2
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱ
ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤧᤛᤩᤧ᤹ᤀᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤱᤄᤧᤶᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤥ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤗ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤀᤢᤴᤇᤥ᤺ᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤗᤠᤶᤔᤥ ᤀᤠᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤄᤠᤛᤧᤴᤏᤥ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤁᤖ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤥ ᤀᤠᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤕᤧᤛᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ–ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤋᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤒᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤢ ᤀᤠᤕᤢᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤗᤠᤶ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠ ᤁᤴ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤀᤠᤎᤠᤰᤋᤧᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤗᤠᤶᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤋᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹॥ ᤁᤱᤃ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤷᤎᤠ᤺ᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤔᤏᤠᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤗ᤹ᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤣ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥ 10 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤠᤖᤥ॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱ
11 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤅᤥ ᤛᤠᤃᤧᤘᤠ᤺ᤴᤏᤠᤛᤡᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤛᤡᤃᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ “ᤜᤷᤍᤥ ᤔᤧᤴᤜᤧᤰᤔᤏᤠᤏᤡᤱ” ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤡ᤹ (ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤃ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤌᤡᤶᤗᤰᤗᤥ)॥ 12 ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ. ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤒᤠ ᤕᤰᤕᤢᤱᤒᤠ ᤁᤧᤴᤘᤕᤡᤴ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤏᤡᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤱᤄᤥ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠ. ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤁᤧᤜᤥ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤢ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 13 ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤁᤧᤘᤕᤡᤛᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤴ ᤘᤠᤍᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 14 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤛᤧᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤔᤡᤃᤧᤴ ᤗᤢᤱᤎᤠᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤥ ᤕᤛ᤻ᤛᤢᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ 15 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤥᤒᤠ ᤌᤡᤶᤜᤠ᤹ ᤌᤣᤏᤠᤎᤣᤒᤠ ᤆᤥᤃᤢ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤏᤢ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤗᤢᤶᤔᤥ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤋᤠ᤺ᤳᤇᤧ ᤏᤧᤳᤇᤡ ᤛᤢᤘᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤎᤡᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤅᤥ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤧᤳᤇᤡ ᤛᤢᤘᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵᤐᤥ ᤀᤠᤍᤠᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤏᤠᤍᤱ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤆᤡ᤺ᤳᤇᤡᤱᤔᤠᤴ ᤂᤧᤳᤋᤢᤍᤣ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ 17 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ 18 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤔᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤌᤡᤰ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
19 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤒᤠ ᤏᤢ ᤋᤠᤛᤫᤠᤒᤠᤏᤡᤱ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤛᤕᤱᤅᤥᤒᤠ ᤕᤰᤕᤢᤱᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 20 ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤒᤠ ᤜᤡᤶᤐᤠᤱᤕᤰᤁᤥ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤶ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤜᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤁᤢᤶᤔᤠᤗᤢᤱᤅᤡᤱᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤣᤖᤥ॥ 21 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤁᤠᤶᤔᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤣᤛᤣᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤖ ᤐᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ 22 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤱᤔᤠᤍᤧᤴ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤕᤢᤱᤗᤥ॥