2
Galona Paul 'i Tesalonika
Alae iolifuta lau 'amu saiala laana meulu ko fala 'i laola mae falua 'amiu 'e iko 'ali gwaugwau. 'Amu saiala 'are ta'a gi lia gera ilia ameulu, ma gera ka malakwaita ameulu 'i laola mae falua 'i Filipae sui meulu ka bi la fala mae falua 'amiu. Ma wasua ioli afula 'i laola falua 'amiu gera ka tau fala bolosi nameulu, iko 'ali meulu mau 'alia farononamiu 'alia Faronona 'Oka 'e manotafa mae faasia God. Iko 'ali meulu mau sulia God 'e kwairanai ameulu 'ali meulu ka sae rabetoo. Fatalona 'ameulu, 'e iko 'ali manotafa mae ala ta malata rerona 'o ma ta kwaiogalina 'e ta'a. Ma iko 'ali 'ami kotofia mola ta ioli. God 'e alafafi 'ameulu fala fatalona 'alia saenala. Ma ka fitoo nameulu fala fatalona 'alia Faronona 'Oka. 'Urifo meulu mailia fala fababalafenala God lia 'e saiala malata 'ameulu gi. Ma iko 'ali meulu mailia fala fababalafenala ioli gi.
'Amu sai lou ala alaana ba meulu sae 'alia 'i safitamiu, iko lou kotona ba fala fababalafe namiu. Ma 'are ba meulu ilida gi, iko lou tali 'are fala toona ala bata li. God 'e saiai lia iko 'ali meulu koto. Ma iko 'ali meulu tau lou fala ta faa 'ilitoana faasi 'amiu 'o ma faasia tali ioli lou. 'I 'ameulu wale li lifurono Jesus Christ gi, ma meulu totolia 'ali meulu ka keri 'amiu fala taunala 'are gi fameulu. Wasua ma iko 'ali meulu tau mola 'urifo. Ma abulo nameulu 'e fafu famiu, malaa na teite 'e lio sulia wela lia gi. Meulu kwaima rasua amiu lia 'e meulu ka marabe fala fatalona sulia Faronona 'Oka 'e la mae faasia God. Ma meulu ka marabe lou fala maena fala rananamiu, sulia meulu lio ba'ela rasua amiu.
Alae iolifuta lau, meulu saiai 'amu malata mola 'amiu tonala galo nanatana ba meulu taua 'i safitamiu gi. Ala talasi ba meulu faarono 'alia Faronona 'Oka 'e fuli mae faasia God famiu, meulu ka galo nanata lou sulia atoa ma boni fala fana nameulu, 'ali iona meulu ikoso kwatea ta 'atona famiu. 10 'Amu saiai, malaa lou God 'e saiala me 'are 'e 'e kwalaimoki: Ala talasi ba meulu io mae fae 'amiu ioli fakwalaimoki gi li, iko mola ta 'are meulu taua ma ka totolia 'ali 'amu ka suafafi 'ameulu 'alia abulona 'ameulu famiu. Sulia abulona 'ameulu famiu 'e 'oka ma ka rada sui. 11 'Amu sai sui lo ai, 'are meulu tauda fala ioli tootoo gi amiu gera 'oka sui, ka malaa abulonala na mama fala wela lia gi. 12 Sulia meulu raefale 'amiu, ma meulu ka 'inofi 'amiu, ma meulu ka aniulu famiu lou 'ali maurina 'amiu gi ka fababalafea God. Ma 'e soi 'amiu lo 'ali 'i lia ka walelitalona famiu ma 'amu ka 'ado ala 'ilitoana lia.
13 Ma na 'are lou 'e kwatea ma meulu ka 'idufae batafea God fafia 'e 'uri 'e: Ala talasi ba meulu faarono 'alia saenala God famiu, 'amu fakwalaimoki ai, sulia 'amu lio raea 'e fuli mae faasia God, ma iko lou faasia ioli mola 'ala. Saenala God fo 'e olisi 'amiu lia 'e 'amu fakwalaimokia.
14 Alae iolifuta lau, ioli 'amiu gi gera malakwaita amiu. 'E 'urifo 'amu malaa lo ioli fakwalaimoki 'i laola logonae ioli God 'i Judea gi, sulia gera fakwalaimoki ala Jesus, ma ioli gera 'i Jiu gi mola lou gera malakwaita ada. 15 Ma Jiu gi ba gera raunia lo profet gi 'i lao mae, failia Aofia Jesus lou. Ma gera ka tabali 'ameulu lou. Abulona gera gi 'e la tatau rasua faasia kwaiogalina God, ma gera ka tatae bolosia ioli gi sui. 16 Gera bolosi 'ameulu faasia faatalona famiu ioli mamata faasia Jiu gi li, ma faasia talai namiu fala mauri na. 'Urifo gera dona ta'ana afula rasua gera gi. Ma ala talasi 'e, God 'e kwatea lo kwaikwaina fada.
Paul 'e oga rasua ka la lou fala 'i Tesalonika
17 Alae iolifuta lau, talasi ba malimae 'ameulu gi gera tabali 'ameulu faasi 'amiu ala talasi dodoko ba li, iko 'ali meulu bulono mola 'ali 'amiu. Ma lioe wale 'ameulu ka ogabolo rasua mola sulia iko 'ali meulu io fae 'amiu, ma meulu ka tau nanata fala leesinamiu lou ala ta talasi. 18 Meulu oga meulu ka oli lou mae 'i soemiu 'i Tesalonika. Ma 'i lau Paul, laka mailia fala laa na lou ko 'i soemiu ala talasi gi, wasua ma Saetan 'e bolosi 'ameulu faasia laa na ko. 19 'Are 'e kwatea ma meulu ka oga laa na ko li 'e 'uri 'e: 'Amu kwaloa Jesus 'i osiala saenameulu, me 'are 'e 'e kwatea ma meulu ka babalafe rasua, meulu ka lio 'alaa ma meulu kae babalafe 'i maala Aofia Jesus ala talasi kae dao mae ai. 20 'Eo, 'i 'amiu lo 'amu taua ma meulu ka sae lafe ma meulu ka babalafe!
2:2 Acts 16:19