮี, “เบ่นฮาดั่ต อัฮ เฮี ละ เปอะ, ‘อาึ รโปะ รซอม แตะ ละ เปอะ ตอก เฮี, ไมจ เปอะ ตาว แปฮ มาื ไคร ยุฮ เปอะ ไม่ ปรโปวน เญือะ เปอะ ไม่ กวนดุ ยุฮ เปอะ เซ ละ อาึ แปฮ. โฮฮ ฮา เซ แม, อาึ ซ ตาว โม กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว เคะ เปอะ ซง่าวป เวลา ปเลี่ย เฮี เอิน. โม เซ ซ ฮาวก เลียป เญือะ อาวต เปอะ ไม่ เญือะ อาวต โม ลุกนอง เปอะ เซ. เมาะ ยุ อื ป ปุก พาวม แตะ โม เซ ซ ตุย โรวก อื ฮา โม เปะ’ ” อัฮ เซ ละ อื.
เญือม เซ อาฮัป กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เซ กอก โม ป ระ ป คาว ยุฮ แตะ ฮอยจ โพรม เคะ แตะ. อัฮ เฮี ละ อื, “อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ง่อต แลน. ปรเมะ เซ ตะ ลัมเลือ ยุฮ ป ญัก ป นอ ละ โม เอะ. เอีจ ตาว รซอม แตะ ละ อาึ ละ ซ ฮอยจ ตุย แตะ ปรโปวน เญือะ อาึ ไม่ กวน เนอะ, ไม่ ไคร มาื ยุฮ ฮุ โรฮ. อาึ อื เอีจ ญอม ละ, ปเลี่ย เฮี ปังเมอ ฆวต ไอฮ แม อื โฮฮ ฮา เซ,” อัฮ เซ ละ โม เซ. โม ป ระ ป คาว ไน โม อิซราเอน เซ อัฮ เฮี ละ อื, “ปัว เปอะ โอ ญอม ละ เฟือฮ เอิน,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ กซัต อาฮัป เซ อัฮ อื ละ กวนไจ เบ่นฮาดั่ต เซ ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ เอีญ รโฮงะ ละ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ เซ ตอก เฮี. ‘ป ตะ เปอะ โรวก โฮน รกา นึง อื เซ อาึ ปุน ญอม ละ เปอะ. ป ตะ เปอะ โรวก โฮน รเคะ นึง อื เซ ปังเมอ โอ เญือะ ญอม ละ เปอะ เฟือฮ เอิน,’ อัฮ เซ ละ,” อัฮ เซ ละ อื. ปุย เซ เอีญ รโฮงะ เนอึม อื ตอก เซ. 10 เบ่นฮาดั่ต กซัต ซีเรีย เซ ตาว แม รซอม แตะ ติ โฮน แม ตอก เฮี, “อาึ ซ ตาว ตฮัน โฮวน ยุฮ แตะ ปอ ซ เกือฮ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง เฮี. ครัม รฌุฮ ย่วง เฮี เยอ ปัง โรวก อื ติ ปุย ติ ซอป โน่ง โอยจ ลั่ง ยุฮ อื. ตัม โอ อาึ ยุฮ เนอึม ตัม ป อัฮ แตะ เฮี, ปัว โรฮ เตปดุ่ต เตปด่า ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เฮี,” อัฮ เซ. 11 กซัต อาฮัป อัฮ แม โรฮ เฮี, “ไมจ เปอะ เอีญ อัฮ ละ กซัต เบ่นฮาดั่ต ตอก เฮี, ‘ตฮัน ป ซ โฮว รุป เปอ, ดิ คาว โตว ละ อวต อื ติ แตะ กา เฆียง เอีญ อื ไม่ เป แตะ นึง กัน รุป แตะ.’ เอีญ อัฮ เซ ละ,” อัฮ เซ ละ อื. 12 เญือม ฮมอง กซัต เบ่นฮาดั่ต โอเอีฮ ตอก เซ, ปุก เญือม ญุ ดิ อื ไปล นึง โตะ พากัง อาวต แตะ ไม่ โม จาวเมือง โฮวน ป อาวต ไม่ แตะ เซ. อัฮ อื ละ โม ลุกนอง แตะ ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ เพรียง ติ แตะ,” อัฮ เซ. เญือม เซ โม ลุกนอง อื เซ เพรียง เนอึม ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ ไม่ เมือง เซ ฆาื อื. อาวต เบือง แตะ เตือง ไพ เตือง มัน.
