22
มีคายา ซตอก รเง่อึม อาฮัป
(4 กซต. 18:1-34)
เมือง อิซราเอน ไม่ เมือง ซีเรีย เยอ ไก ลอวย เนอึม โอ อื เญือะ รุป ไม่ ปุ แตะ. เนอึม ลอวย นึง อื เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เลีฮ เคะ อาฮัป กซัต เมือง อิซราเอน. เญือม เซ กซัต อาฮัป ไฮมญ โม ลุกนอง แตะ ตอก เฮี, “โม เปะ โม่ เปอะ เอีจ ยุง โรฮ ย่วง ราโมต นึง แควน กิเลอัต เซ ลัง มัฮ ลั่ง คอง เอะ. เอะ ปังเมอ อาวต โฆย แนฮ ลั่ง เงอะ. แปน โอ ดิ ปุน โอก ฮา กซัต ซีเรีย เซ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ อาฮัป ไฮมญ เยโฮชาฟัต ตอก เฮี, “ปะ อัม ซ ฮาวก รุป ดิ โรฮ เปอะ ไม่ อาึ นึง ย่วง ราโมต กิเลอัต เซ?” อัฮ เซ ละ อื. เยโฮชาฟัต โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “อาึ เอีจ มัฮ ติ ไม่ ปะ. โม ตฮัน ยุฮ อาึ อื มัฮ โรฮ โม ตฮัน ยุฮ ปะ. บรอง ยุฮ อาึ อื มัฮ โรฮ บรอง ยุฮ ปะ โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
เยโฮชาฟัต อัฮ แม เฮี ละ อาฮัป เซ, “ไมจ เปอะ ไฮมญ พะจาว ฮัม,” อัฮ เซ ละ อื. ฟวยจ เซ กซัต อาฮัป กอก เนอึม โม ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ โพรม เคะ แตะ ปาวน รอย ปุย. อัฮ เฮี ละ อื, “ดัฮ เอะ โฮว รุป นึง ย่วง ราโมต แควน กิเลอัต เซ อัม มัฮ ป ปุก? อัม มัฮ ป โอ ปุก?” อัฮ เซ ละ อื. โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “ฮาวก รุป เมิฮ. พะจาว ซ เกือฮ อื ละ โม เปะ,” อัฮ เซ ละ อื.
เยโฮชาฟัต อัฮ เฮี, “นา โม เฮี อัม ไก ลั่ง ป ซึป ลปุง พะจาว ไฮญ นึง อื ละ ซ ไฮมญ เอะ พะจาว นึง เงอ?” อัฮ เซ ละ อื. กซัต อาฮัป เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “ไก ลั่ง ติ ปุย ป ซ เกียฮ ไฮมญ เอะ พะจาว นึง อื, มัฮ มีคายา กวน อิมลา. อาึ ปังเมอ เกละยุ ปุย เซ นึง อัฮ ลอป อื ไลลวง ป โอ ไมจ เนิ. ไก โตว เญือม อัฮ อื ไลลวง ป ไมจ เนิ ติ ชวง,” อัฮ เซ. เญือม เซ เยโฮชาฟัต อัฮ เฮี ละ อื, “ปัว ปะ โอ อัฮ โอเอีฮ ตอก เซ เฟือฮ เอิน,” อัฮ เซ ละ อื. กซัต อาฮัป กอก ลุกนอง แตะ ติ ปุย, อัฮ เฮี ละ อื, “โฮว กอก มีคายา กวน อิมลา เยอ. เกือฮ ซไจ ฮอยจ นา เฮี,” อัฮ เซ ละ อื. 10 อาฮัป ไม่ เยโฮชาฟัต เซ ฮาวก งาวม นึง ตังอี คึ ยุฮ แตะ ไม่ จาวป แตะ เครอึง ไมจ. นา ก งาวม อื เซ มัฮ นึง โตะ รบุฮ ปุฮ ปุย เฮงาะ นึง ซื นา โตะ รเวือะ เมือง ซามาเรีย เซ. เญือม เซ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ปุก กัมลัง ซึป อื ลปุง พะจาว ละ อื. 11 ไน โม เซ เยอ ไก ปุย ติ, มอยฮ อื มัฮ เซเด่คียา. มัฮ กวน เคนาอะนา. ตุย ไร, ยุฮ โด่วง ซัตซิง นึง อื. อัฮ เฮี ไม่ อื, “พะจาว อัฮ เฮี, มัฮ เบือ โด่วง เฮี ป ซ ปุน โครฮ โม เปะ โม ซีเรีย เซ ไม่ ซ ปุน ยุฮ โรฮ เปอะ ไลจ ไม่ ฆาื อื,” อัฮ เซ. 12 โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เตือง โอยจ อื อัฮ โรฮ เฮี โรฮ, “ฮาวก ฮอยจ นึง ย่วง ราโมต แควน กิเลอัต เซ เมิฮ. โม เปะ ซ เป เปอะ นึง เอีจ มอป พะจาว อื ละ โม เปะ,” อัฮ เซ ละ อื.
