8
Jesus guraa wale matai
(Mark 1:40-45; Luke 5:12-16)
Talasi Jesus 'e sifo lo mae faasia 'i gwaula fe uo fo li, logona ba'ela rasua gera ka la mae sulia. Ma te wale kuu 'e odea rabela ka la mae, ma ka boururu 'i maala Jesus, ma ka sae 'uri 'e, “Arai, ala ko marabe, ko guraa lau.”
Sui Jesus ka tadaa ko limala, ma ka dau tonala rabela, ma ka sae 'uri 'e, “'Eo, lau marabe. 'O mafo lo.”. Ma nainali mola 'i burila Jesus 'e sae 'urifo, kuu fo ka sigi lo faasia wale fo. Jesus ka sae 'uri 'e fala, “Ikoso 'ali 'o faronoa lou ta ioli 'alia me 'are 'e lau taua famu. Wasua ma 'o la, ko fatailia rabemu fala fata abu God, ko ala'alia fata abu God ka iro 'oka amu. Sui ko kwatea foasina 'o malaa lia ba Moses 'e ilia fala kwatenai, 'ali fatailia kwalaimoki fala ioli gi sui lia 'e rabemu 'e mafo lo.” Ma Jesus ka kwatea wale fo ka la lo 'ala.
Jesus 'e guraa te wale
(Luke 7:1-10)
Talasi Jesus 'e dao lo ala falua 'i Kapaneam, te wale etaeta ala wale li mae faasia 'i Rom gi, 'e la mae 'i so'ela Jesus, ma ka sugaa 'ali kwairanai ala, ma ka sae 'uri 'e, “Aofia, ioli li galona lau, 'e matai rasua, ma ka teo mola 'ala, ma ka raria lo bulusinala rabela 'i talala, ma rabela ka fii rasua.”
Jesus ka sae 'uri 'e fala, “'Oka mola 'ala, lakae la mae fala luma 'o 'ali lau guraa.”
Ma wale etaeta fo ka sae lou 'uri 'e fala Jesus, “Aofia, iko 'ali lau totolia 'ali lau fadao 'o 'i luma agu. 'O ilia mola mae ta alaana, ala ko ilia mola ta me alaana, wale li galona lau kae 'akwaa lo. Lau saiai 'o totolia mola 'amua taunala me 'are 'urifo, suli 'i lau talagu wale lau galo 'i malula wale ba'ela gi lou, ma lau too ala wale li mae gi gera galo 'i malula nanata na lau. Ma ala laka sae 'uri 'e fala ta wale, ‘'O la,’ lia ka la lo. Ma ala laka sae 'uri 'e fala ta wale, ‘'O la mae,’ 'i lia ka la lo mae. Ma ala laka sae 'uri 'e fala ta wale li galona lau, ‘'O taua me 'are 'e,’ 'i lia ka taua lo.”
10 Ma talasi Jesus 'e ronoa me 'are fo li, ka kwele rasua. Ma ka bulusi fala ioli gera la sulia gi, ma ka sae 'uri 'e fada, “Lakae ilia famiu, iko 'ali lau lesia 'ua ta ioli 'ali fitoo 'uri 'e, 'i laola falua 'i Israel wasua. 11 Ma lakae ilia famiu, ioli afula 'e iko lou Jiu gi li, gerakae la mae faasia falua afula gi laola molagali fala 'adona failia koko gia gi Abraham, Aesak, ma Jakob ala maoma ala babalafena li 'i nali. 12 Ma afulanala Jiu gi lia 'e totolia gera ka 'ado ala 'are 'oka gi 'i nali, God kae tabalida fala lifi rodo. Ma talasi gera io ala lifi fo li, gerakae ani, ma gerakae giria lifoda, sulia gera rabefii.”
13 Ma Jesus ka bulusi lou fala wale ba'ela fo, ka sae 'uri 'e fala, “'O oli. Lau taua lo 'are 'e 'o sugaa, sulia 'o fitoo agu.” Ma ala me talasi fo mola lo, wale li galona ba lia ka 'akwaa lo.
Talasi Jesus guraa ioli matai afula
(Mark 1:29-34; Luke 4:38-41)
14 Ma ala na fe atoa, Jesus ka la mae 'i luma ala Peter. Talasi Jesus 'e ruu 'i luma, ka lesia funo geli Peter 'e teo mola 'ala, 'e matai 'alia 'ago'agona ba'ela. 15 Ma Jesus ka dau tonala limala geli fo. Ma ala me talasi fo mola lo, 'ago'agona fo ka sui lo faasia. Lia ka 'akwaa lo, ma ka tatae ka galo fana lo 'ala Jesus.
16 'E raurafi, ioli ala falua fo li gera sakea mae ioli afula aloe 'are ta'a gi 'e tooada 'i soela. Ma Jesus ka balia aloe 'are ta'a fo gi faasida 'alia saenala mola. Ma ka guraa lou ioli matai gi sui. 17 Talasi 'e taua 'are fo gi li, 'e fakwalaimokia saenala profet Aesea ba 'e gerea ka sae 'uri 'e, “'I lia 'e faamauri gia faasia mataina gia gi.”
