15
Falalauna koko gera gi li
(Mark 7:1-13)
Sui nali Farasi failia wale falalau ala taki gi li, gera ka la mae faasia 'i Jerusalem 'i so'ela Jesus fala soilidinala. Gera ka sae 'uri 'e, “'Uta 'e wale li galona 'o gi iko 'ali gera ronosulia falalauna 'e koko gia gi gera alua lo mae faga, sulia iko 'ali gera saua mola limada 'i lao gera ka bi fana?”
Jesus ka olisi 'uri 'e ada, “'Amoulu lou, 'utaa 'e 'amu ka tau 'amiu sulia falalauna 'amiu gi 'i talamiu, ma iko 'ali 'amu tau sulia taki God gi? God 'e sae 'uri 'e, ‘'O fabaelaa mama 'o failia teite 'o.’ Ma ‘Ala ta ioli 'e fai'isi fala mama lia 'o ma teite lia, gera kae raunia ka mae.’ Wasua ma, moulu faalalau rero 'amoulu 'uri 'e, ala ta ioli 'e too ala tali 'are 'e saiai kae ranaa 'alia mama lia 'o ma teite lia, ma ka sae 'ala 'uri 'e, ‘Lakae kwatea lo 'are ba gi fala God.’ Moulu ilia, 'uri 'e 'oka mola 'ala fala 'ali ikoso 'e ranaa lo mama lia failia teite lia 'alia 'are fo 'e etae alafu lo 'alida fala God gi. Ma ala 'e 'urifo, falalauna 'e moulu alua, 'e tefulailia lo saenala God. Ma moulu ilia moulu ronosulia God, ma iko 'ali kwalaimoki mola. Aesea 'e sae kwalaimoki talasi ba 'e alaa suli 'amoulu, lia ba 'e gerea God 'e sae 'uri 'e,
‘Alae ioli 'e gera faaba'ela lau mola 'alia saenada, wasua ma malatada 'e tatau rasua faasia lau.
Gera foasi lau gwaugwau mola 'ada, dunala gera faalalau mola 'ada sulia taki gera 'i talada gi, ma gera ka ilia 'uri taki God gi lo sefo!’ ”
Sulia fana na
(Mark 7:14-23)
10 Ma Jesus ka soia mae ioli afula gi 'i so'ela, ma ka sae 'uri 'e fada, “Moulu fafurono mae fagu, ma 'amu ka malinailia. 11 Iko lou ta 'are ta ioli kae 'ania, kae fatasua ioli la. Iko! Alaana 'e latafa faasia fokala ioli li 'ala 'e fa'uli'ulia maurinala ioli.”
12 Sui wale li galona Jesus gi, gera ka la mae 'i so'ela, gera ka sae 'uri 'e fala, “'Are ba 'o ilida gi, Farasi gi gera ronoda, ma malatada iko 'ali 'oka sulia.”
13 Ma Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “God kae fafuta'a falalauna rero gi, sulia 'e iko 'ali la mae faasia 'i lia, malaa na wale 'e failia 'are ta'a gera bulao mae garania 'are 'e fasida gi. 14 Moulu ala malata 'aberona sulia Farasi fo gi li. Sulia gera malaa mola 'ada wale maa koro la 'e talaia lou na wale maa koro. Ma 'amu ka sai lou ai, ala ta wale maala 'e koro ka talaia lou na wale maala 'e koro, daro kae toli sui mola 'i laola mae gilu.”
15 Ma Peter ka sae 'uri 'e fala Jesus, “'O fadaa ga mae malutala alaana ba 'o bi ilida mola mae fameulu gi.”
16 Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “'I 'amoulu wale li galona lau gi, wasua ma iko 'ali moulu malinailia 'ua lou malaa 'i daulu. 17 'Uta 'e iko 'ali moulu saiala 'are 'e gi? 'Eo, 'are ioli 'e 'ania kae dao tarosi lo 'i laola ogala, ma 'i buri kae latafa lou mae 'ala faasia rabela. 18 Wasua ma ta alaana ta'a 'e latafa faasia fokala ioli, 'e fuli mae faasia 'i laola manola ioli. Mali fo bui kae fa'uli'ulia maurinala ioli. 19 Ma 'are ta'a 'e latafa faasia laola manola ioli li 'e 'uri 'e: rau ioli na, tau ta'ana failia geli wateu gi li, tau ta'ana gi sui matanala ioli gi, kotona fafia ta ioli, belinala ta me 'are ta ioli, failia alaana ta'a sulia ta ioli. 20 'Are fo gi lo gera saiala fa'uli'ulinala maurinala ioli 'i maala God. Na falafala koko gia gi gera falalau gia mae 'alia, gia ka sau lima 'i lao ala fana na. Wasua ma ala ioli ikoso tau sulia, maurinala ikoso ta'a mola.”