13 ลุกนอง กซัต ป โฮว กอก มีคายา เซ อัฮ เฮี ละ อื, “ง่อต แลน, เมาะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไฮญ เญอ, เอีจ อัฮ ตื ป ไมจ ป มวน ละ กซัต ยุฮ เอะ เซ. อัฮ อื ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง. ปัว โรฮ ปะ อัฮ โรฮ ป ไมจ ป มวน ละ ตอก อัฮ โม เซ อื โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื. 14 มีคายา ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮี, “แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ, อาึ แจง โรฮ ซ รโฮงะ ตัม ป อัฮ พะจาว ละ แตะ ตอก เซ,” อัฮ เซ.
15 เญือม เอีจ เลียก มีคายา เคะ กซัต เตอ, กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮี, “มีคายา, ดัฮ เอะ โฮว รุป ไม่ ย่วง ราโมต แควน กิเลอัต เซ อัม มัฮ ป ปุก? อัม มัฮ ป โอ ปุก?” อัฮ เซ ละ อื. มีคายา โลยฮ ญอ อื ละ อาฮัป เซ ตอก เฮี, “ฮาวก รุป เมิฮ, พะจาว เอีจ เกือฮ อื ละ โม เปะ,” ลาวม ซ อัฮ เซ ละ อื. 16 อาฮัป เซ อัฮ แม เฮี ละ อื ฆาื อื, “อาึ เอีจ อัฮ ละ ปะ โฮวน โฮน ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ อัฮ ป เนอึม ละ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว, โม่ อัฮ ละ เปอะ?” อัฮ เซ ละ อื.
17 มีคายา โลยฮ แม อื ละ อื ตอก เฮี, “อาึ อื ยุ อาวต เฮีย อาวต ไฮ โม อิซราเอน นึง บลาวง นึง ฌื ตอก อาวต แกะ โอ ไก ป เลียง โฮ. พะจาว อัฮ เฮี, ‘ปุย โม เฮี เยอ ไก โตว พูนัม ยุฮ. พลวย เกือฮ เอีญ ไมจ เอีญ มวน ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน เมิฮ,’ อัฮ เซ.” 18 เญือม เซ อาฮัป อัฮ แม เฮี ละ เยโฮชาฟัต ฆาื อื, “อาึ โม่ เอีจ ตึน อัฮ ละ เปอะ โอ ปุย เฮี รโฮงะ ป ไมจ ป มวน เนิ เฟือฮ ฮา? มัฮ แนฮ ป โอ ไมจ ป โอ มวน โน่ง ป อัฮ อื เนิ อี,” อัฮ เซ. 19 มีคายา อัฮ แม เฮี ละ อื, “ปเลี่ย เฮี ปัว เปอะ ง่อต ป อัฮ พะจาว, อาึ เอีจ ยุ งาวม พะจาว นึง เบือง ก งาวม แตะ นึง เมือง มะลอง. โม เตปด่า ยุฮ อื เซ ชุง ลวง วิ อื ง่อน ชุง แม ลวง ดอม อื ง่อน. 20 เญือม เซ พะจาว อัฮ เฮี, ‘มัฮ ปุย ติๆ ป ซ รชุยจ อาฮัป เกือฮ ฮาวก ยุม นึง ย่วง ราโมต แควน กิเลอัต เตอ?’ อัฮ เซ. เตปด่า อัฮ อื ตอก เฮี ง่อน, อัฮ แม อื ตอก เซ ง่อน. 21 ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ เลียก ฮอยจ เคะ พะจาว. อัฮ เฮี ละ อื, ‘มัฮ อาึ ป ซ รชุยจ กซัต เซ,’ อัฮ เซ ละ อื. 22  พะจาว อัฮ แม เฮี ละ อื, ‘ซ ยุฮ เปอะ ตอก เมอ?’ อัฮ เซ ละ อื. เตปด่า เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, ‘อาึ ซ โฮว อาวต นึง ดัก โม ป อัฮ ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว ละ อาฮัป เซ, ซ เกือฮ อัฮ ป โอ เนอึม ละ อื,’ อัฮ เซ. เญือม เซ พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, ‘โฮว รชุยจ เนอึม โม เซ เมิฮ, ซ ฟวยจ เนอึม เปอะ ยุฮ ตอก อัฮ แตะ เซ,’ อัฮ เซ ละ อื. 23 เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ง่อต แลน, พะจาว เอีจ ดุฮ ลปุ คีอู โตะ มวยญ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ เซ, เกือฮ อื อัฮ ป ไมจ ป มวน ละ ปะ. ญันได่ พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปะ,” อัฮ เซ ละ อื.
24 ฟวยจ เซ เซเด่คียา กวน เคนาอะนา เซ เลียก เดือฮ ซปะ มีคายา เซ. อัฮ เฮี ละ อื ไม่ อื, “มัฮ เญือม เมอ โอก ลปุ พะจาว เซ ฮา อาึ อื, ไม่ โฮว รโฮงะ อื โอเอีฮ ละ ปะ อา?” อัฮ เซ ละ อื. 25 มีคายา เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ โฮลฮ ปะ โซะ กิจ ปอ เลียก เม่าะ เอิน เปอะ ติ แตะ โตะ ฮอง เงอ. ปะ ซ ยุง เอิน เปอะ เญือม เซ,” อัฮ เซ ละ อื. 26 กซัต อาฮัป อัฮ เฮี ละ ลุกนอง แตะ, “โฮมวต โรวก มีคายา เซ, เอีญ ตาว ละ อาโมน ป มัฮ จาวเมือง ไม่ โยอัต ป มัฮ กวน อาึ เซ. 27 เกือฮ คัง ปุย เฮี โตะ คอก, เกือฮ โซม คโนมปัง ไม่ รอาวม ปลาว โน่ง ฮอยจ ละ ซเงะ เอีญ อาึ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ,” อัฮ เซ. 28 เญือม เซ มีคายา โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮี, “ตัม โฮลฮ เนอึม ปะ เอีญ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ มัฮ โอ อาึ มัฮ เนอึม ป ซึป ลปุง พะจาว,” อัฮ เซ ละ อื. ฟวยจ เซ อัฮ แม อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮี, “โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ เปอะ ไตม อาึง ป อัฮ อาึ เฮี,” อัฮ เซ.
