24
Jesus 'e iili lalai ala lia 'e malimae gi kae manisia Luma Abu God
(Mark 13:1-27; Luke 21:5-28)
'I burila Jesus 'e sae 'urifo ka sui, ka la lo faasia Luma Abu God. Ma talasi Jesus kae la ko, alae wale li galona lia daulu ka la mae 'i so'ela, ma daulu ka sae 'uri 'e, “'O lesia ga luma 'oka 'e galia Luma Abu gi li.”
Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “'Eo, moulu lesia luma ba'ela 'e gi. Ikoso ta teke me fau 'i lifi'e ala Luma Abu God kae io 'i fulila. 'I gera sui gerakae tagalae 'i wado.”
Burila Jesus ka rae gwaula fe uo 'i Olif, ma talasi 'e gwauru wale li galona lia gi daulu la mae 'i so'ela, ma daulu ka io 'adaulu talifili daulu. Ma daulu ka soilidi Jesus 'uri 'e, “Talasi taa 'e 'are 'e 'o ilida fameulu gi kae fuli ai? Ma taa kae fuli 'ali fatailia talasi 'o fala olina mae failia talasi molagali kae sui ai?”
4-5 Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “'Amu ka lio suli 'amiu, sulia wale afula gi gerakae la mae 'i lulufala ratagu, ma gerakae kotofi 'amiu, gerakae sae 'uri 'e, ‘'I lau lo Christ, wale ba God 'e filia.’ Ma talasi gera taua 'are fo gi li, ioli afula kae fakwalaimokia kotona fo gera gi. Ma 'amu ka lio suli 'amiu, taufasia ta wale ada bi kotofi 'amiu, ma 'amu ka fakwalaimoki ala kotona gera gi. Ma na 'are lou, moulu kae rono ala mae ala falua garani gi li, failia alaana sulia maee li ala nali falua tatau lou mae. Ka 'urila wasua 'ala, ikoso 'ali 'amu malata fiitala sulida. 'Are 'urifo gi kae dao mae, wasua ma ikoso 'ali fatailia suinala molagali. Mae falua gi gerakae kwalaa kwailiu 'i matanada, failia tatalona gi gerakae kwalaa kwailiu 'i matanada. Ma fiolo kae dao ala lifi gi sui ma lululu kae 'asu ala lifi gi sui. Ma 'are fo gi lia lo fulinala rabefiina, malaa mola 'ala geli faafutaa ba 'e fuli'ae ka fii lo fala too wela na li.
“Ala talasi fo lou, ioli ala mae falua mamataa kwailiu 'i laola molagali li ikoso gera oga 'amiu, sulia 'i 'amiu ioli lau gi. Ma tali ioli ada gerakae dau 'amiu, ma gerakae kwate 'amiu fala malimae 'amiu gi fala kwainamiu ma fala rauninamiu. 10 Ma nali ioli afula gera fitoo agu, ikoso gera dau nanata ala fitoona gera gi. Ma ioli gi gerakae malimae kwailiu 'i safitada. Ma gera kae kwatea ioli God gi fala malimae gera gi. 11 Ma ala talasi fo, profet kotokoto afula kae dao mae, ma gera kae talaida, ma gerakae kotofia ioli afula kae la sulia faalalauna rero fo gera gi. 12 Ma gerakae taua 'are rero afula rasua gi. Ma fofola me 'are fo, kwaimanaa ioli afula gi li kae watoutou. 13 Wasua ka 'urifo 'ala, ala ta ioli 'e nanata fala laa na sulia God la la ka dao ala suinala talasi fo, 'i lia God kae faamauria. 14 Ma Faronona 'Oka 'e sulia Tatalona God, gerakae faarono 'alia 'i laola molagali fala ioli gi sui. Buri 'ala lo, suinala molagali ka bi dao mae.
