21
รปึม อะงุน ยุฮ นาโบ่ต
ไก ปุย ติ, มัฮ นาโบ่ต. ไก รปึม อะงุน ยุฮ ซดิ ไม่ เญือะ อาวต กซัต อาฮัป ย่วง ยิซเรเอน ติ โดฮ. อาฮัป เซ อัฮ เฮี ละ นาโบ่ต, “เกือฮ ละ อาึ รปึม อะงุน ยุฮ เปอะ เซ. ซดิ ลอน ไม่ ก อาวต เญือะ เญะ. ซ ยุฮ อาึ ก ซมา แตะ พักเญือ นึง. ซ รตู ละ เปอะ ไม่ รปึม อะงุน ยุฮ โกะ แตะ ไมจ แม ฮา เฮี. โต เซ อื ดัฮ ปุก ละ เปอะ ซ กัฮ แม งวยฮ อื ละ เปอะ เมาะ โปง อื ไม่ คโนวน รปึม เฮี,” อัฮ เซ ละ อื. นาโบ่ต เซ ปังเมอ อัฮ อื ตอก เฮี, “รปึม เฮี เยอ, อาึ มัฮ โรฮ ป โฮลฮ โฮะ นึง มัฮ อื คาวคอง ไพรม เน่อึม เจน ตะ เจน เยือะ เกอะ ลั่ง. ปัว พะจาว โอ เกือฮ อาึ โซะ ละ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
เญือม เซ อาฮัป เซ เลียก โตะ เญือะ แตะ ไม่ เฟียก ไม่ ดาวม แตะ ไม่ กุยจ วัว โอเอีฮ รพาวม แตะ, นึง ฮมอง แตะ ตอก โลยฮ นาโบ่ต เซ ลปุง แตะ เซ. ฟวยจ เซ ไอจ นึง เตียง แตะ นา ลั่ก ชวง เดีญ. เญือะ ญอม โตว โซม โอเอีฮ. เญือม เซ เยเซเบ่น ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อื เลียก เคะ อื, ไฮมญ อื ตอก เฮี, “มัฮ เมอ ป ตุก รพาวม เปอะ นึง อื ปอ โอ เอิน แตะ เญาะ โซม เมอ?” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ, โลยฮ อื ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ตอก เฮี, “มัฮ ฆาื ป อัฮ ป อู เยอะ ไม่ นาโบ่ต โม ยิซเรเอน เซ. อาึ อื อัฮ เฮี ละ, ‘โชะ รปึม อะงุน ยุฮ เปอะ เซ ละ อาึ, โต เซ อื ดัฮ ปุก ละ เปอะ รตู เอิน เนอะ ไม่ รปึม ยุฮ โกะ แตะ,’ อัฮ เซ ละ. ปังเมอ อัฮ ติ แตะ โอ ซ เกือฮ รปึม ยุฮ แตะ เซ เนิ เฟือฮ เอิน.”
เยเซเบ่น ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ อัฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮี, “โม่ มัฮ ปะ ป แปน กซัต ตัตเตียง โม อิซราเอน เฮี? โกฮ โซม ฮา. เกือฮ ติ เปอะ ไมจ มวน รพาวม เมิฮ. รปึม ยุฮ นาโบ่ต เซ ซ ริ อาึ ละ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ เยอ ปรโปวน เญือะ อื เซ ไซฮ โจตไม เกือฮ อาฮัป เซ มอยฮ นึง อื, ปุฮ แม ทา ยุฮ กซัต เซ นึง อื, ตาว อื ละ โม ป ระ ป คาว นึง ย่วง อาวต นาโบ่ต เซ. โจตไม ยุฮ เยเซเบ่น เซ อัฮ เฮี, “ไมจ เปอะ ครอฮ ละ ปุย เกือฮ เออึป ป โซม ป ปอน แตะ ติ ซเงะ. ซเงะ เซ เกือฮ ปุย ฮอยจ โพรม นึง, เกือฮ โรฮ นาโบ่ต เซ งาวม นา ก งาวม โม ป ระ ป คาว ซองนา โม ลัปซด่อน เซ. 10 ซาวป แม โรฮ โม ป ปาโล ละ ลอา ปุย, เกือฮ งาวม รเตือป อื, เกือฮ โคะ ติ แตะ ฮมอง ซะ นาโบ่ต เซ พะจาว ไม่ ซะ โรฮ อื กซัต โรฮ. ฟวยจ เซ ตาว โฮว โอก ก พริ. แล่น เอิน นึง ซโมะ ปอ ยุม อื เอิน,” อัฮ เซ รซอม นังซื เซ. 11 เญือม เซ โม ป กวต ไม่ โม ป ระ ป คาว นึง ย่วง ยิซเรเอน เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม รซอม นังซื ยุฮ เยเซเบ่น เซ. 12 ครอฮ เนอึม อื ละ ปุย เกือฮ ปุย เออึป ป โซม ป ปอน แตะ เซ. เกือฮ เนอึม นาโบ่ต เซ งาวม นา ก งาวม โม ป ระ ป คาว ซองนา โม ลัปซด่อน เซ. 13 เกือฮ เนอึม ปุย ปาโล ฮอยจ เคะ อื ลอา ปุย, ไม่ เกือฮ อื งาวม รเตือป นาโบ่ต เซ. ปุย ลอา เซ ฟอง เนอึม นาโบ่ต เซ ซองนา โม ลัปซด่อน. อัฮ อื ตอก เฮี, “เอะ เอีจ ฮมอง ซะ ปุย เฮี พะจาว ไม่ ซะ โรฮ อื กซัต โรฮ,” อัฮ เซ. เญือม เซ โม เซ ตาว เนอึม นาโบ่ต เซ โอก ฮอยจ ก พริ ย่วง, แล่น แม อื นึง ซโมะ ปอ ยุม อื. 14 ฟวยจ เซ รโปะ รซอม แตะ ฮอยจ ละ เยเซเบ่น เซ ตอก เฮี, “นาโบ่ต เอีจ แล่น ปุย นึง ซโมะ, เอีจ ยุม,” อัฮ เซ ละ อื.
