5
Iko ta ioli 'ali 'e saiala talasi ta Aofia kae oli mae
Alae iolifuta lau totolia ikoso 'ali meulu geregere lo ko famiu sulia talasi 'are fo gi kae fuli. Sulia 'amu sai 'oka sui ala fe atoa Aofia kae oli lou mae ai, lia kae dao mae malaa na wale belibeli ba 'e dao mae 'i laola boni, sulia iko ta ioli 'ali saiala talasi ta lo kae dao mae ai. Kae fuli ala talasi la ioli gi gera ilia 'are gi sui gera 'oka mola 'ada ma ka aroaro. Ma ikoso dole mola osina kae dao mae fafida. Lia kae fuli nainali mola malaa na geli 'e rabefii ala talasi kae garani faafuta. Ma 'e 'ato 'ali gera tafi faasia.
Wasua ma 'i 'amiu alae iolifuta lau ikoso 'ali 'amu io 'i laola mae rodo, malaa ioli iko 'ali gera fakwalaimoki gi. Ma ala talasi Jesus kae oli mae ala fe atoa fo li, ikoso 'ali famaola 'amiu, malaa na wale belibeli lia 'e famaola ioli gi li. 'I 'amiu sui 'amu io 'i laola madakwana ma 'i laola dani. Iko 'ali gia io 'i laola maerodo ala ta'ana li. Lia fo, ka totolia gia ka dau sulia malutala maurina gia gi 'i talaga, ma gia ka io li liolio ikoso malaa ai gera mo'osu gi ala talasi Jesus kae oli mae ai. 'I laola boni lo ioli gi gera mo'osu. Ma 'i laola boni lou ioli gi gera gou 'ali gwauda ka lulumui. Wasua ma 'i gia, lia 'e gia io 'i laola dani li, 'e totolia giaka dau sulia malutala maurina gia gi 'i talaga. Fitoona, kwaima na, ma malata li 'alaana gia lia Jesus 'e faamauri gia, ka bolosi gia faasia abulo ta'ana, malaa kifi nasi ma talo 'e bolosia wale li ofona. Giaka dau sulia malutala maurina gia gi 'i talaga, sulia God iko 'ali fili gia fala kwatenala kwaikwaina lia faga. 'E fili gia 'ala fala faamaurinaga 'alia Aofia gia Jesus Christ. 10 Jesus 'e mae fala faamaurinaga, 'ali gia too ala maurina failia, wasua gia ka mauri 'ua 'o ma gia ka mae lo ala talasi ala olinala mae. 11 Sulia 'amu sai sui lo ala 'are fo, 'amu ka sae raefale 'amiu kwailiu, ma 'amu ka rana 'amiu kwailiu 'alia fitoona 'amiu gi, malaa lia 'amu taua ala talasi 'e li.
Alaana fafu'isi gi
12 Alae iolifuta lau, meulu aniulu famiu 'amu ka soi ba'ela ala ioli Aofia filida gi, ma gera ka galo nanata fala talainamiu ma geraka faalalau 'amiu. 13 'Amu ka soi ba'ela ada, ma 'amu ka kwaima ada, sulia galona 'e gera taua. Ma 'amu ka io kwaima fae 'amiu kwailiu.
14 Alae iolifuta lau, meulu aniulu lou famiu 'amu ka fabasua ioli gera rabe 'e'ela fala taunala tali galona gi. 'Amu ka raefalea ioli maurinada 'e dila gi. 'Amu ka ranaa ioli gera watoutou gi. Ma 'amu ka io fafutoo failia ioli gi sui. 15 Ikoso 'ali 'amu ala'alia ta ai amiu 'ali duua ta'ana 'alia ta'ana. 'Amu ka 'idufae maili fala taunala 'are 'oka gi famiu kwailiu ma fala ioli gi sui.
16 Ma 'amu ka ele ala talasi gi sui. 17 'Amu ka foa lou ala talasi gi sui. 18 Ma 'amu ka batafea God, wasua 'ala ta ta 'e dao tonamiu. Sulia 'are fo gi God 'e oga 'amu ka tauda, sulia maurina 'amiu 'e io ruru failia Jesus Christ.
19 Ikoso 'ali 'amu bolosia galona Aloe 'are Abu, 20 ma ikoso 'ali 'amu 'arefaita ala faronona gera fuli mae faasia God gi. 21 'Amu ka mailitonala alaana gi sui, ma ala ta alaana 'e 'oka, 'amu ka golia. 22 Ma 'amu ka io faasia alaana ta'a gi sui.
23 Lau foa 'ali God ala aroarona li ka tau 'amu ka rada ala falafala 'amiu gi sui. Lau foa lou fala maurinamiu, ma malatamiu, failia rabemiu ka io aolo 'i maala God, la la ka dao ala olinala mae Aofia gia Jesus Christ. 24 God 'e fili 'amiu, 'i lia kae fulia me 'are fo, sulia me 'are 'e ilia kae taua.
25 Alae iolifuta lau, 'amu ka foa lou fameulu.
26 'Amu ka fatailia kwaimanaa 'amiu gi famiu ala talasi 'amu ka leesi 'amiu kwailiu.
27 Lakae sae 'ilitoa 'alia 'ilitoana Aofia, 'amu ka idumia geregerena 'e fala ioli fakwalaimoki gi sui lou.
28 Lau foa 'ali kwai'ofena Aofia gia Jesus Christ kae io fae 'amiu.