26
Wale etaeta Jiu gi li gera alatolae fala rauninala Jesus
(Mark 14:1-2; Luke 22:1-2; John 11:45-53)
Talasi Jesus 'e faalalau 'alia 'are fo gi ka sui, ka sae 'uri 'e fala wale li galona lia gi, “Moulu saiai ka sui lo, Fanana ala Daofae Liu na li kae fuli 'i fulee. Ma ala talasi fo, gerakae kwate lau, Wela Wale li, fala malimae lau gi, 'ali gera foto fafi lau ala 'ai rara folo.”
Ala talasi fo lou, fata abu ba'ela gi, failia wale etaeta Jiu gi li, gera logo 'i laola luma ba'ela 'ilito'ola fata abu la ratala Kaeafas. Ma gera ka alatolae, 'ali gera daria ta talasi 'ali gera dau agwa ala Jesus, ma gera ka raunia. Ma gera ka sae kwailiu 'uri 'e, “Ikoso 'ali golu daua ala fe atoa ala fana na li, taufasia ioli gi gera bi kwalaa fae golu.”
Te geli 'e nikia waiwai si'ina 'oka fafia gwaula Jesus
(Mark 14:3-9; John 12:1-8)
Ma Jesus failia wale li galona lia gi, daulu la ko fala 'i Betani, daulu ka io 'i laola luma Simon, wale la kuu 'e tautaua 'i lao. Talasi Jesus kae fana 'ala, te geli 'e la mae 'i so'ela failia botole 'e kwana rasua,* ma 'e fonu 'alia waiwai 'e si'ina fofo 'oka, ma folifolinai ka ba'ela rasua. 'E la mae, ma ka nikia fafia gwaula Jesus. Talasi wale li galona lia gi daulu lesia, daulu ka ogata'a, ma daulu ka sae 'adaulu taladaulu 'uri 'e, “'Uta 'e geli 'e ka fafuta'a waiwai 'oka 'e? Waiwai fo, ala golu ka foli 'alia, bata ba'ela golu kae sakea 'alia. Ma golu ka sakea bata fo gi fala rananala ioli siofa gi!”
10 Ma sulia Jesus 'e sai mola 'ala ala taa fo daulu kae sae sulia, ka sae 'uri 'e fadaulu, “'Uta 'e moulu ka sae 'uri'e, ma moulu ka fa 'ekea geli 'e? 'Are 'oka rasua 'e lia 'e taua fagu. 11 Ioli siofa gi gera io mola 'ada fae 'amiu sulia atoa gi. Ma 'i lau, talasi dodoko mola 'e lakae io fae 'amoulu sulia. 12 Ma talasi geli 'e 'e nikia waiwai 'e ala rabegu, 'e rerei lau lo maasia alominagu ala gigiluna ala fe atoa ala maenagu li. 13 Ma laka ilia famoulu, ala falua gi sui 'i laola molagali gera kae faatalo 'alia Faronona 'Oka gera kae ronoa lou me 'are 'e geli 'e 'e taua fagu, ma gera kae malata tonala.”
Judas 'e alafafia kae foli 'alia Jesus fala malimae gi
(Mark 14:10-11; Luke 22:3-6)
14 'I burila 'are fo gi sui, na wale ala akwala wala rua wale li galona Jesus gi, ratala Judas Iskariot ka la 'i so'ela fata abu ba'ela gi. 15 Ma ka soilidi gera 'uri 'e, “Ala laka kwatea Jesus famoulu, taa moulu kae kwatea 'agua?” Ma gera ka idumia olu akwala seleni gi, ma gera ka kwatea fala. 16 Fuli ala talasi fo, Judas ka liolio lo 'afia ta talasi 'e totolia fala kwatenala Jesus fadaulu.
Jesus 'e 'ania Fanana ala Daofae Liu na li
(Mark 14:12-21; Luke 22:7-13, 21-23; John 13:21-30)
17 Ma ala etala atoa ala fanana 'e gera soia 'alia, “Beret la iko ta Ist ai,” wale li galona gi daulu la mae 'i so'ela Jesus, ma daulu ka soilidi 'uri 'e ala, “'I fe 'o oga meulu ka rerei 'alia Fanana ala Daofae Liu na li famu ai?”
18 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “Moulu la fala 'i Jerusalem. Ala talasi moulu li dao 'i so'ela te wale la lau filia, moulu ka sae 'uri 'e fala, ‘Wale faalalau 'ameulu, 'e ilia talasi lia 'e dao garani lo. Lia failia wale li galona lia gi gera kae 'ania Fanana ala Daofae Liu na li 'i luma 'o.’ ”
19 Ala talasi fo, wale li galona gi gera la, ma geraka alaa failia wale fo malaa lo lia ba Jesus 'e ilia lo fadaulu, ma daulu ka rerei lo 'alia fanana fo 'i lifi fo.
