14
Talasi gera raunia John wale fasiuabu
(Mark 6:14-29; Luke 9:7-9)
Ma ala talasi fo, Herod Antipas walelitalona 'i Galili, 'e ronoa faronona sulia Jesus, ma ka sae 'uri 'e fala ioli gera galo failia gi, “Wale 'e, 'i lia John wale fasiuabu lia 'e maurifa'alu lou! Lia 'e kae taua lou 'are li kwelena gi.”
3-4 Ala talasi John 'e mauri 'ua, Herod 'e tolea Herodias wateu walefae lia Filip. Ma John ka balufia Herod 'uri 'e, “Taki God 'e iko 'ali alafafia 'ali 'o tolea wateu walefae 'o li.” Lia fo Herod ka keria nali wale 'ali geraka doia John, gera ka firia, ma gera ka alua 'i laola raraa. Herod 'e taua me 'are fo sulia wateu lia Herodias lo 'e oga.
Ala talasi John 'e io 'i laola raraa li, Herod ka ogaa rasua rauninala, wasua ma 'e mau 'alia ioli, sulia gera ilia John 'i lia te profet.
Sui ala na fe atoa, Herod ka galofia te fanana ba'ela fala malatainala fe atoa 'e futa ai. Ala fanana fo, ulao Herodias 'e la mae ka wae fala Herod failia kwaima lia gi 'ali gera lesia. Talasi Herod 'e lesia ulao fo 'e wae, ka babalafe rasua 'alia. Ma ka etae alafu lo fala ulao fo 'uri 'e, “Lakae kwatea ta taa mola 'ala 'o suga agu.”
Teite ulao fo li ka alaa fala ulao fo, ka sae 'uri 'e, “'O sugaa, ko sae 'uri 'e, ‘Lau oga ko kwatea mae gwaula John wale fasiuabu fagu ala me talasi 'e lo. 'O alua mae 'i fofola ta tete 'are.’ ” Ma ulao fo ka tau lo 'urifo sulia saenala teite lia.
Ma talasi Herod 'e ronoa me 'are fo li, ka kwaimalatai rasua. Wasua, 'e taua lo 'ala, sulia 'e etae alafu lo, ma kwaima lia gi gera ka ronoa sui lo. 10 Ma ka keria wale li galona lia gi geraka 'ole mousia mae gwaula John wale fasiuabu 'i laola raraa. 11 Ma gera ka sakea mae gwaula John 'i fofola tete 'are, ma gera ka kwatea lo fala ulao fo Herodias. Ma ulao fo ka sakea ka kwatea lo fala teite lia. 12 Talasi wale li galona John gi gera ronoa me 'are fo li, gera ka la mae, gera ka sakea rabela, geraka alomia lo 'i laola gilu. Sui, geraka la geraka faronoa Jesus 'alia.
Jesus 'e ranolia lima to'oli ioli gi
(Mark 6:30-44; Luke 9:10-17; John 6:1-14)
13 Ala talasi Jesus 'e rono sulia me 'are fo 'e fuli fala John li, ka tafisia lo lifi fo, ma ka la talifilia 'i laola baru fala lifi la iko ta ioli 'ali io ai. Ioli gera rono ai, ma gera ka tafisia falua gera gi, ma geraka la lo 'i burila Jesus sulia tala. 14 Ma talasi Jesus 'e sifo ma ka lesia logona ba'ela fo li, ka amasida, ma ka guraa ioli gera matai gi.
15 Ma ala fe raurafi fo, wale li galona lia gi gera la mae 'i so'ela, ma gera ka sae 'uri 'e, “Lifi 'e iko 'ali io garania ta falua, ma kae garani boni lo. 'O keria logona 'e 'ali gera la lo 'ada, 'ali gera ka la fala mae falua 'i lifi'e gi li 'ali gera foli fana 'ada.”
16 Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “Ikoso 'ali gera la. 'Amoulu lo moulu kwatea fana 'ada.”
