27
Gera sakea Jesus 'i so'ela Paelat
(Mark 15:1; Luke 23:1-2; John 18:28-32)
'Ofaedani ta'a 'ua, fata abu ba'ela gi sui failia wale etaeta gi, gera ka lokomalata lo fala rauninala Jesus. Sui geraka firia, ma gera ka talaia lo 'i so'ela Paelat, wale 'ilitoa faasia 'i Rom.
Maenala Judas
(Acts 1:18-19)
Ma Judas, wale ba 'e kwatea Jesus fala malimae lia gi li, ala talasi 'e saiai gera loko kwaikwaina lo ala Jesus fala maenala, ka malata oli, ma ka oli failia olu akwala seleni ba gi fala fata abu ba'ela gi failia wale etaeta gi, ma ka sae 'uri 'e, “Lau tau ta'a lo, sulia lau kwatea wale rada fala rauninala.”
Sui gera ka olisi 'uri 'e ala, “Iko lou 'aberona 'ameulu la. Sulia mali la gulagula 'o lo 'ala la.”
Ma Judas ka 'ui 'alia seleni fo gi 'i laola Luma Abu God, ma ka la lo 'ala. 'E la 'i maluma, ma ka li lioa lia lo 'ala 'i talala.
Ma fata abu ba'ela gi, gera ka sakea seleni fo gi, ma gera ka sae 'uri 'e, “Iko 'ali rada ala taki golu 'ali golu ka alua lo seleni 'e gi failia bata ala Luma Abu God gi, sulia seleni 'e bata ala rau ioli na li.” Ma gera ka alaa ka sui, gera ka alafafia 'ali gera ka folia 'alia te tofui wado, wado te wale kae rauraunae teu. Ma gera ka olisia wado fo 'alia lifi fala alunala ioli mae gi ai, ioli mamata faasia Jiu gi li. Dunala 'e folia wado fo 'alia bata fo 'e sakea fala rauninala ioli li, gera ka soia wado fo 'alia, “Wado ala 'Abu” la la ka dao 'i tara'ela.
'Urifo, gera ka fakwalaimokia alaana ba profet Jeremaea 'e sae 'uri 'e, “Gera sakea lo olu akwala seleni ba gi, bata ba ioli 'i Israel gi gera folia 'alia wale li, 10 ma gera ka kwatea fala folinala wado wale 'e raunailia teu gi li, malaa lo God 'e ilia fagu.”
Paelat 'e lokokwaikwaina fala Jesus
(Mark 15:2-15; Luke 23:3-5, 13-25; John 18:33—19:16)
11 Ma Jesus ka ura 'i maala Paelat, wale 'ilitoa faasia 'i Rom. Ma Paelat ka soilidi 'uri 'e ala, “'I'o walelitalona Jiu gi li 'e?”
Jesus ka olisi 'uri 'e ala, “Lia la 'o ilia lo.”
12 Talasi fata abu ba'ela gi, failia wale etaeta gi, gera suafafia Jesus, iko 'ali olisida 'alia ta alaana.
13 Sui Paelat ka sae 'uri 'e fala, “Iko 'ali 'o ronoa mola 'are ta'a afula 'e gera sua fafi 'o 'alida gi?”
14 Ma Jesus iko 'ali olisidaulu mola 'alia ta alaana. Lia fo Paelat ka kwele rasua 'alia.
15 Ala Fanana ala Daofae Liu na li, wale 'ilitoa faasia 'i Rom, kae 'idufae lugasia ta teke ioli ala Jiu gi lia gera oga faasia 'i laola raraa. 16 Ma ala talasi fo, te wale 'e io lou 'i laola raraa ratala Barabas, ioli sui gera saiala. 17 Lia fo, talasi ioli gi gera logo mae, Paelat ka soilidida 'uri 'e, “Ite 'amu oga laka lugasia famiu, Barabas, 'o ma Jesus lia 'e gera soia 'alia Christ?” 18 'E sae 'urifo, sulia 'e saiai lia fo wale etaeta ala Jiu gi li, gera kwatea Jesus fala sulia gera kwaifii mola fala.
19 Ma talasi Paelat 'e gwauru ala lifi li loko malata na li, wateu lia ka kwatea me alaana fala 'uri 'e, “'O ala taunala ta 'are ala wale rada la. Sulia lau mo'osu bole, ma laka ogabolo rasua sulia ala fe boni ba sui.”
20 Ma fata abu ba'ela gi, failia wale etaeta gi, gera sae aninala ioli gi, 'ali gera ka sugaa Paelat fala lugasinala Barabas, ma ka alua Jesus fala maena. 21 Ma Paelat ka soilidia lou logona fo 'uri 'e, “Ite adaroa 'amu oga 'ali lau lugasia?”
Ma gera ka olisi 'uri 'e ala, “Barabas.”
22 Paelat ka sae 'uri 'e, “Ma taa 'e lakae taua ala Jesus, 'e gera soia 'alia Christ?”
'I gera sui gera ka sae 'uri 'e, “'O foto fafia ala 'ai rara folo.”