20 Ma 'i raurafi, Jesus ka gwauru 'i lififo 'ali ka fana failia akwala wala rua wale li galona lia gi. 21 Ma talasi daulu kae fana lo, Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “'Are kwalaimoki lakae ilia famoulu, na wale amoulu kae kwate lau fala malimae lau gi.”
22 Talasi wale li galona gi daulu ronoa me 'are fo li, daulu ka kwaimalatai rasua. Ma io ma na teke wale adaulu 'e fuli'ae li soilidia Jesus 'uri 'e, “Aofia, 'uri 'e ma 'o sae suli lau 'e?” Ma daulu sui mola daulu soilidi 'urifo.
23 Sui Jesus ka sae 'uri 'e, “Te wale amoulu, lia kae saua me berete lia 'i laola teu fae lau, 'i lia lo kae kwate lau fala malimae lau gi. 24 'I lau, Wela Wale li, lakae mae malaa lo lia ba Geregerena Abu 'e ilia ka sui lo mae 'i lao. Ma kwaimalatai rasua fala wale 'e kae kwate lau fala malimae lau gi li. 'E 'oka fala wale la ala iko 'ali gera fafutaa mola.”
25 Ala talasi fo, Judas wale fo kae kwatea Jesus fala malimae lia gi li, ka sae 'uri 'e, “Wale li Faalalau, koe sae suli lau la?”
Ma Jesus ka sae 'uri 'e fala, “'I'o 'i talamu 'o talae ilia lo.”
Fanana Aofia
(Mark 14:22-26; Luke 22:14-20; 1 Korint 11:23-25)
26 Ma ala talasi daulu kae fana, Jesus ka sakea tofui berete, ma ka batafea God, sui ka liia, ma ka kwatea fala wale li galona lia gi, ma ka sae 'uri 'e, “Moulu sakea, ma moulu ka 'ania, lia lo 'e rabegu.”
27 Sui ka sakea teu li gou, ma ka batafea God, sui ka kwatea fadaulu, ma ka sae 'uri 'e, “'Amoulu sui, moulu goufia. 28 Lia lo 'e 'abugu lia God 'e fanasia 'alia alafuuna fa'alu, sulia 'abugu kae afe fala ioli afula gi, 'ali God ka kwailufa lo 'alia ta'ana gi. 29 'Are kwalaimoki lakae ilia famoulu, ikoso lau goufia lou waen 'e la la ka dao ala fe atoa lakae goufia waen fa'alu fae 'amoulu 'i laola Tatalona Mama lau li.”
30 Sui daulu ka nulia fe nuu, ma daulu ka la fala fe uo la gera soia 'alia Olif.
Jesus 'e etae sae sulia tofena Peter kae taua 'alia
(Mark 14:27-31; Luke 22:31-34; John 13:36-38)
31 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “Ala fe boni 'e, 'i 'amoulu sui moulu kae tafi faasi lau. Sulia Geregerena Abu 'e sae 'uri 'e, ‘God kae raunia wale 'e lio sulia sipsip gi li, ma sipsip gi sui geraka tagalae.’ 32 Ka 'urifo wasua 'ala, 'i burila lakae tatae lou fala maurina, lakae eta 'i lao amoulu fala 'i Galili.”
33 Ma Peter ka olisia 'uri 'e, “'I lau 'ato 'ali lau la faasi 'o, wasua wale 'e gi gera ka la 'ada fa'asi 'o!”
34 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fala Peter, “Laka ilia famu, 'i lao ala karai kae ani 'i laola fe boni 'i tara'ela, koe tofe 'ali lau 'uri iko 'ali 'o sai agu.”
35 Ma Peter ka olisi 'uri 'e ala, “Wasua laka mae fae 'o, 'e 'ato 'ali lau ilia 'uri lau rari 'o!”
Ma wale li galona gi sui, daulu sae lou 'urifo.
Jesus 'e foasia God 'i Getsemani
(Mark 14:32-42; Luke 22:39-46)
36 Sui Jesus ka la failia wale li galona lia gi ala te lifi gera soia 'alia 'i Getsemani, ma ka sae 'uri 'e fadaulu, “Moulu io 'amoulu 'i lifi'e talasi lakae la 'i lokoo 'ali lau foa.” 37 Ma ka talaia Peter, failia rua wela Sebedi gi failia. Ma ka fuli 'aela lo kwaimalataina ba'ela rasua failia malata boesinala. 38 Ma ka sae 'uri 'e fadaulu, “Manogu 'e fii ka ba'ela rasua, 'e totolia lo rauninagu. Moulu io 'i lifi'e, moulu ka ada, ma moulu ka liolio fae lau.”
