22
Jesus 'e fafuradani lia failia walelitalona
(Luke 14:15-24)
Jesus ka sae lou 'alia tarifulaana fala ioli gi 'uri 'e, Tatalona God 'e 'uri 'e: Te walelitalona 'e raunailia fana na fala araarainala ulufa'alu lia. Ma ka keria ioli li galona lia gi 'afia ioli 'e kwaloda mae fala fanana fo li, 'ali gera la lo mae. Wasua ma gera barasi 'alia laa na mae.
“Sui ka keria lou nali ioli li galona, ka sae 'uri 'e fada, ‘Moulu faronoa ioli 'e lau kwaloda gi, fanana lau 'e kwaimamali lo. Lau raunia sui lo buluka ba'ela lau gi failia kale buluka 'oka lau gi, ma 'are gi sui ka kwaimamali lo. 'Amu la lo mae ala fanana 'e lau.’
“Wasua ma iko 'ali gera ogaa mola ronona sulia, ma gera ka la mamata 'ada. Na wale 'e la 'ala 'i raku ala, ma na wale 'e la 'ala 'i laola sitoa lia. Ma nali wale gera daua ioli galona fo gi, gera ka kwaida, ma gera ka raunida. Ma walelitalona fo ka ogata'a rasua, ma ka keria lo wale li mae afula lia gi, ma gera ka raunia lo wale fo gera raunia ioli li galona fo lia gi li. Ma gera ka 'agofia lo falua ba'ela gera.
“Sui ka sae 'uri 'e fala ioli li galona lia gi, ‘Fana na 'e kwaimamali lo, wasua ma ioli ba lau kwaloda gi, iko 'ali gera totolia laa na mae ala fana na fae 'ameulu. Moulu la sulia tala gi, ma moulu ka soia mae ioli 'amu kae dao tonada gi sui, 'ali gera la mae ala fanana 'e.’ 10 Ma ioli li galona gi gera ka la sulia tala gi, ma geraka logosia mae ioli gera dao tonada gi sui. Ma fanana ala araaraina fo li ka fonu 'alia ioli 'oka gi failia ioli ta'a gi lou.
11 “Sui talasi walelitalona 'e dao mae fala lesinala ioli fo gera dao gi li, ka lesia te wale iko 'ali 'e toro mola 'alia toro ala araaraina li. 12 Ma walelitalona fo ka sae 'uri 'e, ‘Iko 'ali 'o toro mola 'alia toro fala fanana ala araaraina li 'urila iko 'ali 'oka 'ali 'o io 'i lifi'e.’ Ma wale fo iko 'ali ilia lo ta me 'are.
13 “Sui walelitalona fo ka ilia fala ioli li galona lia gi, ‘Moulu firi fafia limala failia 'aela wale 'e, ma moulu ka 'ui 'alia 'i laola lifi rodo fo 'i maluma, ala lifi fo ioli kae ani ma kae 'ala niriniri kae giria lifoda, sulia gera famalifii.’ ” 14 Sui Jesus ka sae lo 'uri 'e, “Ioli afula gi God 'e kwaloda, wasua ma barae ioli mola 'e filida.”
Jesus 'e olisia soilidina sulia takisi li
(Mark 12:13-17; Luke 20:20-26)
15 Farasi gi gera la, ma gera ka lokomalata fala fareronala Jesus 'alia 'are 'e ilida gi. 16 Ma gera ka keria wale li galona gera gi failia nali wale gera oga kwalofa Herod ka walelitalona, 'i so'ela Jesus. Ma gera ka sae 'uri 'e, “Waleli Falalauna, meulu saiai 'are 'o ilida gi, 'are kwalaimoki gi sui mola. 'O faalalau mola sulia kwalaimoki na ma liola God fala ioli. Ma iko 'ali 'o 'ado mola failia taa gi ioli malata sulia. Ma iko 'ali 'o malata mola fala 'ilitoanala ta ioli. 17 'O ilia ga fameulu! 'Uri'e ma taki gia, 'e luia kwatenala bata ala takisi li fala wale 'ilitoa ala tatalona 'i Rom li? 'Uri'e ma 'e rada mola 'ala 'ali 'ami ka kwatea takisi fo, 'o iko?”
18 Ma Jesus ka sai ala me malata ta'a gera gi, ma ka sae 'uri 'e, “'I 'amoulu ioli 'asa gi, 'utaa 'e moulu ka tau fala faareronagu? 19 Moulu fatailia ga fagu seleni la 'amu kae folifoli takisi 'alia.” Ma gera ka sakea mae me seleni ma gera ka fatailia fala. 20 Ma ka soilidi 'uri 'e ada, “Ma lulula ite 'e ala me seleni 'e? Ma ratala ite 'e lou?”
21 Ma gera ka olisi 'uri 'e ala, “Lulula failia ratala walelitalona 'i Rom.”
Ma Jesus ka sae 'uri 'e, “'Amu kwatea fala walelitalona 'i Rom 'are lia gi, ma 'amu ka kwatea 'are God gi fala God.”