13 เญือม เซ ไก ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย เลียก เคะ กซัต อาฮัป. อัฮ เฮี ละ อื, “พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ, ‘ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง ตฮัน โฮวน โม เซ. เนาะ เฮี อาึ ซ เกือฮ โม เปะ เป โม เซ, เดอึม เปอะ ซ ยุง เนอึม มัฮ อาึ พะจาว’ ” อัฮ เซ ละ อื. 14 เญือม เซ อาฮัป ไฮมญ อื ตอก เฮี, “มัฮ ปุย ป โซมกวน ไม่ โฮว แตะ รกา เยอ?” อัฮ เซ ละ อื. ป ซึป ลปุง พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮี, “มัฮ โม ตฮัน นุม, ป อาวต ฆรึม อัมนัต ตัตเตียง โม จาวเมือง เซ,” อัฮ เซ ละ อื. ฟวยจ เซ กซัต ไฮมญ แม อื ตอก เฮี, “มัฮ ปุย ป ซ แปน ฮัวนา ตฮัน ยุฮ ฮู?” อัฮ เซ ละ อื. “มัฮ ปะ,” อัฮ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ. 15 เญือม เซ กซัต เตอ กอก โม ตฮัน นุม ป อาวต ฆรึม อัมนัต โม จาวเมือง เซ. เตือง โอยจ อื ไก ลอา รอย ไปล ง่วย โรฮ ลอา ปุย. ฟวยจ เซ กอก แม โม ตฮัน อาวต ไน โม อิซราเอน เซ เตือง โอยจ อื. ไก อาแลฮ เปือน ปุย โน่ง.
16 โม เซ โอก โฮว รุป เวลา ง่อน ซเงะ. เญือม เซ เบ่นฮาดั่ต เซ ปุก กัมลัง ญุ่ยจ อื นึง โตะ พากัง อาวต แตะ เซ ไม่ โม จาวเมือง ง่วย โรฮ ลอา ปุย ป ซ ฮอยจ เรอึม เบ่นฮาดั่ต เซ. 17 โม ตฮัน นุม ยุฮ โม จาวเมือง เซ โฮว รกา. โม ตฮัน ป ตาว เบ่นฮาดั่ต ละ ซ มอง อื แก โอเอีฮ เซ เอีญ อัฮ เฮี ละ เบ่นฮาดั่ต, “ไก ปุย ง่อน โอก เน่อึม ซามาเรีย,” อัฮ เซ ละ อื. 18 เญือม เซ กซัต เซ อัฮ เฮี, “โฮมวต ไอม เอิน. ปัง มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ รุป แตะ ญุ่ก, ปัง ฮอยจ ละ ซ ซิงซา แตะ โอเอีฮ ญุ่ก, โฮมวต ไอม เอิน เมิฮ,” อัฮ เซ. 19 เญือม เซ โม ตฮัน นุม เซ เลียก รุป เนอึม. โม ตฮัน ยุฮ โม อิซราเอน โฮว ฟวต โรฮ อื. 20 โม ตฮัน เซ ตัง โคน ตัง ยุฮ ยุม ไม่ โม ป รุป ไม่ แตะ เซ. โม ตฮัน ซีเรีย เซ ตอ. ตฮัน โม อิซราเอน โฮว อาื อื. เบ่นฮาดั่ต กซัต เมือง ซีเรีย เซ เตือน โกฮ ตอ ไม่ บรอง บุก แตะ, ตอ โรฮ ไม่ โม ตฮัน บุก บรอง ไฮญ ง่อน. 21 กซัต ยุฮ โม อิซราเอน โอก โฮว รุป โรฮ. ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮัน ซีเรีย เซ โฮวน. ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื โรฮ.
