2
Wale gera raea malutala kwalikwali gi li
Ala talasi Herod 'e walelitalona ai, Jesus ka futa 'i Betlehem, te maefalua 'i laola provins 'i Judea. Iko 'ali tekwa mola 'i burila, nali wale faasia 'i tataenala da'afi, wale gera saiala lio raeanala kwalikwali gi li, gera ka dao mae 'i laola falua ba'ela 'i Jerusalem. Ma gera ka soilidi 'uri 'e ala ioli gi, “'Uri'e ma wela ba kae walelitalona 'ala Jiu gi li 'e futa 'i fe? Meulu saiai 'e futa 'i lifi'e, sulia talasi meulu io 'ua mae 'i tataenala da'afi li, meulu ka lesia lo fe kwalikwali 'e fatailia futanala, ma meulu ka la lo mae 'ali meulu boururu, ma meulu ka faa aofia.”
Ma malatala Herod walelitalona 'e malata mara'ebi'ebi rasua talasi 'e rono sulia me 'are fo li, failia ioli 'i Jerusalem gi lou. Ma ka soia fata abu ba'ela gi, failia waleli falalauna ala taki gi li, 'ali gera logo ma ka soilidi 'uri 'e ada, “'Uri'e ma 'i fe lo Christ kae futa ai?”
Ma gera ka olisi 'uri 'e ala, “'I Betlehem ba, falua 'i laola provins 'i Judea. Sulia geregerena ba profet li 'e sae 'uri 'e,
‘Betlehem, falua 'i laola provins 'i Judea, Iko 'ali 'o wawade 'i safitala falua 'ilitoa 'i Judea gi, sulia te wale 'ilitoa kae la mae faasia 'i'o, 'ali kae talaia ioli lau gi 'i Israel.’ ”
Ma Herod ka faisoi agwaagwa fala wale fo gera dao mae faasia tataenala da'afi li gi li fala alaa raefuli na, 'ali ma ka daria talasi ta lo daulu etae lesia fe kwalikwali fo ai. Ma ka keri daulu fala 'i Betlehem, ka sae 'uri 'e, “Moulu la, Moulu ka lio 'oka 'afia wela 'e. Ma ala moulu ka daria, moulu ka faarono lau mae, 'ali lau wasua lakae la lou ko fala faa aofia nala.”
9-10 'I burila Herod 'e sae 'urifo ka sui, daulu ka la lo 'adaulu. Talasi daulu li dao lo 'i sulia tala li, daulu ka lesia lou fe kwalikwali ba daulu etae lelesia lo mae 'i tataenala da'afi li. Daulu ka babalafe rasua ala talasi daulu lesia lou. Ma fe kwalikwali fo ka eta 'i lao adaulu la la ka dau fafia lifi la Jesus 'e teo ai. 11 Daulu ruu 'i luma, ma daulu ka lesia welaa failia teite lia Mary. Daulu ka boururu daulu ka faa aofia lo wela fo, ma daulu ka tafalia wai daulu gi, ma daulu ka kwatea lo kwatena liunali 'e ba'ela gi fala: goulu, failia 'are la rasula 'e si'ina 'oka, ma waiwai si'ina fofo 'oka gi.*
12 Sui daulu ka oli lo 'adaulu sulia na tala mamata fala falua daulu, sulia God 'e lui nasi adaulu 'i laola mo'osu bole na, ma ka ilia ikoso 'ali daulu oli lou 'i so'ela Herod.
Tafina fala 'i Ejipt
13 'I burila wale fo gi daulu oli lo fala falua daulu, eniselo God ka fatae fala Josef 'i laola mo'osu bole na, ma ka sae 'uri 'e, “Josef 'o tatae, ko sakea wela 'e failia teite lia, moulu ka tafi fala 'i Ejipt, ma moulu ka io 'i lifila la la ka dao ala talasi lakae ilia moulu ka oli lou mae ai. Sulia Herod kae lio 'afia wela 'e 'ali 'e raunia.”
14 Ma Josef ka tatae, ka sakea wela failia teite lia Mary, ma daulu ka la lo 'i laola fe boni fo fala falua 'i Ejipt. 15 Ma daulu ka io 'i lififo la la Herod ka mae. Ma me 'are fo ka fakwalaimokia lo me saena ba God 'e ilia fala te profet ba ka gerea 'uri 'e, “Lakae soia mae wela lau faasia 'i Ejipt.”
16 Ma talasi Herod walelitalona 'e sailoai wale fo gera la mae faasia tataenala da'afi li gi li gera kotofia, ogala ka ta'a rasua. Ma ka kwatea saenala fala waleli ofona afula lia gi 'ali gera raunia sui ke wela wale 'i Betlehem gi failia mae falua galia gi. 'E bokerida 'ali gera raunia ke wela wale fo iko 'ali gera dao 'ua ala ta rua fe nali 'ada gi, malaa lo alaana ba wale ba gi gera taua sulia talasi ba fe kwalikwali ba 'e etae fatae ai.
17 'E 'urifo ioli 'i Betlehem gi, gera ka anisia wela fo gera 'e mae gi. Gera ani 'urifo, malaa ba Jeremaea te profet ba 'e ilia lo mae 'i lao,
18 “Gera ronoa line anina fo 'e talulu mae faasia falua 'i Rama line gala ba'ela.
Rachel kae anisia wela lia gi.
Talasi 'e ani, iko ta ioli 'ali sai ala gwafenala sulia wela lia gi gera mae sui.”
Olina mae faasia 'i Ejipt
19 'I burila Herod 'e mae lo, eniselo God ka fatae lou 'i laola mo'osu bole na fala Josef 'i Ejipt, 20 ma ka sae 'uri 'e, “Josef 'o tatae, ko sakea lo wela failia teite lia Mary, moulu ka oli lo fala 'i Israel, sulia ioli ba gera kae tau fala rauninala wela 'e li, gera mae lo.”
21 Ma Josef ka tatae, ka sakea lo wela failia teite lia Mary, ma daulu ka oli lo fala 'i Israel. 22 Wasua ma talasi Josef 'e ronoa Akilas 'e walelitalona 'i fulila mama lia Herod 'i Judea, ka mau 'alia iona 'i lififo li. Ma eniselo ka ilia lou fala 'i laola mo'osu bolena, 'ali daulu la fala provins 'i Galili. 23 Lia fo daulu ka io ala falua 'i Nasareti 'i laola provins 'i Galili. Ma ka fakwalaimokia lo me 'are ba profet gi gera alaa 'uri 'e sulia, “Gera kae soia 'alia wale 'i Nasareti.”
2:6 Maeka 5:2 * 2:11 gold, incense, myrrh 2:15 Hosea 11:1 2:18 Jeremaea 31:15