5
ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤗᤠᤱᤄᤣ᤺ᤰᤔᤠ
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡ᤺ᤶ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤩᤧᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤏᤠᤶ ᤁᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤐᤡᤛᤡᤱᤗᤥ॥
ᤁᤖ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ. ᤁᤠᤰ ᤀᤠᤈᤡ᤺ᤴᤈᤡ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤃᤪ ᤂᤡ᤺ᤶᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤗᤳᤇᤠᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤏᤧᤴᤗ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤄᤧᤶᤍᤢᤴᤇᤡᤴ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤖᤢᤴᤇᤡᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤄᤧᤶᤍᤢᤴᤇᤡᤴᤒᤠ ᤔᤧᤴᤈᤡᤰᤁᤪᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ. ᤀᤍᤱ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤒᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ. ᤀᤠᤈᤡ᤺ᤴᤈᤡ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤂᤡ᤺ᤶᤒᤪᤠᤰᤐᤠ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤗᤰ ᤔᤧᤱᤄᤥ᤺ᤛᤢᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤔᤣᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤂᤡ᤺ᤶᤒᤪᤠᤰᤐᤠᤱᤃ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤀᤣᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤏᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤔᤠ ᤁᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤡᤴᤗᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤜᤏᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤠᤰᤁᤧᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤴᤀᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠ ᤔᤧᤴᤏᤠ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤖᤥ॥
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤠ᤺ᤳ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤘᤕᤡ. ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ. ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢ᤹॥ 10 ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹॥ 11 ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤗᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤢᤛᤢᤶᤔᤧᤴᤍᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤧᤃᤠᤶᤔᤠᤛᤡᤶᤔᤧᤴᤏᤧ᤹. ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹॥ 12 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤫᤠ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤢ᤺ᤴᤗᤥ॥ 13 ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤵᤗᤥ॥ 14 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤌᤥ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤎᤠ᤺ᤵᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹.
“ᤁᤧᤀᤡᤶᤒᤠᤛᤣ. ᤛᤥᤖᤧᤶᤔᤧ᤹᥄ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤐᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹.
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤀᤥ᤺ᤳᤗᤥ॥”
15 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰ ᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤀᤍᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤛᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹॥ 16 ᤁᤠᤰ ᤛᤢᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ॥ 17 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤍᤱ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹. ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹॥ 18 ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤧᤔᤀᤠᤛᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤗᤠᤶᤔᤥ ᤗᤠᤶᤀᤠᤗᤥ. ᤁᤖ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 19 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤛᤠᤶᤗᤥᤜᤠ᤹. ᤛᤣᤘᤠᤛᤠᤶᤗᤥᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤛᤠᤶᤗᤥᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤢᤛᤠᤃᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤛᤠᤶᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 20 ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ
21 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤔᤏᤠᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤌᤡᤰᤁᤡᤴ ᤘᤣ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 22 ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤳᤇᤣ. ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 23 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤎᤰᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠᤖᤥ॥ 24 ᤀᤠᤸᤗ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ. ᤔᤣ᤺ᤳᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
25 ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤣ᤺ᤳᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤐᤡᤖᤢᤖᤥ॥ 26 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤘᤠᤜᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤛᤠᤱᤛᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 27 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤃᤧᤛᤢ᤹ᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤖᤧᤶ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤶᤒᤵᤔᤏᤠᤒᤠ. ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 28 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤕᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤣ᤺ᤳᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢ᤹. ᤂᤧᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤗᤥ॥ 29 ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤈᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴ. ᤁᤖ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ 30 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤕᤠᤶᤗᤰᤛᤡᤖᤥ॥
31 ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠᤛᤡ ᤗᤧᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤗᤳᤇᤠ ᤌᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤡ᤹॥”* 32 ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠᤖᤥ॥ 33 ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤣ᤺ᤳᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤳᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
* 5:31 ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢ ᥈.᥈᥊