28
Jesus 'e mauri lou
(Mark 16:1-10; Luke 24:1-12; John 20:1-10)
'I burila Sabat, fe atoa ala mamalona li, talasi 'e gogolafae ioli 'ua ala Sade 'ofaedani, Mary faasia 'i Magdala, ma na Mary lou, daro ka la fala bao ba 'ali daro lesia. Ma lululu ba'ela 'e 'asu, ma te eniselo God ka sifo mae faasia 'i nali, ma ka 'idua lo abae fau ba faasia maala bao fo, ma ka gwauru 'i fofola. Leesinala malaa lo kwana ma to'omi lia gi ka kaka'asi roroa rasua. Ma ala talasi fo wale lio folo gi gera lesia, gera ka mau rasua, ma gera ka toli, gera ka lebelebe, ma gera ka malaa lo 'ada wale mae gi.
Ma eniselo fo ka sae 'uri 'e fadaroa, “Mora ala mau na. Lau saiai mora lio 'afia Jesus ba gera raunia ala 'ai rara folo li. 'E iko 'ali 'e io lo 'i lifi'e. 'E mauri lo malaa ba 'e ilia lo famoulu. Mora la mae 'i lifi'e, ma mora ka lesia lifi ba 'e teo teo ai. Mora la nainali, ma mora ka faarono 'uri 'e ala wale li galona lia gi, ‘Jesus 'e mauri lo, ma ka la 'i lao amoulu fala 'i Galili, ma moulu kae lesia lo 'i lififo.’ Ma mora ka malata tonala 'are 'e lau ilida famoroa gi.”
'Urifo mola, daro ka la nainali lo faasia bao fo 'alia mauna. Ma wasua 'ala, daro babalafe rasua. Ma daro ka lalao 'ali daro faronoa wale li galona lia gi.
Ma ala talasi fo, Jesus ka dao tonadaroa ka sae 'uri'e, “Aroarona ka io fae 'amoroa.” Ma daro ka la mae 'i so'ela, ma daro ka boururu fala, ma daro ka dau ko 'i 'aela, ma daro ka faa aofia. 10 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fadaroa, “Ikoso mora mau. Mora la, ma mora ka faronoa walefae lau gi, 'ali gera la fala 'i Galili. Ma gera kae leesi lau lo 'i lififo.”
Kotona wale etaeta gi li
11 Ala talasi rua geli fo gi daro oli ko sulia tala li, nali wale ala wale lio folo fo gi, gera la lo faasia bao gwau fo Jesus, ma gera ka oli lo fala 'i Jerusalem. Talasi gera li dao ala mae falua ba'ela 'i lifi fo li, gera ka alaa lo sulia 'are gera lesida gi sui fala fata abu ba'ela gi. 12 Ma talasi fata abu ba'ela gi, ma nali wale etaeta lou ala Jiu gi, gera alaa ruru ka sui lo, gera ka kwatea bata ba'ela fala wale li lio folo fo gi. 13 Talasi gera kwatea bata fo fala wale lio folo gi li, gera ka sae 'uri 'e, “Moulu ka koto 'uri 'e fala ioli gi sui, ‘Talasi meulu mo'osu 'i laola boni li, wale li galona Jesus gi gera la mae, ma gera ka belia rabela.’ ” 14 Ma wale etaeta fo gi, gera sae lou 'uri 'e, “Ala Paelat 'e ronoa me 'are 'e, ikoso 'ali moulu malata 'abero, sulia 'i 'ameulu lo meulu kae farada fala, 'ali ikoso ke ogata'a famoulu.”
15 Ma talasi wale lio folo fo gi gera sakea bata fo ka sui lo, gera la, ma gera ka tau lo 'are fo fata abu ba'ela gi, failia wale etaeta Jiu gi li gera ilia fada gi. Ma Jiu gi gera faatalo lo 'alia alaana fo ala kotona li, la la ka dao 'i tara'ela.
Jesus 'e fatae fala wale li galona lia gi
(Mark 16:14-18; Luke 24:36-49; John 20:19-23; Acts 1:6-8)
16 Akwala wala teke waleli galona lia gi gera la lo fala 'i Galili, fala te fe uo Jesus 'e ilia fadaulu 'ali daulu ka la fai. 17 Ma talasi daulu lesia Jesus, daulu ka faa aofia, 'urifo wasua 'ala nali wale adaulu daulu malata ruarua 'ua. 18 Ma Jesus ka dao mae 'i soedaulu, ka sae 'uri 'e, “God 'e kwate teifau lo ala nanata na gi sui 'i nali ma 'i laola molagali fagu. 19 Lia fo, 'amu ka la, ma 'amu ka faalalau ioli gi sui ala falua gi sui, 'ali gera waleli galona lou 'agua. Ma 'amu ka fasiuabuda 'alia ratala Mama, ma Wela, failia Aloe 'are Abu. 20 Ma 'amu ka famalatada 'ali gera ka ronosulia 'are lau faalalau 'amoulu 'alida gi. Ma lakae io fae 'amiu la la ka dao ala suinala molagali.”