21
Ioli afula gi gera batafea Jesus
(Mark 11:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)
Ma Jesus failia wale li galona lia gi daulu dao garania lo 'i Jerusalem, ala falua 'i Betfeis, 'i gwaula fe uo 'i Olif. 'I lifi fo, Jesus ka keria na rua wale ala wale li galona lia gi, daro ka etaeta 'i lao, ma ka sae 'uri 'e fadaroa, “Mora laa fala falua lobaa mora laofia ko, ma mora kae daria te dongki, gera firia 'i lififo failia kalela. Mora ka lugasi daroa, ma mora ka sake daroa mae 'i soegu. Ma ala ta ioli ka soilidi 'amoroa, mora ka olisi 'uri'e ala, ‘Aofia 'e oga.’ Ma kae ala 'alida famoroa.”
Me 'are 'e 'e fuli 'ali 'e fakwalaimokia saena ba profet 'e ilia 'uri 'e,
“'Amu ka ilia fala ioli 'i Jerusalem gi 'amu ka sae 'uri 'e,
‘Lesia.
Walelitalona 'amiu, 'e la lo mae 'i soemiu.
'E fawawade lia, ma ka la mae 'i fofola te dongki.
'E la mae 'i fofola te kale dongki.’ ”
Ma rua wale fo ala wale li galona lia gi li, daro ka etaeta lo 'i lao, ma daro ka taua lo 'are fo Jesus 'e ilida fadaroa gi. Daro talaia mae dongki fo failia kalela, ma daulu ka folotailia toro daulu gi 'i fofola kalela, ma Jesus ka gwauru 'i fofola. Ma ioli afula rasua gi gera folotailia toro gera gi sulia tala, ma nali ioli gera ka tofua 'abala baibai gi, ma gera ka folotailia sulia tala fala fa'ilitoanala Jesus. Te logona ba'ela fo 'e eta 'i lao ala Jesus, ma gera ka aliburia lou ko, gera akwa 'uri 'e,
“'Auraea na fala wela ala kwalofa David walelitalona li!
Ma God ko 'oilakitailia wale 'e la mae 'alia nanatana 'o li!
Gia 'auraea God!”
10 Ma talasi Jesus 'e li dao 'i Jerusalem, mae falua fo ka boeboeta rasua lo, ma nali ioli gera ka soilidi 'uri 'e, “Ite 'e?”
11 Ma logona fo gera ka sae 'uri 'e, “'I lia Jesus profet, wale faasia falua 'i Nasareti 'i laola provins 'i Galili.”
Jesus 'e balufia ioli gera fata'a Luma Abu God li
(Mark 11:15-19; Luke 19:45-48; John 2:13-22)
12 Talasi Jesus 'e la mae ka dao 'i laola Luma Abu God, ka tabalia ioli gera uusi 'ada 'i lififo gi. Ma ka geusia tafe ioli gera olisi bata lifi fo gi li, ma ka geusia 'are fala gwauruna 'ala wale gera foli 'alia fe bola gi li. 13 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fala ioli fo gi, “Saenala God 'i laola Geregerena Abu 'e sae 'uri 'e, ‘Luma lau, luma li foa.’ Wasua ma 'amu bulusia lo 'alia lifi li belia ioli li.”
14 Ala talasi fo, nali wale maada 'e koro, ma nali wale 'aeda ka mae, gera la lou mae 'i so'ela Jesus 'i laola Luma Abu God, ma ka gurada sui. 15 Fata abu ba'ela gi, failia wale falalau ala taki gi li, gera ogata'a rasua talasi gera lesia 'are 'oka Jesus 'e tauda gi, ma gera ka ronoa ke wela gi gera rii 'uri 'e, “'Auraea na fala wela ala kwalofa David walelitalona li!” 16 Ma fata abu ba'ela gi failia wale famalata gi, gera ka sae 'uri 'e fala Jesus, “'O ronoa me 'are 'e gera ilia! 'Uta 'e iko 'ali 'o luida?”
Ma Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “'Eo, lau ronoa. Iko 'ali 'amu idumia mola alaana ba 'i laola Geregerena Abu li? 'E sae 'uri 'e, ‘'O faalalaua wela wawade gi 'ali gera batafe 'o 'i talamu.’ ”
17 Sui 'i burila, Jesus failia wale li galona lia gi, daulu ka la lo faasia 'i Jerusalem, ma daulu ka la fala 'i Betani. Ma talasi 'e boni, daulu ka teo lo 'i lififo.
