23
Sulia Farasi gi failia wale faalalau ala taki gi li
(Mark 12:38-39; Luke 11:43, 46; 20:45-46)
'I burila 'are fo gi, Jesus ka sae fala ioli fo gera logo mae gi, failia wale li galona lia gi 'uri 'e, “Wale faalalau ala taki gi li, failia Farasi gi, gera too ala nanatana fala faalalauna 'alia taki Moses gi li. Lia fo, 'amu ka ronosulida, ma 'amu ka taua 'are gera ilida famiu gi sui. Wasua ma ikoso 'amu tau sulia taunada, sulia iko 'ali gera tau mola sulia 'are 'e gera sae sulida gi. Gera alua taki afula 'e 'ato fala ioli 'ali rono sulia, ma 'i gera talada iko 'ali gera marabe fala kwairanaina ala ioli fala tauna sulia taki fo gi li.
“Ma gera taua 'are sui 'uri 'ali ioli ka lesida ma ka fia 'uria 'i gera ioli 'oka gi 'i gera. Ma 'are 'uri 'e gi gera tauda. Gera firia 'i maala darada ma 'i limada 'are afola ba'ela gera gerea Geregerena Abu gi ai. Ma gera ka taia 'are samusamua 'i 'a'aela to'omi tekwa gera gi. Ma gera ka oga rasua ala gwauruna ala lifi 'ilitoa ala fana na gi li, ma lifi 'ilitoa fala gwauruna 'i laola luma fala foana gi li. Ma gera ka oga rasua ala faba'ela nada 'i maala uusina gi, ma gera ka oga ioli ka sae 'uri 'e fada, ‘Waleli Falalauna lau, lau rono sulia saenamu.’
“Wasua ma iko 'ali 'oka fala ta ioli mola 'ala 'ali ka sae 'uri 'e suli 'amiu, ‘Waleli Falalauna lau, lau rono sulia saenamu,’ sulia 'i lau mola teke wale faalalau 'amiu, ma 'i 'amoulu alae waasila 'i laola logonae fakwalaimokina. Ma ikoso 'ali 'amu fa'ilitoa ta wale faalalau 'i laola molagali 'e 'alia saena 'uri 'e, ‘Mama 'ami,’ sulia 'amu ka fa'ilitoa mola teke Mama 'amiu lia 'e io 'i nali. 10 Ma iko 'ali 'oka fala ta ioli 'ali soi 'uri 'e 'amiu, ‘Wale ba'ela,’ sulia 'amu too mola ala teke wale ba'ela, ma 'i lia lo 'e 'i lau, Christ, wale God 'e filia fala faamurinala ioli li. 11 Ala ta ioli amoulu 'e oga ka ba'ela 'i safitamoulu, 'i lia ka malaa ioli li galona. 12 Ma ioli kae fabaelaa lia 'ala 'i talala, God kae fasifoa. Ma ioli kae fawawade lia 'i talala, God kae soi ba'ela ala.”
Jesus 'e bolosida faasia ta'ana wale ba'ela Jiu gi li
(Mark 12:40; Luke 11:39-42, 44, 52; 20:47)
13-14 Ma Jesus ka sae lou 'uri 'e, “'E ta'a rasua famoulu alae wale faalalau 'e ala taki gi li failia 'i 'amoulu Farasi gi, 'i 'amoulu ioli 'asa gi! God kae kwai 'amiu, sulia 'amu folo bolosia maala luma ala Tatalona God faasia ioli. 'I 'amoulu lou iko moulu oga mola ruuna 'i laola Tatalona God, ma 'amu ka bolosia ioli gera malatasusuu fala ruuna gi li.*
15 “'E ta'a famoulu wale ala taki gi li ma 'i 'amoulu Farasi gi wale 'asa 'e 'amu 'oi 'ala ioli, 'ali gera ka iili 'amiu 'alia ioli 'oka gi li. God kae kwai 'amiu, sulia 'amu ulafu rasua 'alia galinala lifi gi sui, 'i laola asi failia laola tolo, fala daona tonala ioli li, 'uri 'ali ka liu sulia taki Moses gi. Talasi ioli fo ka la mola suli 'amoulu, moulu bi rerei 'alia fala laa na fala lifi ala maena li. Ma kwaikwaina lia ka bi ba'ela ka liufia 'amoulu sulia abulonala ta'a ka liufi 'amoulu lou.