17 Ma daulu ka olisi 'uri 'e ala, “Meulu too mola ala lima fe berete gi failia rua lode ia gi.”
18 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “Moulu sakeda mae 'i lifi 'e 'i soegu.” 19 Ma ka taua ioli gi gera ka gwauru 'i wado 'i laola fasifasi. Sui ka sakea lima berete fo gi ma rua lode ia fo gi. Ma ka lio ala ala fala 'i nali, ma ka batafea God. Sui ka liia berete fo gi, ma ka kwatea fala wale li galona lia gi, ma daulu ka tolinia fala ioli fo gi. 20 Ioli fo gi sui gera fana la la gera ka bote. Sui wale li galona lia gi ka golia fana 'e ore gi 'i laola teke akwala wala rua pera, la la gera ka fonu sui. 21 Ioli fo gera fana gi 'e totolia lima to'oli wale, ma iko 'ali gera idumia mola geli gi failia wela gi.
Jesus 'e liu 'i fofola kwai
(Mark 6:45-52; John 6:15-21)
22 'I burila 'are fo, Jesus ka keria wale li galona lia gi gera ka etaeta fala na gula ala 'osi fo 'i laola baru. Ma 'i lia ka io 'ala 'i buri 'ali ketaa logona fo. 23 Ma 'i burila ioli gi gera oli lo, 'i lia ka rae talifilia gwaula me raraena 'ali foa. Ma ala fe boni fo, 'e io lo 'ala talifilia 'i lififo. 24 Ma talasi fo, baru ba 'e tatau lo faasia 'i rara, ma lafolafo ka fotoia sulia 'e laofia oru.
25 Ma ala malui boni 'ofaedani, Jesus ka liu lo mae 'i fofola kwai, ma ka la lo mae 'i soedaulu. 26 Ma talasi daulu leesia kae liu mae 'i fofola kwai li, daulu ka mau rasua. Ma daulu ka rii 'uri 'e, “Te aloe 'are!” Ma daulu ka akwa babali.
27 Ma nainali mola Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “Moulu ala mau na! 'I lau mola tae.”
28 Ma Peter ka olisi 'uri 'e ala, “Aofia, ala 'i'o kwalaimoki mola la, 'o sae mae fagu 'ali lau liu ko fala 'i soemu 'i fofola kwai 'e.”
29 Jesus ka sae 'uri 'e, “'Eo, 'o la mae.”
Sui Peter ka sifo faasia baru, ma ka fuli'ae li liulo 'i fofola kwai fala 'i soela Jesus. 30 Sui ala talasi 'e lesia oru ba'ela li, lia ka mau ma ka fuli'ae ka wawalo lo 'i laola kwai. Ma ka rii 'uri 'e, “Aofia, 'o faamauri lau!”
31 Ma nainali mola Jesus ka kwate lima ko fala, ka dau ala, ma ka sae 'uri 'e, “Me fitoona 'o 'e wawade rasua. 'Uta ko malata ruarua agu?”
32 Ma ala talasi daro rae lo 'i laola baru li, oru ka aroaro lo. 33 'Urifo mola ioli gera io 'i laola baru li, gera ka faa aofia geraka sae 'uri 'e, “'E kwalaimoki 'i'o Wela God.”
Talasi Jesus 'e guraa ioli matai gi li
(Mark 15:1-9)
34 Ma talasi daulu tofolo 'i laola 'osi li, daulu ka sifo lo ala te mae falua gera soia 'alia Genesaret. 35 Ioli ala mae falua fo gi li, gera ka lio raea Jesus. Ma gera ka kwate saena fala nali mae falua lou sulia Jesus, 'ali ioli fo gi, gera ka sakea mae ioli matai gera gi 'ali gera la mae 'i so'ela. Ma gera ka sakea mae ioli matai afula gi 'i so'ela. 36 Ma ioli fo gi ka sugaa Jesus 'ali ka ala'alia ioli matai fo gi gera ka dau tonala 'aela to'omi lia. Ma ioli gera dau tonala to'omi lia gi li, gera ka 'akwaa sui lo.