18
Ite 'e ba'ela?
(Mark 9:33-37; Luke 9:46-48)
Ala talasi fo, wale li galona Jesus gi gera la mae 'i so'ela, ma gera ka soilidia 'uri 'e ala, “'Uri'e ma, Talasi God kae 'ilitoa, ite ameulu lo kae 'ilitoa ka ba'ela?”
Ala talasi fo, Jesus ka soia mae ke wela 'i so'ela, ma ka fa uraa 'i safitadaulu. Ma ka sae 'uri 'e, “'Are kwalaimoki lakae ilia famoulu, ala 'amu ka olisia abulona 'amiu gi, ma 'amu ka fawawade 'amiu 'i talamiu malaa wela gi, 'amu ka bi totolia 'ali God ka 'ilitoa fafi 'amiu. Ma ta ioli 'e fawawade lia 'i talala malaa ke wela 'e, 'i lia kae 'ilitoa talasi God kae 'ilitoa ai. Ala ta ioli 'e kwaloa ta wela 'uri 'e dunala 'e fitoo agu, 'i lia 'e kwalo lau lou.
Jesus 'e fabasua ioli sulia ta'ana
(Mark 9:42-48; Luke 17:1-2)
“Ala ta ioli ka taua ioli 'e gera mamaea gi ka toli faasia fitoona gera agu, 'e 'oka fala 'ali gera firia ta fau ba'ela 'i luala, ma geraka 'ui 'alia 'i laola asi matakwa. Kwaimalatai fala ioli 'i laola molagali gi li sulia 'are 'e afula fala farero nada, wasua ma kwaimalatai rasua fala ioli kae taua ioli gi gera ka toli faasia fitoona gera agu.
“Ma ala limamu 'o ma 'aemu 'e taua ko toli faasia fitoona 'o agu, 'o 'ole mousia fa'asi 'o. 'E ke 'oka mola 'ala famu ala ko io tekwa 'amua 'i laola maurina 'i nali failia teke fili lima 'o ma teke fili 'ae, ka 'oka liufia ko bi sifo 'i laola lifi ala kwaikwaina li failia rua lima gi 'o ma rua 'ae gi, lifi la dunaa 'e 'ago firi. Ma ala maamu 'e kwatea ko toli faasia fitoona 'o agu, 'o 'iroa fa'asi 'o, ma ko tasia. 'E 'oka famu ala ko ruu 'i laola maurina 'i nali failia teke fili maa, ka 'oka liufia ko sifo 'i laola lifi ala dunaa 'ago firi failia rua fili maa gi.”
Sipsip 'e rari
(Luke 15:3-7)
10-11 Ma Jesus ka sae lou 'uri 'e, “Ikoso moulu lolonailia ke wela 'e gi. Sulia eniselo gera gi kae farono 'alia fala God Mama lau 'i nali, 'alia taa gi 'amu tauda ada.
12 “Ma ala ta wale ka too ala teke talanae sipsip, ma na ai ka rari, ma ta lo wale fo kae taua? Wale fo kae tafisia sikwa akwala wala sikwa sipsip fo gera ore gi ala lifi gera fana ai, ma ka la ka li lio 'afia teke sipsip fo 'e rari. 13 Talasi 'e dao lo tonai, ka babalafe ka ba'ela liufia lo babalafena lia failia sipsip 'e gera io mola 'ada failia gi. 14 Mama 'amiu mae 'i nali, 'i lia 'e malata 'urifo lou, sulia 'e iko 'ali oga ta ke wela 'ali fulu 'i osiala ta'ana lia gi.”
Rerona ta ioli
15 Jesus ka sae 'uri 'e fala wale li galona lia gi, “Ala ioli futa 'o 'e taua ta 'are rero amu, 'o la 'i so'ela, ko faronoa 'alia me rerona lia 'i safitamoroa talifili 'amoroa. Ma ala 'e fafurono famu, mora ka kwaima lou. 16 Ma ala iko 'ali 'e fafurono famu, 'o sakea ta teke ioli 'o ma ta rua ioli lou fae 'o, 'ali daro ka fakwalaimokia 'are 'o ilida gi sui fala, 'ali 'o tau sulia Geregerena Abu ba 'e sae 'uri 'e, ‘Rua ioli 'o ma ta olu ioli 'ali daulu ka fakwalaimokia alaana 'o ilia.’ 17 Ma ala iko 'ali aala mola fafia sae fakwalaimoki na daulu, 'o farono 'alia fala logonae ioli gera fitoo ala God gi. Ma ala logonae ioli God gi wasua, iko 'ali 'e fafurono mola fada, 'o alua 'i maluma faasia logonae ioli God gi ka malaa ioli 'e raria God, 'o ma ioli ta'a 'e golia bata ala takisi li.