39 Sui 'i lia ka 'idu wawade lou ko faasi daulu, ma ka boururu la la maala darala ka too lo 'i wado, ma ka foa 'uri 'e, “Mama 'e, ala 'e talawarau mola 'ala, 'o ala'alia famalifiina 'e 'ali laa faasi lau. Wasua, iko lou liogu, ma sulia liomu lou 'ala.”
40 Sui Jesus ka oli 'i so'ela olu wale li galona lia gi, ma ka lesia daulu mo'osu lo, ma ka sae 'uri 'e fala Peter, “Peter wale'e, 'utaa 'e iko 'ali moulu ada fae lau sulia ta teke me talasi wasua? 41 Moulu ada, moulu ka liolio 'alia foana taufasia ilitoona ka bi liufi 'amoulu. Sulia moulu oga taunala 'are 'oka gi, wasua ma rabemoulu 'e watoutou rasua.”
42 Jesus ka la lou, ma ka foa ala ruala talasi 'uri 'e, “Mama 'e, ala iko 'ali 'e totolia 'ali 'o bolosia famalifiina 'e faasi lau, 'oka mola 'ala, laka rono lo 'agua sulia liomu.”
43 Ma talasi 'e oli mae 'i soela wale li galona lia gi li, ka lesia daulu mo'osu lou, sulia maa daulu 'e momosula rasua lo.
44 Ma Jesus ka la lou faasidaulu, ma ka foa lou ala olula talasi, ka ilia lou me alaana ba gi mola 'ali. 45 Sui ka la lou 'i soela olu wale li galona lia gi, ma ka sae 'uri 'e fadaulu, “Moulu mo'osu 'ua 'e? Ma moulu ka mamalo 'ua 'e? Lio ga, gera kae kwate lau lo, Wela Wale li, 'i lofola limala ioli ta'a gi. Talasi ba 'e dao lo mae! 46 Moulu tatae, golu ka la lo. Moulu lesia wale ba kae kwate lau fala malimae lau gi li, 'e dao lo mae.”
Gera daua Jesus
(Mark 14:43-50; Luke 22:47-53; John 18:3-12)
47 Ma talasi Jesus kae alaa 'ua ai, Judas, na wale ala akwala wala rua wale li galona ba lia gi, ka dao lo mae. Te logona ba'ela 'e la mae failia faasia fata abu ba'ela gi, ma wale etaeta gi. Ma gera ka sakea mae 'au li ofona gi, failia subi gi. 48 Judas 'e kwatea sui lo maetoto fada 'uri 'e, “Wale lakae loto 'i babalila, 'i lia lo wale la moulu oga.”
49 Ma nainali lia ka la rada lo 'i so'ela Jesus ma ka sae 'uri 'e, “Wale Faalalau, aroarona ka io fae 'o.” Sui ka loto lo 'i babalila.
50 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fala, “Wale 'oka lau, 'o taua lo me 'are 'e nainali.”
Sui gera ka 'idu garani mae ala, ma gera ka daua Jesus, ma gera ka dau nasi lo fafia. 51 Ma na wale ala wale li galona Jesus gi ka lafua 'au li ofona lia, ma ka kwaia wale li lifurono 'ilito'ola fata abu, ma ka tofu tabia lo fili anina aolo lia. 52 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fala, “'O alua 'au li ofona 'o 'i fulila, sulia ioli gera kwalaa 'alia 'au li ofona gi li, gera kae mae lou 'alia 'au li ofona gi. 53 Lau oga ko saiai, ala laka sugaa Mama lau, 'i lia ka keria mae eniselo afula gi liufia akwala wala rua logonae wale li mae afula gi! 54 Ma ala laka ilia eniselo gi ka rana lau 'urilali, iko 'ali lau fakwalaimokia 'are ba Geregerena Abu 'e ilia sulia Christ kae famalifii 'alia gi.”
55 Sui Jesus ka sae 'uri 'e fala ioli gi, “'Uri'e ma, moulu fia 'i lau ta wale belibeli 'e? Lia 'e Moulu ka dao mae failia 'au gi failia subi gi fala daunagu? Tekwa lo mae, lau faalalau 'amiu 'i laola Luma Abu God, wasua ma iko 'ali 'amu dau lau mola. 56 'Are 'e gi sui ka fuli 'uri'e 'ali fakwalaimokia geregerena profet gi ala Geregerena Abu.”
Sui wale li galona lia gi sui daulu ka faeburi lo 'alia, ma daulu ka tafi lo 'adaulu.
