6
ᤜᤡᤴᤈᤠ᤹ᤒᤡᤳᤇᤠ ᤏᤢ ᤐᤠ᤺ ᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤠᤜᤢᤴ
ᤜᤡᤴᤈᤠ᤹ᤒᤡᤳᤇᤠᤛᤣ. ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ ᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤢᤖᤠ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ “ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ ᤏᤢ ᤔᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹”–ᤁᤱᤃ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤏᤢᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤗᤥ– ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ “ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤏᤢ᤺ᤖᤡ ᤁᤧᤍᤠᤛᤡᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤢᤎᤠ᤺ᤰ ᤁᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡ᤹ᤖᤥ॥”*
ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶ ᤔᤧᤒᤡᤖᤧᤶᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤏᤧ᤹. ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤧᤴᤎᤡᤶ ᤏᤢ ᤁᤢᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤥ ᤌᤠᤱᤒᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤡᤴ ᤁᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤴᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤠᤜᤢᤴ
ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤛᤣ. ᤁᤧᤃᤡ᤺ᤛᤡ ᤁᤧᤕᤰᤂᤡᤖ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤸᤗᤧᤖᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹. ᤁᤖ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤥᤗᤠᤶᤔᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤐᤎᤠᤱᤎᤠᤱᤗ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤕᤥ᤺ᤰᤐᤠᤛᤠᤱ ᤕᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤠᤛᤠᤱ. ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤗᤠᤶ ᤜᤠᤱᤛᤧᤶ ᤂᤥ᤺ᤛᤢ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤕᤱᤔᤠ ᤔᤧᤛᤧᤖᤧᤶᤛᤡᤔᤴᤏᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤐᤀᤣ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥
ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤑᤧᤈᤢᤶ ᤑᤧᤕᤠᤜᤠ᤹
10 ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ–ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 11 ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤈᤧᤶᤓᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤌᤰᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤰᤛᤢᤒᤠ ᤆᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤰᤛᤢᤒᤠᤴ ᤁᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤡᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤑᤧᤈᤢᤶ ᤑᤧᤕᤠ᤺ᤴ ᤁᤠᤵᤛᤡᤱᤅᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 12 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤌᤱᤅᤡᤱᤃ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤏᤢ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤜᤠᤱᤃᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹. ᤕᤢᤰᤍᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹. ᤁᤴ ᤂᤠᤃᤧᤔᤠᤰᤐᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤠᤀᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤌᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤌᤱᤗᤥ॥
13 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤑᤧᤴ ᤕᤧᤶᤜᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤧ᤺ᤵᤛᤡᤱᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤰᤛᤢᤒᤠ ᤆᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤰᤛᤢᤒᤠᤴ ᤁᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤡᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤵᤛᤡᤱᤅᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤌᤱ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤎᤵ ᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤕᤧᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ 14 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤧᤒᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧᤴ ᤑ᤹ᤀᤡ᤺ᤴ ᤕᤢᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤛᤧ᤺ᤵᤆᤠᤱᤅᤡᤴ ᤆᤠᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹. 15 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤠᤱᤛᤢ᤺ᤵᤐᤡᤴ ᤆᤠᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 16 ᤂᤧᤴᤗᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧᤴ ᤂᤥ᤺ᤴ ᤕᤠᤱᤅᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹॥ ᤂᤧᤴᤗᤠᤶ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤀᤠᤒᤡᤒᤠ ᤔᤡᤖᤠ᤺ᤰ ᤀᤡᤛᤣ᤺ᤱᤒᤠ ᤋᤥ᤺ᤱᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤛᤧ᤺ᤵᤛᤡᤱᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ 17 ᤑᤧᤴᤈᤣ᤹ ᤋᤠᤱᤄᤢ᤺ᤰᤁᤡᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤛᤧᤴᤗᤵᤐᤡᤴ ᤂᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤠᤓᤣ᤺ᤴ ᤕᤠᤱᤅᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹. ᤂᤧᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤗᤥ॥ 18 ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤧᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤋᤢᤘᤠ ᤏᤢ ᤕᤧᤰᤐᤣᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤶᤃᤧᤗᤥ᤺ᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰᤁᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤔᤧᤗᤧᤖᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥
19 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤱᤃᤡᤀᤣ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥ 20 ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤡᤄᤣ᤺ᤱᤅᤥ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠ ᤜᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤀᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤔᤧᤱᤃᤡ ᤔᤧᤴᤕᤱᤅᤣ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ
21 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤣ ᤗ᤹ᤀᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤣ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ. ᤂᤧᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤋᤢᤂᤡᤁᤛᤖᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤈᤧᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ 22 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤘᤕᤡᤃᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱᤅᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤒᤠᤖᤥ॥
23 ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤐᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖᤖᤥ॥ 24 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥
* 6:3 ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᥈᥆.᥇᥈. ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥋.᥇᥌