18 “'Are kwalaimoki lakae ilia famoulu, ta taa moulu luia ioli gi 'ali ikoso gera taua 'i laola molagali, God 'e luia lou 'i nali. Ma ta taa moulu ala'alia ioli gi ka taua 'i laola molagali, God 'e alafafia lou 'i nali.
19 “Lakae ilia lou famoulu, ala ta rua ioli amoulu daro alafafia ta 'are 'i laola molagali, ma daro ka foa fai, Mama lau 'i nali kae kwatea fadaroa. 20 Sulia ala ta rua ioli 'o ma ta olu ioli daulu logo ala ta lifi, sulia daulu fakwalaimoki lau, lau io lou 'i lifila fae daulu.”
Sulia kwailufa na 'alia ta'ana li
21 Peter 'e dao 'i so'ela Jesus, ka soilidi 'uri 'e ala, “Aofia, ta fita talasi 'e lakae saiala kwailufa na ala ioligu, talasi 'e taua 'are ta'a gi agu? Ka dao ala fiu talasi gi?”
22 Ma Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “Lakae ilia famu, iko lou fiu talasi gi mola, ma ala talasi gi sui mola ko kwailufa. 23 Lau ilia 'urifo sulia 'ilitoana God malaa na walelitalona 'e oga faradanala sake lanana gi failia ioli li galona lia gi. 24 Etala ioli li galona ka dao mae 'e sake lana ala akwala to'oli bata. 25 Ioli li galona fo iko 'ali totolia lo duunala sake lanana lia, ma walelitalona ka sae nanata, 'ali gera foli 'alia failia wateu lia, ma wela lia gi, failia 'are lia gi sui fala duunala sake lanana fo lia.
26 “Ma ioli li galona fo 'e la mae ka boururu 'i maala walelitalona fo, ma ka aniulu 'uri 'e, ‘'O kwate talasi ga fagu, 'ali lau duua 'are 'o gi sui.’ 27 Ma walelitalona fo ka malataia ma ka kwailufa lo 'alia sake lanana lia 'ali ikoso duua lo, ma ka ala'alia ka la lo 'ala.
28 “Ma talasi wale fo 'e latafa, ka manodaria na wale ala wale li galona gi lia 'e sake lana lou ala nali ofotae bata wawade 'i so'ela. Lia ka daua, ma ka fuli'ae lo 'ininala luala, ma ka sae 'uri 'e, ‘'O duua lo 'are ba 'o sake lana ali 'i soegu gi!’
29 “Ma wale li galona fo ka boururu, ma ka aniulu 'uri 'e, ‘'O kwate talasi ga fagu, lakae duu famu.’
30 “Wasua ma lia 'e barasi, ka sakea ka alua 'i laola raraa, ka io la la ka dao ala talasi kae duua sui sake lanana fo lia li. 31 Ma talasi nali wale li galona gera lesia me 'are fo li, malatada ka kwaimalatai rasua. Ma gera ka la 'i so'ela walelitalona fo, ma gera ka faronoa 'alia 'are fo gi sui.
32 “Ma walelitalona fo ka soia mae wale li galona etaeta fo, ma ka sae 'uri 'e fala, ‘'I'o te wale ta'a rasua 'i'o! Lau kwailufa lo 'alia sake lanana ba 'o gi sui, sulia 'o aniulu fagu 'afia. 33 Totolia ko kwaimalatai lou fala wale li galona fo, malaa ba lau taua lou famu.’ 34 Ma walelitalona fo ka ogata'a rasua, ka kwatea fala kwainala 'i laola raraa, la la ka dao ala talasi kae duua sui 'are 'e sake lana ali gi.”
35 Ma Jesus ka faasuia tarifulaana fo 'uri 'e, “Mama lau 'i nali kae tau lou 'urifo amiu ala ikoso 'amu kwailufa kwalaimoki ala iolimiu.”