4
ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤶᤍᤢ ᤗᤠ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤁᤠᤰ ᤆᤢᤱᤈᤡᤃᤧᤴ ᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶ ᤏᤢ ᤛᤢᤶᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤕᤥ ᤎᤥ ᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵᤐᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵᤐᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ. ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤌᤰᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤘᤠ᤹. ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤘᤠ᤹. ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠᤀᤠᤱ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤘᤠ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤖᤧ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤕᤢᤰ ᤁᤳᤋᤢ᤹. ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤁᤖ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤜᤠᤒᤠ ᤐᤡᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ.
“ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤐᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤠ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡᤒᤠᤜᤠ᤹
ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡ.
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ॥”*
ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ “ᤌᤠ᤺ᤱ ᤐᤣ” ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤌᤣ᤺ᤴᤒᤣ᥅ ᤁᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤥ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤌᤠᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤌᤩᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤏᤧ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥* 10 ᤌᤥᤗᤠᤶᤏᤢ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠᤴᤏᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤏᤢ ᤋᤖ᤺ᤱᤃᤧᤴ ᤋᤠᤱᤛᤠᤱᤅᤥ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤧᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤌᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤐᤣ॥
11 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤁᤢᤓᤠ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ. ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ. ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤁᤧᤛᤧᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤏᤢ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 12 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤌᤥᤒᤥ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤗᤖᤥ॥ 13 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤧᤜᤡᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤀᤠᤃᤧᤳᤗᤥ॥
14 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤠᤶᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤠᤓᤧᤸᤗᤧᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤜᤡᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂ᤺ᤱᤒᤣᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤢᤈᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤑᤧᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤠ-ᤁᤳᤏᤠ ᤀᤠᤴᤘᤠ᤺ᤴᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 15 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤖᤥ॥ 16 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤠᤶᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤆᤰᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤐᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤁᤢᤛᤱ ᤜᤡᤱᤔᤴ
17 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤘᤕᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤁᤢᤛᤢᤶᤔᤧᤴᤍᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 18 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤛᤠᤰᤐᤠ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤠᤶ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤂᤠᤍᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥ 19 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤌ᤺ᤵᤐᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤌᤠᤵᤌᤠᤵ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤀᤠᤈᤡ᤺ᤴᤈᤡ᤺ᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤡᤰᤁᤧᤗᤧ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥
20 ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤴᤜᤢ᤹ᤀᤠᤛᤡᤴ॥ 21 ᤁᤢᤈᤧᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤀᤠᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 22 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤑᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤑᤧᤳᤗᤠ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰᤁᤡᤴ ᤗᤠᤵᤑᤢᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ 23 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤁᤢᤛᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ॥ 24 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤛᤧᤰᤂᤠ. ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥᤃᤧᤒᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰᤁᤡᤴ ᤁᤢᤛᤱ ᤆᤠᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤠᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
25 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤗᤧᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤐᤠᤖᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤗᤳᤇᤠ ᤌᤰᤁᤥᤒᤠ ᤕᤠᤶᤗᤰᤛᤡᤖᤥ॥ 26 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤛᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹॥ ᤏᤠᤶᤎᤠᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤔᤠᤴ ᤆᤡᤵᤗ. 27 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥
28 ᤁᤧᤄᤢ᤺ᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤸᤗᤀᤠᤱᤎᤥ ᤂᤢ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤔᤧᤱᤃᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
29 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴ. ᤁᤖ ᤁᤧᤄᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤢᤶᤃᤧᤍᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤰ ᤐᤠᤖᤧᤶᤔᤧ᤹॥
30 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤢᤰᤂᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤔᤏᤠᤏᤡᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
31 ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤡᤰ ᤁᤢ᤺ᤔᤠ. ᤛᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤔᤠ. ᤕᤠ᤺ᤰ ᤗᤧ᤹ᤔᤠ. ᤜᤕᤱᤁᤡᤸᤗᤡᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ. ᤆᤧ᤹ᤕᤠ ᤀᤡᤱᤍᤥ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠ ᤆᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤗᤧᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 32 ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤴ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤐᤡᤀᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤛᤩᤠ᤺ᤳ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
* 4:8 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥌᥎.᥇᥎ * 4:9 ᤕᤥ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰ ᤛᤡᤃᤠᤱ–ᤁᤴ ᤏᤧᤳᤇᤡ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤧᤳ॥ ᤕᤖᤡᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤁᤥ ᤕᤧᤀᤠᤱ ᤛᤩᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤗᤢᤵᤋᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧ ᤐᤣᤒᤠᤴ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤣᤔᤠᤍᤡᤱ ᤕᤱᤛᤱ ᤌᤠᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ॥