22 ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เลียก แม เคะ กซัต อาฮัป แม. อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ คิต ง่อต อาึง ไม่ โฮว เพรียง เปอะ อาึง โอเอีฮ ละ โม ตฮัน ยุฮ เปอะ. ดัฮ เอีจ ฮอยจ เมือ แลง โฮ, กซัต เมือง ซีเรีย เฮี ซ ฮอยจ ตอซู แม ปะ ติ โฮน แม,” อัฮ เซ ละ อื.
23 โม ลุกนอง กซัต เมือง ซีเรีย เซ อัฮ เฮี ละ กซัต ยุฮ แตะ เซ, “โม พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เซ มัฮ โม พะจาว อาวต นึง บลาวง. มัฮ เซ ป เป อื เอะ ฆาื อื. มัฮ รุป เอะ ไม่ นา ก ลโลวง เตะ, แจง มัฮ เอะ ป ซ เป เยอ. 24 ปัว เปอะ เกือฮ โม ฮัวนา ตฮัน นัม โม ตฮัน รโตง โม จาวเมือง ง่วย โรฮ ลอา ปุย เซ. 25 ฟวยจ เซ เกน แม โรฮ ตฮัน โคระ โอ รโตง ตฮัน เอีจ ยุม เซ. บรอง เกือฮ แตน บรอง, เลาะ รุป เซิก เกือฮ แตน เลาะ รุป เซิก เซ. ฟวยจ เซ ซ โฮว รุป ไม่ โม อิซราเอน เซ นา ก ลโลวง เตะ. ดัฮ ยุฮ ตอก เซ แจง นึง ซ เป แตะ,” อัฮ เซ ละ กซัต เซ. เญือม เซ กซัต เซ ง่อต เนอึม ป อัฮ อื. ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ.
26 เญือม เอีจ มัฮ อื เมือ แลง เงอ, เบ่นฮาดั่ต เกน เนอึม ตฮัน ยุฮ แตะ โฮวน. ฮาวก ไม่ อื เน่อึม นึง เมือง อาเฟก ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม อิซราเอน เซ. 27 โม อิซราเอน เกน โรฮ ปุ แตะ, รโจะ เครอึง รุป, ไม่ ป โซม ป ปอน แตะ, โอก โฮว ตอซู เนอึม ไม่ โม ซีเรีย เซ. โม อิซราเอน ตัง เอิน ไคะ ยุฮ แตะ ลั่กกา โม เซ, ตอก เยือ ปิ ลอา มู แตวะๆ บ่ได่ะ. ตฮัน โม ซีเรีย เซ ปังเมอ โฮวน ปอ นาวก เอิน อื ยุฮ นา เซ. 28 ไก ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย เลียก เคะ กซัต อาฮัป, อัฮ เฮี ละ อื, “พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ, โม ซีเรีย เอีจ อัฮ เฮี, ‘เยโฮวา มัฮ พะจาว อาวต นึง บลาวง. มัฮ โตว พะจาว อาวต นึง เตะ ลโลวง,’ อัฮ เซ. เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ปุย โฮวน เฮี ไป นึง โม เปะ, ละ ซ เกือฮ โม เปะ ยุง มัฮ เนอึม อาึ พะจาว,” อัฮ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ. 29 โม เซ ตัง ไคะ ยุฮ แตะ รเตือป ปุ แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ. ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ รุป เนอึม ปุ แตะ. ติ ซเงะ เซ โน่ง โม อิซราเอน ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮัน ยุฮ โม ซีเรีย เซ ติ แซน ปุย เอิน. 30 ตฮัน เมาะ ป โฮฮ ลั่ง อื เซ ตอ โฮว เลียก โตะ เมือง อาเฟก เซ. ลเลอึม แม ฆรุง เวียง เซ ราว อื. ยุม แม ฆาื อื ลอา ฮมาึน ไปล อาแลฮ เปือน ปุย เอิน. เบ่นฮาดั่ต เซ ตอ โรฮ. เลียก เม่าะ โตะ กไน เญือะ นึง เวียง เซ. 31 โม ลุกนอง เบ่นฮาดั่ต เซ อัฮ เฮี ละ อื, “เอะ ฮมอง อัฮ ปุย อื ตอก เฮี, ‘โม กซัต เมือง อิซราเอน เซ ไก ลัมเลือ รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย.’ ปัว โรฮ โม เอะ เฮี ไอฮ เครอึง ฮาื ฆัน. กูแก แม โรฮ โม่ะ บวน นึง โงก แตะ. ฟวยจ เซ โฮว เคะ กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เซ. เมอ เตือง อื ละ โรฮ จีวิต โม เอะ ฆาื อื ยุ่ง,” อัฮ เซ ละ กซัต ยุฮ แตะ. 32 เญือม เซ โม เซ จาวป เนอึม เครอึง ฮาื ฆัน, กูแก เนอึม โม่ะ บวน ไม่ โงก แตะ. เลียก ไม่ อื เคะ กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เซ. อัฮ เฮี ละ กซัต เซ, “เบ่นฮาดั่ต ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ อัฮ เฮี ละ เปอะ, ‘ปัว เปอะ ลเวือง จีวิต อาึ เกือฮ ไอม’ ” อัฮ เซ. เญือม เซ กซัต อาฮัป อัฮ เฮี ฆาื อื, “อัม มัฮ ไอม เนอึม ลั่ง อื แล ป มัฮ ปุ อาึ เซ?” อัฮ เซ กซัต เซ. 33 โม เซ เตอ มัฮ โม ป ซาวป ตอก ซ โบฮ คระ ละ แตะ. โลยฮ แม อื ละ กซัต ฆาื อื ตอก เฮี, “โอ กซัต, เบ่นฮาดั่ต เซ มัฮ เนอึม ปุ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ อาฮัป อัฮ เฮี ละ โม เซ, “โฮว ตุย เบ่นฮาดั่ต เซ เกือฮ ฮอยจ นา เฮี,” อัฮ เซ ละ อื. เบ่นฮาดั่ต เซ ฮอยจ เนอึม เคะ อื. เกือฮ เบ่นฮาดั่ต เซ ฮาวก บุก ดิ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ. 34 เบ่นฮาดั่ต เซ อัฮ เฮี ละ อื, “เมือง เอีจ โฮลฮ เปือะ เกอะ ยึต ฮา เปือะ ปะ เซ อาึ ซ รแม่ แม ละ เปอะ, ยุฮ เอิน ก กาไค เปอะ นึง เมือง ด่ามาซกัต เซ, ตอก เอีจ ยุฮ เปือะ เกอะ นึง ซามาเรีย โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ กซัต อาฮัป เซ อัฮ เฮี ละ อื, “ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม ตอก เซ อาึ ซ พลวย ปะ เกือฮ โฮว,” อัฮ เซ ละ อื. เบ่นฮาดั่ต เซ ซันญา เนอึม โอเอีฮ ไม่ อาฮัป เซ. ฟวยจ เซ กซัต อาฮัป พลวย อื โฮว.