23 Ma Paelat ka sae lou 'uri 'e, “Osiala ta ta'a 'e 'i lia 'e taua?”
Sui gera ka akwa ba'ela 'uri 'e, “Fotoia ala 'ai rara folo.”
24 Ma talasi Paelat 'e lesia 'e 'ato 'ali 'e taua lo ta 'are, ma kwalaana kae garani fuli'ae, 'i lia ka sakea me kwai, ma ka saua lo limala 'i maada sui, ka sae 'uri 'e, “Iko 'ali lau 'ado fae 'amiu ala maenala wale 'e. Gulagula 'amiu lo 'e.”
25 Ma logona fo sui gera ka olisia 'uri 'e, “Maenala ka teo fafi 'i 'amami, ma fafia wela 'amami gi lou.”
26 Paelat ka lugasia ko Barabas fada, ma ka kwatea waleli mae afula lia gi gera ka rabusia Jesus. Sui ka kwatea fada 'ali geraka fotoia ala 'ai rara folo.
Wale li ofona gi gera maafoo fala Jesus
(Mark 15:16-20; John 19:2-3)
27 Ma waleli mae afula Paelat gi, gera talaia Jesus 'i laola luma Paelat, ma wale li ofo afula lifi fo gi sui, gera ka logo mae galia Jesus. 28 Ma gera ka kalasua lo toro lia, ma gera ka faaruufia 'alia toro melamelaa boraa. 29 Sui gera ka sakea te 'eregwau ala kwalo karakaraa li, ma gera ka alua 'i gwaula, ma gera ka kwatea te rarae 'ai 'ali 'e dau ai 'alia fili lima aolo lia, malaa 'i lia na walelitalona. Ma gera ka boururu fala, ma gera ka dorakwala sulia, gera ka sae 'uri 'e, “'O mauri tekwa 'amua, walelitalona 'e Jiu gi li.” 30 Ma gera ka nisufia, ma gera ka sakea te rarae 'ai ba, ma gera ka kwaia gwaula 'alia. 31 Talasi gera maafoo fala ka sui, gera ka kalasua lou toro ba, ma gera ka faaruufia lou 'alia toro lia gi, sui gera ka talaia ko fala fotoinala ala 'ai rara folo.
Gera foto fafia Jesus ala 'ai rara folo
(Mark 15:21-32; Luke 23:26-43; John 19:17-27)
32 Ma talasi gera la lo ko, gera ka lesia te wale faasia 'i Saeren, lia ratala Simon. Ma waleli mae afula gi, gera ka taua 'ali 'e sakea 'ai rara folo fo Jesus. 33 Sui gera li dao ala lifi gera soia 'alia 'i Golgota. (Fadanala me saena fo Golgota 'e 'uri 'e “Lifi ala gwae ioli li”.) 34 'I lifi fo, gera kwatea waen gera dolaa 'alia 'ai 'afaa* fala Jesus. Ma Jesus ka mami tonai, ma iko 'ali goufia mola.
35 Sui gera ka foto fafia ala 'ai rara folo, ma gera ka none 'alia 'are malaa daisi 'ali geraka tolinia toro lia gi 'i matanada. 36 Sui gera ka gwauru 'i fua, ma geraka lio 'ada sulia. 37 Ma 'i gwaula 'ai rara folo fo gera alua te geregerena la 'e sae 'uri 'e, “Te wale 'e Jesus, Walelitalona Jiu gi li.” 38 Sui, gera ka fotoia lou rua wale belibeli gi ala 'ai rara folo gi failia, na wale ala gula aolo ala, ma na wale ala gula mauli.
39 Ma ioli gera liu gi, gera ka 'asua gwauda, ma gera ka fai'isi ko fala Jesus, ma gera ka sae 'uri 'e, 40 “'O ilia koe osia Luma Abu God, ma ko raunae fa'alu lou ai sulia olu fe atoa gi mola. Ala 'i'o Wela God, 'o faamauri 'o ga 'i talamu, ma ko sifo mae faasia 'ai rara folo la.”
41 Ma fata abu ba'ela gi gera ka dorakwala lou 'alia 'urifo, failia wale falalau ala taki gi li, failia wale etaeta gi, gera sae 'uri 'e, 42 “'I lia ba faamauria ioli mamata gi, ma iko 'ali faamauria mola 'i lia talala. Ala 'i lia wale talo gia ioli Jiu gi li kwalaimoki, ka sifo mae faasia 'ai rara folo, 'ali golu fakwalaimokia 43 'E fitoo ala God, ma ka sae 'uri 'e, ‘'I lau 'a Wela God.’ Golu liolio ga 'ali golu lesia God kae faamauria 'o ma iko.”
44 Ma rua wale ta'a gera fotoida failia gi, daro sae maafoo lou 'urifo fala.
Maenala Jesus
(Mark 15:33-41; Luke 23:44-49; John 19:28-30)
45 Mae rodo 'e kufi fafia falua gi sui 'i lifi fo fuli ala matoula atoa, la la ka li dao ala olu me tofui matolaa gi raurafi. 46 Ma raurafi, Jesus ka akwa ba'ela 'uri 'e, “'Ilae, 'Ilae, lema sabaktani.” Fadanai 'e 'uri 'e, “God lau, God lau, 'utaa 'e ko fae buri 'ali lau?”
47 Ma nali ioli gera io garania, gera ronoa, ma gera ka sae 'uri 'e, “'E soia Elaeja.” 48 Ma na wale adaulu ka lalao ka sakea mae te lumulumu asi, ma ka fafonua 'alia waen 'afaa, ma ka fanaasia ala mae 'ai, ma ka kwatea fala 'ali goufia.
49 Ma nali ioli lou gera sae 'uri 'e, “Mano ga, golu lesia ala Elaeja kae dao mae fala faamurinala 'o ma iko.”
50 Sui, Jesus ka akwa ba'ela lou, mola ka mae lo.
51 Ma to'omi ba'ela 'e bolosia lifi abu 'i laola Luma Abu God li ka gaga 'alia rua abae 'are, ka fuli mae 'i gwaula la la ka dao 'i 'aela. Ma lululu ka 'asu, ma fau gi ka foga, 52 ma nali gigiluna gwau gera tafa, ma ioli afula ala ioli God gera mae lo gi, gera mauri lou. 53 Ma gera ka latafa faasia gigiluna gera gi. Ma burila Jesus ka tatae oli lou, gera ka ruu laola falua abu 'i Jerusalem. Ma ioli afula gi gera ka lesida.
54 Ma wale etaeta ala waleli mae afula fo gera raunia Jesus gi li, failia waleli mae lia gi, talasi gera lesia lululu, ma 'are mamata gi sui lou 'e fuli, gera ka mau rasua ma gera ka sae 'uri 'e, “'E kwalaimoki rasua lo, 'i lia Wela God.”
55 Ma nali geli afula gera dona buria mae Jesus fuli 'i Galili ma gera ka kwairanai ala, gera io lou 'i lififo, ma gera ka liolio tatau ko 'ada. 56 Na ai adaulu Mary faasia 'i Magdala, ma Mary teite 'a James failia Josef, ma wateu Sebedi, ma nali geli lou.
Gera alomia Jesus
(Mark 15:42-47; Luke 23:50-56; John 19:38-42)
57 Ala talasi 'e raurafi lo ma ka garania boni, te wale too'are 'e la mae. Lia te wale faasia falua 'i Arimetea, ma ratala Josef. Ma 'i lia te waleli galona Jesus lou. 58 Ma ka la 'i so'ela Paelat, ka sugaa rabela Jesus. Ma Paelat ka ilia gera ka kwatea fala. 59 Ma Josef ka sakea lo rabela Jesus, ma ka buta 'alia 'aba to'omi kaka'a fa'alu. 60 Sui ka alua 'i laola bao gwau fa'alu lia, gera 'elia 'i laola fau ba'ela li. Sui ka bolosia lo maala bao fo 'alia abae fau ba'ela, sui ka la lo. 61 Mary faasia Magdala, ma na Mary lou, daro ioio 'i maala gigiluna fo.
62 Ma ala fe atoa 'i burila Sabat, atoa ala mamalona li, fata abu ba'ela gi, failia Farasi gi, gera logo fala lokomalata na failia Paelat. 63 Ma gera ka sae 'uri 'e fala, “Wale ba'ela, meulu malata tonala talasi wale kotokoto 'e 'e mauri 'ua ai, 'e sae 'uri 'e, ‘Lakae mauri lou ala olula fe atoa!’ 64 Ma ko faronoa wale 'o gi geraka la, ma geraka lio folosia gigiluna fo la la ka dao ala olula fe atoa. Iko 'ali 'oka wale li galona lia gi gera ka sakea 'ada rabela, ma gera ka faagwaa, ma gera ka kotofia ioli gi, gera ka ilia 'uri Jesus 'e mauri lou. Ma 'o saiai ala gera koto 'urifo, kae ta'a ka liufia lo kotona ba 'e etae kotofia mae 'alia ioli li.”
65 Ma Paelat ka sae 'uri 'e fadaulu, “Ala 'e 'urila, 'i 'amoulu moulu ka filia tali wale ala waleli mae afula 'e lau gi, 'ali gera lio folo, ma gera ka lio folo 'oka galia bao la.”
66 Ma ala talasi fata abu ba'ela gi, failia Farasi gi gera ronoa me 'are fo li, gera ka rerei lo, ma gera ka la lo fala bao fo. Ma talasi gera dao ala bao fo li, gera ka alua lo maetoto ala bao fo, 'ali ala ta ioli ka 'idua wasua abae fau fo 'i maala bao fo li, gera kae saiai. Ala talasi fo lou, gera ka alua lo wale lio folo gi 'i lifi fo.
* 27:34 'ai 'afaa 'e malaa kuinini gera dolaa failia waen fala fagwarinala fiina li.