3
Ma talasi 'i 'ameulu olu wale 'e gi, meulu io tatau faasi 'amiu, meulu malata 'abero, ma meulu fia 'e 'oka 'ali mera Silas, mera ka io 'ameroa 'i laola mae falua ba'ela 'e 'i Atens, ma mera ka kwatea ko Timoti 'i soemiu. Timoti walefae gia, ma wale li galona God lou fae 'ameroa fala fatalona 'alia Faronona 'Oka sulia Jesus Christ li. Mera kwatea ko 'ali kae raefale 'amiu ma ka fananata fitoona 'amiu gi, tauma ta ioli amiu 'e bi bulusi faasia fitoona sulia ioli gi gera kae malakwaita amiu. 'Amu saiai 'i gia ioli 'e gia fakwalaimoki gi, gia kae too ala 'atona gi. Sulia talasi ba meulu io 'ua mae fae 'amiu, meulu ka faarono 'amiu 'alia lia gera kae malakwaita aaga. Ma 'amu ka saiai gera tau lo 'urifo. Ma 'i osiala malakwaitana fo, laka booboo rasua suli 'amiu, ma laka mau, tauma Saetan 'e liufi 'amiu 'alia ilito'ona lia gi, ma galona ulafu 'oka ba meulu tauda 'i safitamiu gi ka malaa mola 'ala na 'are gwaugwau. 'Urifo fo laka keria ko Timoti 'i soemiu, 'ali lia kae saiala fitoona 'amiu gi 'e 'utaa. Ma talasi 'e, Timoti lia 'e bi dao mola mae 'i lifi'e, ma ka alaa 'alia alaana 'oka gi sulia fitoona 'amiu ala God 'e nasi 'ua, ma kwaimanaa famiu kwailiu ka ba'ela 'ua. Ma ka faarono lou 'alia lia 'amu malata 'oka suli 'ameulu, ma 'amu ka oga leesinameulu, malaa lou lia 'e meulu oga leesinamiu. Alae iolifuta lau, 'i dunala faronona fo, wasua meulu ka kwaimalatai ma 'atona ba'ela gi ka dao fafi 'ameulu, meulu babalafe rasua suli 'amiu failia fitoona 'amiu gi. Mauri nameulu 'e bi 'oka rasua 'i talasi 'e, sulia lia 'e meulu ronoa fitoona 'amiu ala Aofia 'e nasi. Meulu ka batafea rasua God gia, sulia 'amu ura nasi. Ala talasi meulu foa, meulu babalafe rasua suli 'amiu. 10 Meulu ka foa nanata sulia atoa ma boni 'ali God kae kwatea ka talawarau fameulu fala leesinamiu lou 'ali meulu kae fananata fitoona 'amiu gi, 'ali ka nasi 'oka lou.
11 Meulu foa 'ali God Mama gia ma failia Aofia gia Jesus ka kwatea ka talawarau 'ali meulu dao ko 'i soemiu. 12 Meulu foa lou 'ali Aofia ka kwatea kwaimanaa 'amiu famiu kwailiu ma fala ioli gi sui ka ba'ela malaa lou lia 'e kwaimanaa 'ameulu famiu 'e ba'ela. 13 Meulu foa lou 'ali 'i lia ka fananata maurinamiu, ma 'amu kae 'oka sui ma 'amu ka rada 'i maala God Mama gia ala talasi Aofia Jesus kae dao mae ma ka logo failia ioli lia gi li sui.
3:2 Acts 17:15