Jesus 'e 'uasia te 'ai figi
(Mark 11:12-14, 20-24)
18 'Ofaedani ala ruala fe atoa, talasi Jesus failia wale li galona lia gi daulu oli mae fala 'i Jerusalem, Jesus ka fiolo. 19 Ma ka lesia te 'ai figi 'e ura 'i rabela tala, ma ka la 'i 'aela, ma iko 'ali lesia mola ta fuae 'are ai, ma rarala mola 'e ulua. Ma ka sae 'uri 'e fala 'ai figi fo, “Sulia iko 'ali 'o alua mola ta fuae 'are, 'urila fuli ala talasi 'e ikoso funufunu lo!” Ala me talasi fo mola, fe 'ai fo ka kuku lo.
20 Talasi wale li galona gi daulu lesia me 'are fo li, daulu ka 'afero rasua. Ma daulu ka soilidi 'uri 'e ala, “Taa 'e tau ma 'ai fo ka mae nainali lo 'ala 'uri fo?”
21 Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “Lakae ilia famoulu, ala 'amu fakwalaimoki ma iko 'ali 'amu malata ruarua, 'amu sai ala taunala mola 'amiu 'are ba'ela ka liufia me 'are 'e lau taua ala 'ai figi 'e li. Ala 'amu ilia fala fe uo fo, ‘'O la, ko io 'i laola asi,’ 'urila kae la mola 'ala. 22 Ala 'amu foasia God, ma 'amu ka fakwalaimoki God kae taua 'are 'amu sugaada gi, 'i lia kae taua mola 'ala.”
Nanatanala Jesus
(Mark 11:27-33; Luke 20:1-8)
23 Talasi Jesus 'e oli lou 'i laola Luma Abu God fala falalaunala ioli gi li, fata abu ba'ela gi, ma nali wale etaeta ala Jiu gi, gera la mae 'i so'ela. Ma gera ka soilidi 'uri 'e ala, “Nanatana taa 'e 'o too ai fala taunala 'are 'e gi? Ma ite lo 'e kwatea nanatana 'e famu?”
24 Ma Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “Lakae soilidi 'amoulu ga fala me 'are. Ala moulu olisia, laka bi faarono 'amoulu 'alia nanatana 'e lau too ai fala taunala 'are 'e gi li. 25 Moulu ilia ga fagu, nanatana ba John 'e too ai fala fasiuabu na li, 'e fuli mae faasia 'i fe? 'E fuli mae ala God, 'o ma 'e fuli mola mae ala ioli?”
Ma gera ka fuli'ae ala alafaitalilina 'i safitadaulu kwailiu 'uri 'e, “Taa 'e golu kae ilia? Ala golu olisia ma golu ka sae 'uri 'e, ‘Faasia God,’ 'i lia kae sae 'uri 'e, ‘'Urilali ma 'utaa iko 'ali 'amu fakwalaimokia John?’ 26 Ma ala golu sae 'uri 'e, ‘Ioli mola 'e kwatea nanata na fala John ka fasiuabua ioli gi, iko lou God,’ ioli 'e gi gera kae ogata'a fagaulu.” Gera mau, sulia ioli gi gera ilia John 'i lia te profet.
27 Lia fo gera ka olisi mola 'uri 'e ala Jesus, “Meulu raria lou ite 'e ilia fala John ka fasiuabua ioli gi.”
Ma Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “'Eo, ala 'e 'urila, 'i lau wasua ikoso lau ilia lou famoulu ite 'e kwatea nanatana 'e fagu.”
Tarifulaana sulia rua ulufa'alu gi li
28 Ma Jesus ka sae lou 'uri 'e fadaulu, “Moulu malata 'utaa sulia me 'are 'e? Te wale 'e too ala rua wela wale gi. Ma ka la 'i so'ela wela 'i lao, ka sae 'uri 'e fala, ‘Ulufa'alu lau, tara'ela ko la, ma ko galo 'i laola raku ba golu.’
29 “Ma wela fo 'i lao ka olisi 'uri 'e ala, ‘Lau barasi wani.’ Sui 'i buri, ka olisia malatala, ma ka la lo 'i raku. 30 'I burila, mama ka la lou 'i so'ela ruala wela lia, ma ka ilia lou me alaana fo fala. Ma wela fo ka olisia 'uri 'e, ‘'E 'oka mola 'ala lakae la.’ Wasua ma iko 'ali la mola.
31 “'Uri fo ma ite adaroa lo 'e taua 'are ba mama daroa 'e oga?”
