7
Falalauna sulia iili ioli na li
(Luke 6:37-38, 41-42)
Ma Jesus ka sae lou 'uri 'e, “'Amu ala iili saena na suli ta ioli mamata, taufasia God 'e bi suafafi 'amiu lou. Ala 'amu iili ioli, God kae suafafi lou 'urifo amiu. Ma ta taki ta 'amu kwaia ta ioli 'alia, taki la lou God kae kwai 'amiu 'alia. 'O too ala ta'ana ba'ela gi, wasua 'o balufia mola 'amua ioli 'e too ala ta'ana wawade gi li. 'O malaa wale 'e lesia fulafulae tafu wawade 'i laola maala walefae lia li, wasua ma iko 'ali 'e lesia mola te boboe wado ba'ela 'i laola maala 'i talala. Ma ko sae 'uri 'e fala ioli mamata, ‘'O fulia me 'are 'e ta'a, ala 'alia 'ali lau farada maurinamu.’ Wasua ma iko 'ali 'o malata booboo mola sulia ta'ana ba'ela 'o tauda gi. 'I'o ioli 'asa 'i'o. 'O taasia ga ta'ana 'o gi. Sui, ko bi totolia kwairanaina ala ta ioli mamata fala ta'ana lia gi li.
“Ma 'amu ala kwate nala 'are abu gi fala kui gi, sulia gera kae bulusi, ma gerakae 'alai 'amiu. Ma ikoso 'ali 'amu kwatea launi 'amiu gi fala boo gi, tau ma gera bi uria mola 'ada.”*
Falalauna sulia taa God 'e taua ala talasi gia sugaa
(Luke 11:9-13)
Jesus ka sae lou 'uri 'e, “'Amu ka sugaa God 'ali 'amu sakea 'are 'amu suga 'afia. 'Amu faitale 'afia 'are 'amu boboo fai gi ala God, ma 'i lia kae rana 'amiu, 'ali 'amu daria. 'Amu ka kidikidi ala mala luma, ma God ka tafa famiu. Sulia ioli gera suga ala God gi sui, gera kae sakea 'are gera sugaa fai gi. Ma ioli gera faitale 'afia 'are gera boboo fai gi li sui ala God, gera kae darida. Ma ioli gera kidikidi ala mala luma li, God kae tafa fada.
“'Uri'e ma, ite amoulu ala mama gi, ala wela 'o 'e suga 'o fala ta me fana, ko kwatea mola me fau fala? 10 Ma ala wela 'o 'e suga 'afia ta me lodae ia, ko kwatea 'amua ta fe wa fala? 'E 'ato mola! 11 'Amiu ioli ta'a gi 'amu saiala kwatenala 'are 'oka gi fala wela 'amiu gi. Ma Mama 'amiu 'i nali, lia 'e 'oka ka tasa liufi 'amiu lou. 'Urifo 'i lia kae kwatea 'are 'oka gi fala ioli gera suga lia fai gi.
12 “Me 'are la fo, 'are 'amu kae tautauda gi sui, tali ta 'amu oga 'alia ioli mamata gi 'ali gera taua famiu, 'amu ka taua lou fada. Sulia lia lo fadanala faalalauna gi sui 'i laola taki Moses, failia profet gi.”
Tala fala mauri na li failia maena
(Luke 13:24)
13 Jesus ka sae lou 'uri 'e, “'Amu ruu ala maala luma 'e susukudi, sulia maala luma 'e ba'ela ma ka afola, 'e la fala maena firi. Ma liuna sulia ka talawarau rasua, ma ioli afula rasua gi gera la sulia tala fo. 14 Ma maala luma failia tala fala maurina firi li 'e susukudi, ma liuna sulia ka 'ato, ma ofotae ioli gi mola gera liu sulia.”