Gera loko kwaikwaina fala Jesus
(Mark 14:53-65; Luke 22:54-55, 63-71; John 18:13-14, 19-24)
57 Ma wale fo gera daua Jesus gi, gera talaia fala 'i laola luma Kaeafas, 'ilito'ola fata abu. Ma wale falalau ala taki gi li, failia wale etaeta gi lou, gera logo 'i lififo. 58 Ma Peter 'e ali buri tatau ko, ma ka dao lou 'i laola labata ala luma 'ilito'ola fata abu, ma ka ruu ko 'i laola labata, ma ka io failia wale lio folo gi, 'uri 'ali ka lesia taa gera kae taua ala Jesus. 59 Ma fata abu ba'ela gi, failia logonae wale lokomalata gi sui, gera tau fala darinala tali alaana kotokoto sulia Jesus 'e totolia 'ali gera raunia fafia. 60 Wasua ioli afula sae kotokoto gi gera la lou mae, iko 'ali gera daria mola ta 'are. Sui 'i buri, na rua ioli kotokoto daro tatae mae, daro ka sae 'uri 'e, 61 “Wale 'e 'e sae 'uri 'e, ‘Lau saiala osinala Luma Abu God, ma laka raunae fa'alu lou ai 'i laola olu fe atoa gi.’ ”
62 Sui 'ilito'ola fata abu ka tatae, ka sae 'uri 'e fala Jesus, “'Uri'e ma, ikoso olisia mola ta 'are, ala 'are ta'a 'e daro ilia amu gi?” 63 Wasua ma, Jesus 'e lobo mola 'ala. Ma 'ilito'ola fata abu ka sae lou 'uri 'e, “Lau suga 'o 'ali 'o sulufolo 'alia ratala God 'e mauri, ma ko ilia fameulu 'i'o lo 'e Christ, Wela God, 'o ma iko?”
64 Jesus ka sae 'uri 'e fala, “Lia la 'o ilia lo. 'Are kwalaimoki lakae ilia famiu, fuli ala talasi 'e ka la 'ala, 'amu kae leesi lau, Wela Wale li, lakae gwauru 'i aba aolo ala God 'e nanata ka tasa, ma lakae la mae 'i fofola dasa gi 'i nali.”
65 Mola 'ilito'ola fata abu fo, ka gagasia to'omi tekwa lia 'i talala ka fatailia ogata'anala, ma ka sae 'uri 'e, “Iko 'ali golu oga lou ta ioli li sae fakwalaimoki! Golu ronoa sui lo lia fafuradani lia lo failia God. 66 'Amu malata 'utaa?”
Ma gera ka olisi 'uri 'e ala, “'E totolia kae mae lo.”
67 Sui gera ka nisufia maala, ma gera ka kwaia. Ma nali ioli geraka fidalia, gera ka sae 'uri 'e, 68 “Christ, ala 'i'o lo na profet, 'o ilia mae, ite 'e fidali 'o 'uri 'e?”
Peter 'e tofe 'alia Jesus
(Mark 14:66-72; Luke 22:56-62; John 18:15-18, 25-27)
69 Ma Peter ka io 'i laola labata, ma te geli ulao li galona ka la mae 'i so'ela ka sae 'uri 'e, “'I'o 'o io lou failia Jesus, te wale 'e faasia 'i Galili.”
70 Sui Peter ka tofe 'i maada 'uri 'e, “Iko 'ali lau saiala 'are koe sae sulia.”
71 Sui, Peter 'e la ka gwauru garania 'ala mae 'olofolo, ma te geli ulao li galona lou ka lesia, ma ka sae 'uri 'e fala ioli gera io 'i lifi fo gi, “Ma wale 'e ioio lou failia Jesus, te wale fo faasia 'i Nasareti.”
72 Ma Peter ka tofe lou, ma ka talifolo 'uri 'e, “Iko 'ali lau saiala wale la.”
73 Ma iko 'ali tekwa mola 'i burila, ioli gera ura 'i lififo gi, gera la 'i so'ela Peter, ma gera ka sae 'uri 'e fala, “'I'o lou na wale adaulu kwalaimoki lo, sulia rononala saenamu 'e talae fatae 'o.”
74 Talasi fo 'i lia ka talifolo lou 'uri 'e, “Ala laka koto, God kae kwai lau. Iko 'ali lau saiala wale la.”
Ma 'urifo mola, karai ka ani lo. 75 Ma Peter ka malata tonala alaana ba Jesus 'e ilia, “'I lao ala karai ka ani 'i laola fe boni 'e 'i tara'ela, koe ilia olu talasi gi iko 'ali 'o sai agu.” Talasi Peter 'e malata tonala me 'are fo li, ka latafa, ma ka uluulu ala ani na 'alia kwaimalataina ba'ela rasua.
* 26:7 botole 'are 'e kwana rasua lia gera soia 'alia alabasster, te fau kae tenae akaakari. 26:31 Sekaraea 13:7 26:48 Falafala Jiu gi li, loto na 'i babalila ioli li 'e fatailia kwaima na failia soi ba'ela na wale li galona gi gera taua ala wale falalau li