35 ไก ปรเมะ ไน โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย, อัฮ อื ละ โฮมว แตะ ติ ปุย, ตัม ป เกือฮ พะจาว แตะ อัฮ, มัฮ อัฮ อื ตอก เฮี, “ปุฮ อาึ ติ เตะ เมอะ,” อัฮ เซ ละ ปุโฮมว แตะ เซ. ปุโฮมว อื เซ ปังเมอ โอ ญอม ปุฮ อื. 36 ฟวยจ เซ ปุย เซ อัฮ แม เฮี ละ ปุโฮมว แตะ, “มัฮ ฆาื โอ ปะ ญอม ยุฮ ตัม ป อัฮ พะจาว ละ แตะ, มอง แลน, ตัม เอีจ โอก โฮว เปอะ ฮา อาึ เฮี ปะ ซ ยุฮ รเวีย ซิงโต ยุม ไม่ เปอะ ฆาื อื,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เอีจ โอก โฮว อื ฮา ปุย เซ เยอ, รโตฮ เนอึม ยุ รเวีย ซิงโต ติ ตัว. รเวีย ซิงโต เซ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย เซ. 37 ฟวยจ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ยุ แม ปรเมะ ติ ปุย แม. อัฮ เฮี ละ ปุย เซ, “ปุฮ อาึ อื ติ เตะ เมอะ,” อัฮ เซ ละ อื. ปรเมะ เซ ปุฮ เนอึม อื ปอ เอิน เบราะ เบิ อื. 38 ฟวยจ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โอก โฮว ฮา ปุย เซ. โฆง โฮว มอง กซัต นึง คระ. เพาะ นา แตะ นึง พา, เคียต ปอม ติ แตะ ละ กซัต เซ. 39 เญือม เอีจ ลอต กซัต เซ ฮา อื, เดือะ กอก อัฮ เฮี ละ กซัต เซ, “โอ กซัต, อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี โฮว รุป โรฮ ซน่ะ ลลาึง ก รุป ปุย ปุ แตะ. เญือม เซ ไก โรฮ ตฮัน ติ ปุย, โฮมวต โรวก ป ไป นึง แตะ ตาว อื เคะ อาึ. อัฮ เฮี เนิ, ‘มอง ปุย เฮี เยอ ไมจๆ. ตัม เบลือฮ เปอะ ยุฮ, จีวิต ปะ ซ โฮลฮ แตน จีวิต ปุย เฮี, ดัฮ โอ มัฮ ตอก เซ โฮ อาึ ซ พรัน ปะ ลอวย เปือน แทป,’ อัฮ เซ เนิ. 40 เญือม เซ อาึ โคะ มาว ไม่ ยุฮ แตะ ป ไฮญ. ปุย เซ ไฆร ลไล ไง่ เยอะ,” อัฮ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ. กซัต เมือง อิซราเอน เซ อัฮ เฮี ละ ปุย เซ, “ลปุง ปะ เซ เอีจ เกือฮ ไอฮ ปะ ลอก ตุต แตะ. เอีจ มัฮ อัฮ เปอะ ละ โกะ แตะ ไอฮ,” อัฮ เซ. 41 เญือม เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ กัฮ พา ปุก นา โกะ แตะ เซ. กซัต เมือง อิซราเอน เซ ยุง เอิน มัฮ อื ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย. 42 ป ซึป ลปุง พะจาว เซ อัฮ เฮี ละ กซัต เซ, “พะจาว อัฮ เฮี, ‘ปะ เอีจ พลวย เปอะ ปุย เอีจ อาวต นึง ลเตือก เตะ แตะ เตือง มัฮ อื ปุย เอีจ ดวน อาึ ปะ ยุฮ ยุม ไม่ เซ. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, จีวิต ปะ อา ไมจ อื แตน จีวิต ปุย เซ. ปุย ไน ปะ ไมจ โรฮ อื แตน ปุย ไน ปุย เซ โรฮ’ ” อัฮ เซ ละ อื. 43 ฟวยจ เซ กซัต เมือง อิซราเอน เซ เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ นึง เมือง ซามาเรีย ไม่ รพาวม ตุก แตะ ไม่ นา เฟียก นา ดาวม แตะ เซ ฆาื อื.