22 Ma talasi gera ronoa olisina fo 'e 'oka 'urifo, gera ka 'afero rasua, ma gera ka la lo 'ada faasia.
Tatae oli na faasia maena li
(Mark 12:18-27; Luke 20:27-40)
23 Ma ala fe atoa fo lou, nali Sadusi gera la mae 'i so'ela Jesus. Sadusi gi gera ilia 'uria ioli ikoso tatae lou faasia maenaa. 24 Ma gera ka soilidia Jesus, gera ka sae 'uri 'e, “Waleli Faalalauna, Moses 'e gerea taki faga ka alafuu 'uri 'e, ‘Ala ta wale 'e mae, ma wateu lia ka mauri 'ua, wasua ma iko 'ali too ala ta wela, walefae lia ka tolea lou 'orula, 'ali daro ka too ala ta wela 'ali ka tofulila wale fo 'e mae lo.’ 25 Ma na kwalofa agaulu Jiu gi, gera too ala fiu walefae gi. Ma wale etaeta ka tolea te ulao. Talasi iko 'ali daro too 'ua ala ta wela, wale fo ka mae lo 'ala. 26 Ma ruala wale ka tolea lou geli fo. Ma iko 'ali daro too 'ua lou ala ta wela, ka mae lou. Olula walefae ka tolea lou, ma ka mae lou 'urifo. 'E 'urifo la la fiu walefae fo gi, gera maemae ka sui. 27 'I burila barae walefae fo gera mae, geli fo lou ka mae lo. 28 Geli fo 'e toletolea fiu walefae fo gi. Ala 'e 'urifo, talasi ioli gi kae tatae faasia maena li, ite ala fiu walefae fo gi lo arai kwalaimoki geli fo li?”
29 Jesus ka olisi gera 'uri 'e, “Moulu rero, sulia iko 'ali 'amu raea mola Geregerena Abu failia nanatanala God. 30 Sulia, talasi ioli mae gi gerakae tatae lou fala maurina li, gera kae malaa lo eniselo gi ikoso gera too geli lo.
31 “'Eo, lakae faalalau 'amiu sulia tataena faasia maena li. Lau saiai 'amu idumia lia ba God 'e ilia 'ua lo mae 'i lao ka sae 'uri 'e, 32 ‘'I lau God Abraham, ma God Aesak, failia God Jakob.’ Ma fadanai 'uri 'e, wale fo gi ba gera mae lo, God 'e ilia 'i lia God daulu 'ua, sulia daulu mauri failia.”
33 Ma talasi fo ioli afula gi gera logo galia Jesus, gera ronoa 'are fo gi, gera ka 'afero rasua 'alia falalaunala.
Taki 'ilitoa ka tasa
(Mark 12:28-34; Luke 10:25-28)
34 Ala talasi Farasi gi gera ronoa Jesus 'e faaloboa lo Sadusi gi 'alia olisina 'e tau ada li, geraka logo mae 'i so'ela. 35 Ma te wale adaulu 'e faalalau 'alia taki li, ka mailia 'ali fareroa Jesus 'alia soilidinala 'uri 'e, 36 “Wale Faalalau, taki taa 'e 'ilitoa ka liufia taki gia gi sui?”
37 Ma Jesus ka olisia 'uri 'e, “'O kwaima ala God 'o 'alia manomu sui, ma 'alia liomu sui, ma 'alia malatamu sui. 38 Lia lo taki etaeta ma ka 'ilitoa ka tasa. 39 Ma ruala taki 'e maala 'i lia lou, ‘'O kwaima ala iolimu ka rada lou failia kwaimana 'o too ai famu 'i talamu.’ 40 Ma taki faasia Moses gi sui, failia faalalauna profet gi li, gera 'ado sui 'i laola rua taki 'e gi.”
Jesus ulufa'alu ala kwalofa David li failia Aofia David lou
(Mark 12:35-37; Luke 20:41-44)
41 Ala talasi nali Farasi gera logo galia Jesus, 'i lia ka soilidi 'uri 'e ada 42 “Christ, wale 'e God 'e filia fala faamurinala ioli gi li, moulu ilia 'e futa mae ala ite?”
Gera ka olisi 'uri 'e ala, “Christ kae futa mae ala kwalofa David walelitalona.”
43 Sui Jesus ka soilidi gera lou 'uri 'e, “Ala kae futa ala kwalofa David walelitalona, 'utaa ba Alo ala God ka sae 'uri 'e ala David,
44 ‘God 'e sae 'uri 'e fala Aofia lau:
'O gwauru aba aolo agu, ma ko 'ilitoa faelau, maasia talasi lakae alua malimae 'o gi kae ronosuli 'o.’
45 “David 'ala 'i talala fo 'e soia Christ 'alia ‘Aofia’. Lia fo, Christ ulufa'alu ala kwalofa David li, ma 'i lia Aofia David lou.”
46 Ma talasi fo, iko ta wale adaulu 'ali totolia lo olisinala 'alia ta me 'are. Ma gera ka 'eke lo 'ada faasia soilidinala lou Jesus.
22:44 Sam 110:1