4
Saetan 'e mailitonala Jesus
(Mark 1:12-13; Luke 4:1-13)
'I burila me 'are fo, Aloe 'are Abu ka talaia lo Jesus fala abae lifi kwasi 'alia Saetan ka mailitonala. Ma Jesus ka abu fana sulia fai akwalae fe atoa gi, ma fai akwalae fe boni gi, ma ka fiolo rasua lo. Sui, Saetan ka la mae 'i so'ela, ma ka sae 'uri 'e, “Ala 'i'o Wela God, 'o sae fala me fau 'e gi 'ali gera rau 'ali tali berete.”
Ma Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “Geregerena Abu 'e ilia, ‘Ioli ikoso 'ali mauri mola 'alia fana talifilia. Ma 'e mauri 'alia saena 'e laa mae faasia God gi sui.’ ”
Sui Saetan ka talaia lou Jesus fala falua abu 'i Jerusalem, ma ka fa uraa ala te lifi la 'e rae rasua 'i nali, fofola Luma Abu God. Ma ka sae 'uri 'e fala, “Ala 'i'o Wela God, 'o 'aru fala 'i fua faasia 'i lifi'e, sulia Geregerena Abu ba sae 'uri 'e, ‘God kae kwatea mae eniselo lia gi famu, 'ali gera dau rarala amu, 'alia 'aemu wasua ikoso foto ala ta me fau.’ ”
Ma Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “Ma Geregerena Abu ba sae lou 'uri 'e, ‘Ko ala mailina tonala God 'o li.’ ”
Sui Saetan ka talaia lou Jesus fala gwaula fe uo 'e rae rasua, ma ka fatailia tatalona gi sui ala molagali failia sinosino na gera gi fala Jesus. Ma Saetan ka sae 'uri 'e, “'Are 'e gi sui lau kae kwateda famu, ala ko boururu 'i maala 'aegu, ma ko faa aofia lau.”
10 Ma Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “Saetan, 'o la tatau ko faasia lau! Sulia Geregerena Abu ba 'e ilia, ‘Talifilia God 'o mola koe faa aofia, ma koe galo fala.’ ”
11 Sui ala talasi fo, Saetan ka la lo faasia Jesus. Ma eniselo gi gera ka la mae, ma geraka kwairanai lo ala.
Jesus fuli'aea lo galonala
(Mark 1:14-15; Luke 4:14-15)
12 Talasi Jesus 'e ronoa gera alua lo John 'i laola raraa li, 'i lia ka oli fala provins 'i Galili. 13 Ma iko 'ali 'e io 'i laola falua lia 'i Nasareti. 'E la ka io 'ala 'i Kapaneam, falua 'i rabela 'osi 'i Galili, ala gulae tolo 'i Sebulun failia 'i Naftali. 14 'E tau 'urifo 'uri 'ali ma ka fakwalaimokia saenala profet Aesea ba 'e sae 'uri 'e,
15 “Falua 'i Sebulun failia falua 'i Naftali, daro io 'i laola provins 'i Galili, ma daro ka io sulia tala fala 'osi ba'ela li, ma daro ka io sulia kwai 'i Jodan, gula la ioli iko lou Jiu gi li gera io ai.
16 Ioli la gi, gera io 'i laola maerodo, gerakae lesia madakwana ba'ela.
Ma nalife ioli gera io 'i laola falua gogolafana ala maena li 'e 'afu fafida, madakwana kae tala 'afui gera.”
17 Fuli ala talasi fo, Jesus ka faarono 'alia faronona 'oka lia 'uri 'e, “'Amu bulusi faasia abulona ta'ana 'amiu gi, sulia talasi God kae 'ilitoa fafia ioli lia gi li 'e dao garani 'amiu lo!”
Jesus 'e soia fai walelikwaiasina gi
(Mark 1:16-20; Luke 5:1-11)
18 Ala talasi Jesus 'e liu sulia 'osi 'i Galili, ka lesia Simon (lia 'e soia lou 'alia Peter) failia Andrew walefae lia. 'I daroa rua walelikwaiasina gi. Daro kae kwaiasi 'adaroa 'alia fuo daroa 'i laola 'osi 'i Galili. 19 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fadaroa, “Mora dona lau mae, 'ali lau falalau 'amoroa 'alia kwaiasina 'afia ioli li fala sakenada mae 'i soegu.” 20 Ala me talasi fo mola lo, daro ka tafisia lo fuo daroa gi, ma daro ka dona buria lo.
21 Sui Jesus ka la lou ko, ma ka lesia lou na rua wale, James failia John rua wela Sebedi gi. Daro io 'adaroa 'i laola baru failia mama daroa Sebedi, ma daulu kae raumia fuo daulu gi. Ma Jesus ka soi daroa. 22 Ala me talasi fo mola lou, daro ka tafisia lo 'adaroa baru failia mama daroa, ma daro ka donaa lo Jesus.
Jesus 'e liu kwailiu failia galonala
(Luke 6:17-19)
23 Jesus ka liufia lo falua 'i laola provins 'i Galili gi li, ma ka falalaua ioli gi 'i laola luma fala foana 'ala Jiu gi li. Ma ka faarono 'alia Faronona 'Oka sulia 'Ilitoanala God, ma ka guraa ioli gera matai 'alia mataina mamata gi li sui. 24 Ma alaana sulia Jesus ka talo 'i laola falua gi sui 'i laola provins 'i Siria, ma ioli afula gera matai 'alia mataina mamata gi li sui, gera sakeda mae 'i so'ela. Ioli rabeda 'e fii rasua gi, ma ioli aloe 'are ta'a gi ka too ada gi, ma ioli malu ka tauda gi, ma ioli 'aeda ka mae gi, gera la mae 'i so'ela. Ma Jesus ka gurada sui. 25 Ma ioli afula rasua gi lou, gera la sulia Jesus ala talasi fo. Ioli faasia provins 'i Galili gi, ma falua 'i Jerusalem, ma nali falua lou laola provins 'i Judea, ma ala provins 'i Dekapolis, ma faasia gula ala tala nala da'afi ala kwai 'i Jodan.
4:4 Diutronomi 8:4 4:6 Sam 91:11 4:7 Diutronomi 6:16 4:10 Diutronomi 6:13 4:16 Aesea 9:1, 2