Geli 'e iko lou Jiu 'e silia 'are Jiu gi gera barasi 'alia
(Mark 7:24-30)
21 Jesus ka la lo faasia lifi fo, ma ka la lo fala gulae tolo 'i Taea failia 'i Saedon. 22 Ma te geli iko lou Jiu 'i laola iona 'i Kenan ka la mae 'i so'ela, ma ka rii 'uri 'e, “Aofia, ulufa'alu ala kwalofa David, 'o amaasi lau mae! Aloe 'are ta'a 'e rufia welageli lau, ma ka famalifii rasua.”
23 Jesus iko 'ali olisia mola 'alia ta alaana. Ma wale li galona lia gi daulu ka la 'i so'ela Jesus, ma daulu ka sae 'uri 'e, “'O keria ka la lo 'ala, sulia 'e dona golu mola 'ala, ma ka none rasua lo.”
24 Jesus ka sae fala geli fo 'uri 'e, “God 'e kwate lau mola mae fala ioli Jiu gi lia 'e gera malaa sipsip 'e gera rero lo 'ada gi.”
25 Sui geli fo ka la mae, ma ka boururu lo 'ala 'i maala 'aela ka sae 'uri 'e, “Aofia, 'o kwairanai mae agu!”
26 Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “'E iko 'ali rada fala sakenala fana wela gi li, ma taasi nai fala kui gi.”
27 Geli fo ka sae 'uri 'e, “'Eo. Wasua ma kui gi wasua lou gera sai ala 'aninala mola 'ada orenala fana 'e toli faasia fofola tarapapa ioli 'e too ada li.”
28 Sui Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “Geli 'e fitoona 'o 'e ba'ela rasua! Ma 'are 'e 'o sugaa, lakae kwatea famu.” Ma welageli lia ka 'akwaa lo ala tofui matola fo mola lo.
Jesus 'e guraa ioli matai afula gi
29 Talasi Jesus 'e la mae faasia mae falua fo li, ka oli mae sulia tala 'e liu totolala 'osi ba'ela 'i Galili. Ma ka rae gwaula fe uo, ma ka gwauru 'i lififo. 30 Ma ala talasi fo, ioli afula rasua gera ka la mae 'i so'ela. Ma gera ka sakea lou mae ioli matai afula gi, nali ioli 'aeda ka mae failia limada ka mae, nali ioli maada ka koro, ma nali ioli fokada ka 'ato. Gera aluda 'i maala 'aela Jesus, ma ka gurada, ma gera ka 'akwaa sui. 31 Ma ioli fo gera logo fala bubu na li gi li, gera ka 'afero rasua ala talasi gera lesia ioli fo fokada 'ato gi, gera sae lo, ma ioli fo 'aeda mae, failia limada mae gi gera ka 'oka lo, ma ioli iko 'ali gera liu 'oka gi, gera liu 'oka lo, failia ioli fo maada ka koro gi, gera ka lio lo. Ma sulia gera lesia 'are fo gi, gera ka 'auraea God fo 'i Israel.
Jesus fa afulaa fana wawade
(Mark 8:1-10)
32 Sui Jesus ka soia mae wale li galona lia gi 'i so'ela, ka sae 'uri 'e fadaulu, “Lau malatai rasua ala ioli 'e gi, sulia gera io fae golu sulia olu atoa gi ka sui lo, ma fana gera gi ka sui lo. Ma iko 'ali lau oga olifaenada fala falua gera gi ala talasi gera fiolo 'uri 'e, taufasia ta ioli ada ka bi watoutou, ma ka maefulu sulia tala.”
33 Wale li galona lia gi daulu ka olisi 'uri 'e ala, “'I laola lifi dadala 'uri 'e 'i fe 'e golu kae daria ta fana ai 'ali totolia ioli afula 'uri 'e?”
34 Ma Jesus ka soilidi daulu 'uri 'e, “Fita berete gi 'e moulu too ali?”
Wale li galona lia gi daulu olisia ma daulu ka sae 'uri 'e “Fiu berete gi mola, failia ofotae me lode ia gi mola 'e meulu too ali.”
35 Ala talasi fo, Jesus ka ilia fala ioli gi gera ka gwauru 'i fua. 36 Sui, ka sakea fiu berete fo gi failia lode ia fo gi, ka batafea God. Sui ka liia, ma ka kwatea fala wale li galona lia gi, 'ali daulu tolinia fala ioli fo gi. 37 Ma ioli fo gi, gera fana sui, ma gera ka bote. Buri 'ala gera fana ka sui, wale li galona gi gera ka fafonua fiu pera gi 'alia orenala fana. 38 Wale gera 'ania fana fo gi li, gera fai to'oli wale gi. 'E iko 'ali gera idumia mola geli ma wela.
39 Ma burila gera fana ka sui lo, Jesus ka bi ketada fala falua gera gi. Ma 'i lia failia wale li galona lia gi, daulu ka sifo, ma daulu ka rae 'i laola baru, daulu ka la fala mae falua gera soia 'alia Magadan.
15:4 Eksodas 20:12; Diutronomi 5:16 15:9 Aesea 29:13