17
Jesus 'e fatailia nanatanala failia sinosinoanala
(Mark 9:2-13; Luke 9:28-36)
Olo fe atoa gi 'i buri, Jesus ka talaia Peter, failia rua walefae gi James ma John talifilidaulu fala 'i gwaula te fe uo. Ma talasi daulu lio ko, daulu ka lesia lo maala Jesus 'e olisi. Maala ka wasinosino malaa da'afi, failia to'omi lia gi ka kaka'asiroroa rasua. Ma olu waleli galona fo gi, daulu ka lesia Moses failia Elaeja daro alaa 'adaroa failia Jesus. Ma Peter ka sae 'uri 'e fala Jesus, “Aofia, 'e 'oka rasua golu ka io 'i lifi'e. Ala 'o oga, lakae raunailia ta olu babala, ta ai famu, ta ai fala Moses, ma ta ai fala Elaeja.”
Talasi Peter kae sae mola 'ala 'ua 'urifo, te dasa 'e wasinosino rasua malumalunai ka kufi fafidaulu, ma daulu ka ronoa linae 'are 'e sae mae 'uri 'e faasia 'i laola dasa fo, “Teke wela moutae lau lo 'e 'i lia lau kwaima rasua ala. Lau babalafe 'alia. Moulu rono sulia!” Ma talasi wale li galona lia gi daulu ronoa lo linae 'are fo li, daulu ka mau rasua, ma daulu ka teo lo 'adaulu fafia maadaulu 'i wado.
Ma Jesus ka dao 'i soedaulu, ma ka dau tonadaulu, ka sae 'uri 'e, “Moulu tatae. Moulu ala mau na.” Talasi daulu lio ko, iko 'ali daulu lesia lo ta ioli, talifilia Jesus mola.
Talasi daulu sifo mae faasia 'i gwaula fe uo fo li, Jesus ka sae nasi fadaulu 'uri 'e, “Ikoso moulu faronoa ta ioli 'alia 'are 'e moulu lesida gi, la la ka dao ala talasi God kae tae lau, Wela Wale li, faasia maenali.”
10 Olu wale li galona lia gi daulu ka soilidia 'uri 'e, “'Uta wale falalau ala taki gi li gera ilia Elaeja kae etae oli mae, sui bui wale ba God 'e filia ka bi la mae?” *
11 Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “'E kwalaimoki. Elaeja kae etae oli mae, 'ali ranaa ioli gi 'ali gera rerei. 12 Ma lakae ilia lou famoulu, Elaeja 'e dao sui lo mae. Wasua ma ioli gi iko 'ali gera lio raea mola. Lia fo, gera ka taua 'are ta'a gi ala sulia lioe ioli gera gi. Ma gerakae tau lou 'urifo agu.”
13 Ala talasi olu wale li galona fo gi daulu ronoa, daulu bi saiala lia 'e Jesus 'e alaa fadaulu sulia John wale fasiuabu.
Jesus 'e balia aloe 'are ta'a
(Mark 9:14-29; Luke 9:37-43a)
14 Talasi Jesus failia olu wale li galona lia gi daulu sifo mae fala 'aela fe uo fo li, ioli afula gi gera logo lo, ma te wale ka la mae, ka boururu 'i maala 'aela Jesus, ma ka sae 'uri 'e, 15 “Aofia, 'o malataia wela wale lau, sulia maluu 'e taua. Matai la 'e taua ma ka kwekwe'ela, ma ala talasi afula 'e 'ui 'alia lo 'i laola dunaa, failia 'i laola kwai lou. 16 Lau sakea mae fala wale li galona 'o gi. Ma 'e 'ato rasua fadaulu fala guranala.”
17 Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “'I 'amiu ioli la talasi 'e, malatamiu 'e nasi rasua, ma ioli ta'a gi 'i 'amiu! Iko 'ali 'amu fakwalaimoki lau 'ua! Lau kwaimanosi lo 'alia ikoe fitoona 'e 'amiu. Lau io fae 'amiu ka dao lo 'uri 'e, totolia moulu ka fakwalaimoki lau lo.” Sui ka sae 'uri 'e fala wale fo, “'O sakea mae wela la 'o 'i lifi'e.”
