ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤡᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤖᤥᤔ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤌᤩᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤣᤑᤡᤛᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤗᤧᤱ ᤀᤣᤑᤡᤛᤡᤀᤥ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤡᤰ ᤗᤧᤱᤅᤥ ᤋᤱᤒᤣ ᤛᤢᤶᤛᤡ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤢᤅᤧ (ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᥇᥏-᥈᥆)॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ “ᤛᤢᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤳᤋᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤕᤢᤰ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤖᤢ” ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤖᤥ (᥇.᥇᥆)॥ ᤁᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤢᤏᤡᤱᤛᤣ᤺ᤰᤁᤥ ᤔᤧᤜᤡᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤧᤒᤠ ᤐᤣᤗᤡᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤗᤥ॥
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤰᤁᤥ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵᤖᤧ ᤁᤢᤔᤧᤴᤏᤡᤴ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤥᤀᤠᤎᤰᤗᤥ–ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤢᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤰᤁᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤜᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢᤒᤠ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵᤐᤡᤴ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤁᤢᤒᤡᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ–ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤁᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤥ. ᤀᤡᤃᤪ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤜᤡᤶ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤜᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤗᤢᤱᤗᤥ. ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤛᤡᤛᤠᤔᤣ᤺ᤳ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤠᤗᤡᤛᤠᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ. ᤗᤧᤵᤔᤡ. ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ. ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤖᤧᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ ᥇.᥇-᥈
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᥇.᥉-᥉.᥈᥇
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᥊.᥇-᥌.᥈᥆
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᥌.᥈᥇-᥈᥊
1
ᤐᤠᤘᤗᤗᤠᤶ ᤛᤣᤘᤠ
ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ* ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤁᤧᤍᤡᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣ ᤔᤏᤠᤛᤣ. ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤠᤱᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖ॥
ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤜᤠᤱᤘᤠ ᤔᤢ᤹ᤀᤡ
ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤐᤥ᤺ᤖᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤒᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤀᤠᤛᤣᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤅᤧᤖ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤋᤃᤡᤏᤢᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤖ ᤀᤠᤎᤧ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ᥄ ᤁᤠᤰ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤏᤢ ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤅᤧᤖ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤀᤠᤒᤠᤱᤄᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ 10 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤢᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤳᤋᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤕᤢᤰ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥ 11 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶ ᤗᤰ ᤂᤥ᤺ᤛᤧ ᤀᤠᤛᤣᤃᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤱᤃ ᤋᤃᤡᤏᤢᤛᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 12 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤣ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡᤃᤧᤖᤖᤥ॥
13 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤛᤧᤴᤗᤵᤖᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤀᤠᤔᤏᤠᤏᤡᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 14 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤧ᤹ᤔᤠ ᤀᤠᤴᤇᤢ᤺ᤳᤏᤧᤴᤗ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤀᤠᤒᤡ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤋᤧᤴᤕᤠᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠᤖᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠ
15 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢᤱᤅᤠᤱ 16 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤏᤡᤱᤗ 17 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ 18 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤐᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤡᤀᤠᤱ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤗᤰᤁᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤗᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 19 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤡ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤜᤠᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤴ 20 ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤆᤥᤃᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤒᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤢᤖ ᤁᤢᤈᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤕᤢᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤕᤢᤱᤗᤥ॥ 21 ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤢᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤔᤢᤰᤛᤠᤶ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤏᤢ ᤜᤠᤱᤕᤢᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤜᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤌᤥᤎᤥᤰᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ॥ 22 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤢᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 23 ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤱᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰ ᤏᤢ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤃᤧᤵᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥
* 1:1 ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ–ᤀᤣᤛᤡᤕᤠᤀᤥᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰ॥ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛᤀᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ ᤋᤃᤡ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧ॥