25
Tarifulaana sulia akwalae geli ulao
Ma Jesus ka sae lou 'uri 'e, “Talasi ala oli nagu mae, Tatalona God kae malaa akwala geli ulao gera sakea fe fakwaru gera gi li, ma gera ka kwaimamali masia arai fa'alu kae la mae kae sakeda fala fanana ala araaraina li. Ma na lima geli ulao daulu nonoe, ma na lima ai daulu ka malata. Te geli ulao nonoe fo gi gera sakea fe fakwaru gera gi, wasua ma iko 'ali gera sakea mola ta waiwai ala 'olif 'ali ka totolia fakwarunala fakwaru daulu gi 'alia. Ma ai malata fo gi gera sakea 'au ba'ela ala waiwai ala 'olif li fala fakwaruanala fakwaru daulu gi. * Arai fa'alu fo iko 'ali dao nainali, ma geli ulao fo gi maadaulu ka momosula sui, ma gera ka mo'osu lo 'ada.
“Ma matoula boni, ioli gi gera rii 'uri 'e, ‘Arai fa'alu 'e dao lo mae! 'Amu la, ma 'amu ka manotonala.’ Te akwala geli ulao fo gera ka tatae, ma gera ka fakwarua lo fakwaru gera gi. Ma geli ulao nonoe fo gi gera ka sae 'uri 'e fala geli ulao malata fo gi, ‘Moulu kwatea ta waiwai ala 'olif fameulu fali fakwaru 'ameulu, sulia waiwai 'olif 'ameulu fala fakwaruna li kae garani sui lo.’
“Sui ulao malata fo gi daulu ka olisi 'uri 'e adaulu, ‘Iko, sulia 'e iko 'ali totoli golu sui. Moulu la ala ta luma, 'ali moulu folia ta waiwai 'olif fala fakwaru na 'amoulu.’ 10 Ma talasi gera la fala folinali, arai fa'alu fo ka dao mae. Ma ulao fo gera rerei gi, gera ka la lo failia fala fanana ala araaraina li. Ma gera ka folo lo bolosia mala luma.
11 “'I burila geli ulao ba gi, daulu ka dao lou mae, daulu ka sae 'uri 'e, ‘Arai fo! 'O tafalia ko mala luma fameulu!’ 12 Ma arai fa'alu fo ka olisi 'uri 'e adaulu, ‘'Are kwalaimoki lakae ilia famoulu, lau rari 'amoulu.’ ”
13 Ma Jesus ka faasuia lo tarifulaana fo 'uri 'e, “Ta 'e, 'amu ka liolio 'oka, sulia 'amu raria fe atoa 'o ma talasi lakae oli mae ai.”
Tarifulaana sulia olinala mae wale 'ilitoa
(Luke 19:11-27)
14 Sui Jesus ka ilia lou tarifulaana 'e fala wale li galona lia gi, “Ala talasi lakae oli mae, Tatalona God 'e malaa te wale la 'e la ala te lifi tatau, ma ka soia ioli li galona lia gi, ma ka kwatea gera ka lio sulia too 'arena lia gi. 15 Ma ka kwatea lima to'oli seleni gi fala na wale. Ma fala na wale lou, 'e kwatea rua to'oli seleni gi. Ma fala na wale lou, ka kwatea teke to'oli seleni. 'E kwatea ka totolia lo sai arena daulu gi. Sui ka la lo sulia lalana lia. 16 Ma wale fo 'e sakea lima to'oli seleni gi li, 'e galo 'alida, ma ka too lou ala na lima to'oli seleni fafia. 17 Ma wale ba 'e sakea rua to'oli seleni gi li, 'e galo lou 'alida, ma ka too ala na rua to'oli seleni lou fafia. 18 Wasua ma wale ba 'e sakea teke to'oli seleni gi li, 'e la ma ka 'elia te gilu 'i laola wado, ma ka faagwaa 'ala seleni ba arai ba'ela 'e kwatea fala gi.
19 “'I burila keme talasi tekwa, arai ba'ela ba daulu ka oli mae, ma ka oga 'ali saiala seleni ba 'e aluda fae daulu gi. 20 Ma wale ba 'e sakea lima to'oli seleni gi li, ka sakea lou mae na lima to'oli seleni, ma ka sae 'uri 'e, ‘Arai ba'ela, 'o kwatea lima to'oli seleni gi fagu ba. 'O lesia ga, lau sakea lou na lima to'oli seleni fafia.’
21 “Ma arai ba'ela ka olisi 'uri 'e ala, ‘'I'o ioli li galona 'oka lau. Lau saiai laka fitoo amu! 'O galo 'oka 'alia 'are wawade gi, lia 'e lakae alu 'o, koe ba'ela fafia 'are afula gi. 'O la mae, ma ko io babalafe fae lau.’
22 “Ma wale ba 'e sakea rua to'oli seleni gi li ka dao lou mae. Ma ka sae 'uri 'e, ‘Arai ba'ela, 'o kwatea mola rua to'oli seleni gi fagu ba. 'O lesia ga, lau sakea lou na rua to'oli seleni fafia.’
23 “Ma arai ba'ela ka olisia 'uri 'e, ‘'I'o ioli galona 'oka lau, lau saiai laka fitoo amu! 'O galo 'oka 'alia 'are wawade gi. Lia 'e lakae alu 'o, koe ba'ela fafia 'are afula gi. 'O la mae, ma ko io babalafe fae lau.’
24 “Sui wale ba 'e sakea teke to'oli seleni gi li ka dao mae. Ma ka sae fa'ali mola 'ala 'uri 'e, ‘Arai ba'ela, lau saiai 'i'o wale malatamu 'e iko 'ali sai ala tolina fafia ta me 'are li. 'O fisu 'are 'amua ala lifi la iko 'ali 'o fasia, ma ko sakea 'amua 'are ioli mamata gi li. 25 'Are la fo lau mau, ma laka lai faagwaa lo seleni ba 'o gi 'i laola wado. 'O lesia seleni ba 'o gi 'e mola 'ali.’
26 “Ma arai ba'ela ka olisi 'uri 'e ala, ‘'I'o wale li galona ta'a 'i'o, ma ko 'e'ela ta'a. 'O sai mola 'amua ala lia 'e lau fisu 'are ala lifi iko 'ali lau fasida gi, ma laka sakea mola 'agua 'are ioli mamata gi li. 27 Ala 'o malata 'urila, 'utaa iko 'ali 'o alua mola seleni lau gi 'i laola lifi li alu bata na 'ali ka afula, ma ka dao ala talasi lau oli mae ai, 'ali laka sakea seleni fo gi ma seleni tarena gi failia.’
28 “Sui arai ba'ela fo ka sae 'uri 'e fala wale li galona lia gi lou, ‘Moulu sakea lo seleni la gi faasia, ma moulu ka kwatea fala wale 'e too ala akwala to'oli seleni gi li. 29 Sulia ioli gera too ala 'are afula gi li, lakae kwatea lou tali 'are fada, 'ali gera too 'are ka afula lou. Ma ite iko 'ali too ala ta 'are, ta 'are wawade wasua 'e too ai, lakae lafua faasia. 30 Ma wale li galona 'e, moulu 'ui 'alia 'i maluma 'i laola mae rodo, lifi la ioli gi kae ani ani mola 'ada failia girinala lifoda sulia 'e famalifii rasua.’ ”
31 Jesus ka sae lou 'uri 'e fala wale li galona lia gi, “Talasi lau, Wela Wale li, lakae oli lou mae fala tatalofana failia eniselo gi li, lakae gwauru ala lifi li gwauru na 'ala wale tatalofa. 32 Ma ioli gi sui faasia falua gi sui gerakae logo mae 'i soegu. Ma lakae tolinia ioli gi sui, malaa na wale 'e lio sulia sipsip gi ka tolinia sipsip gi faasia nanigot gi. 33 Ma laka alua lo ioli rada gi 'i aba aolo agu, ma ioli ta'a gi 'i aba mauli agu.