18 Ma Jesus ka sae nanata fala aloe 'are ta'a fo, ma ka la lo faasia wela fo. Ma wela fo ka 'akwaa lo ala talasi fo mola lo.
19 Sui, talasi daulu io talifilidaulu, wale li galona gi daulu la mae 'i so'ela Jesus, ma daulu ka soilidi 'uri 'e ala, “'Uta ka 'ato fameulu fala lulunala aloe 'are ta'a ba?”
20-21 Ma Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “'E 'urifo, sulia fitoona 'amoulu 'e olidodoko rasua. Ma lakae ilia famoulu, ala fitoona 'amoulu ala God ka ba'ela ka malaa wasua 'ala fufuae 'ai wawade 'e gera soia 'alia mastad li, moulu sai mola 'amoulu ala tauanala 'are 'ato gi. Ala 'e 'urifo, fe uo lobaa wasua, moulu ka 'idua faasia 'i fulila 'alia saenamolu. Ma ala moulu fakwalaimoki ala nanatanala God, iko ta 'are 'ali 'ato fala tau nai 'amiu.”
Ruala talasi Jesus 'e sae sulia maenala
(Mark 9:30-32; Luke 9:43b-45)
22 Talasi wale li galona lia gi gera logo mae 'i Galili, Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “'I lau, Wela Wale li, gerakae kwate lau fala malimae lau gi, 23 'ali gera rauni lau. Ma ala olula fe atoa, God kae tae lau lou fala maurina.” Ma talasi wale li galona gi gera ronoa Jesus 'e sae 'urifo li, gera ka kwaimalatai rasua.
Talasi Jesus 'e folia takisi li fala Luma Abu God
24 Ala talasi Jesus failia wale li galona lia gi daulu la mae fala falua 'i Kapaneam, wale gera goli bata ala takisi fala Luma Abu God gi li, gera la mae 'i so'ela Peter, ma gera ka soilidia, “'Uri'e ma wale li faalalau 'amoulu 'e saiai ka kwatea lou bata 'e meulu liu fala golinai fala Luma Abu God li?”
25 Ma Peter ka olisi 'uri 'e adaulu, “'Eo, 'e saiai ka kwatea.”
Ma talasi Peter 'e ruu 'i laola luma li, Jesus ka etae soilidi ga 'uri 'e ala, “Simon, 'o malata 'utaa? Ite lo walelitalona ala molagali li saiala sakenala bata faasida? Wela gera 'i talada gi, 'o ma faasia ioli mamata gi?”
26 Peter ka olisi 'uri 'e ala, “Fasia ioli mamata gi.”
Ma Jesus ka sae 'uri 'e, “'E 'urila, wela gera gi iko 'ali gera kwatea mola takisi. Lia fo, ala ikoso lau kwatea wasua takisi fala Luma Abu Mama lau li, 'e 'oka mola 'ala. 27 Ma ka 'urifo wasua, iko 'ali 'oka 'ali golu fafuta'a malatada fagaulu. 'O la 'i laola 'osi, ko li kwaiasi mae 'alia kwalo li kwaiasina. Lode ia koe etae tafoa, 'o tafalia fokala, koe lesia bata 'e tala'ala folinala takisi gora gi li sui fala teke fe nali laulau. Sakea bata la, ma ko kwatea fadaulu.”
* 17:10 Faasia Malachi 3:1, 4, 5-6 Jiu gi gera malataia Elaeja kae oli mae 'i lao ala Christ Mesaea. Ma iko 'ali gera malataia 'uri gera kae malakwaita ma gera ka raunia Elaeja talasi fo kae oli lou mae. 17:20-21 Nali geregerena 'ua ala Matthew, gera 'adoa lou verse 21, “Talifilia foana failia abu fana na mola 'e totolia lulunala aloe 'are ta'a 'uri 'e gi, ma iko lou ta 'are.”