Donanala Jesus 'e 'ato rasua
(Luke 9:57-62)
18 Ma talasi Jesus 'e lesia ioli afula gera logo mae galia, lia ka sae 'uri 'e fala waleli galona lia gi, “Golu tofolo fala abae 'osi lobaa.” 19 Ala talasi fo lou, te wale falalau ala taki li ka la mae 'i so'ela Jesus ka sae 'uri 'e, “Waleli Falalauna, lau oga 'ali lau la fae 'o 'i fe wasua koe la fai.”
20 Talasi Jesus ronoa me 'are fo li, ka sae 'uri 'e, “'E iko 'ali 'e talawarau. 'A kui kwasi gi gera too ala lifi gera gi fala teona, ma malu gi lou gera too ala tatafe gera gi. Wasua ma 'i lau, Wela Wale li, iko 'ali lau too ala ta luma 'agua 'i talagu fala mo'osu na.”
21 Ma na wale ala wale li galona lia gi, ka sae fala Jesus 'uri 'e, “Arai, 'o ala'alia 'ali lau la, laka io ga failia mama lau, la la ka mae bui, laka alua ka sui, laka bi dona 'o.”
22 Jesus 'e olisia ka sae 'uri 'e, “Iko. 'O la lo mae faelau ala talasi 'e. Ala'alia ioli iko 'ali gera too ala maurina ala God gi, gera alua lo 'ada ioli mae gera gi.”
Jesus 'e balufia oru failia lafolafo
(Mark 4:35-41; Luke 8:22-25)
23 Ma Jesus ka tae 'i laola baru failia waleli galona lia gi. 24 Ma ala talasi daulu 'idu tatau lo ko, koburu ka dao torani daulu lo, ma asi ka rae 'i nali, ma ka taasi lo mae fafia baru fo. Ma baru fo ka garani wawalo lo. Wasua ma Jesus 'e mo'osu mola 'ala 'i laola baru fo. 25 Ma wale li galona lia gi gera ka faa ada, gera ka sae 'uri 'e, “Aofia! 'O faamauri golu! Golu kae garani mae lo.”
26 Ala talasi fo Jesus ka sae 'uri 'e fadaulu, “'Uta 'e 'amu ka mau? Lau lesia fitoona 'amiu agu 'e iko 'ali ba'ela.” Jesus 'e sae 'urifo fadaulu sui ka tatae, ma ka sae nanata fala oru failia lafolafo, 'ali daro ka io aroaro. Ma ala talasi fo mola, oru failia lafolafo daro ka io aroaro lo, ma ka beata lo.
27 Ma wale li galona lia gi gera ka kwele rasua, ma geraka sae 'uri 'e, “Wale 'utaa lo 'e wani? Oru failia lafolafo gi wasua gera rono lou sulia!”
Jesus 'e balia aloe 'are ta'a gi faasia rua wale gi
(Mark 5:1-20; Luke 8:26-39)
28 Ma talasi daulu li dao lo ala na abae 'osi ala mae falua 'i Gadara, Jesus ka dao tonala rua wale aloe 'are ta'a gi 'e io adaroa. Rua wale fo gi daro io 'i laola gilu 'i laola fau fala gigiluna ala ioli maegi li. Ma sulia daro balubalua rasua, iko ta ioli 'ali dao garania lo lifi fo daro io ai. 29 Ala talasi aloe 'are fo gera io ala rua wale fo gi li gera lesia Jesus ai, gera ka rii 'uri 'e, “Wela 'e God, taa 'o oga koe taua ameulu? 'Uta ko la mae fala malakwaita na ameulu, lia 'e talasi ala malakwaitanali iko 'ali dao 'ua?”
30 Ala talasi fo, boo afula gi gera fana garania 'i lififo. 31 Ma aloe 'are ta'a fo gi gera ka aniulu 'uri 'e fala Jesus, “Ala koe lulu 'ameulu, 'o lulu 'ameulu fala 'i laola boo lobaa gi.”
32 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fala aloe 'are fo gi, “Moulu la lo!” Ma gera ka latafa, ma gera ka la lo fala 'i laola boo fo gi. Ma boo fo gi sui gera 'aru ala me raeraena 'i rabela faulifu fala 'i laola 'osi li. Ma gera ka mae sui 'i lififo.
33 Ma ioli gera lio sulia boo fo gi li, gera ka lalao fala falua gera. Ma gera ka alaa sulia 'are fo Jesus 'e taua, ma 'are 'e fuli fala rua wale ba gi li failia aloe 'are ta'a fo gi. 34 Ma ioli ala mae falua fo sui gera la sui mae fala lesinala Jesus. Talasi gera dao 'i soela, gera ka soilidia 'ali 'e la faasia maefalua fo gera.
8:17 Aesea 53:4