16 “'E ta'a famoulu, ma moulu malaa lo ioli maa koro gera talaia ioli gi li. Lia fo, God kae kwai rasua amiu, sulia 'amu faalalau 'uri 'e ala ioli, ‘Wasua ta ioli mola 'ala 'e fanasia alafuuna lia 'alia Luma Abu God, 'e 'oka mola 'ala ala iko 'ali taua lo me 'are fo 'e alafuu fai. Wasua ma ala ka fanasia alafuuna lia 'alia goulu ba 'i laola Luma Abu God li, 'i lia lo 'e abu rasua faasia 'oianala alafuu na lia.’ 17 Maa moulu 'e koro, ma moulu ka kwekwe'ela rasua. Ta 'e ba'ela, goulu 'o ma Luma Abu God 'e taua goulu fo ka abu? Luma Abu God 'e ba'ela ka liufia goulu! 18 Ma moulu faalalaua lou ioli 'uri 'e, ‘Wasua ta ioli ka fanasia alafuuna lia 'alia 'ere fau, 'e 'oka mola 'ala ala iko 'ali taua me 'are 'e alafuu fai. Ma ala 'e fanasia alafuuna lia 'alia foasina 'e io 'i fofola 'ere fau li, mali fo lo 'e abu ka tasa faasia 'oianala alafuu na fo lia.’ 19 Maa moulu 'e koro. Ta 'e ba'ela, foasina 'o ma 'ere fau fo 'e kwatea foasina ka abu? 'Ere fau 'e 'ilitoa ka liufia foasina. 20 Dunala 'ere fau 'e 'ilitoa ka liufia foasina, ite 'e fanasia alafuuna lia 'alia 'ere fau, 'e alafuu 'alia 'ere fau lobaa failia foasina gera io 'i fofola 'ere fau fo gi li sui. 21 Ma ta ioli mola 'ala 'e fanasia alafuuna lia 'alia Luma Abu God, 'urifo ma 'e alafuu lo 'alia God lia 'e io 'i laola Luma Abu fo li. 22 Ma ala ta ioli ka fanasia alafuuna lia 'alia 'i nali, ma 'e alafuu 'alia ioiona God tela, ma God 'e io lou 'i nali.
23 “'E ta'a famoulu wale faalalau ala taki gi li ma 'i 'amoulu Farasi gi, 'i 'amoulu wale 'asa gi. God kae kwai 'amiu. Moulu kwatea tanafulula 'are fala God ala keme 'are 'amu fasida 'i laola raku 'amiu gi li fala faa fana'oka nala fana 'amiu gi, ma iko 'ali 'amu malata 'abero mola fala ronona sulia falalauna ba'ela ala taki gi li. Falalauna ba'ela ala taki li 'e sae 'uri 'e, ‘Ioli ka tau 'are rada fala ioli gi sui. Ka kwaiamasi ala ioli ma saenala ka kwalaimoki.’ 'Amu taua 'are fo gi, failia 'are wawade 'i laola taki gi li lou. 24 Moulu malaa wale maa koro 'e talaia ioli li. Moulu sai mola 'amoulu ala malata 'aberona fala laa na sulia keme 'are wawade 'i laola taki li. Ma iko 'ali moulu malata 'abero mola 'alia 'are ba'ela 'i laola taki gi li. Talasi 'amu tau 'urifo, ka lio malaa 'amu lafua mola 'amiu me lano bulu faasia taa 'e 'amu goufia, wasua ma 'amu olomia 'amiu te kamel ba'ela laulau.
25 “'E ta'a famoulu wale faalalau ala taki gi li ma 'i 'amoulu Farasi gi lia 'e 'amu saiala taunala 'are 'uri 'ali ioli ka babalafe 'ali 'amiu. God kae kwai 'amiu, sulia 'amu madafia rasua saunala rabela teu fala fana na li, wasua ma 'amu fafonua 'alia fana 'amu sakea 'alia suunae nala ioli sulia 'amu fana'ete. 26 'I 'amoulu Farasi gi maamoulu 'e koro! Moulu olisia malata 'amoulu gi ka kwaga. Ala malata 'amiu gi ka kwaga, abulona 'amiu gi wasua ka kwaga lou. 'Urifo, manomiu ka malaa teu 'e kwaga sui 'i rabela failia 'i laola.
27 “'E ta'a famoulu wale faalalau ala taki gi li failia 'i 'amoulu Farasi gi, moulu tau 'ali ioli 'e soi 'amiu 'alia wale 'oka gi. Wasua ma God kae kwai 'amiu, sulia 'amu malaa gigiluna gera uulia ma lesinai ka 'oka 'i maluma, wasua ma 'i laola 'e fonu 'alia sulii failia rabela ioli 'e mae, ka wa'a lo gi. 28 Me 'are 'e 'e kwalaimoki amoulu, sulia 'are 'amu tauda gi 'e lio 'oka rasua maala ioli gi. Wasua ma manomoulu 'e ta'a rasua, ma moulu saiala kotofinala ioli.