Profet kotokoto gi
(Luke 6:43-44)
15 Jesus ka alaa lou ka sae 'uri 'e, “'Amu madafi 'amiu faasia profet kotokoto gi. 'Amu madafi 'amiu sulia gera lio malaa ioli 'oka gi, wasua malatada 'e malaa kui kwasi gi lia gera oga fata'anamiu. 16 Ma 'amu ka lio raea mola 'amiu profet kotokoto fo gi 'alia 'are ta'a 'e gera tauda gi. Gia saiala 'okanala 'o ma ta'anala 'ai gi sui, 'alia fufuae 'are gera funu 'alida gi. Ma 'e 'ato ta ioli ka fisua fufuae 'ai 'oka faasia kwalokarakaraa. 17 Ma 'ai 'oka 'e funu 'alia fuae 'are 'oka gi, ma 'ai ta'a ka funu 'alia fuae 'are ta'a gi. 18 'Ai 'oka 'e 'ato ka funu 'alia fuae 'are ta'a, ma 'ai ta'a 'e 'ato ka funu 'alia fuae 'are 'oka. 19 'Ai iko 'ali gera funu 'alia fuae 'are 'oka gi li, gera kae tofuda, ma gerakae 'ui 'alida 'i laola dunaa. 20 Lia fo, lakae ilia famiu, 'amu ka lio raea profet kotokoto gi 'alia 'are gera tauda gi.”
Fe atoa ala kwaikwaina li
(Luke 13:25-27; 6:47-49)
21 Jesus ka sae lou 'uri 'e, “Iko lou ioli gera soi 'uri 'e agu gi sui, ‘Aofia! Aofia!’ gera kae io failia ioli God kae 'ilitoa fafida gi. Ma ioli gera tau sulia liola Mama lau 'i nali mola gerakae io failia ioli 'e God kae 'ilitoa fafida gi. 22 Ioli afula gi gerakae sae 'uri 'e fagu ala fe atoa fo ala tolinimalata na li, ‘Aofia! 'Ami faatalo 'alia saenala God 'alia ratamu, ma 'ami ka balia aloe 'are ta'a gi 'alia ratamu, ma 'ami ka taua 'are mama'ala gi 'alia ratamu.’ 23 Wasua ma lakae sae madakwa 'uri 'e fada, ‘Iko 'ali lau sai amiu. Ioli tau ta'a gi 'i 'amiu. 'Amu la tatau ko faasia lau!’
24 “Lia fo, ioli gera ronoa alaana lau gi li, ma gera ka tau sulia, gera malaa wale liotoo 'e raunailia luma lia 'i fofola fulu 'ai nasi gi ma ka 'eli ka sifo lalo 'i laola faufaua. 25 Uta ba'ela 'e too, ma kwai gi ka afe, failia oru ba'ela ka fotoia luma fo, wasua ma luma fo iko 'ali toli mola, sulia 'e ura nasi 'i fofola fau nasi.
26 “Ioli gera ronoa alaana lau gi, ma iko 'ali gera tau sulia, gera malaa wale kwekwe'ela 'e raunailia luma lia 'i fofola ole, ma iko 'ali 'eli 'ali sifo lalo mola. 27 Ma uta ba'ela ka too, ma kwai gi ka afe, ma oru ba'ela ka fotoia luma fo, ma luma fo ka toli, ma ka manisi sui lo.”
28 Talasi Jesus 'e fasuia falalauna sulia 'are gi sui, ioli gi gera ka kwele rasua, 29 sulia gera sai 'oka ala lia 'e Jesus 'e famalata 'alia nanatana failia kwalaimokina ala God. 'E iko 'ali 'e dona lou sai 'arena wale li falalauna ala taki Moses gi li, sulia gera famalata mola 'alia nanatana gera 'i talada gi.
* 7:6 Jesus 'e sae 'uri 'e 'ali fatailia lia 'e Faronona 'Oka iko 'ali totolia ioli aburono 'e 'idufae barasi mola 'ala 'alia.