Ma gera ka olisi 'uri 'e ala, “Wela ba 'i lao.”
Ma Jesus ka sae 'uri 'e fada, “'Are kwalaimoki lakae ilia famoulu, ioli ta'a 'e gera golia bata ala takisi li, ma geli tau ta'a 'i labata gi, gerakae etae ruu 'i laola maurina 'e God kae 'ilitoa fafia 'i lao amiu. 32 Sulia John wale fasiuabu ba dao lo mae 'i soemiu fala fatailianala iona 'e God 'e oga famiu 'ali 'amu io sulia, ma iko 'ali 'amu fakwalaimokia mola. Wasua ma, ioli pekopeko 'e gera golia bata ala takisi li, failia geli tau ta'a 'i labata gi, gera fakwalaimokia John. Wasua 'amu lesia 'amiu 'are fo gi, iko 'ali 'amu fakwalaimokia mola John, ma iko 'ali 'amu olisia mola malatamiu.”
Tarifulaana sulia ioli li galona ta'a gi
(Mark 12:1-12; Luke 20:9-19)
33 Jesus ka sae lou 'uri 'e fada, “Moulu ronoa ga lou te tarifulaana 'e. Te wale 'e fasia raku. Ma ka raunailia banisi galia, ma ka 'elia te gilu fala manisianala fuae 'ai gi fala raunailinala waen, ma ka raunailia te luma fala ioli lio folo li. Ma ka alua raku lia 'i lofola limala ioli gera galo 'i laola gi. Sui ka la lo 'ala fala na mae falua. 34 Ma talasi raku fo 'e maua, ka keria mae ioli li galona lia gi fala 'i soela ioli fo gera lio sulia raku lia gi li, 'ali gera kwatea ko ta gula ala fuae 'are gera fisuda gi.
35 “Ma ioli fo gera lio sulia raku fo gi li, gera daua ioli li galona fo lia gi, ma gera ka rabusia etala wale, ma ruala wale gera ka raunia ka mae lo, ma olula wale gera ka 'uia 'alia fau la la ka mae. 36 Sui ka keria lou nali ioli li galona afula lou liufia 'i lao fadaulu. Ma ioli fo gera lio sulia raku fo gi li, gera ka tau lou 'urifo ada. 37 Ma suinai, ka keria lo wela moutae lia 'i soedaulu. Sulia 'e malata 'uri 'e, ‘Gera kae lio 'ato ala wela lau.’
38 “Sui ma talasi fo ioli fo gi gera lesia lo wela fo lia li, gera ka alaa 'uri 'e 'i matanadaulu, ‘Wela wale 'e too ala raku li lo 'e. Golu raunia ka mae, 'ali golu sakea lo 'agaulu 'are 'e lia gi sui.’ 39 Ma gera ka daua, gera ka 'ui 'alia 'i maluma faasia raku fo, ma gera ka raunia ka mae.
40 “'Urifo ma talasi wale 'e too ala raku li 'e dao mae, taa kae taua ala ioli fo gera lio sulia raku lia li?”
41 Ma gera olisi 'uri 'e ala, “'I lia kae raunia ioli ta'a fo gi gera kae mae, ma kae kwatea lou raku lia fala tali ioli mamata gera saiai gera kae kwatea ta gula ala 'okanala raku fala ala talasi ala fisu 'are na li.”
42 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fada, “'E kwalaimoki 'amu idumia Geregerena Abu ba 'e sae 'uri 'e,
‘Fau 'e wale raunae luma gi gera barasi 'alia, lia lo fau age 'e 'ilitoa ka liufia fau gi sui ala balibali.
God 'e tafanailia 'are fo, ma lesinai ka 'oka rasua.’
43 “Ma lia 'e laka ilia famoulu, 'oilakina ala 'ilitoanala God kae lafua faasi 'amiu, ma kae kwatea fala ioli gera ronosulia gi. 44 Ma ala ta ioli 'e toli 'i fofola fau fo, 'i lia kae manisi. Ma ite fau fo kae toli fafia, rabela kae meme sui.”
45 Ma talasi fata abu ba'ela gi failia Farasi gi gera ronoa tarifulaana fo li, gera ka saiai Jesus 'e sae sulida. 46 'Are la fo gera ka oga daunala. Wasua ma gera mau, sulia ioli afula gi gera logo ala talasi fo, gera fakwalaimoki ala Jesus lia 'e 'i lia profet.
21:5 Sekaraea 9:9 21:9 Sam 118:26 21:16 Sam 8:2 21:42 Sam 118:22-23