15 เญือม เอีจ ฮมอง เยเซเบ่น ไลลวง ยุม นาโบ่ต เซ เอีญ อัฮ เฮี ละ กซัต อาฮัป, “นาโบ่ต เซ เอีจ ยุม ปเลี่ย เฮี. ไอฮ เอิน ฮา อื เมิฮ รปึม ปัว เปอะ รวี นึง อื ป โอ อื โชะ ละ เปอะ เซ,” อัฮ เซ ละ อื. 16 เญือม ฮมอง กซัต อาฮัป ยุม นาโบ่ต ตอก เซ, โกฮ โฮว เนอึม ฮอยจ นึง รปึม เซ ละ ซ ยึต อื แปน คอง โกะ แตะ ไอฮ. 17 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เอลียา ป มัฮ โม ทิตชบี่ ตอก เฮี, 18 “ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เคะ อาฮัป กซัต เมือง ซามาเรีย เซ. ปเลี่ย เฮี อาฮัป เซ เอีจ อาวต นึง รปึม ป ยึต แตะ ฮา นาโบ่ต เซ. 19 ปะ ไมจ เปอะ อัฮ เฮี ละ, ‘พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ, ปะ เอีจ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ นาโบ่ต, อัม มัฮ ซ ยึต แม เปอะ รปึม ยุฮ อื? พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ, นา ก โฮลฮ เซาะ เคลือก ฮนัม นาโบ่ต เซ, เซาะ ซ โฮลฮ โรฮ เคลือก ฮนัม ปะ นา เซ โรฮ,’ อัฮ เซ ละ อื.”
20 อาฮัป เซ อัฮ อื ละ เอลียา ตอก เฮี, “ปะ ป ฆวต ตอซู ไม่ อาึ อื, ฮอยจ บุย เปอะ เคะ อาึ เมอ?” อัฮ เซ ละ อื. เอลียา โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮี, “ป ฮอยจ อาึ ฆาื อื เคะ เปอะ มัฮ ฆาื โชะ ปะ ติ แตะ ละ กัน ฆอก กัน เบร ละ แลน พะจาว อื. 21 ง่อต แลน, พะจาว อัฮ เฮี ละ เปอะ, ‘อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เปอะ. อาึ ซ ไกฮ ปะ โอก ฮา แตะ, ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปรเมะ ไน เปอะ เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต, เตือง โม ป มัฮ ครา ไม่ โม ป โอ มัฮ ครา. 22 ซ เกือฮ จัตเจือ ปะ ตอก จัตเจือ เยโรโบ่อัม กวน เนบั่ต เซ, ไม่ ซ ตอก โรฮ อื จัตเจือ บ่าอาชา กวน อาฮิยา โรฮ, นึง ยุฮ ปะ ควน รอก พาวม เมอะ ไม่ เอีจ เกือฮ โรฮ เปอะ โม อิซราเอน ยุฮ มั่ป โรฮ.’ 23 ไลลวง เยเซเบ่น นึง อื, พะจาว อัฮ อื ตอก เฮี, ‘ซ โฮลฮ โรฮ เซาะ กุก โตะ อื นึง ย่วง ยิซเรเอน.’ 24 ป มัฮ จัตเจือ อาฮัป ป ยุม อื โตะ เมือง เงอ ซ กุก เซาะ โตะ อื. โม ป ยุม อื โตะ เพระด่าวก เกอ, ซ กุก รงั่ก ลัก เรียง โตะ อื,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
25 ไก โตว ติ ชวง เนอึม ป โชะ ติ แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร ละ แลน พะจาว อื ตอก เอีจ ยุฮ อาฮัป อื เซ. มัฮ โรฮ ฆาื รชุยจ เยเซเบ่น ปรโปวน เญือะ อื เกือฮ ยุฮ ตอก เซ โรฮ. 26 โฮฮ ฮา เซ กัน ฆอก โฮฮ ฆอก วิฮ ป ยุฮ อาฮัป เซ เอีจ มัฮ โรฮ กัน ไว อื ฮุป ตอก ไว โม อาโมไร อื. เอีจ มัฮ โม อาโมไร เซ ป โฮลฮ พะจาว ไกฮ เกือฮ โอก ฮา โม อิซราเอน ซองนา อื เอิน.
27 เญือม ฮมอง อาฮัป ลปุง พะจาว ตอก เซ, แจฮ เอิน ลปิ จาวป แตะ. จาวป เครอึง ฮาื ฆัน, เออึป ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ อื. อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ ฆาื อื. 28 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เอลียา เซ ตอก เฮี, 29 “ปะ อัม เอีจ ยุ เปอะ เกือฮ อาฮัป ติ แตะ แปน ปุย ตุเตียม ซองนา อาึ อื? เคียง เอีจ ยุฮ อื ตอก เซ, อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อื ฆาื อื ไน เจน โกะ อื. อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง เซ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื เตือง โอยจ อื ไน เจน กวน โกะ อื ไอฮ,” อัฮ เซ.