15 “Ma moulu kae lesia 'Are Fa'uli'uli kae tatae mae ala lifi abu. Te 'are ta'a fo kae fa'uli'ulia Luma Abu God, ma kae tau 'ali God kae manisia. 'Are ba profet Daniel etae sae lo mae sulia 'i lao.” (Alaana fala ioli 'e kae idumia 'e 'uri 'e: 'O malinailia 'oka ala malutala 'are 'e.) 16 “Talasi 'amu ka lesia 'are 'e gi kae dao mae, ioli gera io ala provins 'i Judea gi li, gerakae tafi fala gwaula fe uo gi. 17 Ala talasi fo, ala ta ioli 'e io 'i maluma ala luma lia, 'i lia ka tafi nainali lo, ma ikoso 'ali malata lou fala ruuna 'i laola luma lia fala sakenala ta me 'are 'ala. 18 Ma ite 'e io 'ala 'i laola raku, ikoso 'ali 'e oli lou 'i luma fala ta toro 'ala. 19 Kwaimalataina ba'ela rasua fala barae geli gera dodolanaa gi, ma gera ka faasusua wela wawade gi li ala talasi fo, sulia 'e 'ato rasua 'ali gera tafi nainali. 20 'Eo, 'amu ka foa ma 'amu ka sugaa God, 'ali 'are fo gi ikoso fuli ma 'amu ka tafi ala talasi ala gwarii li, 'o ma ala Sabat, atoa ala mamalona li. 21 Dunala famalifiina ala fe atoa fo gi li, kae ta'a ka liufia famalifiina ioli 'i laola molagali li gera saiai, fuli 'ua mae ala talasi God 'e raunailia molagali la la ka dao ala talasi 'e. Ma ikoso 'ali ta 'are 'urifo 'ali kae fuli lou 'i buri. 22 Ma ala God ikoso fadodokoa talasi ala famalifiina li, 'e 'ato 'ali ta ioli 'ali mauri. Ma 'e fadodokoa talasi fo fala 'okanala ioli 'e filida gi.
23 “'Eo, ala ta ioli ka sae 'uri 'e famiu, ‘Lesia, lia lo 'e Christ,’ 'o ma ka sae 'uri 'e, ‘Lesia, lia 'i lokoo,’ ikoso 'ali 'amu fakwalaimokia 24 Sulia ioli kotokoto gi kae dao mae, ma gerakae sae 'uri 'e, ‘'I lau Christ,’ failia ioli kotokoto gi gerakae sae 'uri 'e, ‘'I lau na profet.’. Ma gerakae fulia 'are mama'ala ba'ela gi 'uri 'ali gera talai rero ala ioli 'e God 'e filida gi wasua ma 'e 'ato rasua fada. 25 Lia fo, wasua 'are 'e gi iko 'ali gera fuli 'ua, lakae ilia lo famiu 'i lao 'ali 'amu saiali.
26-27 “Ala talasi 'i lau, Wela Wale li, lakae oli mae, ioli gi sui gerakae leesi lau. Malaa lou lia 'e 'amu saiala lesinala kwanaa faasia tataenala da'afi ka dao ala suunala da'afi 'i laola raloo talasi kae kwana. Ala tali ioli gera sae 'uri 'e famiu, ‘Christ 'e io 'i laola abae lifi kwasi,’ ikoso 'ali 'amu la fala lifi la. Ala tali ioli gera sae 'uri 'e famiu, ‘Christ 'e agwa 'i lifi'e,’ ikoso 'ali 'amu fakwalaimokia alaana 'urifo gi.
28 “Olinagu mae ikoso ta ioli 'ali'e talafia, ka malaa lou lia malububu ikoso talafia ta 'are 'e mae.” *
Jesus 'e sae sulia olinala mae
(Mark 13:24-31; Luke 21:25-33)
29 “'I burila talasi famalifiina fo gi ka sui bui,
‘God kae bolosia da'afi, failia madama, ma ikoso 'ali daro tala.
Ma God kae kwatea kwalikwali gi gerakae toli faasia 'i laola raloo.
Ma God kae taua 'are 'i nali gi, gerakae la rero faasia fulida.’
30 “Buri 'ala 'are fo gi, totofo ala olinagu mae ka bi fatae mae 'i laola raloo. Ma ala talasi fo mola, ioli gi sui 'i laola molagali, gerakae ani sulia gera kae leesia lakae oli mae 'i fofola me dasa 'i laola raloo, ma lakae la mae failia nanatana lau failia wasinosinona ba'ela lau. 31 Ma eniselo kae ufia bunu kae ani ba'ela fala logosinala ioli lau filida sui lo gi. Ala talasi fo, lakae keria mae eniselo lau gi, 'ali gera logosia mae ioli lau gi faasia falua 'i laola molagali gi li sui.”
