3
ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤗᤢᤶᤔᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ
ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤌᤩᤠᤱᤒᤠᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤗᤰᤐᤧᤴᤏᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤡᤖᤠᤱᤒᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤠᤱᤒᤠ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤡᤃᤠᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤁᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤖᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤒᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤔᤧᤶᤒᤥ᤺ᤱᤅᤣ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤁᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤒᤡ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤒᤠ ᤁᤴᤗᤥ–ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤕᤢᤰᤛᤠᤒᤠᤛᤡ. ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤛᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤁᤧᤛᤧᤒᤠ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤗᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤥ᤺ᤕᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤛᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤛᤢᤰᤔᤧᤴᤍᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤜᤠᤱᤘᤠ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤠᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤁᤧᤏᤧᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤢᤏᤠᤜᤢᤖᤡᤀᤠᤱᤎᤥ ᤔᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤛᤣ᤺ᤰᤁᤡᤴ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤧᤰᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤃᤠᤱᤗᤥ॥ 10 ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤠᤀᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 11 ᤁᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥ᤺ᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥ 12 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤱᤃᤡᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ 13 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤔᤢᤱᤒᤠ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤔᤧᤒᤢᤰᤏᤧᤴᤗ ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤢᤘᤠ
14 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧᤀᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤌᤢᤱᤒᤥᤜᤈ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ 15 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰ ᤏᤢ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤕᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤡᤱ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤢᤸᤗᤢᤰ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ 17 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤥ ᤘᤠ᤹ᤖ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤠ᤺ᤵ ᤗᤣ᤺ᤳᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖ. 18 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤠᤶ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗᤥ॥ 19 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤧᤜᤡᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤵᤋᤢᤶᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤔᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤃᤧᤵᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖᤖᤥ॥
20 ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤠ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤐᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ 21 ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤧᤶᤔᤥ. ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤌᤠ᤺ᤰᤁᤥ. ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤏᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤐᤥ᤺ᤖᤖᤥ॥ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