4
Maurina 'e fababalafea God
Alae iolifuta lau meulu faalalau lo 'alia sui famiu abulona 'e fababalafea God. Ma ka 'oka rasua lia 'amu la sui lo sulia. Ala talasi 'e, meulu aniulu famiu lou 'ali 'amu taua ka liufia lou falafala 'oka fo gi. Meulu suga 'amiu 'urifo sulia nanatana Aofia Jesus 'e kwatea fameulu. Ma 'amu saiala falalauna ba meulu sae 'alia famiu gi gera fuli mae faasia Aofia Jesus. God 'e oga abulo namiu ka rada sui, ma 'amu ka io faasia tau ta'ana. 'E totolia 'amu ka lio sulia rabemiu, ma iona sulia falafala 'e 'oka ma ka rada. Ma ikoso 'ali 'amu la sulia kwaiogalina ta'a ala rabe li, malaa ioli 'e raria God. 'Urifo, ikoso 'ali 'amu fafuta'a wai asila 'amiu gi ala Christ 'alia tau ta'a na failia wateu gera gi, sulia Aofia kae kwatea kwaikwaina fala ite ioli gera abulo 'urifo. Ma 'i 'ameulu, meulu faalalau madakwa sui lo 'alia famiu sulia falafala 'e, ma talasi 'e meulu ka faabasu 'amiu lou. Sulia God 'e fili gia 'ali abulo naga 'ali rada, iko lou fala midiana. 'Urifo ma ite 'e aburono ala faalalau na fo, 'e iko 'ali barasi 'alia ioli, wasua ma 'e barasi 'ala 'alia God lia 'e kwatea Aloe 'are Abu lia famiu.
'Amu sai 'oka ala lia 'amu ka kwaima lo amiu kwailiu ioli 'amu fakwalaimoki gi li, sulia God 'e faalalau 'amiu sui lo 'alia, ma iko 'ali totolia laka faalalau 'amiu lou 'alia. 10 Meulu saiai 'amu kwaima ala ioli gera fakwalaimoki ma geraka io fae 'amiu 'i laola gulae tolo 'e 'i Masedonia gi li sui. Wasua 'ala, meulu aniulu famiu, alae iolifuta, 'amu ka kwaima ada ka liufia lou kwaimanaa 'e 'amu taua 'i talasi 'e li. 11 Ma 'amu ka maili fala io aroarona, ma ioli tootoo amiu ikoso ruufolo ala ta ioli, ma 'amu ka galo nanata 'ali 'amu ka golia fana failia 'are mamata 'amu boboo fali gi. Meulu sae sulia falafala fo ka sui lo famiu. 12 Ma ala 'amu ka tau sulia 'are fo gi, ioli iko 'ali gera fakwalaimoki gi, gera kae soi ba'ela amiu, ma ikoso 'ali 'amu uluna ala ta ioli fala rananamiu.
Daonala mae Aofia
13 Alae iolifuta lau, meulu oga 'amu ka saiala ta gi kae fuli ala ioli gera mae lo gi, 'ali malatamiu ikoso ogabolo malaa ioli iko 'ali gera fakwalaimoki ala tataena faasia maena li. 14 Gia fakwalaimoki ala Jesus 'e mae ma ka tatae lou faasia maena. 'E 'urifo lou ala nalife ioli gera fakwalaimoki ma gera ka mae ka sui lo, gia fakwalaimokia God kae taeda faasia maena, ma ka kwatea gera kae oli ruru mae failia Jesus.
15 'Are 'e meulu faalalau 'amiu 'alida gi 'i gera alaana Aofia gi: 'I gia 'e gia mauri 'ua ala talasi Aofia kae dao mae, ikoso 'ali gia etaeta 'i lao ala ioli lia lia gera mae lo gi. 16 Olinala mae Aofia kae 'uri 'e: Aofia Jesus kae rii nanata 'alia line 'are ba'ela, ma 'ilito'ola eniselo kae rii, ma bunu God kae ani, sui Aofia ka bi sifo mae faasia 'i nali. Ma nalife ioli gera fakwalaimoki ala Jesus Christ lia gera etae mae lo 'i lao, gera kae etae tatae. 17 'I burila, ai gera mauri 'ua gi, God kae lafu ruru ada 'i laola dasa gi fala logona failia Aofia 'i laola raloo. Ma gia kae io firi failia Aofia. 18 Lia fo 'amu ka sae raefale amiu kwailiu 'alia 'are 'e lau ilida ko famiu gi.