32 Mola, Jesus ka sae sulia tarifulaana 'uri 'e, “'Amu malata ga sulia 'ai figi gi. Talasi 'amu lesia 'abala 'e uulua 'oka, 'amu ka saiai talasi ala 'ago'agonali 'e dao garani lo. 33 Ka 'urifo lou, talasi 'amu lesia famalifiina fo gi sui kae dao mae, 'amu ka saiai olinagu mae 'e garani lo. 34 'Are kwalaimoki 'e lakae ilia famiu, ioli gera mauri ala talasi 'e li sui ikoso 'ali gera mae 'ua ma 'are 'e gi ka fuli. 35 'Are 'i nali gi ma 'are 'i laola molagali gi li, gerakae sui. Wasua ma saenagu 'ato 'ali sui.
Iko ta ioli 'ali 'e saiala fe atoa 'o ma talasi
(Mark 13:32-37; Luke 17:26-30, 34-36)
36 “Iko ta ioli 'ali 'e saiala talasi lakae oli mae ai. Eniselo gi wasua iko 'ali gera sai lou ai, ma 'i lau, Wela wasua, iko 'ali lau sai lou ai. God Mama talifilia mola 'e saiai. 37 Olinagu mae kae malaa 'are ba 'e fuli ala talasi ba Noa li. 38 Ala fe atoa ba 'i lao ala kwai afe ba'ela ba li, ioli gi gera fana ma gera ka gou 'ada, ma wale gi failia geli gi gera ka arai 'ada ma gera ka kwate geli 'ada kwailiu, la la ka dao ala fe atoa ba Noa 'e rae 'i laola faga ba'ela ba lia li. 39 Wasua 'ala, gera raria 'ua ta 'e kae dao mae, la la ka dao ala talasi la kwai afe ba'ela ba 'e dao mae, ma ka sakeda sui lo. Ma kae 'urifo lou ala talasi lakae dao mae ai. 40 Ala talasi fo, rua wale gi daro galo 'i laola raku. Ma lakae sakea ta teke wale fae lau, ma ta teke wale ka io lo 'ala. 41 Ma rua geli gi lou daro kae galo fana 'adaroa, ma na teke ai lakae sakea, ma ruala lakae tafisia. 42 'Amu ka liolio 'oka, sulia 'amu raria fe atoa ta 'e 'i lau, Aofia 'amiu, lakae dao mae ai. 43 'Amu ka malata tonala 'are 'e gi, ala ioli ala luma 'e sai mola 'ala ala talasi ioli belibeli kae dao mae ai, 'urila kae liolio 'oka ma ikoso ala'alia ioli belibeli fo ka ruu mae 'i laola luma lia. 44 Lia fo, 'amu ka rerei lou, sulia lakae dao mae ala talasi la iko 'ali 'amu saiai.”
Tarifulaana sulia rua wale galona gi
(Luke 12:41-48)
45 Ma Jesus ka sae lou 'uri 'e fala wale li galona lia gi, “'Amu malaa lo wale li galona la 'e liotoo ma ka galo rada. Ma arai ba'ela ka alua ka lio sulia ioli galona gi, ma ka kwatea fana fada ala talasi fala kwate fana na li. 46 Ma 'oilakina fala wale li galona fo talasi arai ba'ela 'e dao fafia ma 'e taua 'are fo gi li, ala talasi 'e dao mae 'i luma lia li! 47 Lakae ilia 'are kwalaimoki famiu, wale ba'ela fo kae alu lia ka lio sulia 'are lia gi sui.
48 “Wasua ma, ala 'i lia wale li galona ta'a, 'i lia kae malata 'uri 'e, ‘Arai ba'ela lau, daonala mae 'e tatau 'ua,’ 49 ma ka fuli'ae fala kwainala ioli galona gi, ma ka io li fana lo 'ala ma ka gou waen lo 'ala failia ioli gou waen gi. 50 Sui arai ba'ela ka dao mae ala ta atoa iko 'ali kwaimamali ai, fe atoa iko 'ali 'e saiai. 51 Arai ba'ela kae kwatea kwaikwaina 'afaa fala ma ka alua failia ioli 'asa gera koto 'alia galona 'ala God gi. Ma talasi kae io ala lifi fo li, kae ani ma kae giria lifola, sulia kae famalifii rasua.”
* 24:28 Talasi gia lesia malububu afula gera logo ala teke me lifi, gia ka sai lo ai ta 'are mae 'e io 'i lifila, ma gera kae 'ania. 24:29 Aesea 13:10; 34:4; Esikiel 13:7; Joel 2:10, 31; 3:15 24:30 1 Tesalonika 4:16 24:34 or Gia sai lou ala idumi nai 'uri 'e: molagali ikoso 'ali sui 'ua ma 'are 'e gi ka fuli.