16
Ioli gi gera mailitonala Jesus
(Mark 8:11-13; Luke 12:54-56)
Nali Farasi failia nali Sadusi, gera la mae 'i so'ela Jesus 'ali geraka mailitonala, ma gera ka soilidia 'ali ka fulia ta 'are mama'ala 'ali ka fatailia God 'e kwate lia mae. Jesus 'e olisi daulu ka sae 'uri 'e, “Ala talasi da'afi ka suu, ala 'amu lesia dasa 'e melamelaa, 'amu ka sailoai uuta ikoso 'ali too 'i dani. 'Eo, 'ofaedani, ala 'amu lesia dasa 'e melamelaa ma ka gola, 'amu ka sai lou ala lia uuta kae too. Moulu saiala lesinala raloo, wasua ma iko 'ali 'amu lio raea mola 'are 'e God 'e fulia ala talasi 'e gi li. 'I 'amiu ioli la talasi 'e 'amu taua 'are ta'a afula gi, ma iko 'ali 'amu fitoo mola ala God. 'Amu ka oga lesinala fataena gi. Wasua ma ikoso lau kae taua mola ta 'are mama'ala famiu. 'Are mama'ala lakae taua 'ali 'amu lesia mola 'e 'are mama'ala ba 'e fuli fala profet Jona 'i lao.”
Burila Jesus 'e sae 'urifo ka sui, ka la lo 'ala faasida.
Jesus 'e falalau sulia faalalauna rero Farasi gi failia Sadusi gi li
(Mark 8:14-21)
Ala talasi Jesus failia wale li galona lia gi daulu tofolo fala gulae 'osi lobaa li, wale li galona lia gi iko 'ali gera too ala ta berete, suli daulu bulono 'ali sakenali faili daulu. Ma Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “Moulu ka lio 'oka suli 'amiu faasia ist fala berete li ala Farasi gi failia Sadusi gi li.”
Talasi wale li galona lia gi gera ronoa me alaana fo gi li, daulu ka sae lo 'adaulu sulia 'i safitadaulu talifilidaulu, ma sulia daulu fia 'uria Jesus 'e sae sulia berete kwalaimoki, ma daulu ka sae 'uri 'e, “Mala Jesus 'e sae 'urifo, sulia lia 'e iko 'ali golu sakea mae ta berete tae 'e!”
Ma sulia Jesus 'e sai mola 'ala ala malatala wale li galona lia gi, ka sae 'uri 'e, “'Uta 'e moulu ka malata fiitala rasua sulia lia 'e iko 'ali moulu sakea mae ta berete? Me fitoona 'amoulu gi 'e wawade rasua! Iko 'ali moulu malinailia 'ua malutala 'are 'e lau ilia famoulu? Ma 'amu bulono lo 'alia lima berete ba lau ranolia 'alia lima to'oli wale gi li, ma moulu ka fafonua pera afula 'alia fana ba ore gi li. 10 Mala 'amu bulono lou 'alia fiu berete gi mola ba lau ranolia 'alia fai to'oli wale gi, ma moulu ka fafonua pera afula ba gi 'alia fana 'e ore. 11 'Uta 'e iko 'ali moulu saiala taa 'e lau sae sulia? Iko lou berete 'e lakae sae sulia. Lau ilia 'amu ka madafi 'amiu faasia ist kae fafalea berete Farasi gi failia Sadusi gi li.” 12 Burila 'e sae 'urifo ka sui, wale li galona gi daulu bi saiala taa fo Jesus 'e sae sulia. 'E sae 'ala sulia faalalauna kotokoto Farasi gi failia Sadusi gi li.*
Fitoona 'a Peter
(Mark 8:27-30; Luke 9:18-21)
13 Talasi Jesus 'e dao ala gulae tolo 'i Sesarea Filipae, ka soilidia wale li galona lia gi 'uri 'e, “'Uri'e ma ioli gi gera soi lau, Wela Wale li, 'alia ite?”
14 Daulu ka olisi 'uri 'e ala, “Nali ioli gera soi 'o 'alia John wale fasiuabu lia 'e maurifa'alu lou, ma nali ioli gera soi 'o 'alia Elaeja lia 'e maurifa'alu lou. Ma nali ioli lou gera soi 'o 'alia Jeremaea 'o ma ta wale ala profet gi lia 'e maurifa'alu lou.”