29-30 “'E ta'a famoulu wale faalalau ala taki gi li, ma 'i 'amoulu lou Farasi gi, 'amu saiala taunala 'are 'ali ioli soi 'oka amiu. Wasua ma God kae kwai 'amiu, sulia 'amu ilia 'uri ala 'amu ka ioio ala talasi 'i lao gi, ikoso 'ali 'amu ranaa mola koko 'amiu gi fala rauninala profet gi. 'Uri 'i 'amiu lo 'amu ka alua fau 'oka 'i fofola gigiluna profet fo gi li, failia ioli 'oka 'i lao gi 'ali gigiluna gera gi 'e lio 'oka. 31 Talasi 'amu ilia 'i gera lo koko 'amiu gi li, 'e fatailia 'amu futa oliolitala kwalofa koko ta'a 'amiu gera raunia profet fo gi 'i lao. 32 Ala 'e 'urila, faasuia lo 'amiu galona fo koko 'amiu gi gera fuli'aea lo mae 'i lao! 33 Abulona 'amiu 'e malaa fe wa gi. 'E 'ato rasua 'ali 'amu tafi faasia kwaikwaina 'alia dunaa ala lifi fala maenaa li. 34 Dunala 'are fo gi, laka ilia 'are 'e famoulu, lakae keria tali profet failia tali ioli sai 'are failia tali wale faalalau 'i soemiu. Ma tali ai 'amu kae raunida ma 'amu ka fotoida ala 'ai rara folo. Ma tali ai 'amu kae dauda ma 'amu kae rabusida 'i laola luma fala foana 'amiu gi li, ma 'amu kae tabali kwailiu ada faasia 'i laola falua 'amiu gi. 35 Lia 'e taua God kae kwai 'amiu fafia raunina 'amu taua ala ioli gi sui, fuli'ae mae ala maenala Ebol, wale rada ba, lala mae ka dao ala maenala Sekaraea, wela Barakaea lia 'amu raunia ka mae garania 'ere fau 'i laola Luma Abu God.§ 36 Lakae ilia famoulu kwaikwaina fala maenala wale fo gi li sui kae io fafia ioli ala talasi 'e li.”
Jesus 'e malataia iolila Jerusalem
(Luke 13:34-35)
37 Ma Jesus ka lio ko fala falua 'i Jerusalem, ma ka sae 'uri 'e, “Iolila Jerusalem 'e! 'Amu 'uia profet ba God 'e kerida mae famiu gi 'alia fau gi, ma 'amu ka raunida. Ala talasi afula lau oga 'ali 'amu la mae 'i soegu 'ali lau lio suli 'amiu malaa karai 'e ofia kalela 'i malula 'aba'abala. Wasua ma iko 'ali 'amu oga mola. 38 Ma talasi 'e lo, God kae la lo faasi 'amiu, ma kae faeburi lo 'alia falua 'amiu. 39 Ma lakae ilia famiu, ikoso 'ali 'amu leesi lau lou, la la ka dao ala talasi la 'amu kae sae 'uri 'e, ‘God, 'o 'oilakitailia wale 'e la mae 'alia nanatana 'o li!’ ”
* 23:13-14 verse 14 iko 'ali io 'i laola afulanala geregerena 'ualo Matthew, “'E ta'a famoulu wale faalalau ala taki gi li ma 'i 'amoulu Farasi gi lia 'amu taua 'are 'ali ioli gera iili 'amiu 'alia wale 'oka gi li. Ma God kae kwai 'amiu, sulia 'amu mal ta'a ala 'oru gi ma 'amu laua luma gera gi 'amiu. Wasua 'amu ka tau 'amiu 'urifo, 'amu ka taua foana tekwa gi, 'uri 'ali ioli ka iilia 'uri 'i 'amiu wale God gi. Sulia moulu tau 'urila, kwaikwaina 'amoulu gi kae ba'ela ka tasa.” 23:23 Mint, Dill, Cummin. 23:24 Lev 11 Alafuuna 'i laola Geregerena 'Ualo li 'e iilia Jiu gi ikoso gera 'ania lano failia kamel sulia 'e sai ala faa'uli'uli nala ioli. § 23:35 Ebol wale rada eta gera raunia 'i laola Alafuuna 'Ualo li. Ma Sekaraea wale rada fafu'isi gera raunia lou 'i laola Alafuuna Uolo li. 23:39 Sam 118:26