3
John 'e ilia fala ioli gi 'ali geraka rerei fala daona tonala Christ
(Mark 1:1-8; Luke 3:1-18; John 1:19-28)
Ma barae fe nali 'i burila, talasi Jesus 'e ba'ela lo, John wale fasiuabu ka dao mae, ma ka fuli'aea lo faalalauna 'i laola abae lifi kwasi 'i Judea, ka sae 'uri 'e, “'Amu bulusi faasia abulona ta'ana 'amiu gi, sulia talasi God kae 'ilitoa fafia ioli lia gi li 'e garani dao lo.”
John ba wale ba profet Aesea 'e sae 'uri 'e sulia,
“Te wale 'e rii 'i laola abae lifi kwasi la iko 'ali totolia ta ioli 'ali io ai.
Ma ka sae 'uri 'e, ‘Aofia kae dao lo mae!
'Amu farada lo tala fala!’ ”
John 'e toro 'alia sunasunala kamel, ma ka firia 'i abalola 'alia sunasunala buluka. Ma fana lia fo siisii failia ninidua kwasi.* Ma ioli afula gera la mae 'i so'ela faasia falua 'i Jerusalem, failia falua 'i laola provins 'i Judea gi sui, ma faasia falua garania kwai 'i Jodan gi. Ma gera ka tafanailia ta'ana gera gi, ma 'i lia ka fasiuabu gera 'i laola kwai 'i Jodan.
Ma talasi John 'e lesia ioli afula ala Farasi gi failia Sadusi gi gera la lou mae 'i so'ela 'uri 'ali lia ka fasiu abu gera, lia ka sae 'uri 'e fada, “'Amu malaa mola 'amiu kalela waa gi! Ite 'e fabasu 'amiu 'ali 'amu tafi faasia kwaikwaina God? 'Amu taua 'are kae fatailia 'amu bulusi lo faasia ta'ana 'amiu gi li. Ma ikoso 'ali 'amu malata 'uri 'e 'i laola malatamiu, ‘'I 'amami ioli 'ami futa lo mae ala kwalofa Abraham gi. 'Ato 'ali ta kwaikwaina faasia God ka dao amaami.’ Ma lakae ili rada ai famiu, 'e talawarau mola 'ala fala God 'ali sakea tali me fau ala fau 'e gi, ma ka raunailia 'alia kwalofa Abraham gi! 10 Ala talasi 'e, God 'e rerei lo 'alia kwaikwaina, malaa na ioli 'e dau ala kwaikwai, ma ka rerei fala tofunala 'ai gi. Ma 'ai iko 'ali gera funu 'alia ta fuae 'ai 'oka gi li, 'i lia kae tofuda ma kae tasida 'i laola dunaa.
11 “Lau fasiu abu 'amiu 'alia kwai 'ali fatailia lia 'e 'amu bulusi lo faasia abulo ta'ana 'amiu gi. Wasua ma te wale kae la mae 'i burigu, lia kae fasiu abu 'amiu 'alia Aloe 'are Abu failia dunaa. Ma 'e 'ilitoa ka liufi lau, ma iko 'ali lau totolia sakenala 'ae botu lia gi. 12 'E rerei lo fala sofilina 'i matanala ioli gi sui, ka malaa te wale 'e kefoa fuae 'ai 'oka faasia tete 'are gi li. Ma ka logosia fufuae 'are 'oka gi 'i laola luma li goli 'arena. Ma ka 'agofia lo tete 'are gi 'i laola dunaa la kae 'ago firi.”
Sisiuabunala Jesus
(Mark 1:9-11; Luke 3:21-22)
13 Ala talasi fo, Jesus ka la mae faasia provins 'i Galili fala kwai 'i Jodan 'i so'ela John 'ali John ka fasiuabua. 14 Ma John ka maili tonala olisinala malatala Jesus ka sae, 'uri 'e, “'E totolia 'i'o tae ko fasiu abu lau, ma 'o la mae 'amua 'i soegu 'ali lau fasiu abu 'o.”
15 Ma Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “Wasua ka 'urila 'ala, ko taua lo 'amua fagu, sulia ala taunai, gora tau lo sulia liola God.” Ma John ka ala fafia.
16 Talasi Jesus 'e siu abu ka sui lo, ka tatae mae faasia kwai ma 'i nali ka tafa fala, ma ka lesia Aloe 'are Abu God ka sifo mae malaa na fe bola, ma ka 'o'o fafia. 17 Ma te line 'are 'e talulu mae faasia 'i nali ma ka sae 'uri 'e, “Lia 'e lo moutae wela lau, lau kwaima rasua ala, ma lau babalafe rasua 'alia.”
3:3 Aesea 40:3 * 3:4 Toro fo failia fana fo gi 'e talawarau fala dari nali 'i laola abae lifi kwasi fo. Profet Elaeja 'e rufia lou toro 'urifo. 2 Kings 18:8; Matthew 1711-13:11-13.