15 Sui Jesus ka soilidi 'uri 'e adaulu “'Urilali ma 'utaa 'i 'amoulu, moulu soi lau 'alia ite?”
16 Ma Simon Peter ka olisi 'uri 'e ala, “'I'o lo Christ, wale God 'e filia fala faamurinala ioli lia gi li. God 'e mauri firi 'i'o lo wela moutae lia.”
17 Ma Jesus ka sae 'uri 'e, “Simon wela John 'oilakina famu. Sulia ioli iko 'ali fatailia me 'are 'e famu. Mama lau 'i nali lo 'e fatailia famu. 18 Ma lakae ilia famu, 'i'o 'a Peter, fadanai me fau, 'i fofola fau 'e lakae raunailia logonae ioli gera fitoo agu gi. Lakae alu 'o wale lalifu koe fanasia ioli 'e gera kae fitoo agu gi. Ma nanatanala maena ikoso totolia 'ali liufida. 19 Ma lakae kwatea nanatana famu lia 'e malaa kii ala maluma ala 'Ilitoana God. Ala ta taa 'o luia ioli gi ikoso 'ali gera taua 'i laola molagali, God ka alafafia lou saenamu 'i nali. Ma ta taa 'o ala'alia ioli gi ka taua 'i laola molagali, God ka ala'alia lou 'i nali.”
20 Sui Jesus ka sae nasi fala wale li galona lia gi, 'ali ikoso gera faronoa ta ioli 'alia liafo 'i lia lo 'a Christ.
Jesus 'e sae sulia maenala
(Mark 8:31—9:1; Luke 9:22-27)
21 Fuli ala talasi fo ka la, Jesus ka fuli'ae fala famadakwanala wale li galona lia gi 'uri 'e, “Lakae la fala 'i Jerusalem. Ma wale etaeta gi, failia fata abu ba'ela gi, failia wale falalau ala taki gi li, gera kae faamalifii lau, ma gerakae rauni lau. Ma ala olula fe atoa, God kae tae lau lou fala maurina.”
22 Ma Peter ka talaia ko, ma ka balufia 'uri 'e ala, “Aofia, God 'e luia! 'Are la gi, 'ato 'ali fuli famu!”
23 Ma Jesus ka bulusi, ma ka sae 'uri 'e fala Peter, “Saetan, 'o la tatau ko faasi lau! 'O ura bolosi lau. Sulia malatamu 'e fuli mola mae faasia ioli. Ma iko lou faasia God.”
24 Sui Jesus ka sae 'uri 'e fala wale li galona lia gi, “Ite 'e oga kae dona lau, ikoso 'ali malata 'abero sulia 'are 'e ogada gi mola 'i talala. Lia ka dona lau, wasua talasi kae famalifii, ma kae mae ala 'ai rara folo li. Ala ta ioli 'e oga kae dona lau, 'i lia ka buri 'ali 'i lia talala, ka awailia 'ai rara folo lia, ma ka dona buri agu. 25 Ite 'e barasi 'ali dona nagu, sulia 'e oga kae tau 'ala sulia liola 'i talala, 'i lia kae talafia maurina firi. Wasua ala ta ioli kae mae fafia ratagu, 'i lia kae too ala maurina firi. 26 Ala ta ioli ka too ala 'are afula 'i laola molagali 'e, ma ka mae, ma 'e io tatau faasia God, 'are la gi ikoso fulia mola ta 'okana fala. Iko ta ioli 'ali totolia folinala maurina firi 'alia ta bata. 27 Lau ilia 'are 'e sulia 'i lau, Wela Wale li, lakae la mae failia eniselo lau gi, ala Tatalona Mama lau li, ma lakae kwatea kwaiara 'o ma kwaikwaina fala ioli gi sui, sulia 'are gera tauda gi. 28 'Are kwalaimoki lakae ilia famiu, tali wale amoulu ikoso gera mae la la gera ka lesia lakae dao mae, ma lakae 'ilitoa.”
* 16:12 Farasi gi failia Sadusi gi gera too ala malata rero ma falalauna rero gi sulia taa Christ Mesaea kae taua. Sulia Jesus iko 'ali tau sulia malata rero fo gera gi, gera ka barasi fali fakwalaimokia (16.1-4). Ala ves 'e, Jesus 'e fabasua ioli li galona lia gi 'ali ikoso gera tau sulia falalauna rero fo gi. 16:25 Sulia ite kae oga 'ali golia maurinala 'i talala kae talafia, ma ite 'e kwatea maurinala sui suli lau, 'i lia kae daria maurina kwalaimoki.