Etala Geregerena Paul Fala Ioli Fakwalaimoki 'I Tesalonika Gi
Tesalonika te falua ala gulae tolo 'i Masedonia. Paul 'i talala lo 'e la 'i Tesalonika ka faatalo 'alia Faronona 'Oka fala ioli ala falua ba'ela fo li. Ioli afula iko lou Jiu gi li, gera fakwalaimoki, ma gera ka donaa falalauna lia. Wasua ma 'e iko 'ali tekwa mola, nali ioli Jiu, gera kwaifii fala Paul, sulia ioli afula gi gera rono sulia alaana 'oka Paul gi. Mola gera ka lonolailia Paul 'ali la lo faasia falua fo, ma ka la lou fala 'i Berea (Acts 17:1-15).
Nali wale 'i Tesalonika, gera sui faasia galona gi, sulia gera fia 'uria Aofia kae dao nainali lo mae. Nali wale lou gera malata 'abero sulia ioli kwaima gera gi lia gera etae mae lo 'i laoala olinala mae Jesus. 'Urifo, 'i laola buka 'e, Paul ka farada malatada sulia olinala mae Christ. 'E ilia fada 'ali gera kae galo ala galona gera gi 'alia lioe wale aroaro, la la ka dao ala talasi Christ kae oli lou mae ai.
'Are 'ilitoa 'i laola buka 'e li gi li:
Paul 'e batafea ioli 'i Tesalonika gi fala fitoona gera failia galona 'oka gera gi (1:1—3:13)
Faalalauna sulia abulona 'e fababalafea God (4:1-12)
Faalalauna sulia olinala mae Jesus Christ (4:13—5:11)
Faalalauna fafu'isi (5:12—5:28)
1
'I 'ameulu Silas failia Timoti ma 'i lau Paul 'e meulu geregere ko famiu ioli 'amu fakwalaimoki ma 'amu ka io 'i Tesalonika gi, ioli God Mama gia failia Aofia Jesus Christ gi.
Meulu foa 'ali God ka kwai'ofe amiu ma ka kwatea aroarona famiu.
Maurina failia fitoona ioli 'i Tesalonika gi li
Meulu 'idufae batafea God suli 'amiu sui, talasi meulu foa famiu. Sulia talasi meulu foasia God Mama gia li, meulu 'idufae malata tonala abulona 'oka 'amiu sulia fitoona 'amiu gi li, ma galona 'oka 'amu tauda gi sulia kwaimanaa 'amiu gi, failia fitoona nanata 'amiu ala daonala mae Aofia Jesus Christ.
Alae iolifuta lau meulu saiai God 'e kwaima amiu, ma ka fili 'amiu lo fala ioli lia gi. Ala fulina ba meulu faarono 'alia Faronona 'Oka famiu, iko 'ali meulu sae mola 'alia alaana 'ameulu gi. Wasua ma, meulu faarono 'amiu 'alia nanatana ala Aloe 'are Abu li, ma meulu ka fatailia lia meulu saiala Faronona 'Oka 'e kwalaimoki sui. Ma 'amu sai 'oka mola 'amiu, ala talasi meulu io fae 'amiu, falafala 'ameulu gi gera 'oka sui 'ali meulu rana 'amiu 'ali 'amu ka fakwalaimoki ala alaanameulu. Ma 'amu fakwalaimoki ala Faronona 'Oka, ma 'amu ka babalafe mola 'amiu, sulia Aloe 'are Abu 'e fababalafe 'amiu, wasua ioli gi gera kwatea 'atona afula gi famiu 'i osiala 'amu fakwalaimoki ala Jesus Christ. Ma 'amu ka tau sui sulia falafala 'ameulu gi failia falafala Aofia Jesus gi lou. Ma sulia abulonamiu 'e 'urifo, 'amu ka malaa lo na totofo fala ioli fakwalaimoki gera io 'i laola gulae tolo 'i Masedonia failia gulae tolo 'i Gris gi. Gera tau lou suli 'amiu. Ma faasi 'amiu lou 'i lifila, faronona sulia Aofia 'e talofia 'i laola Masedonia failia 'i Gris. Ma ioli ala falua gi sui gera ronoa lou fitoona 'amiu ala God. Sulia 'e 'urifo, iko 'ali 'ami faronoa lo nali ioli suli 'amiu. Ioli fo gi sui 'i talada, gera sae lo sulia kwalona 'amiu ameulu, ala talasi meulu dao ko ala falua 'amiu li. Ma gera ka alaa sulia sakwadola na 'amiu faasia foasinala god kotokoto gi li 'ali 'amu ka foasia lo God 'e kwalaimoki ma ka mauri. 10 Gera ilia lou 'amu maasia lo olinala mae Wela God faasia 'i nali. Lia lo Jesus lia God 'e taea faasia maena li. Ma Jesus ka lufa gia faasia kwaikwaina God kae kwatea mae.