34 “Sui laka sae 'uri 'e fala ioli 'e gera io 'i aba aolo agu gi, ‘'I 'amiu lo ioli Mama lau 'e babalafe fae 'amiu gi. 'Amu ruu mae 'i laola 'Ilitoana 'e rerei 'alia famiu ala fulinala mae molagali li. 35 Sulia talasi lau fiolo ai, 'amu kwatea fana fagu. Ma talasi lau siligou ai, 'amu kwatea kwai fagu. Ma wasua 'ala lau ioli dao faasia na falua mamata, 'amu kwalo lau fala 'i laola luma 'amiu gi. 36 Ma talasi lau dadala, 'amu kwatea toro fagu. Ma talasi lau matai, 'amu lio suli lau. Ma talasi lau io 'i laola raraa li, 'amu daofi lau.’
37 “Sui ioli rada gi gera ka olisia 'uri 'e agu, ‘Aofia, talasi taa 'e 'ami lesia 'o fiolo, ma 'ami ka ranoli 'o? Talasi ta 'e 'o siligou, ma 'ami ka kwatea kwai famu? 38 Ma talasi ta 'e 'i'o ioli dao faasia falua mamata li, ma 'ami ka kwalo 'o 'i luma, ma talasi ta 'o dadala ai, ma 'ami ka kwatea toro famu? 39 Ma talasi ta 'e 'ami lesia 'o matai ai, 'o ma ko io 'i laola raraa, ma 'ami ka daofi 'o?’
40 “Ma laka olisida 'uri 'e, ‘'Are kwalaimoki lakae ilia famiu, talasi 'amu taua ta 'are 'urifo fala ta ioli mola 'ala iko 'ali gera lio ba'ela ala, 'amu taua lo fagu.’
41 “Sui lakae sae 'uri 'e fala ioli fo gera io 'i aba mauli agu gi, ‘'Amu la tatau ko faasi lau. God kae kwai 'amiu. Ma 'amu kae la 'i laola dunaa 'e 'ago firi, lia God 'e rerei 'alia fala Saetan, failia eniselo ta'a lia gi. 42 Sulia lau fiolo, ma iko 'ali 'amu kwatea mola ta fana 'agua. Ma talasi lau siligou, iko 'ali 'amu kwatea mola ta kwai 'agua. 43 Ma talasi lau dao mae faasia falua mamata li, iko 'ali 'amu kwalo lau mola fala 'i laola luma 'amiu gi. Ma talasi lau dadala, iko 'ali amu kwate toro mola fagu. Ma talasi lau matai ma laka io 'i laola raraa li, iko 'ali amu lio mola suli lau.’
44 “Ma gera ka olisi 'uri 'e ala, ‘Aofia, talasi ta 'e 'ami lesi'o, 'o fiolo, 'o ma 'o siligou, 'o ma 'i'o ioli dao, 'o ma ko dadala, 'o ma 'o matai 'o ma 'o io 'i laola raraa, ma iko 'ali 'ami rana 'o mola?’
45 “Ma laka olisida 'uri 'e, ‘'Are kwalaimoki Lakae ilia famiu, talasi iko 'ali 'amu kwairanai ala ta ioli mola 'ala lia iko 'ali gera lio ba'ela ala, 'amu taua lo agu.’
46 “Sui gera ka la lo 'ada fala kwaikwaina fo kae ioio firi, ma ioli rada gi gera ka la lo fala maurina firi.”
* 25:4 Jiu gi gera fakwaru 'alia waiwai ala 'olif li malaa lia gia fakwaru 'alia karasina li.