กซัต อาฮัป ยุม
29 เญือม เซ อาฮัป ป มัฮ กซัต เมือง อิซราเอน ไม่ เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เยอ, ฮาวก รุป ปุ แตะ ไม่ โม ซีเรีย นึง ย่วง ราโมต แควน กิเลอัต เซ. 30 อาฮัป อัฮ เฮี ละ เยโฮชาฟัต, “อาึ ซ ปอม ติ แตะ แปน ตฮัน ทัมมด่า, ปะ อา จาวป เครอึง กซัต ยุฮ เปอะ เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ ปอม เนอึม ติ แตะ เลียก รุป เนอึม ตอก อัฮ แตะ เซ. 31 กซัต เมือง ซีเรีย เยอ อัฮ อาึง อื ละ โม ไน ตฮัน บุก เลาะ ยุฮ แตะ เตือง ง่วย โรฮ ลอา อื เซ, “ทัน โตว รุป ไม่ ตฮัน ระ ตฮัน แตวะ ยุฮ โม เซ. พอง รุป ไม่ กซัต ยุฮ โม อิซราเอน นึง อื โน่ง,” อัฮ เซ ละ อื. 32 เญือม ยุ โม ตฮัน เซ เยโฮชาฟัต เตอ, เอีจ โคะ อื มัฮ กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เซ. ริ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อื. เยโฮชาฟัต เซ รโอง ฆาื อื. 33 เญือม ยุ โม เซ โอ อื มัฮ กซัต ยุฮ โม อิซราเอน เนอ, ลเตือฮ แม. เญือะ อาื โตว อื ฆาื อื. 34 เญือม เซ ไก ตฮัน โม ซีเรีย ติ ปุย, โปยญ ซบรอฮ แลน ตี ยุฮ แตะ, ลอก เอิน กซัต อาฮัป เซ. ปุก รตา โปลก ลปิ ไร เฆีญ รน่าวก อื. กซัต อาฮัป เซ อัฮ เฮี ละ ป คัป เลาะ ยุฮ แตะ, “อาึ เอีจ บั่ต เอีจ โซะ โอะ. ลเตือฮ โอก ฮา ก รุป ปุย เฮี,” อัฮ เซ ละ อื. 35 ซเงะ เซ โม เซ รุป เนอึม รุป แนม ปุ แตะ. ตฮัน อาวต ไม่ กซัต อาฮัป เซ ไปญ กซัต เซ โตะ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ. เกือฮ อื ชุง นา ลั่ก อาวต โม ซีเรีย เซ. ฮนัม อื ปัต ปอ ดุง เอิน อื โตะ เลาะ รุป เซ. เญือม เอีจ ปู พริ อี, กซัต อาฮัป เซ ยุม. 36 เญือม เอีจ ซ เลียก ซเงะ เอ ไก โรฮ ป ครอฮ ละ โม อิซราเอน ดวน ปุย ลโล่ะ รุป แตะ. อัฮ เฮี, “เอีญ ฮา ฮอยจ นึง ก อาวต โกะ เปอะ เตือง ไพ เตือง มัน,” อัฮ เซ ละ อื.
37 มัฮ ตอก เซ ตอก ยุม กซัต อาฮัป เซ, ปุย โรวก ฆัว ยุม อื เซ ฮอยจ นึง เวียง ซามาเรีย. รมอยจ อื นา เซ. 38 เลาะ รุป เซิก ป บุก กซัต เซ ปุย โฮว รไซจ อื โตะ นอง อาวต นึง เวียง ซามาเรีย เซ. ฮนัม กซัต เซ ฮอยจ เคลือก เนอึม เซาะ. เอีจ เกิต เนอึม ตอก อัฮ พะจาว อาึง. นอง เซ มัฮ นา ก กอ โฮว ฮาวม โม มอจังคึต นึง. 39 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อัฮ กซัต อาฮัป โครยญ เจือ, ไลลวง ยุฮ อื เญือะ อาวต แตะ นึง พลุก ซัง ญุ่ก, ไม่ เมือง ยุฮ อื โครยญ เมือง ญุ่ก, เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อิซราเอน. 40 เญือม เอีจ ยุม กซัต อาฮัป เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ. ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาฮัตยา กวน โกะ อื ไอฮ.
เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต. 20:31-21:1)
41 เญือม เอีจ มัฮ อื เนอึม ปาวน นึง กัน แปน อาฮัป กซัต ละ โม อิซราเอน เนอ, เยโฮชาฟัต กวน อาซา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยูด่า โรฮ. 42 เญือม โฮลฮ อื แปน กซัต เซ, เยโฮชาฟัต เซ เอีจ ไก อาญุ ง่วย โรฮ พอน เนอึม. ตัตเตียง ปุย นึง เมือง เยรูซาเลม ง่า โรฮ พอน เนอึม. มอยฮ มะ อื มัฮ อาซูบ่า มัฮ กวน ชินฮิ. 43 กซัต เยโฮชาฟัต เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ อาซา ป มัฮ เปือะ อื โฮ. ปังเมอ โอ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว นึง นาตี ฮลาวง เซ. โม ลัปซด่อน เนอ มอก ลั่ง ซัตซิง ละ ซ ทไว แตะ นึง นาตี ฮลาวง เซ. ทไว โรฮ ป ซออย ฮงาื นึง อื โรฮ. 44 กซัต เยโฮชาฟัต เซ เกือฮ โรฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง อิซราเอน โรฮ.
45 เมาะ กัน ไฮญ ป ยุฮ ป อัฮ กซัต เยโฮชาฟัต ไม่ ตอก ระ เรียง ระ แด่น อื ไม่ เมาะ เกง อื นึง กัน โฮว รุป แตะ, เอีจ ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อื. 46 กซัต เยโฮชาฟัต เซ เอีจ โครฮ โรฮ โม ปรเมะ ปรโปวน ป ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ นึง นา ก ไว ปุย ฮุป เซ โรฮ. เกือฮ อื โอก โอยจ. โม เซ เยอ มัฮ โม ป โฮฮ ลั่ง เน่อึม เญือม แปน อาซา ป มัฮ เปือะ อื เซ กซัต ลั่ง. 47 เญือม เซ เมือง เอโด่ม เญือะ ไก โตว กซัต ยุฮ. กซัต เมือง ยูด่า เซ ดุฮ โรฮ ปุย แปน จาวเมือง ละ ซ เกือฮ อื ตัตเตียง ปุย ฆรอ แตะ เซ. 48 กซัต เยโฮชาฟัต ยุฮ โรฮ โล่ง ระ ละ โฮว อื นึง ปลัฮ รอาวม, เกือฮ อื โฮว ตัง ไคร ละ แตะ เน่อึม นึง เมือง โอฟี. โล่ง ระ เซ ปังเมอ โอ ฮอยจ ยุฮ แตะ นึง เมือง โอฟี เซ เฟือฮ. ม่ะ เน่อึม เญือม อาวต ลั่ง แตะ นึง ตาเฮือ เอซิโอน-เกเบ่อ ลั่ง. 49 ฟวยจ เซ อาฮัตยา กวน กซัต อาฮัป เปอ อัฮ เฮี ละ กซัต เยโฮชาฟัต, “เกือฮ โม ลุกนอง อาึ โฮว ไม่ โม ลุกนอง เปอะ นึง โล่ง ยุฮ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. กซัต เยโฮชาฟัต เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื โฮว. 50 ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต เซ ยุม. โฮลฮ รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวิต ป มัฮ จัตเจือ โกะ อื ไอฮ. ฟวยจ เซ ป แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮรัม กวน โกะ อื ไอฮ.
อาฮัตยา กซัต เมือง อิซราเอน.
51 เญือม เอีจ มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ อาแลฮ นึง กัน แปน เยโฮชาฟัต กซัต ละ เมือง ยูด่า เยอ, อาฮัตยา กวน อาฮัป เปอ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง อิซราเอน โรฮ. โฮลฮ ตัตเตียง นึง เวียง ซามาเรีย ลอา เนอึม. 52 อาฮัตยา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื. มัฮ ยุฮ อื ตอก เอีจ ยุฮ มะเปือะ แตะ ป ฆอก ป เบร เซ, ตอก โรฮ เอีจ ยุฮ เยโรโบ่อัม กวน เนบั่ต ป นัม โม อิซราเอน เกือฮ ยุฮ ป พิต เซ โรฮ. 53 อาฮัตยา เซ เอีจ นัปทื พะบ่าอัน, รซอฮ โรฮ ละ พะ เซ โรฮ. เอีจ ยุฮ โรฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เซ ฮาวก รพาวม ละ แตะ ตอก เอีจ ยุฮ เปือะ แตะ เซ โครยญ เจือ.